Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-562-097-4
Σελίδες: 484
Επιμέλεια: Κ. Παντελίδου
Συνεργασία: Μ. Γεωργιάδου

Η νέα έκδοση της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ με τίτλο «Το Διαζύγιο και οι συνέπειές του» φιλοδοξεί να προσφέρει στο νομικό κόσμο ένα ολοκληρωμένο, πρακτικό βοήθημα για το διαζύγιο μέσα από την πλήρη παράθεση των σχετικών σύγχρονων απόψεων της θεωρίας και της νομολογίας, όπως διαμορφώνεται μετά από την ισχύ του Ν 4055/2012. Η δομή του έργου έχει ως εξής: Στις αρχικά παρατιθέμενες εισαγωγικές παρατηρήσεις γίνεται μία γενική αναφορά στον γάμο, ενώ κατόπιν επιχειρείται εννοιολογική προσέγγιση της λύσης του γάμου με διαζύγιο. Στη συνέχεια, αναλύονται το δικαίωμα διάζευξης και η διαδικασία έκδοσης του διαζυγίου, ενώ περαιτέρω εξετάζονται οι προϋποθέσεις έκδοσης του διαζυγίου (τόσο του κατʼ αντιδικία όσο και του συναινετικού) και οι συνέπειες από την έκδοσή του (προσωπικές και περιουσιακές). Ειδικότερα, αναφέρονται εκτενώς η διατροφή των συζύγων και τέκνων, καθώς και η ρύθμιση της άσκησης γονικής μέριμνας μετά τη λύση του γάμου με διαζύγιο. Τέλος, παρουσιάζεται η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα (άρθρο 1400 ΑΚ), η οποία γεννάται μετά από τη λύση (ή ακύρωση) του γάμου, αποτελώντας έκφραση της αρχής της συμβολής του ενός συζύγου στην επαύξηση της περιουσίας του άλλου. Το έργο για το διαζύγιο ολοκληρώνεται με αντιπροσωπευτικά υποδείγματα δικογράφων, που καλύπτουν την αγωγή κατʼ αντιδικία διαζυγίου, την αίτηση συναινετικού διαζυγίου, τα ασφαλιστικά μέτρα διατροφής και την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα. Ακολουθούν χρήσιμα διαγράμματα για το διαζύγιο και τις γαμικές διαφορές, στα οποία καταγράφονται συνοπτικά αλλά περιεκτικά τα ζητήματα που ανακύπτουν από το διαζύγιο και την εκδίκασή του. Το ενιαίο αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο στο τέλος του έργου βοηθά σημαντικά τον χρήστη στον εντοπισμό των αναζητούμενων θεμάτων.

 • -14
 • ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ1
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ3
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ3
 • Ι. Η έννοια του γάμου4
 • ΙΙ. Ο θρησκευτικός και ο πολιτικός γάμος6
 • ΙΙΙ. Ο άκυρος και ακυρώσιμος γάμος9
 • Κεφάλαιο 1ο [1] Η λύση του γάμου με διαζύγιο13
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ13
 • Ι. Γενικά περί της λύσης του γάμου με διαζύγιο13
 • ΙΙ. Έννοια διαζυγίου - Ιστορική εξέλιξη/Επισκόπηση δικαίου14
 • ΙΙΙ. Η διάταξη του άρθρου 1438 ΑΚ16
 • α. Το άρθρο 1438 εδ. α΄ ΑΚ16
 • β. Το άρθρο 1438 εδ. β΄ ΑΚ18
 • IV. Φύση των κανόνων για το διαζύγιο/Κύρος των συμφωνιών των συζύγων20
 • Κεφάλαιο 2ο [2] Το δικαίωμα διάζευξης23
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ23
 • Ι. Νομική φύση του δικαιώματος23
 • ΙΙ. Γέννηση του δικαιώματος25
 • ΙΙΙ. Άσκηση του δικαιώματος26
 • IV. Απόσβεση του δικαιώματος27
 • α. Γενικά περί των λόγων απόσβεσης27
 • β. Οι λόγοι απόσβεσης28
 • 1. Γενικά28
 • 2. Ο θάνατος και η αφάνεια του δικαιούχου28
 • 3. Η παραίτηση από το δικαίωμα διάζευξης29
 • 4. Η συγγνώμη30
 • 5. Η συναίνεση του δικαιούχου35
 • 6. Η πάροδος χρόνου36
 • V. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος διάζευξης38
 • α. Γενικά περί της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος38
 • β. Έλεγχος για την καταχρηστική άσκηση δικαιώματος41
 • 1. Η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος διάζευξης από το άρθρο 1439 παρ. 1 ΑΚ41
 • i. Συνέπειες από το διαζύγιο41
 • ii. Συμφέρον του ενάγοντος από τη διατήρηση του γάμου45
 • 2. Η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος διάζευξης από το άρθρο 1439 παρ. 3 ΑΚ45
 • γ. Η δικονομική μεταχείριση του άρθρου 281 ΑΚ: Η ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος47
 • Κεφάλαιο 3ο [3] Η διαδικασία του διαζυγίου49
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ49
 • Ι. Επισκόπηση δικαίου (προγενέστερου και ισχύοντος) - Η πνευματική λύση του γάμου51
 • ΙΙ. Η διαδικασία με αντιδικία54
 • α. Διαδικασία των γαμικών διαφορών54
 • β. Αρμοδιότητα55
 • γ. Διεθνής δικαιοδοσία56
 • δ. Διάδικοι60
 • ε. Ικανότητα δικαστικής παράστασης - Δικαστική πληρεξουσιότητα61
 • στ. Περιεχόμενο της αγωγής διαζυγίου63
 • ζ. Αίτημα της αγωγής διαζυγίου63
 • η. Προβολή ισχυρισμών65
 • θ. Παρέμβαση67
 • ι. Αποδεικτικά μέσα68
 • ια. Απόπειρα συμφιλίωσης72
 • ιβ. Ερημοδικία73
 • ιγ. Κατάργηση της δίκης74
 • ιδ. Απόφαση διαζυγίου (φύση-χαρακτηριστικά)75
 • ιε. Παραίτηση από ένδικα μέσα77
 • ιστ. Δεδικασμένο79
 • 1. Λειτουργία και έκταση δεδικασμένου79
 • 2. Δεδικασμένο από αλλοδαπή απόφαση80
 • ΙΙΙ. Η διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου85
 • Κεφάλαιο 4ο [4] Οι λόγοι διαζυγίου (γενικά)87
 • Κεφάλαιο 5ο [5] Το κατ’ αντιδικία διαζύγιο93
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ93
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις επί του συστήματος κλονισμού της έγγαμης σχέσης κατ’ άρθρο 1439 ΑΚ96
 • ΙΙ. Ο ισχυρός κλονισμός του γάμου (άρθρο 1439 παρ. 1 ΑΚ)99
 • α. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1439 παρ. 199
 • 1. Κλονιστικό γεγονός99
 • i. Έννοια - περιεχόμενο κλονιστικού γεγονότος99
 • ii. Κατηγορίες κλονιστικών λόγων103
 • 2. Επέλευση ισχυρού κλονισμού από το κλονιστικό γεγονός107
 • 3. Το βάσιμα αφόρητο εξακολούθησης της έγγαμης σχέσης110
 • β. Δικονομικά ζητήματα111
 • ΙΙΙ. Τα μαχητά τεκμήρια του ισχυρού κλονισμού του γάμου (άρθρο 1439 παρ. 2 ΑΚ)117
 • α. Γενικά και δικονομικά θέματα117
 • β. Τα επιμέρους μαχητά τεκμήρια κλονισμού119
 • 1. Διγαμία119
 • 2. Μοιχεία121
 • 3. Εγκατάλειψη124
 • 4. Επιβουλή της ζωής127
 • 5. Άσκηση ενδοοικογενειακής βίας129
 • ΙV. Η διετής διάσταση ως τεκμήριο (αμάχητο) για τον κλονισμό131
 • α. Περιεχόμενο και αιτιολογία άρθρου 1439 παρ. 3 ΑΚ131
 • β. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης135
 • 1. Έννοια διάστασης135
 • 2. Διετής διάσταση141
 • γ. Δικονομικά ζητήματα145
 • V. Το διαζύγιο λόγω αφάνειας150
 • Κεφάλαιο 6ο [6] Το συναινετικό διαζύγιο156
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ156
 • Ι. Εισαγωγικά157
 • ΙΙ. Οι προϋποθέσεις για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου160
 • α. Συμφωνία των συζύγων για τη διάζευξη160
 • β. Ελάχιστη διάρκεια του γάμου166
 • γ. Συμφωνία για την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων, την επικοινωνία με αυτά και (προαιρετικά μετά το Ν 4055/2012) τη διατροφή τους167
 • δ. Οι εκκρεμείς δίκες κατά την έναρξη ισχύος του Ν 4055/2012180
 • ΙΙΙ. Η δίκη του συναινετικού διαζυγίου και τα σχετικά δικονομικά θέματα181
 • α. Διαδικασία181
 • β. Διεθνής δικαιοδοσία182
 • γ. Αρμοδιότητα183
 • δ. Ικανότητα δικαστικής παράστασης και παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας185
 • ε. Απόφαση του συναινετικού διαζυγίου186
 • 1. Η συναινετική λύση του γάμου με αμετάκλητη απόφαση186
 • 2. Δεδικασμένο και δεσμευτικότητα187
 • 3. Ένδικα μέσα κατά της απόφασης191
 • i. Γενικά περί της προσβολής της απόφασης με ένδικα μέσα191
 • ii. Άκυρη ή ελαττωματική βούληση192
 • iii. Μεταμέλεια των συζύγων196
 • iv. Παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης ένδικων μέσων200
 • Κεφάλαιο 7ο [7] Συνέπειες διαζυγίου205
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ205
 • I. Γενικά για τις συνέπειες από το διαζύγιο206
 • ΙΙ. Συνέπειες προσωπικού χαρακτήρα207
 • ΙΙΙ. Συνέπειες περιουσιακού χαρακτήρα209
 • α. Περιπτωσιολογία209
 • β. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης210
 • ΙV. Ειδικά η διατροφή των συζύγων μετά το διαζύγιο (: μεταγαμιαία διατροφή)213
 • α. Γενικές παρατηρήσεις για τη διατροφή μετά το διαζύγιο213
 • β. Οι προϋποθέσεις της διατροφής κατά το άρθρο 1442 ΑΚ220
 • γ. Οι γενικές προϋποθέσεις της διατροφής221
 • 1. Απορία δικαιούχου222
 • 2. Ευπορία υποχρέου225
 • δ. Οι ειδικές προϋποθέσεις της διατροφής227
 • 1. Αδυναμία άσκησης κατάλληλου επαγγέλματος λόγω ηλικίας ή υγείας227
 • 2. Αδυναμία άσκησης κατάλληλου επαγγέλματος λόγω επιμέλειας ανηλίκου τέκνου231
 • 3. Αδυναμία εξεύρεσης κατάλληλης και σταθερής εργασίας ή ανάγκη επαγγελματικής εκπαίδευσης233
 • 4. Λόγοι επιείκειας236
 • ε. Το μέτρο και το περιεχόμενο της διατροφής238
 • 1. Το μέτρο της διατροφής238
 • 2. Το περιεχόμενο της διατροφής240
 • στ. Ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της διατροφής241
 • 1. Ο χρόνος καταβολής της διατροφής241
 • 2. Ο τρόπος καταβολής της διατροφής244
 • ζ. Η μεταβολή των όρων διατροφής και η εντεύθεν μεταρρύθμιση της σχετικής δικαστικής απόφασης245
 • η. Ο περιορισμός ή αποκλεισμός της διατροφής246
 • θ. Η παύση του δικαιώματος διατροφής252
 • ι. Δικονομικά και άλλα ειδικά θέματα διατροφής256
 • 1. Αξίωση παροχής πληροφοριών256
 • 2. Δικονομικά θέματα259
 • V. Η διατροφή των παιδιών μετά τη λύση του γάμου262
 • α. Το δικαίωμα διατροφής του ανηλίκου τέκνου263
 • β. Η από κοινού υποχρέωση των γονέων προς διατροφή των ανηλίκων τέκνων τους265
 • 1. Χαρακτηριστικά της κοινής υποχρέωσης των γονέων265
 • 2. Η συνεισφορά των γονέων268
 • γ. Το μέτρο και το περιεχόμενο της διατροφής272
 • 1. Σκοπός του άρθρου 1493 ΑΚ272
 • 2. Το μέτρο της διατροφής273
 • 3. Το περιεχόμενο της διατροφής278
 • 4. Ειδικά η ανάλογη διατροφή του ανηλίκου δικαιούχου280
 • i. Ανατροφή280
 • ii. Εκπαίδευση281
 • δ. Μεταβολή των όρων διατροφής283
 • ε. Δικονομικά θέματα290
 • V. Ρύθμιση της άσκησης γονικής μέριμνας μετά τη λύση του γάμου298
 • α. Εισαγωγικά298
 • β. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1513 ΑΚ302
 • γ. Η κατ’ ιδίαν δικαστική ρύθμιση της άσκησης γονικής μέριμνας303
 • 1. Το συμφέρον του τέκνου303
 • 2. Η γνώμη του τέκνου311
 • 3. Οι τρόποι ρύθμισης της άσκησης της γονικής μέριμνας314
 • i. Ανάθεση της γονικής μέριμνας στον έναν γονέα315
 • ii. Ανάθεση της γονικής μέριμνας και στους δύο γονείς από κοινού318
 • iii. Κατανομή της άσκησης της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων320
 • iv. Ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας σε τρίτο322
 • 4. Δικονομικά θέματα323
 • Κεφάλαιο 8ο [8] Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα327
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ327
 • Ι. Γενικά329
 • ΙΙ. Νομική φύση, χαρακτηριστικά και λειτουργία της αξίωσης331
 • ΙΙΙ. Προϋποθέσεις γέννησης της αξίωσης337
 • α. Λύση ή ακύρωση του γάμου ή συμπλήρωση τριετούς διάστασης338
 • β. Αύξηση της περιουσίας του υποχρέου συζύγου341
 • γ. Συμβολή στην αύξηση της περιουσίας353
 • δ. Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ αύξησης και συμβολής361
 • ΙV. Παραγραφή της αξίωσης362
 • V. Κατάχρηση δικαιώματος364
 • VI. Προστασία της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα366
 • α. Προστασία του δικαιούχου επί απαλλοτρίωσης των περιουσιακών στοιχείων του υποχρέου366
 • β. Υποθήκη368
 • γ. Παροχή ασφάλειας371
 • δ. Ασφαλιστικά μέτρα372
 • VΙΙ. Δικονομικά θέματα374
 • α. Διαδικασία374
 • β. Αρμοδιότητα - Διεθνής δικαιοδοσία376
 • γ. Η αγωγή από το άρθρο 1400 ΑΚ377
 • δ. Απόδειξη382
 • ε. Επιμέρους δικονομικά ζητήματα 383
 • VIΙΙ. Μεταβατικές διατάξεις384
 • Υποδείγματα387
 • Διαγράμματα457
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο467
 • 0
 • 0