ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ [άρθρα 1-126]

Συν συμπλήρωμα με όλες τις τροποποιηθείσες διατάξεις του ΑΚ μέχρι και το Ν 4055/2012

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €50.00
ΝΠ €60.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2005
ISBN: 960-272-275-4
Σελίδες: 700
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας, Ν. Τριάντος
Συνεργασία: Μ. Βαρελά

Το παρόν έργο, το οποίο αποτελεί μία πλήρη και συστηματική ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης του αστικού δικαίου, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη. Ο παρών τόμος, ο οποίος αποτελεί τον πρώτο της σειράς, πραγματεύεται τo κεφάλαιο των Γενικών Αρχών του Αστικού Κώδικα (άρθρα 1-126). Ειδικότερα περιέχει τις εξής ενότητες: Κανόνες δικαίου γενικά (άρθρα 1-3 ΑΚ), Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (άρθρα 4-33 ΑΚ), Φυσικά πρόσωπα (άρθρα 34-60 ΑΚ) και νομικά πρόσωπα (άρθρα 61-126 ΑΚ). Ακολουθώντας τη δομή του Αστικού Κώδικα, μετά την παράθεση του οικείου άρθρου παρατίθεται πλήρης βιβλιογραφία και αρθρογραφία, ερμηνεία - σχολιασμός των διατάξεων κατά τρόπο ευσύνοπτο και σαφή και, τέλος, οικεία νομολογία τόσο των δικαστηρίων ουσίας, όσο και του Αρείου Πάγου. Το έργο συμπληρώνεται με αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια (70 σελ.), τα οποία διευκολύνουν τον αναγνώστη στην αναζήτηση του υπό έρευνα ζητήματος. Αποτελεί την πιο σύγχρονη ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, απαραίτητη για κάθε εφαρμοστή του αστικού δικαίου.

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Οι κανόνες του δικαίου γενικά1
 • Άρθρο 1 — Πηγές του δικαίου1
 • Άρθρο 2 — Αναδρομική δύναμη του νόμου34
 • Άρθρο 3 — Κανόνες δημόσιας τάξης49
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο61
 • Άρθρο 4 — Κατάσταση αλλοδαπών61
 • Άρθρο 5 — Ικανότητα δικαίου67
 • Άρθρο 6 — Αφάνεια71
 • Άρθρο 7 — Ικανότητα για δικαιοπραξία75
 • Άρθρο 8 — Στέρηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας78
 • Άρθρο 9 — Ικανότητα αλλοδαπού στην Ελλάδα81
 • Άρθρο 10 — Νομικό πρόσωπο85
 • Άρθρο 11 — Τύπος δικαιοπραξίας98
 • Άρθρο 12111
 • Άρθρο 13 — Γάμος115
 • Άρθρο 14 — Προσωπικές σχέσεις των συζύγων119
 • Άρθρο 15 — Περιουσιακές σχέσεις των συζύγων123
 • Άρθρο 16 — Διαζύγιο και δικαστικός διαχωρισμός126
 • Άρθρο 17 — Τέκνο γεννημένο σε γάμο131
 • Άρθρο 18 — Σχέσεις γονέων και τέκνου133
 • Άρθρο 19 — Τέκνο χωρίς γάμο των γονέων του138
 • Άρθρο 20141
 • Άρθρο 21144
 • Άρθρο 22 — Εξομοίωση προς τέκνο γεννημένο σε γάμο145
 • Άρθρο 23 — Υιοθεσία148
 • Άρθρο 24 — Επιμέλεια155
 • Άρθρο 25 — Ενοχές από σύμβαση158
 • Άρθρο 26 — Ενοχές από αδίκημα192
 • Άρθρο 27 — Νομή και εμπράγματα δικαιώματα201
 • Άρθρο 28 — Κληρονομικές σχέσεις209
 • Άρθρο 29 — Απόκτηση και απώλεια ιθαγένειας216
 • Άρθρο 30 — Έλλειψη ιθαγένειας και συνήθους διαμονής233
 • Άρθρο 31 — Πολλαπλή ιθαγένεια235
 • Άρθρο 32 — Αναπαραπομπή237
 • Άρθρο 33 — Επιφύλαξη δημόσιας τάξης239
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - Φυσικό πρόσωπο249
 • Άρθρο 34 — Ικανότητα δικαίου249
 • Άρθρο 35 — Ύπαρξη και τέλος προσώπου253
 • Άρθρο 36258
 • Άρθρο 37 — Απόδειξη θανάτου262
 • Άρθρο 38265
 • Άρθρο 39267
 • Άρθρο 40 — Αφάνεια269
 • Άρθρο 41273
 • Άρθρο 42 — Αρμόδιο δικαστήριο275
 • Άρθρο 43277
 • Άρθρο 44279
 • Άρθρο 45 — Ματαίωση της αίτησης282
 • Άρθρο 46 — Άρση της αφάνειας283
 • Άρθρο 47 — Δημοσίευση της απόφασης286
 • Άρθρο 48 — Αποτέλεσμα της κήρυξης της αφάνειας288
 • Άρθρο 49291
 • Άρθρο 50293
 • Άρθρο 51 — Κατοικία297
 • Άρθρο 52303
 • Άρθρο 53304
 • Άρθρο 54 — Κατοικία νόμιμη306
 • Άρθρο 55309
 • Άρθρο 56310
 • Άρθρο 57 — Δικαίωμα στην προσωπικότητα313
 • Άρθρο 58 — Δικαίωμα στο όνομα345
 • Άρθρο 59 — Ικανοποίηση ηθικής βλάβης354
 • Άρθρο 60 — Δικαίωμα στα προϊόντα της διάνοιας361
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - Νομικά πρόσωπα380
 • Άρθρο 61 — Νομικά πρόσωπα γενικά380
 • Άρθρο 62 — Έκταση ικανότητας393
 • Άρθρο 63 — Έγγραφο για τη σύσταση398
 • Άρθρο 64 — Έδρα400
 • Άρθρο 65 — Διοίκηση403
 • Άρθρο 66407
 • Άρθρο 67 — Εξουσία της διοίκησης410
 • Άρθρο 68415
 • Άρθρο 69 — Έλλειψη προσώπων διοίκησης418
 • Άρθρο 70 — Δικαιοπραξίες του νομικού προσώπου433
 • Άρθρο 71 — Ευθύνη νομικού προσώπου439
 • Άρθρο 72 — Εκκαθάριση446
 • Άρθρο 73450
 • Άρθρο 74452
 • Άρθρο 75454
 • Άρθρο 76456
 • Άρθρο 77 — Τύχη της περιουσίας μετά τη διάλυση460
 • Άρθρο 78 — Σωματείο462
 • Άρθρο 79 — Αίτηση για την εγγραφή σωματείου476
 • Άρθρο 80 — Καταστατικό σωματείου478
 • Άρθρο 81 — Απόφαση για την εγγραφή του σωματείου486
 • Άρθρο 82489
 • Άρθρο 83 — Από πότε υπάρχει το σωματείο492
 • Άρθρο 84 — Εγγραφή τροποποίησης του καταστατικού494
 • Άρθρο 85 — Σημείωση της διάλυσης του σωματείου497
 • Άρθρο 86 — Είσοδος νέων μελών498
 • Άρθρο 87 — Αποχώρηση μελών504
 • Άρθρο 88 — Αποβολή μελών508
 • Άρθρο 89 — Ισοτιμία μελών516
 • Άρθρο 90 — Δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών520
 • Άρθρο 91 — Αμεταβίβαστο της ιδιότητας του μέλους522
 • Άρθρο 92 — Διοίκηση του σωματείου524
 • Άρθρο 93 — Συνέλευση του σωματείου527
 • Άρθρο 94 — Έργο της συνέλευσης530
 • Άρθρο 95 — Σύγκληση533
 • Άρθρο 96536
 • Άρθρο 97 — Πώς αποφασίζει η συνέλευση541
 • Άρθρο 98547
 • Άρθρο 99549
 • Άρθρο 100552
 • Άρθρο 101 — Ακυρότητα απόφασης554
 • Άρθρο 102568
 • Άρθρο 103 — Διάλυση του σωματείου572
 • Άρθρο 104574
 • Άρθρο 105576
 • Άρθρο 106 — Περιουσία σωματείου που διαλύθηκε581
 • Άρθρο 107 — Ενώσεις που δεν αποτελούν σωματεία583
 • Άρθρο 108 — Ίδρυμα587
 • Άρθρο 109 — Ιδρυτική πράξη594
 • Άρθρο 110 — Περιεχόμενο596
 • Άρθρο 111 — Ανάκληση ιδρυτικής πράξης599
 • Άρθρο 112 — Έγκριση ιδρύματος603
 • Άρθρο 113 — Υποχρεώσεις του ιδρυτή605
 • Άρθρο 114 — Ίδρυση μετά το θάνατο του ιδρυτή607
 • Άρθρο 115 — Δικαιώματα δανειστών και μεριδούχων608
 • Άρθρο 116 — Δικαιώματα ωφελουμένων609
 • Άρθρο 117 — Τέλος ιδρύματος611
 • Άρθρο 118612
 • Άρθρο 119 — Μεταβολή του οργανισμού614
 • Άρθρο 120 — Μετατροπή σκοπού615
 • Άρθρο 121616
 • Άρθρο 122 — Επιτροπές εράνων621
 • Άρθρο 123 — Συστατικό διάταγμα623
 • Άρθρο 124 — Διάλυση της επιτροπής624
 • Άρθρο 125625
 • Άρθρο 126 — Υποκατάσταση ιδρύματος626