Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-562-206-0
Σελίδες: 712
Συγγραφέας: Γ. Χέγκελ
Μετάφραση: Σ. Γιακουμής

Η Επιστήμη της Λογικής, ένα από τα μείζονα έργα του Γκέοργκ Χέγκελ, διαρθρώνεται σε δύο μέρη: i) την Αντικειμενική Λογική, όπου ο Χέγκελ πραγματεύεται αφενός την διδασκαλία του Είναι, αφετέρου τη διδασκαλία της Ουσίας, και ii) την Υποκειμενική Λογική, όπου πραγματεύεται τη διδασκαλία της Έννοιας. Η Επιστήμη της Λογικής, έργο που δύο σχεδόν αιώνες μετά την πρώτη του έκδοση στη Νυρεμβέργη (1812), εξακολουθεί να κατέχει δεσπόζουσα θέση στον φιλοσοφικό κανόνα, σηματοδότησε αξεπέραστα το «τέλος εποχής» για την κλασική μεταφυσική σκέψη. Κείμενο-κλειδί για την κατανόηση της εγελιανής φιλοσοφίας και μάλλον το πλέον απαιτητικό έργο του Γκέοργκ Χέγκελ, η Επιστήμη της Λογικής αποτελεί μια ρωμαλέα φιλοσοφική «απάντηση» στο καντιανό μεταφυσικό σύστημα, όπως αυτό διατυπώθηκε στην Κριτική του Καθαρού Λόγου. Το κείμενο του Χέγκελ προλογίζει κριτικά ο μεταφραστής, ενώ η έκδοση περιλαμβάνει ακόμη την διαφωτιστική μελέτη του τελευταίου στην αγγλική γλώσσα “Commentary to Hegel understanding and respective inferences”, καθώς και γλωσσάρι και ευρετήριο.

 • -34
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ13
 • Πρόλογος της Πρώτης Έκδοσης 15
 • Πρόλογος της Δεύτερης Έκδοσης18
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ 27
 • Γενική Έννοια της Λογικής 27
 • Γενική Διαίρεση της Λογικής 39
 • Ποια Πρέπει να Είναι η Απαρχή της Επιστήμης;45
 • Γενική Διαίρεση του Είναι 53
 • Πρώτο Κεφάλαιο: Είναι56
 • Α. Είναι56
 • Β. Μηδέν 56
 • C. Γίγνεσθαι 56
 • a. Ενότητα του Είναι και του μηδενός 56
 • Παρατήρηση 1. Η Αντίφαση του Είναι και του Μηδενός στην Παράσταση 57
 • Παρατήρηση 2. Ένδεια της Έκφρασης: Ενότητα = Ταυτότητατου Είναι και Μηδενός 62
 • Παρατήρηση 3. Απομόνωση τέτοιων Αφαιρέσεων 64
 • Παρατήρηση 4. Ακατανόητο Απαρχής 72
 • b. Στοιχεία του Γίγνεσθαι 73
 • c. Αναίρεση του Γίγνεσθαι 73
 • Παρατήρηση. Η έκφραση: Αναίρεση 74
 • Δεύτερο Κεφάλαιο: Η Παρουσία76
 • Α. Παρουσία ως Τέτοια 76
 • a. Παρουσία εν Γένει 76
 • b. Ποιότητα77
 • Παρατήρηση. Πραγματικότητα και Άρνηση 78
 • c. Κάτι80
 • Β. Η Περατότητα 82
 • a. Το Κάτι και το Άλλο 82
 • b. Καθορισμός, Ιδιομορφία και Όριο86
 • c. Η Περατότητα 90
 • α. Η Αμεσότητα της Περατότητας 91
 • β. Το Φράγμα (σ.μ. Τέρμα) και το Δέον 92
 • Παρατήρηση. Το Δέον 93
 • γ. Μετάβαση του Πεπερασμένου στο Άπειρο 95
 • C. Η Απειρότητα 96
 • a. Το Άπειρο Γενικά96
 • b. Αλληλεπίδραση Πεπερασμένου και Άπειρου 97
 • c. Η Καταφατική Απειρότητα 100
 • Παρατήρηση 1. Η Διηνεκής Πρόοδος 106
 • Παρατήρηση 2. Ο Ιδεαλισμός 109
 • D. Η Μετάβαση 106
 • Τρίτο Κεφάλαιο: Το Δι’ Εαυτό Είναι 111
 • Α. Το Δι’ Εαυτό Είναι ως Τέτοιο 111
 • a. Παρουσία και Δι’ Εαυτό Είναι 112
 • b. Είναι Διά τη Μονάδα 112
 • Παρατήρηση. Τι πράγμα; 113
 • c. Μονάδα 115
 • B. Η Μονάδα και τα Πολλά116
 • a. Η Σύμφυτη Μονάδα116
 • b. Η Μονάδα και η Κενότητα 117
 • Παρατήρηση. Ατομολογία117
 • c. Πολλές Μονάδες. Αποπαλμός118
 • Παρατήρηση. Η «Μονάδα» του Leibniz 120
 • C. Αποπαλμός και Έλξη 120
 • a. Αποκλεισμός της Μονάδας 120
 • Παρατήρηση. Η Πρόταση της Ενότητας της Μονάδαςκαι των Πολλών 122
 • b. Η μία Μονάδα της Αφαίρεσης123
 • c. Η Σχέση Άπωσης και Έλξης124
 • Παρατήρηση. Η Καντιανή Κατασκευή τής Ύλης από την Ελκτική και Απωστική Δύναμη 127
 • Παρατήρηση. Περί Ποσότητας και Ποιότητας134
 • Παρατήρηση 1. Παράσταση της Καθαρής Ποσότητας136
 • Παρατήρηση 2. Καντιανή Αντινομία της Αδιαιρετότητας και της Άπειρης Διαιρετότητας του Χρόνου, του Χώρου, της Ύλης137
 • Παρατήρηση. Διαχωρισμός αυτών των Μεγεθών κατά Συνήθεια145
 • Παρατήρηση 1. Τρόποι Υπολογισμού της Αριθμητικής. Καντιανές Συνθετικές Προτάσεις A priori στο Πλαίσιο της Θεώρησης149
 • Παρατήρηση 2. Χρήση των Καθορισμών του Αριθμού για την Έκφραση Φιλοσοφικών Εννοιών155
 • Πρώτο Κεφάλαιο: Η Ποσότητα 135
 • Α. Η Καθαρή Ποσότητα 135
 • B. Συνεχές και Διακριτό Μέγεθος144
 • C. Οριοθέτηση της Ποσότητας146
 • Δεύτερο Κεφάλαιο: Κβάντο (σ.μ. Ποσό)147
 • Α. Ο Αριθμός 147
 • Β. Εκτατό και Επιτατικό Κβάντο 158
 • a. Διαφορά Τούτων 158
 • b. Ταυτότητα του Εκτατού και Επιτατικού Μεγέθους 160
 • Παρατήρηση 1. Παραδείγματα αυτής της Ταυτότητας 161
 • Παρατήρηση 2. Η Καντιανή Εφαρμογή του ΒαθμολογικούΚαθορισμού στο Είναι της Ψυχής163
 • c. Η Μεταβολή του Κβάντου 164
 • C. Η Ποσοτική Απειρότητα 165
 • a. Έννοια Αυτής 165
 • b. Η Ποσοτική Άπειρη Πρόοδος166
 • Παρατήρηση 1. Η Υψηλή Εκτίμηση της Άπειρης Προόδου167
 • Παρατήρηση 2. Η Καντιανή Αντινομία της Οριοθέτησης και μηΟριοθέτησης του Κόσμου Κατά Χώρο και Χρόνο171
 • c. Η Απειρότητα του Κβάντου174
 • Παρατήρηση 1. Η Εννοιολογική Καθοριστικότητα του Μαθηματικού Απείρου176
 • Παρατήρηση 2. Ο Σκοπός του Διαφορικού Λογισμού Εξαγόμενοςαπό την Εφαρμογή του200
 • Παρατήρηση 3. Άλλοι Τύποι Σχετιζόμενοι με την ΠοιοτικήΚαθοριστικότητα των Μεγεθών 220
 • Παρατήρηση. Περί Μαθηματικών Συμβόλων 236
 • Τρίτο Κεφάλαιο: Η Ποσοτική Σχέση229
 • Α. Η Άμεση Σχέση230
 • Β. Η Αντίστροφη Σχέση 231
 • C. Η Εκθετική Σχέση 234
 • Πρώτο Κεφάλαιο: Η Ειδική Ποσότητα 244
 • Α. Το Εξειδικευμένο Κβάντο244
 • Β. Το Εξειδικεύον Μέτρο 246
 • a. Ο Κανόνας 247
 • b. Το Εξειδικεύον Μέτρο 247
 • Παρατήρηση. Περί Θερμοκρασίας 248
 • c. Σχέση Δύο Όψεων ως Ποιοτήτων249
 • Παρατήρηση. Προεικόνιση Φυσικής Φιλοσοφίας 250
 • C. Το Δι’ Εαυτό Είναι στο Πλαίσιο του Μέτρου252
 • Δεύτερο Κεφάλαιο: Το Πραγματικό Μέτρο255
 • Α. Η Σχέση Αυτόνομων Μέτρων 256
 • a. Σύνδεση Δύο Μέτρων 256
 • b. Το Μέτρο ως Ακολουθία Μετρικών Σχέσεων 257
 • c. Εκλεκτική Συγγένεια260
 • Παρατήρηση. Τι Λέγει ο Berhollet για τη Χημική Εκλεκτική Συγγένεια και η Θεωρία του Berzelius Περί Αυτού 261
 • Παρατήρηση. Παραδείγματα Τέτοιων Κομβικών Συνοχών - Περί του Ότι στη Φύση δεν Γίνονται Άλματα270
 • Παρατήρηση. Περί Κεντρομόλου και Φυγοκέντρου Δυνάμεως278
 • B. Κομβική Συνοχή των Μετρικών Σχέσεων 269
 • C. Το Άμετρον272
 • Τρίτο Κεφάλαιο: Το Γίγνεσθαι της Ουσίας 275
 • A. Η Απόλυτη Αδιαφορία 275
 • Β. Η Αδιαφορία ως Αντίστροφη Σχέσητων Παραγόντων της275
 • C. Μετάβαση στην Ουσία281
 • Πρώτο Κεφάλαιο: Η Επίφαση 288
 • Α. Το Ουσιώδες και το Επουσιώδες 288
 • Β. Η επίφαση289
 • C. Η Αντανάκλαση (σ.μ. Λογισμός – Αναστοχασμός) 292
 • 1. Η Θέτουσα (σ.μ. Θετική) Αντανάκλαση293
 • 2. Η Εξωτερική Αντανάκλαση295
 • Παρατήρηση. Συσχετισμός με Καντιανή Κριτική Δύναμη296
 • 3. Η Καθορίζουσα Αντανάκλαση297
 • Παρατήρηση. Οι Αναστοχαστικοί Καθορισμοί ως Προτάσεις300
 • Παρατήρηση 1. Αφηρημένη Ταυτότητα302
 • Παρατήρηση 2. Πρώτος Νόμος της Σκέψης, Πρόταση της Ταυτότητας304
 • Δεύτερο Κεφάλαιο: Οι Ουσιαστικότητες και οι Καθορισμοί (σ.μ. Κατηγορίες) Αντανάκλασης 300
 • Α. Η Ταυτότητα302
 • Β. Η Διαφορά 307
 • 1. Η Απόλυτη Διαφορά 307
 • 2. Η Διαφορετικότητα 308
 • Παρατήρηση. Πρόταση της Διαφορετικότητας311
 • 3. Η Αντίθεση313
 • Παρατήρηση. Οι Αντίθετες Ποσότητες της Αριθμητικής 316
 • Παρατήρηση 1. Ενότητα του Θετικού και του Αρνητικού 323
 • Παρατήρηση 2. Η Πρόταση του Αποκλειομένου Τρίτου325
 • Παρατήρηση 3. Πρόταση της Αντίφασης 326
 • Παρατήρηση. Πρόταση του Θεμελίου 331
 • C. Η Αντίφαση319
 • Τρίτο Κεφάλαιο: Το Θεμέλιο330
 • Α. Το Απόλυτο Θεμέλιο332
 • a. Τύπος και Ουσία 332
 • b. Τύπος και Ύλη 335
 • c. Τύπος και Περιεχόμενο 339
 • Β. Το Καθορισμένο Θεμέλιο 340
 • a. Το Τυπικό Θεμέλιο 340
 • Παρατήρηση. Τυπική Εξήγηση από Ταυτολογικά Θεμέλια342
 • b. Το Ρεαλιστικό Θεμέλιο344
 • Παρατήρηση. Τυπική Εξήγηση από ένα Θεμέλιο Διαφορετικόαπό το Θεμελιωμένο346
 • c. Το Πλήρες Θεμέλιο349
 • C. Ο Όρος (σ.μ. η Συνθήκη)351
 • a. Το Σχετικά Άνευ Όρων 351
 • b. Το Απόλυτο Άνευ Όρων 353
 • c. Ανάδυση του Πράγματος στην Ύπαρξη 356
 • Πρώτο Κεφάλαιο: Η Ύπαρξη360
 • Α. Το Πράγμα και οι Ιδιότητές του 362
 • a. Πράγμα Καθαυτό και Ύπαρξη 363
 • b. Η Ιδιότητα 365
 • Παρατήρηση. Το Πράγμα Καθ’ Εαυτό του Υπερβασιακού Ιδεαλισμού 366
 • c. Η Αλληλεπίδραση των Πραγμάτων 367
 • Παρατήρηση. Το Πορώδες των Υλών372
 • Παρατήρηση. Άπειρη Διαιρετότητα 390
 • Β. Η Σύσταση του Πράγματος από Ύλες 369
 • C. Η Διάλυση του Πράγματος371
 • Δεύτερο Κεφάλαιο: Το Φαινόμενο 375
 • Α. Ο Νόμος του Φαινομένου 376
 • Β. Ο Κόσμος του Φαινομένου και ο Κόσμος Υφιστάμενος Καθαυτός380
 • C. Η Διάλυση του Φαινομένου384
 • Τρίτο Κεφάλαιο: Η Ουσιώδης Σχέση386
 • Α. Η Σχέση του Συνόλου και των Μερών 387
 • Β. Η Σχέση της Δύναμης και της Εξωτερίκευσής της391
 • a. Το Υπό Όρους Είναι της Δύναμης 392
 • b. Η Αλληλο-Προώθηση (σ.μ. Αλληλο-Υποστήριξη της Δύναμης 393
 • c. Η Απειρότητα της Δύναμης 395
 • Παρατήρηση. Άμεση Ταυτότητα του Εξωτερικού και του Εσωτερικού398
 • Παρατήρηση. Η Φιλοσοφία του Spinoza και του Leibniz407
 • C. Σχέση του Εξωτερικού και του Εσωτερικού396
 • Πρώτο Κεφάλαιο: Το Απόλυτο 402
 • Α. Η Έκθεση (σ.μ. Συναρμογή) του Απόλυτου402
 • Β. Το Απόλυτο Κατηγόρημα404
 • C. Ο Τρόπος του Απόλυτου406
 • Δεύτερο Κεφάλαιο: Η Πραγματικότητα411
 • Α. Συμπτωματικότητα ή Τυπική Πραγματικότητα, Δυνατότητα και Αναγκαιότητα412
 • Β. Σχετική Αναγκαιότητα ή Ρεαλιστική Πραγματικότητα, Δυνατότητα και Αναγκαιότητα415
 • C. Απόλυτη Αναγκαιότητα 419
 • Τρίτο Κεφάλαιο: Η Απόλυτη Σχέση 423
 • Α. Η Σχέση της Υποστασιακότητας 423
 • Β. Η Σχέση Αιτιότητας 426
 • a. Η Τυπική Αιτιότητα 426
 • b. Η Καθορισμένη Σχέση Αιτιότητας 428
 • c. Δράση και Αντίδραση433
 • Παρατήρηση. Τα κοινά Είδη των Εννοιών472
 • C. Η Αλληλεπίδραση 436
 • Προοίμιο 441
 • Περί της Εννοίας εν Γένει 443
 • Διαίρεση 458
 • ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ45
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΟΙΟΤΗΤΑ)55
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ (ΠΟΣΟΤΗΤΑ) 133
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑΤΟ ΜΕΤΡΟ239
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ283
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑΗ ΟΥΣΙΑ ΩΣ ΣΥΜΦΥΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 287
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 359
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ401
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ Ή ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ439
 • Πρώτο Κεφάλαιο: Η Έννοια462
 • A. Η Γενική Έννοια 463
 • Β. Η Μερική Έννοια466
 • C. Το Ατομικό 477
 • Δεύτερο Κεφάλαιο: Η Κρίση 481
 • Α. Η Κρίση της Παρουσίας487
 • a. Η Θετική Κρίση 487
 • b. Αρνητική Κρίση 491
 • c. Άπειρη Κρίση 495
 • Β. Η Κρίση της Αντανάκλασης 497
 • a. Η Ατομική Κρίση 498
 • b. Η Μερική Κρίση 498
 • c. Η Καθολική Κρίση 500
 • C. Η Κρίση της Αναγκαιότητας 502
 • a. Η Κατηγορική Κρίση 503
 • b. Η Υποθετική Κρίση 504
 • c. Η Διαζευκτική Κρίση 505
 • D. Η Κρίση της Εννοίας508
 • a. Η Βεβαιωτική Κρίση 509
 • b. Η Προβληματική Κρίση 510
 • c. Η Αποδεικτική Κρίση 511
 • Τρίτο Κεφάλαιο: Ο Συλλογισμός514
 • A. O Συλλογισμός της Παρουσίας516
 • a. Το Πρώτο Σχήμα : Α-Μ-Γ (σ.μ. Θετικός)516
 • b. Το Δεύτερο Σχήμα : Μ-Α-Γ (σ.μ. Αρνητικός) 522
 • c. Το Τρίτο Σχήμα: Α-Γ-Μ (σ.μ. Άπειρος)525
 • d. Το Τέταρτο Σχήμα: Γ-Γ-Γ ή ο Μαθηματικός Συλλογισμός526
 • Παρατήρηση. Η Κοινή Άποψη του Συλλογισμού528
 • Β. Ο Συλλογισμός της Αντανάκλασης532
 • a. Ο Συλλογισμός της Καθολικότητας533
 • b. Ο Συλλογισμός της Επαγωγής534
 • c. Ο Συλλογισμός της Αναλογίας 536
 • C. Ο Συλλογισμός της Αναγκαιότητας539
 • a. Ο Κατηγορικός Συλλογισμός540
 • b. Ο Υποθετικός Συλλογισμός 541
 • c. Ο Διαζευκτικός Συλλογισμός544
 • Πρώτο Κεφάλαιο: Ο Μηχανισμός552
 • A. Το Μηχανικό Αντικείμενο552
 • Β. Η Μηχανική Διαδικασία555
 • a. Η Τυπική Μηχανική Διαδικασία556
 • b. Η Ρεαλιστική Μηχανική Διαδικασία558
 • c. Το Προϊόν της Μηχανικής Διαδικασίας560
 • C. Ο Απόλυτος Μηχανισμός561
 • a. Το Κέντρο 561
 • b. Ο Νόμος563
 • c. Μετάβαση του Μηχανισμού564
 • Δεύτερο Κεφάλαιο: Ο Χημισμός565
 • Α. Το Χημικό Αντικείμενο 565
 • Β. Η Χημική Διαδικασία 566
 • C. Μετάβαση του Χημισμού568
 • Τρίτο Κεφάλαιο: Τελολογία 571
 • Α. Ο Υποκειμενικός Σκοπός 576
 • Β. Το Μέσον578
 • C. Ο Επιτελεσμένος Σκοπός 580
 • Πρώτο Κεφάλαιο: Η Ζωή 594
 • Α. Το Ζωντανό Άτομο 597
 • Β. Η Διαδικασία της Ζωής 601
 • C. Το Γένος 604
 • Δεύτερο Κεφάλαιο: Η Ιδέα του Γνωρίζειν606
 • Α. Η Ιδέα του Αληθούς 613
 • a. Το Αναλυτικό Γνωρίζειν 616
 • b. Το Συνθετικό Γνωρίζειν621
 • 1. Ο Ορισμός622
 • 2. Η Διαίρεση (σ.μ. Διακλάδωση)627
 • 3. Το Θεώρημα631
 • Β. Η Ιδέα του Αγαθού641
 • Τρίτο Κεφάλαιο: Η Απόλυτη Ιδέα646
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ 461
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ547
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑΗ ΙΔΕΑ589
 • COMMENTARY TO HEGEL UNDERSTANDING AND RESPECTIVE INFERENCES663
 • ΓΛΩΣΣΑΡΙ671
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ677
 • 0
 • 0