Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-139-2
Σελίδες: 368
Επιμέλεια: Στ. Πετροπουλάκος

Το έργο «Ο νέος ασφαλιστικός Νόμος 4387/2016 ΕΦΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ» περιέχει το σύνολο των κοινωνικοασφαλιστικών και προνοιακών (κοινωνικής αλληλεγγύης) διατάξεων του Ν. 4387/2016, όπως ισχύουν, μαζί με σημαντικά αποσπάσματα της οικείας αιτιολογικής έκθεσης. Το έργο είναι ενημερωμένο με τις αλλαγές που επέφερε ο Ν 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19.5.2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».

Επιπλέον, σε κάθε άρθρο επισημαίνονται, με αναφορά των στοιχείων και της θεματολογίας τους, οι σχετικώς εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, εφαρμοστικές εγκύκλιοι και λοιπά σημαντικά έγγραφα, βάσει των οποίων τα όργανα της Διοίκησης θα κληθούν να εφαρμόσουν τον νόμο.

Έτι περαιτέρω, περιέχονται εκτενείς εισαγωγικές παρατηρήσεις, με τις οποίες, αφενός, αποτυπώνεται το πλαίσιο της διαβούλευσης και της ψήφισης του νόμου και, αφετέρου, αναλύονται οι βασικές ρυθμίσεις που ο νόμος αυτός εισάγει. Η παρουσίαση των ρυθμίσεων αυτών γίνεται με τη χρήση ευσύνοπτων πινάκων και την παράθεση ενδεικτικών παραδειγμάτων, έτσι ώστε να διευκολύνεται ο αναγνώστης στην κατανόηση του περιεχομένου των εκάστοτε αναφερόμενων διατάξεων.

Τέλος, επιχειρείται μια αρχική νομική αξιολόγηση των ρυθμίσεων του νόμου, που επαγγέλλεται τη μεταρρύθμιση του Ελληνικού ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος. Το έργο αυτό έχει έναν σαφή πρακτικό προσανατολισμό και απευθύνεται σε όλους όσοι ασχολούνται συστηματικά ή περιστασιακά με το Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης και θέλουν να ενημερωθούν για τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις.

 • -18
 • I. Το πλαίσιο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης1
 • II. Tα βασικά σημεία της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης (πίνακες - παραδείγματα)5
 • 1. Οργανωτικά ζητήματα5
 • 1.1. Αρχές και όργανα Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας5
 • 1.2. Σύσταση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)7
 • 1.3. Μετονομασία του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) σε Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)10
 • 2. Εισφορές12
 • 2.1. Εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης μισθωτών (και εργοδοτών τους)12
 • 2.2. Εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών14
 • 2.3. Εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης ασφαλισμένων στον ΟΓΑ18
 • 2.4. Εισφορές επικουρικής ασφάλισης21
 • 2.5. Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης22
 • 2.6. Εισφορές εφάπαξ παροχής23
 • 2.7. Μεταβατική περίοδος μείωσης εισφορών αυτοαπασχολούμενων προερχόμενων από το ΕΤΑΑ24
 • 3. Παροχές27
 • 3.1. Εθνική σύνταξη27
 • 3.2. Ανταποδοτική σύνταξη31
 • 3.3. Σύνταξη αναπηρίας36
 • 3.4. Σύνταξη λόγω θανάτου36
 • 3.5. Επικουρική σύνταξη40
 • 3.6. Εφάπαξ παροχή41
 • 3.7. Αναπροσαρμογή-προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων43
 • 4. Προνοιακές παροχές45
 • 4.1. Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων45
 • 4.2. Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων47
 • 5. Χρόνος ασφάλισης49
 • 5.1. Παράλληλη ασφάλιση-Πολλαπλή απασχόληση49
 • 5.2. Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης53
 • 5.3. Διαδοχική ασφάλιση56
 • 5.4. Απασχόληση συνταξιούχων56
 • 6. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών57
 • 7. Σύμφωνο συμβίωσης58
 • III. Συμπερασματικές παρατηρήσεις59
 • N 4387/201667
 • Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις67
 • ΜΕΡΟΣ Α΄ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ- ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ67
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ67
 • Άρθρο 1 – Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας67
 • Άρθρο 2 – Εννοιολογικοί προσδιορισμοί68
 • Άρθρο 3 – Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας69
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ72
 • Άρθρο 4 – Υπαγωγή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων-λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και των στρατιωτικών72
 • Άρθρο 5 – Ενιαίοι κανόνες ασφάλισης παροχών υπαλλήλων Δημοσίου74
 • Άρθρο 6 – Ειδικές - Μεταβατικές συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου75
 • Άρθρο 7 – Εθνική Σύνταξη77
 • Άρθρο 8 – Ανταποδοτική σύνταξη79
 • Άρθρο 9 – Προσωρινή σύνταξη82
 • Άρθρο 10 – Οικογενειακή παροχή - προσαύξηση σύνταξης83
 • Άρθρο 11 – Σύνταξη αναπηρίας84
 • Άρθρο 12 – Σύνταξη λόγω θανάτου85
 • Άρθρο 13 – Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης89
 • Άρθρο 14 – Αναπροσαρμογή συντάξεων - προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων90
 • Άρθρο 15 – Χρόνος ασφάλισης92
 • Άρθρο 16 – Δικαιώματα αντισυμβαλλομένου συμφώνου συμβίωσης94
 • Άρθρο 17 – Παράλληλη ασφάλιση95
 • Άρθρο 18 – Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης96
 • Άρθρο 19 – Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης98
 • Άρθρο 20 – Απασχόληση συνταξιούχων101
 • Άρθρο 21 – Αναλογική Εφαρμογή διατάξεων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις103
 • Άρθρο 22 – Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 169/2007103
 • Άρθρο 23 – Ρυθμίσεις διαφόρων συνταξιοδοτικών θεμάτων108
 • Άρθρο 24 – Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων-Ο.Δ.Α.Ζ.111
 • Άρθρο 25 – Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων υπαλλήλων του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ)112
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ345
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ114
 • Άρθρο 26 – Έκταση Εφαρμογής114
 • Άρθρο 27 – Εφαρμογή κοινών κανόνων ασφαλισμένων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα114
 • Άρθρο 28 – Ανταποδοτική σύνταξη116
 • Άρθρο 29 – Προσωρινή σύνταξη119
 • Άρθρο 30 – Προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές121
 • Άρθρο 31 – Ασφαλιστικές παροχές λόγω εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας122
 • Άρθρο 32 – Παροχές ασθένειας σε χρήμα124
 • Άρθρο 33 – Αναπροσαρμογή συντάξεων - προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων124
 • Άρθρο 34 – Χρόνος ασφάλισης125
 • Άρθρο 35 – Εφάπαξ παροχή127
 • Άρθρο 36 – Παράλληλη ασφάλιση137
 • Άρθρο 37 – Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης139
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ-ΠΟΡΟΙ-ΑΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ141
 • Άρθρο 38 – Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών141
 • Άρθρο 39 – Εισφορές αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών145
 • Άρθρο 40 – Εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ152
 • Άρθρο 41 – Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης156
 • Άρθρο 42 – Ειδικό παράβολο ασφαλιστικής κάλυψης αγρεργατών157
 • Άρθρο 43 – Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών158
 • Άρθρο 44 – Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων159
 • Άρθρο 45 – Κοινό μητρώο εισφορών και φόρου εισοδήματος160
 • Άρθρο 46 – Αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού εισφορών162
 • Άρθρο 47 – Μετοχικά Ταμεία163
 • Άρθρο 48 – Διατάξεις Μ.Τ.Π.Υ.164
 • Άρθρο 49 – Πρόσθετοι πόροι Ασφαλιστικού Συστήματος170
 • Άρθρο 50170
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ171
 • Άρθρο 51 – Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης-Σύσταση- Σκοπός171
 • Άρθρο 52 – Οργανισμός του Ε.Φ.Κ.Α.173
 • Άρθρο 53 – Ένταξη φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών στον Ε.Φ.Κ.Α.175
 • Άρθρο 54 – Κ.Ε.Α.Ο.179
 • Άρθρο 55 – Ασφαλιστέα πρόσωπα180
 • Άρθρο 56 – Πόροι180
 • Άρθρο 57 – Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α.181
 • Άρθρο 58 – Συμβουλευτικές Επιτροπές185
 • Άρθρο 59 – Αρμοδιότητες Διοικητή186
 • Άρθρο 60 – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου186
 • Άρθρο 61 – Προσωπικό γραφείων Διοικητή και Υποδιοικητών188
 • Άρθρο 62 – Διοικητική Οργάνωση188
 • Άρθρο 63 – Τμήμα Γραμματείας Διοικητή194
 • Άρθρο 64 – Τμήμα Γραμματείας Υποδιοικητών194
 • Άρθρο 65 – Διεύθυνση Ειδικού Προγράμματος194
 • Άρθρο 66 – Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων196
 • Άρθρο 66Α196
 • Άρθρο 67 – Γενικές Διευθύνσεις197
 • Άρθρο 67Α – Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων203
 • Άρθρο 68 – Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης216
 • Άρθρο 68Α – Γενική Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων229
 • Άρθρο 68Β – Γενική Διεύθυνση Καταβολής Παροχών Υγείας238
 • Άρθρο 68Γ – Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης244
 • Άρθρο 68Δ – Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών247
 • Άρθρο 68Ε – Γενική Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων και Εργοδοτών252
 • Άρθρο 69 – Τμήματα Διοικητικής Μέριμνας254
 • Άρθρο 69Α – Περιφερειακές Υπηρεσίες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ255
 • Άρθρο 69Β – Περιφερειακές Υπηρεσίες του πρώην ΟΑΕΕ263
 • Άρθρο 69Γ – Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΓΑ271
 • Άρθρο 69Δ – Περιφερειακές Υπηρεσίες του τ. Ε.Τ.Α.Α.-Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων272
 • Άρθρο 69Ε – Περιφερειακές Υπηρεσίες του πρώην Ε.Τ.Α.Α. Τομείς Υγειονομικών276
 • Άρθρο 69ΣΤ – Κεντρικές Υπηρεσίες του πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ277
 • Άρθρο 69Ζ – Κεντρικές Υπηρεσίες του πρ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ277
 • Άρθρο 69Η – Κεντρικές Υπηρεσίες του ΟΓΑ278
 • Άρθρο 69Θ – Κεντρικές Υπηρεσίες του πρ. Ε.Τ.Α.Α.279
 • Άρθρο 69Ι – Κεντρικές Υπηρεσίες του πρ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.280
 • Άρθρο 69ΙΑ – Κεντρικές Υπηρεσίες του ΝΑΤ280
 • Άρθρο 69ΙΒ – Μεταβατική διάταξη για τις αρμοδιότητες των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων281
 • Άρθρο 70 – Περιουσία, λογιστική και οικονομική λειτουργία281
 • Άρθρο 71 – Θέματα προσωπικού284
 • Άρθρο 72 – Θέματα προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής286
 • Άρθρο 72Α – Μεταβατική διάταξη για συντάξεις Δημοσίου287
 • Άρθρο 73 – Διατάξεις Ν.Α.Τ. και Ο.Γ.Α.288
 • Άρθρο 73Α – Αναπροσαρμογή των προσυνταξιοδοτικών και άλλων παροχών του τ. ΕΤΑΤ288
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ε.Τ.Ε.Α. ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.289
 • Άρθρο 74 – Μετονομασία Ε.Τ.Ε.Α. σε «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» («Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.»)289
 • Άρθρο 75 – Ένταξη Ταμείων Πρόνοιας στον Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.290
 • Άρθρο 76 – Ασφαλιστέα πρόσωπα στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.292
 • Άρθρο 77 – Πόροι του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.293
 • Άρθρο 78 – Οικονομικό Σύστημα Λειτουργίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.293
 • Άρθρο 79 – Χρόνος ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.294
 • Άρθρο 80 – Διοίκηση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.294
 • Άρθρο 81 – Θέματα οργάνωσης Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.297
 • Άρθρο 82 – Θέματα οικονομικής λειτουργίας Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.298
 • Άρθρο 83 – Θέματα προσωπικού εντασσομένων νομικών προσώπων299
 • Άρθρο 84 – Ενιαίος Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.301
 • Άρθρο 85 – Ειδικά Οικονομικά Θέματα Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.302
 • Άρθρο 86 – Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.303
 • Άρθρο 87 – Διοίκηση Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.304
 • Άρθρο 88 – Πόροι και Περιουσία Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.305
 • Άρθρο 89 – Θέματα Προσωπικού Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.306
 • Άρθρο 90 – Έναρξη ισχύος306
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ307
 • Άρθρο 91 – Προνοιακά Επιδόματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ηλικιωμένων και υπερηλίκων307
 • Άρθρο 92 – Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)307
 • Άρθρο 93 – Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων311
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ314
 • Άρθρο 94 – Ειδικές διατάξεις για θέματα παροχών314
 • Άρθρο 95 – Παραγραφή αξιώσεων Ε.Φ.Κ.Α.-Αναλογική Εφαρμογή διατάξεων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις316
 • Άρθρο 96 – Παροχές Ε.Τ.Ε.Α.-Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων317
 • Άρθρο 97 – Εισφορές επικουρικής ασφάλισης321
 • Άρθρο 98 – Μεταβατική ρύθμιση-εισφορές αυταπασχολούμενων προερχόμενων από το Ε.Τ.Α.Α.322
 • Άρθρο 99 – Μεταβατική διάταξη για συνταξιοδοτικές παροχές ασφαλιζομένων στον ΟΓΑ325
 • Άρθρο 100 – Γενικές μεταβατικές διατάξεις Ε.Φ.Κ.Α.326
 • Άρθρο 100Α330
 • Άρθρο 101 – Μεταβατικές διατάξεις για θέματα προσωπικού Ε.Φ.Κ.Α.330
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ333
 • Άρθρο 102 – Εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων333
 • Άρθρο 103 – Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών334
 • Άρθρο 104 – Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθεισών εισφορών335
 • Άρθρο 105 – Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΑΣ336
 • Άρθρο 106 – Θωράκιση ελεγκτικών μηχανισμών αγοράς εργασίας336
 • Άρθρο 107 – Πρόσβαση ΚΕΑΟ στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών337
 • Άρθρο 108 – Διάκριση ασφαλιστικών οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης338
 • Άρθρο 109 – Διαγραφή οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης340
 • Άρθρο 119 – Ρύθμιση οφειλών προς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των πτωχών οφειλετών και άλλα θέματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ342
 • Άρθρο 120 343
 • Άρθρο 122 – Έναρξη ισχύος343
 • 0
 • 0