Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-562-085-1
Σελίδες: 400
Συγγραφέας: Χρ. Σατλάνης, Ι. Φαρσεδάκης

Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο το Γενικό Ποινικό Δίκαιο. Ο συγγραφέας, μετά από μια σύντομη εισαγωγή, αναλύει στο πρώτο μέρος του έργου τις βασικές έννοιες του Ποινικού Δικαίου. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην έννοια, τον σκοπό, τις πηγές του Ποινικού Δικαίου, την έννοια και τα στοιχεία του εγκλήματος, τη νομοτυπική υπόσταση των εγκλημάτων, τον τόπο και τον χρόνο τέλεσης του εγκλήματος, τις βαθμίδες, τα κριτήρια και τις μεθόδους ερμηνείας και περαιτέρω διάπλασης του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου καθώς και τα εδάφη και τα πρόσωπα για τα οποία ισχύει και εφαρμόζεται το Ποινικό Δίκαιο.

Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος του έργου με αντικείμενο τα εγκλήματα, ο συγγραφέας πραγματεύεται τις διακρίσεις των εγκλημάτων, τον άδικο χαρακτήρα της πράξης και τους λόγους άρσης του αδίκου, ζητήματα καταλογισμού και λόγους αποκλεισμού του καταλογισμού, την απόπειρα του εγκλήματος, τη συμμετοχή στο έγκλημα και τη συρροή εγκλημάτων.

Στο τελευταίο μέρος του έργου με αντικείμενο τις ποινές, ο συγγραφέας εξετάζει τα είδη των ποινών, τα μέτρα ασφαλείας, την αποζημίωση, τους λόγους που εξαλείφουν το αξιόποινο, τη δικαστική επιμέτρηση της ποινής, τους λόγους μείωσης της ποινής, τις ελαφρυντικές περιστάσεις, του υπότροπους και καθʼ έξη εγκληματίες, την ποινή επί συρροής εγκλημάτων, το έγκλημα κατʼ εξακολούθηση, την αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο, τη μετατροπή των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών, την απόλυση του καταδίκου υπό όρο και, τέλος, κάποιες ειδικές διατάξεις για ανηλίκους.

Τα άφθονα παραδείγματα που συνοδεύουν τις θεωρητικές έννοιες διεγείρουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη και συμβάλλουν, ώστε να μπορεί αυτός να κατανοήσει και να αφομοιώσει τις αόριστες νομικές έννοιες, εμπεδώνοντας παράλληλα και τα συναφή νομικά νοήματα, ενώ συγχρόνως τον εισάγουν νοερά στη ζοφερή πραγματικότητα και στην πράξη των ποινικών δικαστηρίων. Αποτελεί έτσι ένα εύχρηστο και πρακτικό εγχειρίδιο για κάθε ενασχολούμενο με το ποινικό δίκαιο.

 • 0
 • Εισαγωγή19
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ23
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ23
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ23
 • Α. Έννοια, σκοπός και πηγές του Ποινικού Δικαίου23
 • Β. Έννοια και στοιχεία του εγκλήματος29
 • Γ. Τόπος και χρόνος τελέσεως του εγκλήματος35
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ40
 • Βαθμίδες, κριτήρια και μέθοδοι ερμηνείας και περαιτέρω διάπλασης του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου40
 • Α. Εισαγωγή40
 • Β. Η αρχή nullum crimen nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia, certa (n.c.n.p.s.l.)44
 • Γ. Η ερμηνεία υπό στενή έννοια ή συγκεκριμενοποίηση ασαφών εννοιών50
 • Δ. Η αναλογία νόμου και η αναλογία δικαίου62
 • Ε. Η διορθωτική ερμηνεία του νόμου 71
 • ΣΤ. Έννοια όρων του Ποινικού Κώδικα94
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ99
 • Τα εδάφη και τα πρόσωπα για τα οποία ισχύει και εφαρμόζεται το Ποινικό Δίκαιο99
 • Α. Εισαγωγή99
 • Β. Οι διατάξεις των άρθρων 5-11 ΠΚ102
 • Γ. Η διεθνής ποινική δικαιοδοσία της Ελλάδας ως παράκτιου κράτους κατά το ισχύον Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας111
 • Δ. Πρακτικά ζητήματα και παραδείγματα προς επίλυση 114
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ119
 • ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ119
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ119
 • Διακρίσεις εγκλημάτων119
 • Α. Κακουργήματα, πλημμελήματα και πταίσματα119
 • Β. Εγκλήματα ενέργειας και εγκλήματα παραλείψεως120
 • Γ. Ουσιαστικά εγκλήματα ή εγκλήματα αποτελέσματος και τυπικά εγκλήματα ή εγκλήματα συμπεριφοράς122
 • Δ. Εγκλήματα βλάβης και εγκλήματα διακινδύνευσης124
 • Ε. Βασικά, προνομιούχα, διακεκριμένα και ιδιώνυμα εγκλήματα 126
 • ΣΤ. Εγκλήματα διακρινόμενα εκ του αποτελέσματος127
 • Ζ. Στιγμιαία και διαρκή εγκλήματα129
 • Η. Κοινά και ιδιαίτερα εγκλήματα130
 • Θ. Απλά, πολύπρακτα και σύνθετα εγκλήματα131
 • Ι. Απλότροπα και πολύτροπα ή μικτά εγκλήματα132
 • ΙΑ. Εγκλήματα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα και κατ’ έγκληση διωκόμενα133
 • ΙΒ. Εγκλήματα πολιτικά, κοινά και σύνθετα134
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ138
 • Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης και οι λόγοι άρσης του αδίκου138
 • Α. Προλεγόμενα135
 • Β. Γενικοί λόγοι άρσης του άδικου χαρακτήρα της πράξης είναι οι ακόλουθοι:138
 • Ι. Ενάσκηση δικαιώματος και εκπλήρωση καθήκοντος κατά το άρθρο 20 ΠΚ138
 • ΙΙ. Η προσταγή141
 • ΙΙΙ. Η άμυνα142
 • IV. Κατάσταση ανάγκης που αίρει το άδικο κατά το άρθρο 25 ΠΚ147
 • Γ. Ειδικοί λόγοι άρσης του άδικου χαρακτήρα της πράξης είναι οι ακόλουθοι:150
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ159
 • Ο καταλογισμός της πράξης στον δράστη ή ο καταλογισμός ή η ενοχή ή ο καταλογισμός σε ενοχή και οι λόγοι αποκλεισμού του καταλογισμού159
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις159
 • Β. Ο δόλος ή η πρόθεση162
 • Ι. Έννοια και είδη του δόλου162
 • ΙΙ. Η πραγματική πλάνη που αποκλείει τον δόλο167
 • Γ. Η αμέλεια 168
 • Ι. Έννοια και είδη αμέλειας168
 • ΙΙ. Παραδείγματα εσωτερικής αμέλειας175
 • ΙΙΙ. Η αμέλεια στη Νομολογία του Αρείου Πάγου183
 • Δ. Εμβάθυνση στις έννοιες του ενδεχόμενου δόλου και της ενσυνείδητης αμέλειας κυρίως με παραδείγματα187
 • Ι. Προς μια νέα διατύπωση του ορισμού του ενδεχόμενου δόλου187
 • ΙΙ. Η γνώση από τον δράστη του υψηλού ποσοστού επικινδυνότητας της πράξης του ή της εγγύτητας του κινδύνου 195
 • ΙΙΙ. Δόλος βλάβης και δόλος διακινδύνευσης – εγκλήματα διακρινόμενα εκ του αποτελέσματος201
 • IV. Μερικά ακόμα παραδείγματα για τη διάκριση ενδεχόμενου δόλου και ενσυνείδητης αμέλειας205
 • Ε. Η ικανότητα προς καταλογισμό210
 • ΣΤ. Το «άλλως δύνασθαι πράττειν τον δράστην» 213
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ220
 • Ο αντικειμενικός καταλογισμός του αποτελέσματος της πράξης στον δράστη ή ο καταλογισμός στην αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος220
 • Α. Εισαγωγή στην προβληματική220
 • Β. Περιεχόμενο της Θεωρίας για τον αντικειμενικό καταλογισμό222
 • Γ. Αποκλεισμός του αξιοποίνου λόγω έλλειψης του αντικειμενικού καταλογισμού στα από αμέλεια και στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα228
 • Ι. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις228
 • ΙΙ. Η μη διαπίστωση εξωτερικής αμέλειας: θεμελιακού στοιχείου στο έγκλημα από αμέλεια229
 • ΙΙΙ. Το αναπόφευκτο του αποτελέσματος και σε περίπτωση νόμιμης εναλλακτικής συμπεριφοράς231
 • IV. Η υπαγωγή του ιστορικού συμβάντος σε ξένο τομέα ευθύνης233
 • V. Η ελεύθερη και υπεύθυνη αυτοδιακινδύνευση ή αυτοπροσβολή243
 • VI. Η μη ένταξη της αποτροπής τον κινδύνου που πραγματώθηκε στο πλαίσιο του προστατευτικού σκοπού του παραβιασθέντος κανόνα επιμέλειας 247
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ251
 • Μορφές εμφανίσεως του εγκλήματος: Η απόπειρα εγκλήματος251
 • Α. Έννοια και προϋποθέσεις της απόπειρας με παραδείγματα251
 • Β. Προπαρασκευαστικές πράξεις για την τέλεση εγκλήματος255
 • Γ. Απρόσφορη απόπειρα 257
 • Δ. Υπαναχώρηση258
 • ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ260
 • Μορφές εμφανίσεως του εγκλήματος: Η συμμετοχή στο έγκλημα260
 • Α. Οι μορφές συμμετοχής στο έγκλημα και οι σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα260
 • Β. Άμεση ή φυσική αυτουργία265
 • Γ. Έμμεση αυτουργία266
 • Δ. Ηθική αυτουργία268
 • Ε. Συναυτουργία273
 • ΣΤ. Συνέργεια: αναγκαία ή άμεση και απλή276
 • Ζ. Η γερμανικής αντίληψης «συνεκτέλεση» στη συναυτουργία279
 • Ι. Εισαγωγή στην προβληματική280
 • ΙΙ. Η δεσπόζουσα άποψη στην ελληνική Νομολογία και Νομική Επιστήμη287
 • ΙΙΙ. Η αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων από τη γερμανική Νομολογία και Νομική Θεωρία290
 • IV. Συμπεράσματα296
 • ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ304
 • Μορφές εμφανίσεως του εγκλήματος: Η συρροή εγκλημάτων (κατ’ ιδέαν και πραγματική, αληθινή και φαινομενική συρροή εγκλημάτων)304
 • Α. Κατ’ ιδέαν και πραγματική συρροή εγκλημάτων304
 • Β. Αληθινή και φαινομενική συρροή εγκλημάτων310
 • Γ. Οι δυσκολίες κατά τη διάγνωση της αληθινής ή φαινομενικής συρροής317
 • Δ. Αρχές που διέπουν την κατ’ ιδέαν φαινοµενική συρροή322
 • Ι. Αρχή της ειδικότητας 322
 • ΙΙ. Αρχή της απορρόφησης325
 • ΙΙΙ. Αρχή της επικουρικότητας 329
 • Ε. Αρχές που διέπουν την πραγματική φαινοµενική συρροή 331
 • Ι. Αρχή της απορρόφησης 331
 • ΙΙ. Αρχή της επικουρικότητας 334
 • ΙΙΙ. Αρχή της συγχώνευσης 337
 • IV. Αρχή της διάζευξης 339
 • ΣΤ. Η απαγόρευση της διπλής αξιολόγησης ως ερμηνευτικό επιχείρημα για τη διάγνωση και τη θεμελίωση φαινοµενικής συρροής 342
 • Ζ. Αναβίωση του φαινοµενικά συρρέοντος ποινικού νόµου 347
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ352
 • ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ352
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ352
 • Ποινές (κύριες και παρεπόμενες) και μέτρα ασφάλειας. Aποζημίωση. Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο (παραγραφή, παραίτηση από την έγκληση, έμπρακτη μετάνοια, αμνηστία, ειδική παραγραφή και κρυπτοαμνηστία)355
 • Α. Κύριες ποινές (περιοριστικές ή στερητικές της ελευθερίας ποινές και ποινές σε χρήμα)352
 • Β. Παρεπόμενες ποινές 355
 • Ι. Αποστέρηση πολιτικών δικαιωμάτων355
 • ΙΙ. Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος356
 • ΙΙΙ. Δημοσίευση της καταδικαστικής απόφασης357
 • IV. Η δήμευση 357
 • Γ. Μέτρα ασφάλειας360
 • Δ. Αποζημίωση363
 • Ε. Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο 364
 • Ι. Παραγραφή364
 • II. Παραίτηση από την έγκληση365
 • ΙΙΙ. Έμπρακτη μετάνοια 367
 • IV. Αμνηστία, ειδική παραγραφή και κρυπτοαμνηστία368
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ370
 • Δικαστική επιμέτρηση της ποινής. Λόγοι μείωσης της ποινής. Ελαφρυντικές περιστάσεις. Εγκληματίες υπότροποι και καθ’ έξη. Ποινή επί συρροής εγκλημάτων. Έγκλημα κατ’ εξακολούθηση370
 • Α. Επιμέτρηση της ποινής370
 • Β. Λόγοι μείωσης της ποινής και ελαφρυντικές περιστάσεις374
 • Γ. Εγκληματίες υπότροποι και καθ’ έξη 377
 • Δ. Ποινές επί συρροής εγκλημάτων378
 • Ε. Κατ’ εξακολούθηση έγκλημα 380
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ386
 • Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο. Μετατροπή των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών. Απόλυση του καταδίκου υπό όρο386
 • Α. Αναστολή της εκτέλεσης της ποινής υπό όρο386
 • Β. Μετατροπή των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών389
 • Γ. Απόλυση του καταδίκου υπό όρο393
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ396
 • Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους396
 • 0
 • 0