Οι whistleblowers σε Διεθνείς Οργανισμούς και σε κράτη της Ευρώπης

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €18.00
ΝΠ €28.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-140-8
Σελίδες: 184
Συγγραφέας: Μ. Στυλιανίδου

Σκοπός της παρούσας μονογραφίας είναι η διερεύνηση του τρόπου προστασίας των whistleblowers, εργαζομένων στο δημόσιο τομέα. Η μελέτη εστιάζει στο νομικό πλαίσιο προστασίας διεθνών οργανισμών, καθώς και στο νομικό πλαίσιο προστασίας κρατών της Ευρώπης.

Αναλυτικότερα, στο πρώτο μέρος της μελέτης γίνεται αναφορά στη δεοντολογία της καταγγελίας δυσλειτουργιών αναλύοντας τα επιμέρους στοιχεία, καθώς και στο τι συνιστά πράξη αντιποίνων εις βάρος του πληροφοριοδότη (whistleblower).

Στη συνέχεια, επισημαίνεται η αναγκαιότητα ύπαρξης των Διοικητικών Δικαστηρίων των διεθνών οργανισμών για την εξέταση των προσφυγών των εργαζομένων για εις βάρος τους πράξεις αντιποίνων και διακρίσεων. Το πρώτο μέρος ολοκληρώνεται με την ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου προστασίας των εργαζομένων στον Ο.Η.Ε. και στις Υπηρεσίες της Ε.Ε. με ειδική αναφορά σε μελέτες περίπτωσης.

Στο Δεύτερο Μέρος της μελέτης εξετάζονται αρχικώς οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η συμβολή του ΕΔΔΑ στην προστασία των ευρωπαίων πληροφοριοδοτών. Στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια κριτικής ανάλυσης της νομοθετικής προστασίας των πληροφοριοδοτών δημοσίων υπαλλήλων σε κράτη της Ευρώπης. Ειδικότερα, στα επιμέρους κεφάλαια εξετάζεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στην Μεγάλη Βρετανία, ως πρότυπο ολοκληρωμένης νομοθεσίας, Γαλλία Γερμανία και Ιταλία, καθώς και στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Το Δεύτερο Μέρος ολοκληρώνεται με την περίπτωση της Ελλάδας.

Το έργο συμπληρώνεται από παραρτήματα νομοθεσίας, επιλεγμένη ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία και συνοπτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

 • -2
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ9
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ15
 • 1. Γενικά15
 • 2. Αντικείμενο και διάρθρωση της μελέτης24
 • Α΄ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ27
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ27
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ33
 • 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις33
 • 2. Αναγκαιότητα ύπαρξης των Διοικητικών Δικαστηρίων για την εξέταση των προσφυγών των εργαζομένων για εις βάρος τους πράξεις αντιποίνων και διακρίσεων37
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ41
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις41
 • 2. Τι συνιστά πράξη αντιποίνων στο χώρο εργασίας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών42
 • 2.1. Η απόφαση του Γραφείου Δεοντολογίας είναι μια διοικητική πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών46
 • 2.2. Οι διαδικασίες κατάθεσης καταγγελίας στο Γραφείο Δεοντολογίας των Ηνωμένων Εθνών49
 • 2.3. Bάρος απόδειξης54
 • 2.4. To Γραφείο Δεοντολογίας έχει την αρμοδιότητα διεξαγωγής ανεξάρτητης έρευνας από την Υπηρεσία Εσωτερικών Ελέγχων για φερόμενες πράξεις αντιποίνων55
 • 2.5. Η χρονική στιγμή της αναφοράς και η χρονική στιγμή διάπραξης της πράξης αντιποίνων59
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ69
 • 1. Γενικά69
 • 2. Η παραίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 199971
 • 3. Παρεχόμενη προστασία σε ευρωπαίους αξιωματούχους ή δημοσίους υπαλλήλους73
 • 3.1. Ειδικά θέματα80
 • 1. Εμπιστευτικότητα80
 • 2. Πληροφόρηση για τη συνέχεια της υπόθεσης80
 • 3. Τα δικαιώματα των καταγγελλομένων81
 • 4. Περιπτωσιολογία81
 • 4. Συμπερασματικές παρατηρήσεις88
 • Β΄ ΜΕΡΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ95
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΩΝ95
 • 1. Γενικά95
 • 2. Eυρωπαϊκή Οδηγία για την καταγγελία δυσλειτουργιών96
 • 2.1. Το πρόβλημα96
 • 2.2. Πρόσφατες εξελίξεις98
 • 3. Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου102
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ113
 • 1. Μεγάλη Βρετανία113
 • 1.1. Υπεροχή της Μεγάλης Βρετανίας στην ευρωπαϊκή προστασία των πληροφοριοδοτών113
 • 1.2. Ο Νόμος (Public Interest Disclosure Act of 1998).114
 • 2. Γαλλία116
 • 3. Γερμανία120
 • 4. Ιταλία121
 • 5. Η Προστασία των πληροφοριοδοτών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη123
 • 5.1 Πως διαρθρώνονται οι νόμοι προστασίας των πληροφοριοδοτών123
 • 5.2. Δημόσιο συμφέρον – σύστοιχη έννοια της καταγγελίας δυσλειτουργιών126
 • 5.3. Ειδικές νομοθεσίες130
 • 5.4. Ειδικότερα θέματα προστασίας132
 • 6. Ελλάδα136
 • 7. Συμπερασματικές παρατηρήσεις143
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Σύγκριση των πολιτικών προστασίας των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες σε διεθνείς οργανισμούς147
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: SECTIONS OF PUBLIC INTEREST DISCLOSURE ACT OF 1998 - PUBLIC INTEREST DISCLOSURE ACT 1998152
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: FRENCH LABOR CODE, ARTICLE L. 1161-1160
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: GERMAN CONSTITUTION, ARTICLES 4 5162
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: NEW FRENCH LAW (IN FRENCH)163
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν. 4254/2014)170
 • Επιλεγμένη ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία175
 • Επιλεγμένη ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αρθρογραφία175
 • ΕΔΔΑ (κατά χρονολογική σειρά)179
 • Ο.Η.Ε. (κατά χρονολογική σειρά)179
 • ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΕ (κατά χρονολογική σειρά)180
 • ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ145
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ147
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ175
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ179
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ181
 • 0
 • 0