Το δικαίωμα στην εύλογη διάρκεια της διοικητικής δίκης

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €20.00
ΝΠ €30.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-236-8
Σελίδες: 200
Συγγραφέας: Γ. Δελλής

Με το παρόν έργο προσεγγίζεται και ερμηνεύεται για πρώτη φορά η προβληματική της αποζημίωσης των ιδιωτών διαδίκων για ζημίες τις οποίες υφίστανται λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης.

Η «Αίτηση δίκαιης ικανοποίησης του Ν 4055/2012» αποτελεί τμήμα μίας ευρύτερης μονογραφίας με αντικείμενο την ταχύτητα της διοικητικής δίκης και τις νομοθετικές απόπειρες για την επιτάχυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

Το ζήτημα της δίκαιης ικανοποίησης των διαδίκων σε περιπτώσεις υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, όπως αναδείχθηκε ιδίως από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) και οδήγησε στην πιλοτική καταδίκη της Ελλάδας με την απόφαση Αθανασίου του 2010, ώθησε τον Έλληνα νομοθέτη να καταπιαστεί με τα διαρθρωτικά προβλήματα της Διοικητικής Δικαιοσύνης, θέτοντας για πρώτη φορά ως στόχο την επίσπευση των δικών. Με την αίτηση δίκαιης ικανοποίησης του Ν 4055/2012, «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α 51/2012), δημιουργείται στο εσωτερικό δίκαιο, μηχανισμός δίκαιης ικανοποίησης των διαδίκων σε περίπτωση υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης.

Το έργο διακρίνεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα (Ι), εξετάζεται η νομολογία του ΕΔΔΑ για την εύλογη διάρκεια των δικών, όπως αυτή συνδέθηκε σταδιακά με τα άρθρα 6§1 και 13 ΕΣΔΑ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα κριτήρια υπολογισμού της εύλογης διάρκειας καθώς και στον τρόπο με τον οποίο η σχετική νομολογία εστίασε στα κακώς κείμενα των ελληνικών διοικητικών δικαστηρίων, οδηγώντας στην παραδειγματική καταδίκη του εθνικού μηχανισμού επίλυσης των διοικητικών διαφορών. Τα πορίσματα της παραπάνω εξέτασης χρησιμοποιούνται στη δεύτερη ενότητα (ΙΙ), στην οποία αναλύονται οι επί μέρους διαδικαστικές και δικονομικές ρυθμίσεις των άρθρων 53 επ. για την αίτηση δίκαιης ικανοποίησης του Ν 4055/2012. Επιχειρείται από τον συγγραφέα μία συνολική πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση για τις διατάξεις αυτές, υπό το φως της ευρωπαϊκής εμπειρίας και των πρώτων αποφάσεων με τις οποίες εφαρμόστηκαν από τα ελληνικά δικαστήρια.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι ενδεχομένως πρώιμη, ελλείψει νομολογιακού προηγούμενου σε ικανό αριθμό. Παρά ταύτα φιλοδοξεί να συμβάλει στην ερμηνεία των σχετικών διατάξεων, επικουρώντας τον εφαρμοστή τους -δικηγόρο ή δικαστή- στα πρακτικά αλλά και θεωρητικά προβλήματα τα οποία είναι σίγουρο ότι θα συναντήσει στην πορεία. Εξάλλου, η αίτηση δίκαιης ικανοποίησης του Ν 4055/2012 χαρακτηρίζεται από καινοτόμες αλλά και αμφιλεγόμενες όψεις, καθώς ορισμένες επιλογές του νομοθέτη αφίστανται τόσο των οργανωτικών λύσεων που έχουν υιοθετήσει άλλα εθνικά συστήματα όσο και των προτάσεων της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τον Ν 4055/2012.

Το έργο συνοδεύεται από εύχρηστο αναλυτικό ευρετήριο καθώς επίσης και από σχετικό Παράρτημα με αναλυτικό πίνακα παραπεμπόμενων αποφάσεων ΕΔΔΑ/ΕΕΔΑ, ενδεικτικές αποφάσεις του ΕΔΔΑ για παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ από την ελληνική διοικητική δικαιοσύνη και εθνική νομολογία.

 • -22
 • Ι. Η εύλογη διάρκεια της δίκης και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου1
 • Α. Ο χρόνος απονομής της Δικαιοσύνης, προτεραιότητα για τα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης1
 • α) Η ταχύτητα ως συνιστώσα της δίκαιης δίκης κατά το άρθρο 6§1 ΕΣΔΑ1
 • β) Οι αδυναμίες στην αποκατάσταση του παραβιαζόμενου δικαιώματος και η ενεργοποίηση του άρθρου 13 ΕΣΔΑ 11
 • γ) Η παρέμβαση του Στρασβούργου στα εθνικά δικονομικά συστήματα: από την Επιτροπή Υπουργών, στις «πιλοτικές» αποφάσεις του ΕΔΔΑ14
 • Β. Η ελληνική διοικητική Δικαιοσύνη στο μικροσκόπιο του Στρασβούργου 19
 • α) Η ανάδειξη του προβλήματος 19
 • β) Η απόφαση Αθανασίου/Ελλάδα (2010) 22
 • γ) Η επόμενη μέρα μετά την απόφαση Αθανασίου 25
 • ΙI. Ο ελληνικός μηχανισμός «δίκαιης ικανοποίησης» για καθυστέρηση της διοικητικής δίκης29
 • Α. Τα οργανωτικά και διαδικαστικά χαρακτηριστικά της αίτησης για δίκαιη ικανοποίηση 32
 • α) Ένα ειδικό ένδικο βοήθημα ενώπιον του δικαστηρίου στο οποίο καταγράφεται η καθυστέρηση 32
 • ι) Η δικονομική αυτοτέλεια της αίτησης για δίκαιη ικανοποίηση33
 • ιι) Το δικαστήριο και ο δικαστής της αίτησης για δίκαιη ικανοποίηση41
 • β) Το δικονομικό πλαίσιο της αίτησης για δίκαιη ικανοποίηση46
 • ι) Τα μέρη της διαδικασίας 46
 • ιι) Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού50
 • ιιι) Τα στάδια και η διάρκεια της διαδικασίας59
 • ιν) Η απόφαση και η εκτέλεσή της62
 • Β. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις και ο προσδιορισμός της δίκαιης ικανοποίησης64
 • α) Αναζητώντας την εύλογη διάρκεια της διοικητικής δίκης 64
 • ι) Μία εκτίμηση ad hoc αλλά σε ένα, γενικά αποδεκτό, χρονικό πλαίσιο…65
 • ιι) … στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων 68
 • αα) Η συμπεριφορά του αιτούντος τη δίκαιη ικανοποίηση 69
 • ββ) Η πολυπλοκότητα της υπόθεσης 71
 • γγ) Η στάση των αρμόδιων κρατικών αρχών 74
 • δδ) Το διακύβευμα της δίκης78
 • β) Η επιδίκαση δίκαιης ικανοποίησης 81
 • ι) Η φύση της ζημίας και η έκταση της αποκατάστασής της82
 • αα) Ηθική και υλική ζημία82
 • ββ) «Δίκαιη» και «πλήρης» χρηματική αποκατάσταση 86
 • ιι) Η μέθοδος για τον επί μέρους υπολογισμό της δίκαιης ικανοποίησης89
 • αα) Η τιμή βάσης, ειδικά για την ηθική βλάβη89
 • ββ) Η χρονική συνιστώσα92
 • γγ) Τα κριτήρια της εύλογης διάρκειας ως κριτήρια επιμέτρησης93
 • δδ) Τα εναλλακτικά μέσα αποκατάστασης96
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ101
 • Ξενόγλωσση101
 • Ελληνική103
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ111
 • Πίνακας παραπεμπόμενων αποφάσεων του ΕΔΔΑ/ΕΕΔΑ111
 • Α. Αποφάσεις κατά Ελλάδας111
 • Β. Αποφάσεις κατά άλλων κρατών117
 • Ενδεικτικές αποφάσεις του ΕΔΔΑ για παραβίαση του άρθρου 6§1 ΕΣΔΑ από την ελληνική διοικητική Δικαιοσύνη123
 • Εθνική Νομολογία143
 • ΣτΕ 4467/2012 Τμήμα Γ΄ (Μονομελές)143
 • ΣτΕ 1/2013 Τμήμα Δ΄ (Μονομελές) 155
 • ΔΕφΑθ 1/2013162
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ173
 • 0
 • 0