Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-235-1
Σελίδες: 522
Επιμέλεια: Ε. Λασκαρίδης
Πρόλογος: Παπαδοπούλου. - Κλαμαρή Δήμητρα
Συνεργασία: Ε. Βλάχου, Χ. Βούλτσος, Ζ. Δουγαλής, Δ. Ζαφειροπούλου, Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη, Α. Κορτσιδάκη, Τ. Κουτσοπούλου, Ε. Λασκαρίδης, Χ. Λάτσιου, Φ. Μηλιώνη, Φ. Παναγοπούλου - Κουτνατζή, Α. Παπαδόπουλος, Β. Πετρόπουλος, Αθ. Πλεύρης, Γ. Τζεφεράκος, Ρ. Τριβυζά, Εμμ. Τρούλη, Δ. Τσαραπατσάνης, Δ. Τσίρος, Αθ. Τσιρωνάς, Ε. Φραγκουδάκη

Το έργο αποτελεί μία σύγχρονη κατ΄ άρθρο ερμηνεία του ισχύοντος Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (N 3418/2005, ΦΕΚ Α΄ 287/28.11.2005). Η Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας συνιστά αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας ομάδας επιστημόνων του χώρου και συγκεκριμένα των: Ε. Βλάχου, Χ. Βούλτσου, Z. Δουγαλή, Δ. Ζαφειροπούλου, Μ. Κανελλοπούλου - Μπότη, Α. Κορτσιδάκη, Τ. Κουτσοπούλου, Ε. Λασκαρίδη, Χ. Λάτσιου, Φ. Μηλιώνη, Φ. Παναγοπούλου - Κουτνατζή, Α. Παπαδόπουλου, Β. Πετρόπουλου, Θ. Πλεύρη, Γ. Τζεφεράκου, Ρ. Τριβυζά, Ε. Τρούλη, Δ. Τσαραπατσάνη, Δ. Τσίρου, Α. Τσιρωνά και Ε. Φραγκουδάκη. Όλοι τους, ως νομικοί, ιατροί ή οικονομολόγοι της υγείας γίνονται καθημερινά αποδέκτες και καλούνται να επιλύσουν ερωτήματα ασθενών, συγγενών αυτών, ιατρών, αλλά και ιδιωτικών και δημοσίων φορέων εμπλεκομένων με τον χώρο της υγείας. Η Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας συγκεντρώνει την εμπειρία και γνώση τους με την ελπίδα ότι αυτές μπορούν να επιδράσουν ευεργετικά στον χώρο της υγείας. Εκφράσεις της παθογένειας, που ο χώρος αυτός αντιμετωπίζει, αποτελούν η αύξηση των μηνύσεων κατά ιατρών, η κατακόρυφη άνοδος των ιατρικών αγωγών από το 1999 με την παράλληλη κάθετη μείωση των πειθαρχικών ποινών από τη δεκαετία του 1980. Η επιείκεια των ιατρικών πειθαρχικών συμβουλίων και αποφυγή δημοσιότητας των αποφάσεών τους δεν επιλύει, αλλ΄ επιτείνει την παθογένεια αυτή. Ο ασθενής αναζητά κατ΄ αποτέλεσμα πιο πρόσφορους τρόπους δικαίωσης ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων με αποτέλεσμα την απρόσκοπτη διαπόμπευση των ιατρών εκτός των ιατρικών συλλόγων τους. Η Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας έρχεται να υπενθυμίσει ότι δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματικό σύστημα υγείας χωρίς ένα υγιές σύστημα ιατρικής ευθύνης. Το κέντρο βάρους της Ερμηνείας Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας δίδεται εκεί που οργανωμένα, συντονισμένα και με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό πρέπει να το αποδώσει η Πολιτεία μας: στην εκπαίδευση, την ενημέρωση, την πρόληψη και συνεπή τιμωρία των αντιδεοντολογικών ιατρικών συμπεριφορών. Η συγγραφή των κειμένων κινήθηκε γύρω από τρεις άξονες: α) τη χρήση κατ΄ αρχήν ελληνικού ερευνητικού υλικού, β) την υιοθέτηση απόψεων και πορισμάτων ξένων εννόμων τάξεων σε θέματα που δεν απασχόλησαν ακόμη την ελληνική έννομη τάξη και στο μέτρο που ανταποκρίνονται στις ελληνικές κοινωνικές συνθήκες και ανάγκες και γ) την τήρηση συντομίας, ενότητας και ομοιογένειας των κειμένων με αποφυγή επίλυσης καθαρά δογματικών προβλημάτων. Χάριν της συντομίας και λιτότητας στον όγκο της Ερμηνείας Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας απεφεύχθη η εκτενής αναφορά σε όλες τις αντικρουόμενες θέσεις, οι οποίες δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον ασθενή, ιατρό ή άλλους φορείς υγείας. Η εκούσια αυτή παράλειψη αποκαθίσταται εν μέρει με την αναφορά κάτω από το νομοθετικό κείμενο του κάθε άρθρου του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας των πιο σημαντικών σχετικών νομοθετικών κειμένων, υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων που το αφορούν (υπό τον τίτλο «Σχετικές διατάξεις»), αλλά και της ειδικής βιβλιογραφίας, η οποία υποδεικνύει στον ερευνητή τις πηγές, μέσω των οποίων μπορεί να εμβαθύνει σε ειδικότερα θέματα επί του οικείου άρθρου. Η ερμηνεία κάθε άρθρου του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας ξεκινά με μερικά παραδείγματα φανταστικά, βιβλιογραφικά ή αρυόμενα από τη νομολογία των δικαστηρίων, πειθαρχικών συμβουλίων και ανεξαρτήτων αρχών, ώστε να γίνεται κατανοητό στον αναγνώστη το πρακτικό πρόβλημα που καλείται να επιλύσει το εκάστοτε άρθρο. Η Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας συμπληρώνεται από κατάλογο γενικής βιβλιογραφίας και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο ελληνικών και ξενόγλωσσων όρων καθώς επίσης και ευρετήριο διατάξεων των άρθρων του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.

 • -56
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ1
 • Άρθρο 1 - Έννοιες, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής του παρόντος1
 • Α. ΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ2
 • Β. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ4
 • I. ΄Εννοια4
 • ΙΙ. Λειτουργία του όρου «ιατρική πράξη»6
 • Γ. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ9
 • Ι. Ο Ασθενής9
 • ΙΙ. Οι «Οικείοι»10
 • Δ. ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ12
 • Ι. Πρωτοβάθμια περίθαλψη και φροντίδα12
 • ΙΙ. Δευτεροβάθμια περίθαλψη και φροντίδα13
 • ΙΙΙ. Τριτοβάθμια περίθαλψη και φροντίδα14
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ15
 • Άρθρο 2 - Η άσκηση της ιατρικής ως λειτούργημα15
 • Α. Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ18
 • Ι. Η έννοια του λειτουργήματος18
 • ΙΙ. Σκοπός της ιατρικής18
 • ΙΙΙ. Η ανάγκη ανακουφίσεως από τον πόνο19
 • ΙV. Υποχρεώσεις του ιατρού19
 • V. Το μεταβλητό των ισχυόντων κανόνων της ιατρικής επιστήμης19
 • Β. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ19
 • Γ. Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΞΙΑ21
 • Δ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ23
 • Ε. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ23
 • ΣΤ. Η ΕΥΘΥΚΡΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ25
 • Άρθρο 3 - Ηθική και επιστημονική ανεξαρτησία του ιατρού26
 • Α. Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ27
 • Β. H ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ28
 • Γ. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ30
 • Δ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ31
 • E. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ32
 • ΣΤ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ33
 • Άρθρο 4 - Εξασφάλιση ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας35
 • Α. ΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΙΣΟΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ37
 • I. Ορισμοί και είδη ισότητας στην υγεία37
 • II. Το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο για την ισότητα στην υγεία37
 • ΙΙΙ. Ο ιατρός μπροστά στην επιταγή της ισότητας38
 • Β. ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ «ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ» ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ39
 • Ι. Ευθύνη του ιατρού για περιορισμό της σπατάλης στον δημόσιο τομέα39
 • ΙΙ. Η «προκλητή ζήτηση» υπηρεσιών υγείας40
 • Γ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ41
 • Ι. Ο ορισμός της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας41
 • ΙΙ. Η αποτελεσματικότητα στις υπηρεσίες υγείας: Ιατρική ανεξαρτησία και «οδηγίες παροχής φροντίδας»42
 • ΙΙΙ. Ασφάλεια του ασθενούς και μηχανισμοί βελτίωσης ποιότητας43
 • Άρθρο 5 - Ιατρικά πιστοποιητικά και ιατρικές γνωματεύσεις47
 • Α. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ48
 • Ι. Έννοια48
 • ΙΙ. Περιεχόμενο49
 • IΙΙ. Είδη51
 • Β. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ54
 • Ι. Η χορήγηση ιατρικών πιστοποιητικών54
 • II. Νομική ισχύς και αποδεικτική δύναμη56
 • Γ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΛΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ58
 • Ι. Ποινική ευθύνη58
 • ΙΙ. Αστική Ευθύνη60
 • III. Πειθαρχική ευθύνη60
 • Άρθρο 6 - Κωλύματα - ασυμβίβαστα61
 • Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ62
 • Ι. Κωλύματα και ασυμβίβαστα γενικά63
 • ΙΙ. Κατηγορίες κωλυμάτων και ασυμβιβάστων66
 • ΙΙΙ. Διακρίσεις από συγγενείς έννοιες67
 • Β. Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ ΚΙΔ69
 • Ι. Η μη πρόβλεψη αρνητικών προσόντων (κωλυμάτων)69
 • ΙΙ. Οι ειδικοί περιορισμοί των §§1 και 2 του άρθρου 669
 • ΙΙΙ. Τα σχετικά ασυμβίβαστα των §§3 και 4 του άρθρου 669
 • Γ. ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 669
 • Ι. Η άσκηση άλλου επαγγέλματος από τον ιατρό70
 • ΙΙ. Σχετικά ασυμβίβαστα - Ειδικές απαγορεύσεις73
 • ΙΙΙ. Περιορισμοί των περιορισμών75
 • Άρθρο 7 - Τόπος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος77
 • Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ79
 • Ι. Η σύγκρουση των ρυθμιστικών πεδίων του ΚΙΔ και του ν. 3919/201180
 • ΙΙ. Η κανονιστική εμβέλεια του άρθρου 7 ΚΙΔ μετά τον ν. 3919/201182
 • ΙΙΙ. Η συμβατότητα των τοπικών περιορισμών με το Σύνταγμα και το ενωσιακό δίκαιο83
 • Β. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ Ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ Ή ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ84
 • Ι. Ιδιωτικά ιατρεία και εργαστήρια86
 • ΙΙ. Συστέγαση ιατρών86
 • ΙII. Ιατρικές εταιρείες87
 • Γ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ88
 • I. Εγγραφή στον οικείο ιατρικό σύλλογο88
 • ΙΙ. Εξαιρέσεις89
 • Δ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΝΟΔΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ90
 • Ι. Έννοια της πλανοδιακής άσκησης της ιατρικής91
 • ΙΙ. Δυνατότητα διενέργειας τακτικών επισκέψεων μετά από άδεια του κατά τόπο αρμοδίου ιατρικού συλλόγου91
 • Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ93
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗ95
 • Άρθρο 8 - Η ιατρική ως σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού95
 • Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ97
 • Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥΣ97
 • Ι. Γενικές υποχρεώσεις του ιατρού προς τον ασθενή97
 • ΙΙ. Υποχρεώσεις του ιατρού κατά την παράδοση του ασθενούς σε συνάδελφό του100
 • Γ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ100
 • Ι. Υποχρέωση του ιατρού να μην συνάπτει ανάρμοστες προσωπικές σχέσεις με τον ασθενή ή τους συγγενείς του100
 • ΙΙ. Υποχρέωση του ιατρού να μην ασκεί οικονομικές ή άλλες πιέσεις101
 • ΙΙΙ. Υποχρέωση του ιατρού να μην συστήνει θεραπείες και να μην παραπέμπει τον ασθενή σε εξετάσεις οι οποίες δεν είναι προς το συμφέρον του101
 • Δ. ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ101
 • I. Πειθαρχική ευθύνη101
 • II. Αστική ευθύνη102
 • III. Ποινική ευθύνη102
 • Άρθρο 9 - Υποχρεώσεις του ιατρού προς τον ασθενή103
 • Α. Ο ΙΑΤΡΟΣ ΔΙΝΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ105
 • Ι. Σύγκρουση καθηκόντων μεταξύ προστασίας της υγείας του ασθενή και προστασίας της υγείας των ιατρών και άλλων ασθενών105
 • ΙΙ. Νομικό καθήκον έκθεσης στον κίνδυνο105
 • Β. Ο ιατρΟς δεν μπορεΙ να αρνεΙται την προσφορΑ των υπηρεσιΩν του για λΟγους Ασχετους προς την επιστημονικΗ του επΑρκεια106
 • Ι. Άρνηση ιατρού να προσφέρει τις υπηρεσίες του106
 • ΙΙ. Η συνδρομή ειδικού λόγου που καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την παροχή των υπηρεσιών του ιατρού107
 • ΙΙΙ. Η σχέση μεταξύ των διατάξεων των άρθρων 9§2 ΚΙΔ και 441 ΠΚ107
 • Γ. ΑντιμετΩπιση επειγΟντων περιστατικΩν108
 • Ι. Υποχρέωση ιατρού να παρέχει τις υπηρεσίες του ανεξαρτήτως ειδικότητας και ύπαρξης καταλλήλων μέσων108
 • ΙΙ. Χρονική διάρκεια της υποχρέωσης110
 • Δ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ110
 • Ι. Λόγοι και προϋποθέσεις διακοπής της παροχής ιατρικών υπηρεσιών110
 • ΙΙ. Καθήκον υπόδειξης άλλου ιατρού εφόσον ζητηθεί τέτοια υπόδειξη από τον ασθενή111
 • Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ Ή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ111
 • Ι. Επίταξη ιατρικών υπηρεσιών111
 • ΙΙ. Επίσχεση εργασίας111
 • Άρθρο 10 - Συνεχιζόμενη εκπαίδευση, διεπιστημονικότητα και επαγγελματική συνεργασία113
 • Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ114
 • Β. ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ115
 • Ι. Γενικές υποχρεώσεις των ιατρών115
 • ΙΙ. Κανόνες συμπεριφοράς και κανόνες δικαίου116
 • Γ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ117
 • Ι. Στόχος της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης117
 • ΙΙ. Ειδική μορφή διαρκούς εκπαίδευσης117
 • ΙΙΙ. Ιστορικά στοιχεία118
 • ΙV. Απαιτήσεις συνεχιζόμενης ιατρική εκπαίδευσης118
 • V. Οργάνωση μαθημάτων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης119
 • VI. Κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωση της ΣΙΕ120
 • Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ121
 • Άρθρο 11 - Υποχρέωση ενημέρωσης122
 • Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ123
 • Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ124
 • Ι. Γενικά124
 • II. Eξαιρέσεις από την υποχρέωση ενημέρωσης135
 • Άρθρο 12 - Συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή138
 • Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ140
 • Ι. Συναίνεση του ασθενούς και δικαίωμα αυτοδιάθεσης140
 • ΙΙ. Πηγές δικαίου140
 • Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΥΡΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ141
 • Ι. Ικανότητα για συναίνεση141
 • ΙΙ. Προηγούμενη ενημέρωση του ασθενούς146
 • ΙΙΙ. Απουσία ελαττωμάτων κατά τον σχηματισμό της βούλησης συναίνεσης146
 • IV. Απουσία αντίθεσης στα χρηστά ήθη147
 • V. Πλήρης κάλυψη της ιατρικής πράξης από τη συναίνεση147
 • Γ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ148
 • Ι. Αδυναμία έκφρασης του ασθενούς σε κατεπείγουσες περιπτώσεις148
 • ΙΙ. Καταχρηστική άρνηση τρίτου αρμόδιου προς παροχή συναίνεσης151
 • ΙΙΙ. Απόπειρες αυτοκτονίας152
 • Δ. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΥΡΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ (ΑΥΤΟΓΝΩΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)153
 • Ι. Ποινική ευθύνη153
 • ΙΙ. Αστική ευθύνη155
 • ΙΙΙ. Πειθαρχικές ευθύνες156
 • Άρθρο 13 - Ιατρικό απόρρητο157
 • Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ159
 • Ι. Ιδιωτικότητα και απόρρητο159
 • ΙΙ. Απόρρητες πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα160
 • Β. ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ162
 • Ι. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας162
 • ΙΙ. Μετά τη λήξη της θεραπείας164
 • Γ. ΛΟΓΟΙ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ166
 • Ι. Συγκατάθεση του ασθενούς και άδεια της ΑΠΔΠΧ166
 • ΙΙ. Εκπλήρωση νομικού καθήκοντος169
 • ΙΙΙ. Διαφύλαξη εννόμου ή άλλου δημοσίου συμφέροντος171
 • ΙV. Κατάσταση ανάγκης ή άμυνας173
 • Άρθρο 14 - Τήρηση ιατρικού αρχείου174
 • Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ176
 • Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ177
 • Ι. Γενικά177
 • ΙΙ. Εφαρμογή του ν. 2472/1997 στο ιατρικό αρχείο180
 • ΙΙΙ. Διάρκεια διατήρησης ιατρικών αρχείων182
 • IV. Επιστημονικές δημοσιεύσεις183
 • V. Τρόπος τήρησης των επαγγελματικών βιβλίων184
 • Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ184
 • Ι. Εισαγωγικά184
 • ΙΙ. Φορείς του δικαιώματος πρόσβασης185
 • ΙΙΙ. Αντικείμενο του δικαιώματος186
 • ΙV. Όροι άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης187
 • V. Τρόπος πρόσβασης188
 • VI. Τόπος πρόσβασης189
 • VII. Παρακώλυση πρόσβασης και κυρώσεις189
 • Άρθρο 15 - Σύγκρουση καθηκόντων191
 • Α. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ192
 • Ι. Έννοια192
 • II. Γενικά192
 • Β. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ194
 • Ι. Σύγκρουση νομικών καθηκόντων194
 • ΙΙ. Σύγκρουση αγαθών ίσης ή ανάλογης αξίας195
 • ΙΙΙ. Σύγκρουση νομικού με ηθικό καθήκον196
 • Γ. ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ197
 • Ι. Έννοια197
 • II. Ο ρόλος της συναίνεσης198
 • Δ. Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΚΙΔ198
 • Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ200
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ201
 • Άρθρο 16 - Ο ιατρός και η κοινωνία201
 • Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ203
 • Β. Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ203
 • Ι. Η συμβολή του γιατρού στη βελτίωση της δημόσιας υγείας204
 • ΙΙ. Συμμετοχή του ιατρού σε επαγγελματικές και επιστημονικές οργανώσεις205
 • ΙΙΙ. Ο σεβασμός της προσωπικότητας του ιατρού από τον Τύπο και τα ΜΜΕ (§3)205
 • Γ. Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΡΟΣ ΜΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ206
 • I. Φορείς νόσων, ιδίως AIDS (§4)206
 • II. ΑΜΕΑ207
 • III. Τρόφιμοι φυλακών και ιδρυμάτων (§6)208
 • IV. Μετανάστες και πρόσφυγες209
 • Άρθρο 17 - Διαφήµιση - Παρουσία ιατρών στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης211
 • Α. Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ214
 • Ι. Σύγκρουση εννόμων συμφερόντων214
 • ΙΙ. Η απαγόρευση διαφήμισης (§1 άρθρου 17 ΚΙΔ)215
 • Β. Η ΜΕΣΩ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ216
 • Ι. Η απαγόρευση διαφήμισης μέσω τρίτων (§§5 και 6)216
 • ΙΙ. Διαφημιστικός σκοπός218
 • Γ. Η ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ218
 • Ι. Συμφέροντα και νομική θεμελίωση218
 • ΙΙ. Οι αρχές218
 • ΙΙΙ. Δύο αντιδεοντολογικές μορφές πληροφόρησης220
 • Δ. ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ222
 • Ι. Δημόσιες ανακοινώσεις και συζητήσεις μέσω ΜΜΕ222
 • ΙΙ. Έντυπα μέσα περιορισμένης ενημέρωσης223
 • Ε. Η ΕΥΘΥΝΗ224
 • Ι. Ευθύνη παρέχοντα ιατρικές πληροφορίες και υπηρεσίες224
 • ΙΙ. Ευθύνη τρίτων φυσικών προσώπων225
 • ΙΙΙ. Ευθύνη τρίτων νομικών προσώπων225
 • Άρθρο 18 - Παρουσία των ιατρών στο διαδίκτυο227
 • Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ229
 • Ι. Η προβολή των ιατρών στο διαδίκτυο229
 • ΙΙ. Το δικαίωμα επί ονόματος χώρου230
 • B. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ232
 • I. Τα προστατευόμενα έννομα συμφέροντα232
 • II. Όροι διαδικτυακής προβολής233
 • ΙΙΙ. Επιτρεπόμενες πληροφορίες235
 • ΙV. Υποχρεωτικές πληροφορίες236
 • V. Προβληματικές περιπτώσεις237
 • Γ. Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ238
 • Ι. Το πρόβλημα: ο κυβερνοσφετερισμός238
 • ΙΙ. Δικαστική επίλυση239
 • Άρθρο 19 - Αμοιβή ιατρού240
 • A. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ242
 • Ι. Εισαγωγή242
 • ΙΙ. Οι υπόχρεοι αμοιβής242
 • ΙΙΙ. Η αξίωση αμοιβής κατά την ομαλή εξέλιξη της ενοχής243
 • ΙV. Η αξίωση αμοιβής σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της ιατρικής σύμβασης247
 • V. Ο ιατρός ως δημόσιος λειτουργός ή συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ (άρθρο 19§5)251
 • Β. ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ251
 • Ι. Ομοιότητες 19§5 με ΠΚ 235251
 • ΙΙ. Διαφορές των δύο διατάξεων253
 • ΙΙΙ. Η σχέση της δωροληψίας με την παράβαση καθήκοντος254
 • Γ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ255
 • Άρθρο 20 - Άσκηση ιατρικής στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης256
 • Α. Η ratio της διΑταξης258
 • Β. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΚΑ ΙΑΤΡΩΝ258
 • Γ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ259
 • Ι. Γενικά259
 • ΙΙ. Η ανάγκη περιορισμού των δημοσίων δαπανών για την περίθαλψη259
 • ΙΙΙ. Το συμφέρον του ασφαλισμένου261
 • IV. Η θέση του ΚΙΔ-περιπτωσιολογία262
 • Δ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ - ΦΚΑ265
 • Ε. ΙΑΤΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ265
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ267
 • Άρθρο 21 - Σχέσεις με συναδέλφους και λοιπό προσωπικό267
 • Α. ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ268
 • Ι. Αντικείμενο ρύθμισης268
 • ΙΙ. Σημασία - Η «επαγγελματική συνείδηση»269
 • ΙΙΙ. Οι σχέσεις των ιατρών ως ελεύθερων επαγγελματιών - Απαγόρευση του αθέμιτου ανταγωνισμού269
 • IV. Οι σχέσεις των ιατρών ως συναδέλφων επιστημόνων276
 • Β. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ280
 • I. Γενικά280
 • II. Ανάθεση ιατρικών καθηκόντων σε νοσηλευτικό προσωπικό280
 • Άρθρο 22 - Ιατρικά συμβούλια281
 • Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ282
 • Β. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ283
 • Ι. Συγκρότηση ιατρικού συμβουλίου283
 • ΙΙ. Η φύση της σχέσης του/των συμβούλων ιατρών με τον ασθενή - Ειδικά το ζήτημα της αμοιβής του/των συμβούλων286
 • ΙΙΙ. Η διαδικασία διεξαγωγής του ιατρικού συμβουλίου288
 • ΙV. Ειδικά η περίπτωση διαφωνίας του θεράποντα ιατρού288
 • V. Ζητήματα καταμερισμού της ευθύνης289
 • Γ. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΕ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΙΑΤΡΟ292
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ295
 • Άρθρο 23 - Ο ρόλος του ιατρού στην εκπαιδευτική διαδικασία295
 • Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ296
 • Β. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ297
 • Γ. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ297
 • Ι. Ιδιότητες ιατρού υπευθύνου για κλινική εκπαίδευση και κλινική εποπτεία298
 • ΙΙ. Ο ρόλος και η ευθύνη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φορέων κατάρτισης298
 • ΙΙΙ. Εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών298
 • Δ. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΙΑΤΡΟ299
 • I. Νομικές απαιτήσεις του εποπτεύοντος ιατρού300
 • ΙΙ. Ευθύνη ιατρού επιβλέποντα λιγότερο έμπειρους συναδέλφους του300
 • ΙII. Είδη εποπτείας301
 • E. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ302
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ304
 • Άρθρο 24 - Ιατρική έρευνα304
 • Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ305
 • Β. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ306
 • Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ306
 • Ι. Ενημέρωση306
 • ΙΙ. Συναίνεση308
 • ΙΙΙ. Αναλογία οφελών/κινδύνων308
 • IV. Έγκριση από αρμόδιο όργανο309
 • Δ. ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΑ ΝΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΟΥΝ311
 • Ι. Κατηγορίες311
 • II. Θεραπευτική έρευνα311
 • III. Επικουρικότητα της έρευνας312
 • ΙV. Παροχή συναίνεσης και δικαίωμα άρνησης312
 • Ε. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΩΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ312
 • Άρθρο 25 - Κλινική έρευνα με νέα φάρμακα ή νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους314
 • Α. ΓΕΝΙΚΑ315
 • Β. ΟΡΙΣΜΟΙ316
 • Ι. Κλινικές δοκιμές φαρμάκων316
 • ΙΙ. Φάσεις κλινικών δοκιμών316
 • ΙΙΙ. Νεότερες διαγνωστικές και θεραπευτικές μέθοδοι316
 • Γ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ317
 • Ι. Οδηγία 20/2001/ΕΚ (ΥΑ ΔΥΓ 3/89292/31.12.2003)317
 • ΙΙ. Αναλογία οφελών/κινδύνων317
 • III. Προϋποθέσεις άρθρου 24318
 • IV. Άρνηση συμμετοχής318
 • V. Προτεραιότητα ατόμου έναντι επιστήμης319
 • Δ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ320
 • Ι. Κλινική δοκιμή σε ανήλικο320
 • ΙΙ. Κλινική δοκιμή σε ενήλικο μη δυνάμενο να παράσχει συναίνεση321
 • Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ (PLACEBO)322
 • Άρθρο 26 - Μη θεραπευτική βιοϊατρική έρευνα323
 • Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ324
 • Β. ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΝΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ325
 • Γ. ΜΟΡΦΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ325
 • Ι. Θεραπευτικός πειραματισμός325
 • ΙΙ. Πειραματισμός με όφελος σε άλλους ή τον μελλοντικό ασθενή325
 • ΙΙΙ. Επιστημονικός πειραματισμός326
 • IV. Αυτό-πειραματισμός326
 • Δ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ327
 • Ι. Ενημερωμένη συναίνεση327
 • ΙΙ. Αναλογία οφελών/κινδύνων328
 • ΙΙΙ. Προβάδισμα ατόμου έναντι κοινωνίας329
 • ΙV. Απουσία οποιουδήποτε ανταλλάγματος330
 • V. Υποχρέωση αμέσου διακοπής331
 • Ε. ΑΤΟΜΑ ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥΣ331
 • Άρθρο 27 - Δημοσιότητα των ανακαλύψεων334
 • Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ335
 • Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ337
 • Ι. Γενικά337
 • II. Υποχρέωση δημοσίευσης ανακάλυψης και ιδιωτική αυτονομία ερευνητή - ιατρού338
 • III. Φορέας υποχρέωσης δημοσίευσης339
 • IV. Ειδικά η αναφορά των συνεργατών339
 • V. Ειδικά η αναφορά της επιχείρησης/εταιρείας - χρηματοδότη της έρευνας340
 • VI. Η υποχρέωση ελέγχου από τους υπεύθυνους σύνταξης των βιοϊατρικών περιοδικών343
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ344
 • Άρθρο 28 - Φροντίδα ψυχικής υγείας344
 • Α. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ347
 • I. Έννοια, περιγραφή, ψυχίατρος347
 • ΙΙ. Θεραπεία349
 • ΙΙΙ. Ιατρικό απόρρητο350
 • Β. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ351
 • I. Συμβαλλόμενα μέρη352
 • II. Όρια θεραπευτικής σχέσης352
 • III. Ψυχιατρική εκτίμηση352
 • Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ352
 • I. Ενημέρωση του ιδίου του ασθενούς352
 • II. Ενημέρωση των οικείων353
 • Δ. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ353
 • Ι. Όροι353
 • ΙΙ. Εκούσια νοσηλεία353
 • ΙΙΙ. Ακούσια νοσηλεία353
 • IV. Νοσηλεία - Φύλαξη ασθενών κατά τα άρθρα 69-70 ΠΚ357
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ358
 • Άρθρο 29 - Ιατρικές αποφάσεις στο τέλος της ζωής358
 • A. ΓΕΝΙΚΑ360
 • I. Το ζήτημα της ευθανασίας360
 • ΙΙ. Η οριοθέτηση του έννομου αγαθού της ζωής361
 • ΙΙΙ. Το δικαίωμα στον θάνατο362
 • ΙV. Η νομική προστασία της ζωής362
 • V. Η λεγόμενη «καθαρή» ευθανασία363
 • Β. ΜΟΡΦΕΣ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΟΥ (ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟΥ) ΘΑΝΑΤΟΥ364
 • Ι. Ενεργητική ευθανασία364
 • ΙΙ. Παθητική ευθανασία365
 • ΙΙΙ. Η διακοπή της λειτουργίας των τεχνητών μέσων υποστήριξης της φθίνουσας ζωής όταν το ιατρικό καθήκον έχει εξαντληθεί369
 • IV. Η λεγόμενη «πρώιμη ευθανασία»370
 • Άρθρο 30 - Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή371
 • Α. Η ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ374
 • Ι. Έννοια, νομοθετικό πλαίσιο και μέθοδοι ΙΥΑ374
 • II. Όροι του επιτρεπτού375
 • Β. Η ΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ377
 • Ι. Νομική φύση377
 • ΙΙ. Η χρήση και η διάθεση του πλεονάζοντος γεννητικού υλικού377
 • ΙΙΙ. Η αρχή της ανωνυμίας των δοτών377
 • Γ. Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ378
 • Ι. Νομικό πλαίσιο378
 • ΙΙ. Η συναίνεση378
 • Δ. Η ΕΝΝΟΜΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ: Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ380
 • I. Η θεμελίωση της μητρότητας380
 • ΙΙ. Η θεμελίωση της πατρότητας381
 • Ε. ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΥΑ383
 • ΣΤ. Η ΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΙΥΑ383
 • Ι. Ιατρική ευθύνη και υποχρέωση ενημέρωσης384
 • ΙΙ. Ιατρική ευθύνη και συναίνεση (Περίπτωση 2)384
 • Ζ. Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΥΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ385
 • Άρθρο 31 - Τεχνητή διακοπή κύησης386
 • Α. Η ΡΗΤΡΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ387
 • Ι. Περιεχόμενο της ρήτρας συνείδησης387
 • ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής της ρήτρας συνειδήσεως388
 • Β. Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ392
 • Ι. Πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης συμβουλευτικής υποστήριξης392
 • ΙΙ. Περιεχόμενο της υποχρέωσης συμβουλευτικής υποστήριξης392
 • Άρθρο 32 - Μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων394
 • Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ395
 • Β. Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΝΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ396
 • Ι. Η μεταμόσχευση για θεραπευτικούς λόγους396
 • ΙΙ. Η υποχρέωση του ιατρού να παρέχει σωστή ενημέρωση398
 • ΙΙΙ. Η υποχρέωση του ιατρού να ενθαρρύνει τις μεταμοσχεύσεις400
 • IV. Η υποχρέωση του ιατρού να συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες402
 • Γ. Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ402
 • Δ. Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΟΤΗ ΚΑΙ ΛΗΠΤΗ405
 • Άρθρο 33 - Αιμοδοσία406
 • Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ408
 • I. Το αίμα ως πράγμα εκτός συναλλαγής408
 • ΙΙ. Νομική φύση της σχέσης αιμοδότη - αιμοδοτικού κέντρου409
 • Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗ409
 • Ι. Δικαιώματα αιμοδότη409
 • ΙΙ. Υποχρεώσεις αιμοδότη412
 • Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΙΜΟΛΗΠΤΗ412
 • Ι. Προστασία της υγείας του αιμολήπτη412
 • ΙΙ. Αιμοδοσία και προσβολή της θρησκευτικής ελευθερίας (άρθρο 13 Συντ.)413
 • Δ. ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ414
 • Ι. Ποινική ευθύνη414
 • ΙΙ. Αστική Ευθύνη414
 • ΙΙΙ. Πειθαρχική ευθύνη415
 • Άρθρο 34 - Προστασία γενετικής ταυτότητας417
 • Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ418
 • Ι. Έννοια της γενετικής ταυτότητας418
 • ΙΙ. Νομική θεμελίωση420
 • Β. ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ421
 • Ι. Γενετική θεραπεία των σωματικών κυττάρων421
 • Γ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.422
 • Ι. Προεμφυτευτική γενετική θεραπεία422
 • ΙΙ. Προγεννητική γενετική θεραπεία (μετεμφυτευτική γενετική θεραπεία)424
 • Δ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ Η΄ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ424
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ I΄ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ427
 • Άρθρο 35 - Σχέσεις ιατρού προς τον Ιατρικό Σύλλογο427
 • Α. ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ428
 • Ι. Γενικά χαρακτηριστικά429
 • ΙΙ. Η νομική φύση των πράξεων και των οργάνων των Ιατρικών Συλλόγων432
 • Β. ΣΧΕΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ435
 • Ι. Γενικές υποχρεώσεις436
 • ΙΙ. Ειδικές Υποχρεώσεις Ιατρών έναντι του Ιατρικού Συλλόγου439
 • ΙΙΙ. Υποχρέωση συμμετοχής440
 • Γ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ441
 • Ι. Η δεσμευτικότητα των αποφάσεων του Ιατρικού Συλλόγου442
 • ΙΙ. Πειθαρχικές κυρώσεις442
 • ΙΙΙ. Ειδικές περιπτώσεις - Εξαιρέσεις443
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ445
 • Άρθρο 36 - Κυρώσεις445
 • Α. Η ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΙΔ447
 • Ι. Η θέσπιση του ΚΙΔ με νόμο447
 • ΙΙ. Τα γενικά χαρακτηριστικά της πειθαρχικής ευθύνης448
 • Β. Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ450
 • Ι. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πειθαρχικής ευθύνης450
 • ΙΙ. Οι διαφορές μεταξύ ποινικής και πειθαρχικής ευθύνης451
 • ΙΙΙ. Τα χαρακτηριστικά των προβλεπομένων στον ΚΙΔ πειθαρχικών ποινών452
 • Γ. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ453
 • Ι. Πειθαρχικά όργανα453
 • ΙΙ. Πειθαρχική διαδικασία455
 • ΙΙΙ. Τα πειθαρχικά παραπτώματα457
 • IV. Πειθαρχικές ποινές458
 • V. Τα δικαιώματα του πειθαρχικώς ελεγχόμενου460
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ463
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ477
 • 0
 • 0