Έκδοση: 2006
ISBN: 960-272-401-3
Σελίδες: 192
Συγγραφέας: Ε. Περάκης
Διεύθυνση Σειράς: Ε. Περάκης

Θέμα της παρούσας μονογραφίας αποτελεί ο νέος θεσμός της ευρωπαϊκής εταιρίας (Societas Europaea, SE), όπως θεσπίσθηκε με τον Κανονισμό 2157/2001 και την Οδηγία 2001/86/ΕΚ και διαμορφώθηκε στην Ελλάδα με τον Ν 3412/2005 και το ΠΔ 91/2006.

Η μελέτη αφορά στην «ελληνική» ευρωπαϊκή εταιρία, η οποία αποτελεί μια νέα εθνική εταιρική μορφή, εισαχθείσα και ρυθμιζόμενη κατά ένα μεγάλο μέρος από το κοινοτικό δίκαιο. Παρουσιάζεται η νομική ρύθμιση και τα βασικά χαρακτηριστικά της SE, η διαδικασία και οι τρόποι ίδρυσής της, ο προσδιορισμός και η μεταφορά της έδρας της, τα όργανά της, η λογιστική και φορολογική της μεταχείριση, οι μετασχηματισμοί της, η λύση και η εκκαθάρισή της, ενώ σε ιδιαίτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται το καίριο ζήτημα του ρόλου των εργαζομένων στην SE.

Η ανάλυση ολοκληρώνεται με την εξέταση των προοπτικών της SE.

Την έκδοση συμπληρώνει η εξαντλητική ελληνική και αλλοδαπή βιβλιογραφία, καθώς και το παράρτημα με τις εθνικές νομοθετικές πηγές των κρατών μελών, τον πίνακα αντιστοιχιών του Κανονισμού (ΕΚ) 2157/2001 και του Ν 3412/2005 και την πλήρη εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο θεωρητικό και πρακτικό εργαλείο για δικηγόρους, νομικούς, λογιστές, αλλά και φορολογικούς συμβούλους, που συμβάλλει στην κατανόηση του θεσμού της SE, αλλά αποτελεί και αφορμή για προβληματισμό, όσον αφορά στα νέα δεδομένα του εταιρικού δικαίου σε εσωτερικό και ταυτόχρονα ευρωπαϊκό επίπεδο.

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ KAI ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ SOCIETAS EUROPAEA1
 • Ι. Γενικά: Ο Κανονισμός 2157/2001 και η Οδηγία 2001/86/ΕΚ1
 • Α. Ιστορικά2
 • Β. Η εθνική εναρμόνιση4
 • Γ. Ο ν. 3412/2005 και το π.δ. 91/20065
 • Δ. Οι πηγές του δικαίου της SE και η ιεράρχησή τους5
 • ΙΙ. Βασικά χαρακτηριστικά της SE14
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ SOCIETAS EUROPAEA17
 • I. Διαδικασία ίδρυσης της SE17
 • ΙI. Οι τρόποι ίδρυσης της SE20
 • Α. Η συγχώνευση21
 • Β. Σύσταση SE χαρτοφυλακίου («Holding SE»)32
 • Γ. Σύσταση κοινής θυγατρικής SE39
 • Δ. Μετατροπή ανώνυμης εταιρίας σε SE40
 • Ε. Ίδρυση θυγατρικής SE από άλλη SE42
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Η ΕΔΡΑ ΤΗΣ SOCIETAS EUROPAEA43
 • Ι. Ο προσδιορισμός της έδρας – Οι κυρώσεις σε περίπτωση διάστασης καταστατικής και πραγματικής έδρας43
 • ΙΙ. Η μεταφορά της έδρας47
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ SOCIETAS EUROPAEA54
 • I. Το διοικητικό όργανο54
 • Α. Το δυαδικό σύστημα56
 • (α) Το διευθυντικό όργανο56
 • (β) Το εποπτικό όργανο57
 • Β. Το μονιστικό σύστημα60
 • Γ. Κοινοί κανόνες των δύο συστημάτων63
 • Δ. Το ζήτημα της εταιρικής διακυβέρνησης66
 • II. Η γενική συνέλευση66
 • III. Οι ελεγκτές69
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ SE70
 • I. Η προστασία της μειοψηφίας στην SE70
 • IΙ. Η τροποποίηση του καταστατικού της SE71
 • IΙΙ. Οι ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της SE72
 • IV. Μετασχηματισμοί της SE72
 • V. H SE και οι όμιλοι επιχειρήσεων77
 • VI. Η SE με εισηγμένες κινητές αξίες σε χρηματιστήριο78
 • VII. Η λύση και η εκκαθάριση της SE78
 • VIII. Συλλογικές διαδικασίες επί SE79
 • IX. Ποινικές διατάξεις80
 • X. Φορολογικό καθεστώς80
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ83
 • Ι. Γενικά83
 • ΙΙ. Η διαπραγμάτευση και η συμφωνία85
 • ΙΙΙ. Απόφαση εφαρμογής του εθνικού δικαίου86
 • IV. Οι «διατάξεις αναφοράς» (standard rules, Auffangregelung, dispositions de référence)86
 • V. Ρήτρες διαφυγής88
 • VI. Το π.δ. 91/200689
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ93
 • I. Είναι η Societas Europaea εταιρία ευρωπαϊκή;93
 • IΙ. Οι προσδοκίες επιτυχίας της SE96
 • ΙII. Περαιτέρω προοπτικές102
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ105
 • Ι. Ελληνική105
 • ΙΙ. Αλλοδαπή106
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι113
 • Εθνικές νομοθετικές πηγές για την ευρωπαϊκή εταιρία113
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ116
 • Πίνακες αντιστοιχιών Κανονισμού και ελληνικού νόμου 3412/2005116
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ120
 • Κανονισμός (ΕΚ) 2157/2001 (ΕΕ L 294/10.11.2001)120
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV149
 • Ν. 3412/2005: «Πλαίσιο Ρυθμίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρίας» (ΦΕΚ Α΄ 276/4.11.2005)149
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V157
 • Π.Δ. 91/2006: «Για το ρόλο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Εταιρία» (ΦΕΚ Α΄ 92/4.5.2006)157
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ169