Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-562-200-8
Σελίδες: 574
Συγγραφέας: Ευ. Περάκης, Ν. Ρόκας

Η παρούσα έκδοση «Γενικό Μέρος Εμπορικού Δικαίου - Αξιόγραφα» αποτελεί συνένωση των συγγραμμάτων «Ε. Περάκης, Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου, 2011» και «Ν. Ρόκας, Αξιόγραφα, 2012». Στο πρώτο εξ αυτών αναπτύσσεται το Γενικό Μέρος του εμπορικού δικαίου ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει τη θεωρία των Αξιογράφων. Αναλυτικότερα, το πρώτο μέρος διαιρείται σε τρία επιμέρους μέρη και έντεκα κεφάλαια που περιλαμβάνουν με συνοπτικό τρόπο όλα τα ζητήματα του γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου. Καταρχάς αναλύεται η γενική θεωρία του εμπορικού δικαίου όπου περιγράφεται η εμπορική δράση, ως αντικείμενο του εμπορικού δικαίου, η ταυτότητα του εμπορικού δικαίου, η σχέση του με το αστικό δίκαιο καθώς και με την οικονομική επιστήμη. Κατόπιν επιχειρείται η ιστορική προσέγγιση του εμπορικού δικαίου και των συστημάτων εμπορικότητας, ενώ παρατίθενται και οι πηγές του εμπορικού δικαίου (εμπορική νομοθεσία, εμπορικό έθιμο, δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπορική διαιτησία κ.λπ.). Ακολούθως αναπτύσσονται οι εμπορικές πράξεις και οι έμποροι. Στα πλαίσια των εμπορικών πράξεων αναλύονται ζητήματα που αφορούν το χερσαίο και θαλάσσιο εμπόριο, τους τρόπους επέκτασης της εμπορικότητας της πράξης καθώς και τις αμφιμερώς και ετερομερώς εμπορικές πράξεις. Ακολουθεί διεξοδική ανάλυση του υποκειμένου του εμπορικού δικαίου, των εμπόρων (φυσικά πρόσωπα, εταιρίες, μικρεμπόροι, βιοτέχνες κ.λπ.), καθώς και των λεγόμενων «χωλών» εμπόρων. Περαιτέρω, αναπτύσσονται οι συνέπειες και η σημασία της εμπορικότητας και παρατίθενται τελικές σκέψεις για τη μετάβαση από την παραδοσιακή έννοια του εμπορικού δικαίου σε ένα δίκαιο της επιχείρησης. Ακολούθως, παρουσιάζεται η επιχείρηση και η οργάνωσή της, φωτίζονται πλείστα κομβικά ζητήματα όπως η μεταβίβαση της επιχείρησης, η μίσθωση αυτής, η επικαρπία και το ενέχυρο σε επιχείρηση, η αναγκαστική εκτέλεσης επιχείρησης καθώς και ζητήματα πτωχευτικού δικαίου. Σημαντικό κεφάλαιο του εμπορικού δικαίου καταλαμβάνουν τα βοηθητικά πρόσωπα της εμπορικής επιχείρησης και τα συστήματα διανομής που αναλύονται στη συνέχεια. Εντός του κεφαλαίου αυτού αναπτύσσονται σημαντικά θέματα του εμπορικού δικαίου, όπως η εμπορική αντιπροσωπεία, ο παραγγελιοδοχικός αντιπρόσωπος, ο διανομέας, η σύμβαση δικαιόχρησης (franchising) κ.λπ. Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελεί η λογιστική οργάνωση της επιχείρησης όπου παρουσιάζονται μεταξύ άλλων τα βιβλία των εμπόρων, ο τρόπος και η διάρκεια τήρησης και καταχώρισης των εγγραφών σε αυτά καθώς και ζητήματα σχετικά με την αποδεικτική τους δύναμη. Στο τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου αυτού μέρους με τίτλο «Η δημοσίου δικαίου οργάνωση του εμπορίου – Επιμελητήρια – Εμπορικό μητρώο» παρουσιάζονται με συντομία ορισμένα ζητήματα οργάνωσης του εμπορίου και της επιχείρησης με κανόνες δημοσίου δικαίου καθώς και η σχέση του εμπορικού δικαίου με το φορολογικό και το ποινικό δίκαιο.

Το δεύτερο μέρος του έργου «Γενικό Μέρος Εμπορικού Δικαίου - Αξιόγραφα», καταλαμβάνεται από την ανάλυση του δικαίου των Αξιογράφων. Αρχικά αναλύονται οι πηγές του δικαίου των αξιογράφων, ο ορισμός και τα εννοιολογικά τους στοιχεία, η αξιογραφική ενσωμάτωση, οι διακρίσεις των αξιογράφων, οι αξιογραφικές θεωρίες, η περάτωση της αξιογραφικής ενσωμάτωσης και η δικαστική επιδίωξη του ενσωματωμένου δικαιώματος. Εν συνεχεία παρουσιάζεται αναλυτικά η έκταξη ως βασικός αξιογραφικός τύπος. Στο τρίτο μέρος αναλύεται σε βάθος η συναλλαγματική, ενώ στο τέταρτο μέρος η επιταγή. Τα δύο τελευταία μέρη αφιερώνονται το μεν πέμπτο στα εμπορικά αξιόγραφα εις διαταγή, το δε έκτο στα ανώνυμα αξιόγραφα της κεφαλαιαγοράς.

 • -24
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ9
 • ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ9
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΠΡΩΤΟ9
 • ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡIΚΟΥ ΔIΚΑIΟΥ9
 • § 1. Η «εμπορικότητα» και το ΕμπΔ9
 • § 2. Τα συστατικά της εμπορικότητας ‑ Γενική περιγραφή13
 • Α. Η διαμεσολάβηση και άλλες υπηρεσίες13
 • Β. Ο εμπορικός κίνδυνος (ή αβεβαιότητα)18
 • Γ. Το εμπορικό κέρδος (και η εμπορική ζημία)20
 • Δ. Η δράση σε αγορά24
 • Ε. Σύνθεση29
 • § 3. Το διπλό πρόσημο της εμπορικής δράσης30
 • Α. Το θετικό πρόσημο30
 • Β. Το αρνητικό πρόσημο31
 • Γ. Ηθική και εμπορικές συναλλαγές33
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΔΕΥΤΕΡΟ36
 • Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡIΚΟΥ ΔIΚΑIΟΥ36
 • § 4. Η ιδιαίτερη «οπτική» (αρχές) του ΕμπΔ36
 • Α. Η αρχή της (ποσοτικά και ποιοτικά) σημαντικής δράσης36
 • Β. Η αρχή της χρηματικής συναλλαγής38
 • Γ. Η δυναμική οπτική του ΕμπΔ39
 • Δ. Η διεθνής οπτική41
 • Ε. Η αρχή της αποτελεσματικότητας42
 • ΣΤ. Η αρχή της ελεύθερης δράσης43
 • Ζ. Άλλες αρχές44
 • Η. Συμπέρασμα: Το «πνεύμα του εμπορικού δικαίου»44
 • Θ. Η ερμηνεία στο ΕμπΔ45
 • § 5. Η σχέση ΕμπΔ με το αστικό δίκαιο46
 • Α. Η ειδικότητα και η ιδιαιτερότητα του ΕμπΔ47
 • Β. ΕμπΔ και δίκαιο του καταναλωτή48
 • § 6. Η «εμπορικοποίηση του δικαίου»50
 • § 7. Η «δημοσιοποίηση του ΕμπΔ» και το «οικονομικό δίκαιο»51
 • § 8. ΕμπΔ και οικονομική επιστήμη54
 • Α. Η αμφίδρομη σχέση οικονομικής επιστήμης και ΕμπΔ54
 • Β. Η «οικονομική ανάλυση του δικαίου», ως η «φιλοσοφία του ΕμπΔ»55
 • § 9. Οι κλάδοι του ΕμπΔ57
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΤΡΙΤΟ60
 • IΣΤΟΡIΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓIΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ60
 • § 10. Από την αρχαιότητα μέχρι το Μεσαίωνα60
 • § 11. Η νεότερη ιστορία61
 • Α. Δυτικός Μεσαίωνας61
 • Β. Η άνοδος τoυ καπιταλισμoύ ‑ Ο μερκαντιλισμός ‑ Οι Οrdonnances τoυ Λoυδoβίκoυ XIV62
 • Γ. Η γαλλική επανάσταση και o Code de commerce63
 • Δ. Οι γερμανικoί κώδικες τoυ 19oυ αιώνα ‑ Ο HGB64
 • Ε. Η Ελβετία (ο Κώδικας των Ενοχών) και η Iταλία (o Codice Civile)65
 • ΣΤ. Η Αγγλία και oι ΗΠΑ (o Uniform Commercial Code)66
 • Ζ. Ο 20ός και 21ος αιώνας66
 • § 12. Ιστoρική πρoσέγγιση τoυ νεότερoυ ελληνικoύ ΕμπΔ67
 • Α. Μέχρι την υιoθέτηση τoυ Code de commerce67
 • Β. Η υιoθέτηση τoυ Code de commerce στην Ελλάδα67
 • Γ. Το ΒΔ περί αρμoδιότητoς των Εμπoρoδικείων (1835)69
 • Δ. Η εξέλιξη τoυ ΕμπΝ και του εμπορικού δικαίου από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα69
 • § 13. Τα σχέδια ενός νέου Εμπoρικoύ Κώδικα69
 • § 14. Το ΕμπΔ στις αρχές του 21ου αιώνα – Η παγκοσμιοποίηση70
 • § 15. Τα «συστήματα εμπορικότητας»71
 • Α. Το γαλλικό (αλλά και ελληνικό) «αντικειμενικό» σύστημα των εμπορικών πράξεων71
 • Β. Το γερμανικό (υποκειμενικό) σύστημα του εμπορικού επαγγέλματος – Ο «merchant» της αμερικανικής νομοθεσίας72
 • Γ. Η ιταλική και αυστριακή παραλλαγή του υποκειμενικού συστήματος: Το σύστημα της εμπορικής επιχείρησης και του επιχειρηματία73
 • Δ. Το σύστημα της τυπικής εμπορικότητας74
 • Ε. Η ειδική ρύθμιση των εμπορικών συναλλαγών (αγγλοσαξωνικό, σκανδιναβικό σύστημα)75
 • ΣΤ. Εκτίμηση των συστημάτων75
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΤΕΤΑΡΤΟ77
 • ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ77
 • § 16. Γενικά77
 • § 17. Η εμπορική νομοθεσία και το εμπορικό έθιμο78
 • § 18. Τo δίκαιo της Ευρωπαϊκής Ένωσης79
 • § 19. Τo διεθνές εμπορικό και οικονομικό δίκαιο80
 • Α. Διεθνείς συμβάσεις για την ελεύθερη διενέργεια του εμπορίου 80
 • B. Διεθνείς συμβάσεις και άλλες προσπάθειες για την ομοιόμορφη ρύθμιση του εμπορίου81
 • § 20. Η αυτoρρύθμιση τoυ εμπoρίoυ82
 • Α. Οι εμπoρικές συνήθειες82
 • Β. Οι «Κώδικες» συμπεριφοράς και δεοντολογίας και το «soft law»85
 • Γ. Η τυπoπoίηση στo ΕμπΔ86
 • § 21. Η πρακτική επίλυσης των εμπορικών διαφορών (νoμoλoγία δικαστηρίων, εμπορική διαιτησία)87
 • Α. Η νoμoλoγία87
 • Β. H διαιτησία στo ΕμπΔ88
 • § 22. Η Lex Mercatoria89
 • Α. Τo πρόβλημα της Lex Mercatoria και η σύνδεσή της με τη διεθνή διαιτησία89
 • Β. Εκτίμηση της Lex Mercatoria91
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ96
 • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ96
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΠΕΜΠΤΟ96
 • Η ΕΜΠΟΡIΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΑΡΘΡΑ 2 ΚΑΙ 3 ΔΑΕ)96
 • § 23. Εισαγωγή96
 • Α. Γενικά για τις εμπορικές πράξεις96
 • Β. Η «επιχείρηση» κατά τα άρθρα 2 και 3 ΔΑΕ98
 • § 24. Το άρθρο 2 ΔΑΕ (χερσαίο εμπόριο)101
 • Α. Διανομή101
 • (1) Η αγορά προς μεταπώληση αυτούσιων πραγμάτων101
 • (2) Η «επιχείρηση» προμήθειας103
 • (3) Εκτός εμπορικότητας: Τα ακίνητα104
 • Β. Παραγωγή106
 • (1) Εκτός εμπορικότητας: Η «πρωτογενής» παραγωγή και διάθεση106
 • (2) Αγορά προς επεξεργασία και μεταπώληση – Η «επιχείρηση» χειροτε­χνίας109
 • Γ. Υπηρεσίες110
 • (1) Η «επιχείρηση» πρακτορείας110
 • (2) H «επιχείρηση» παραγγελίας112
 • (3) H «επιχείρηση μετακομίσεως διά γης ή δι’ ύδατος»116
 • (4) «Τραπεζιτικές» και «κολλυβιστικές» εργασίες117
 • (5) Η μεσιτεία ‑ η «επιχείρησις πλειστηριάσεως»118
 • (6) Οι συναλλαγματικές και οι αποστολές χρημάτων119
 • (7) Η «επιχείρηση» δημοσίων θεαμάτων120
 • (8) Η σύμβαση εργασίας των υπαλλήλων του εμπόρου121
 • (9) Εκτός εμπορικότητας: Τα ελευθέρια επαγγέλματα και η επιστη­μονική και καλλιτεχνική δράση121
 • § 25. Το άρθρο 3 ΔΑΕ (θαλάσσιο εμπόριο)123
 • § 26. Τρόποι επέκτασης της εμπορικότητας της πράξης126
 • Α. Εμπορικότητα με βάση νεότερους νόμους126
 • Β. Εθιμική εμπορικότητα127
 • Γ. Εμπορικότητα ίδρυσης εμπορικής εταιρίας ή μεταβίβασης συμμετοχής σ’ αυτή127
 • Δ. Η παράγωγη εμπορικότητα128
 • (1) Παράγωγη εξ αντικειμένου εμπορικότητα128
 • (2) Παράγωγη εξ υποκειμένου εμπορικότητα131
 • Ε. Ερμηνευτική επέκταση της εμπορικότητας134
 • (1) Διασταλτική ερμηνεία134
 • (2) Η αναλογία134
 • (3) Η αναλογία στις αποκλειόμενες από το ΕμπΔ δράσεις (πρωτογενής παραγωγή, ακίνητα, ελευθέρια κλπ. επαγγέλματα)136
 • (4) Η κατασκευή της χειροτεχνίας, της προμήθειας κλπ.137
 • (5) Η στήριξη της εμπορικότητας στην επιχείρηση138
 • ΣΤ. Ειδικά: Εγγύηση και άλλες ασφάλειες142
 • § 27. Αμφιμερώς και ετερομερώς εμπορικές πράξεις143
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΤΟ146
 • Ο ΕΜΠΟΡΟΣ (ΑΡΘΡΟ 1 ΕμπΝ)146
 • § 28. Επί φυσικών πρoσώπων: Τo σύνηθες επάγγελμα146
 • § 29. Eπί εταιριών: Ο σκoπός151
 • § 30. Τυπικό σύστημα: Η νoμoθετική βoύληση154
 • § 31. Ο μικρέμπoρoς και ο βιοτέχνης154
 • § 32. Εμπoρία κράτoυς και δημόσιων επιχειρήσεων και oργανισμών157
 • Α. Η εμπορικότητα των κρατικών πράξεων157
 • Β. Η εμπορική ιδιότητα του κράτους και των κρατικών οργανισμών159
 • § 33. Περιoρισμoί στη δυνατότητα πρόσβασης στo εμπορικό επάγγελμα160
 • Α. Εμπoρική ικανότητα160
 • Β. Ασυμβίβαστα165
 • Γ. Νόμιμoι και συμβατικoί περιoρισμoί εμπoρίας166
 • § 34. Οι «χωλoί» έμπoρoι166
 • Α. Φαινόμενoς έμπορος167
 • Β. Παρένθετος και κρυπτόμενος έμπoρoς169
 • Γ. Κτήση εμπορικής ιδιότητας από εταίρο με άρση της νομικής προσωπικότητας της εταιρίας171
 • Δ. Ο πτωχεύσας πoυ ασκεί εμπoρία175
 • Ε. Η άσκηση παράνoμης εμπoρίας – Ειδικά: ο αλλοδαπός χωρίς άδεια175
 • ΣΤ. Η άσκηση εμπoρικής δράσης από μη κερδοσκοπικά ν.π.ι.δ.177
 • Ζ. Ο μη καταχωρισθείς στο εμπορικό μητρώο (ΓΕΜΗ), κατά το άρθρο 15 § 3 ν. 3419/2005180
 • § 35. Απόδειξη – Ο κατά τεκμήριο έμπορος του άρθρου 15 § 2 ν. 3419/2005 – Το δεδικασμένo180
 • § 36. Χρόνος και τόπoς της εμπoρικής δράσης184
 • Α. Χρόνoς της εμπoρικής δράσης184
 • (1) Έναρξη της εμπoρικής ιδιότητας (και η εγγραφή στο ΓΕΜΗ)184
 • (2) Λήξη της εμπoρικής ιδιότητας (και διαγραφή από το ΓΕΜΗ)184
 • Β. Τόπoς της εμπoρικής δράσης187
 • (1) Η κύρια εγκατάσταση και η εταιρική έδρα187
 • (2) Υπoκατάστημα και άλλες δευτερεύουσες εγκαταστάσεις189
 • (3) Η διαδικτυακή εγκατάσταση190
 • § 37. Εμπορική επωνυμία, διακριτικός τίτλος, ηλεκτρονική διεύθυνση (domain name)191
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΒΔΟΜΟ192
 • ΣΥΝΕΠΕIΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡIΚΟΤΗΤΑΣ192
 • § 38. Γενικά192
 • § 39. Συνέπειες της εμπορικότητας της πράξης193
 • § 40. Συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας195
 • § 41. Συνέπειες εμπορικότητας πράξης και εμπορικής ιδιότητας200
 • § 42. Επισκόπηση των συνεπειών – «Ευμενείς» και «δυσμενείς» συνέπειες203
 • § 43. Η ενδεχόμενη σχετικότητα της εμπορικότητας και των συνεπειών της204
 • Α. Ενδεχόμενη σχετικότητα της έννοιας της εμπορικότητας204
 • Β. Ενδεχόμενη σχετικότητα των συνεπειών της εμπορικότητας208
 • § 44. Τελικές σκέψεις: Από το ΕμπΔ στο δίκαιο της επιχείρησης210
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ216
 • Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ216
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ216
 • Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ216
 • § 45. Γενικά216
 • § 46. Το πολυσήμαντο της έννοιας της επιχείρησης219
 • § 47. Η επιχείρηση: Υποκείμενο ή αντικείμενο δικαίου;222
 • Α. Η επιχείρηση, υποκείμενο δικαίου;222
 • Β. Η επιχείρηση ως αυτοτελής φορέας συμφερόντων. Το «συμφέρον της επιχείρησης»223
 • § 48. Μεταβίβαση της επιχείρησης225
 • Α. Μεταβίβαση εν ζωή225
 • Β. Μεταβίβαση αιτία θανάτου231
 • § 49. Μεταβίβαση συνόλου μετοχών ή άλλων εταιρικών συμμετοχών232
 • § 50. Άλλες πράξεις με αντικείμενο την επιχείρηση233
 • Α. Μίσθωση επιχείρησης233
 • Β. Η επιχείρηση ως αντικείμενο εισφοράς σε εταιρία234
 • Γ. Επικαρπία σε επιχείρηση234
 • Δ. Ενέχυρο σε επιχείρηση234
 • Ε. Ανάθεση σε τρίτους της διοίκησης και διαχείρισης της επιχείρησης234
 • ΣΤ. Αναγκαστική εκτέλεση σε επιχείρηση235
 • Ζ. Επιδίκαση επιχείρησης236
 • Η. Η επιχείρηση στην πτώχευση237
 • Θ. Η διακοπή της επιχείρησης237
 • § 51. Προστασία της επιχείρησης237
 • Α. Τρόποι προστασίας237
 • Β. Η ιδέα διατήρησης της επιχείρησης239
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΝΑΤΟ240
 • ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ240
 • § 52. Το προσωπικό της επιχείρησης – Η ανάθεση λειτουργιών της επιχείρησης σε τρίτους240
 • A. Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση240
 • Β. Η παροχή υπηρεσιών από τρίτους – Υπηρεσίες «φασόν» – Το «οutsourcing» και το «offshoring»243
 • Γ. Συστήματα διανoμής245
 • § 53. Ο εμπορικός αντιπρόσωπος246
 • Α. Γενικά – Το π.δ. 219/1991 – Έννοια εμπορικού αντιπροσώπου246
 • Β. Η νομική φύση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας250
 • Γ. Τύπος της σύμβασης250
 • Δ. Υποχρεώσεις του εμπορικού αντιπροσώπου251
 • Ε. Υποχρεώσεις του αντιπροσωπευομένου254
 • ΣΤ. Η αμοιβή (προμήθεια) του εμπορικού αντιπροσώπου255
 • Ζ. Η λύση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας256
 • Η. Η αποζημίωση του εμπορικού αντιπροσώπου259
 • Θ. Φύση των διατάξεων του π.δ. 219/1991265
 • § 54. Ο παραγγελιοδοχικός αντιπρόσωπος266
 • § 55. Ο διανομέας267
 • Α. Γενικά267
 • Β. Υποχρεώσεις των μερών269
 • Γ. Λύση της σύμβασης – Η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων για την εμπορική αντιπροσωπεία271
 • § 56. Η σύμβαση δικαιόχρησης (franchising)276
 • § 57. Η προβληματική του δικτύου διανομής278
 • § 58. Άλλοι βοηθητικοί διαμεσολαβητές282
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ284
 • Η ΛΟΓIΣΤIΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ284
 • § 59. Τα βιβλία των εμπόρων284
 • § 60. Τα βιβλία του Εμπορικού Νόμου285
 • Α. Το ημερολόγιο286
 • Β. Το βιβλίο απογραφών287
 • Γ. Το βιβλίο «αντιγραφής» επιστολών288
 • Δ. Υποχρεωτικά βιβλία με βάση άλλους νόμους289
 • Ε. Προαιρετικά εμπορικά βιβλία289
 • ΣΤ. Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ - π.δ. 186/1992)289
 • § 61. Τρόπος και διάρκεια τήρησης των βιβλίων290
 • § 62. Τρόπος λογιστικής καταχώρησης των εγγραφών292
 • Α. Το απλογραφικό λογιστικό σύστημα292
 • Β. Το διπλογραφικό σύστημα293
 • Γ. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις294
 • Δ. Η λογιστική τυποποίηση295
 • § 63. Η αποδεικτική δύναμη των εμπορικών βιβλίων295
 • Α. Η υπέρ του εμπόρου αυξημένη αποδεικτική δύναμη – το «απόσπασμα» από τα βιβλία295
 • Β. Η κατά του εμπόρου αποδεικτική δύναμη301
 • § 64. Εμφάνιση και ανακοίνωση των εμπορικών βιβλίων303
 • Α. Ανακοίνωση304
 • Β. Εμφάνιση305
 • (1) Η επίδειξη των εμπορικών βιβλίων κατά τις κοινές διατάξεις305
 • (2) Η εμφάνιση των εμπορικών βιβλίων κατά τον ΕμπΝ306
 • § 65. Τα εμπορικά βιβλία ως πράγματα309
 • ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ310
 • H ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡIΟΥ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ310
 • § 66. Το «οικονομικό σύνταγμα»310
 • A. Γενικά311
 • Β. Προστασία της ιδιοκτησίας και της οικονομικής ελευθερίας312
 • § 67. Η διοικητική οργάνωση και ρύθμιση του εμπορίου και της εμπορικής δράσης315
 • Α. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι ΟΤΑ και άλλοι ανεξάρτητοι φορείς315
 • Β. Ρύθμιση και περιορισμοί στην άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων316
 • § 68. Τα επιμελητήρια316
 • A. Η νομική φύση των επιμελητηρίων317
 • Β. Η σημερινή οργάνωση των εμπορικών επιμελητηρίων317
 • Γ. Υποχρέωση εγγραφής ‑ Συνδρομή320
 • Δ. Άλλοι επιμελητηριακοί οργανισμοί320
 • § 69. Η εμπορική δημοσιότητα – Το σύστημα του Εμπορικού Μητρώου321
 • A. Γενικά321
 • Β. Το σύστημα του εμπορικού μητρώου322
 • Γ. Το εμπορικό μητρώο στην Ελλάδα – Ο ν. 3419/2005324
 • Δ. Δημοσιότητα και αρχή του φαινομένου δικαίου333
 • § 70. Εμπορικό δίκαιο και φορολογικό δίκαιο334
 • § 71. Εμπορικό δίκαιο και ποινικό δίκαιο336
 • ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ (επιλογή)337
 • I. Ημεδαπή337
 • II. Αλλοδαπή339
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ343
 • § 1. Εισαγωγικά. Πηγές του δικαίου των αξιόγραφων360
 • § 2. Ορισμός και εννοιολογικά στοιχεία των αξιόγραφων362
 • I. Ορισμός362
 • II. Εννοιολογικά στοιχεία362
 • 1. Έγγραφο362
 • 2. Δικαίωμα366
 • 3. Σύνδεση δικαιώματος και εγγράφου366
 • § 3. Η αξιογραφική ενσωμάτωση367
 • I. Η σημασία της ενσωμάτωσης367
 • II. Συνέπειες της ενσωμάτωσης369
 • III. Όρια της ενσωμάτωσης. Σύγχρονες τάσεις στα αξιόγραφα της κεφαλαιαγοράς373
 • § 4. Διακρίσεις αξιόγραφων374
 • I. Επιτελούμενη οικονομική λειτουργία375
 • II. Αξιόγραφα στον κομιστή, εις διαταγή, ονομαστικά376
 • 1. Αξιόγραφα στον κομιστή ή ανώνυμα376
 • 2. Αξιόγραφα εις διαταγή378
 • 3. Ονομαστικά αξιόγραφα380
 • III. Αξιόγραφα δημόσιας πίστεως και άλλοι αξιογραφικοί τίτλοι383
 • IV. Φύση ενσωματωμένου δικαιώματος384
 • V. Συστατικά και δηλωτικά αξιόγραφα386
 • VI. Αξιόγραφα αιτιώδη και αναιτιώδη386
 • § 5. Η γένεση του ενσωματωμένου δικαιώματος (αξιογραφικές θεωρίες)388
 • § 6. Περάτωση της αξιογραφικής ενσωμάτωσης392
 • I. Απόσβεση του δικαιώματος392
 • II. Απώλεια ή καταστροφή393
 • § 7. Δικαστική επιδίωξη του ενσωματωμένου δικαιώματος395
 • § 8. Η έκταξη ως βασικός τύπος398
 • Ι. Η έκταξη ως τριμερής σχέση και οι υποκείμενες σχέσεις398
 • II. Νομική φύση399
 • III. Ο αξιογραφικός χαρακτήρας της έκταξης400
 • IV. Αποτελέσματα της έκταξης401
 • V. Μεταβίβαση της έκταξης402
 • § 9. Γενικά404
 • I. Έννοια και μετέχοντα πρόσωπα404
 • II. Χαρακτηριστικά405
 • III. Οικονομική σημασία407
 • IV. Ιστορική και νομοθετική εξέλιξη410
 • 1. Εξέλιξη του θεσμού410
 • 2. Εξέλιξη της νομοθεσίας411
 • 3. Διεθνής εξέλιξη412
 • § 10. Ανάληψη υποχρέωσης από συναλλαγματική413
 • I. Ικανότητα413
 • II. Αρχή της αυτοτέλειας των υπογραφών414
 • III. Ανάληψη υποχρέωσης από αντιπρόσωπο415
 • IV. Πλαστότητα417
 • § 11. Τυπικά στοιχεία της συναλλαγματικής417
 • I. Τα οκτώ τυπικά στοιχεία417
 • II. Συνέπειες από την έλλειψη τυπικών στοιχείων424
 • 1. Ακυρότητα της συναλλαγματικής424
 • 2. Μετατροπή426
 • III. Χαρτοσήμανση της συναλλαγματικής427
 • IV. Το επουσιώδες περιεχόμενο της συναλλαγματικής (ρήτρες στη συναλλαγματική)427
 • 1. Προβλεπόμενες ρήτρες427
 • 2. Επιτρεπόμενες ρήτρες428
 • 3. Ρήτρες μη επιτρεπόμενες429
 • V. Λευκή συναλλαγματική429
 • 1. Έννοια429
 • 2. Εξουσιοδότηση συμπληρώσεως430
 • 3. Συνέπειες430
 • VI. Η ευθύνη του εκδότη432
 • § 12. Η αποδοχή433
 • Ι. Έννοια και σημασία433
 • ΙΙ. Εμφάνιση προς αποδοχή433
 • III. Δήλωση αποδοχής435
 • IV. Αποδοχή με απόκλιση από το περιεχόμενο της συναλλαγματικής435
 • V. Αποτελέσματα αποδοχής436
 • VI. Σύμβαση δόσεως και λήψεως437
 • VII. Αποτελέσματα της άρνησης αποδοχής437
 • § 13. Μεταβίβαση της συναλλαγματικής437
 • I. Μεταβίβαση με εκχώρηση438
 • II. Μεταβίβαση με οπισθογράφηση439
 • 1. Έννοια και νομική φύση της οπισθογράφησης439
 • 2. Τύπος οπισθογράφησης441
 • 3. Περιεχόμενο οπισθογράφησης441
 • III. Αποτελέσματα της οπισθογράφησης442
 • 1. Νομιμοποιητικά αποτελέσματα442
 • α) Έννοια και σημασία442
 • β) Η σειρά οπισθογραφήσεων444
 • 2. Μεταβιβαστικά αποτελέσματα444
 • α) Γενικά444
 • β) Καλόπιστη κτήση445
 • γ) Αποκλεισμός ενστάσεων447
 • 3. Εγγυητικά αποτελέσματα447
 • 4. Συνέπειες διακοπής της σειράς οπισθογραφήσεων448
 • IV. Ιδιαίτερα είδη οπισθογράφησης449
 • 1. Λευκή οπισθογράφηση449
 • 2. Πληρεξουσιοδοτική οπισθογράφηση451
 • 3. Καλυμμένη πληρεξουσιοδοτική οπισθογράφηση452
 • 4. Ενεχυρική οπισθογράφηση453
 • 5. Μετοπισθογράφηση (όψιμη οπισθογράφηση)455
 • § 14. Αποκλεισμός ενστάσεων456
 • Ι. Γενικά456
 • II. Διακρίσεις ενστάσεων457
 • 1. Ενστάσεις που προκύπτουν από τον τίτλο458
 • 2. Ενστάσεις εγκυρότητας459
 • 3. Προσωπικές ενστάσεις462
 • § 15. Συναλλαγματική και υποκείμενη (βασική) σχέση465
 • I. Το αναιτιώδες της απαίτησης από συναλλαγματική465
 • II. Απαίτηση από συναλλαγματική και υποκείμενη σχέση467
 • III. Υποκείμενη σχέση και επιδιωκόμενοι σκοποί με την ανάληψη υποχρέωσης από συναλλαγματική468
 • § 16. Εκπλήρωση της υποχρέωσης από τη συναλλαγματική469
 • I. Λήξη της συναλλαγματικής469
 • II. Εμφάνιση προς πληρωμή469
 • III. Πληρωμή471
 • IV. Πληρωμή σε μη δικαιούχο472
 • § 17. Αναγωγή474
 • I. Αναγωγή για πληρωμή474
 • 1. Ουσιαστικές προϋποθέσεις474
 • 2. Τυπικές προϋποθέσεις475
 • 3. Έκπτωση του κομιστή από το δικαίωμα αναγωγής476
 • 4. Ειδοποίηση477
 • 5. Αποτελέσματα της αναγωγής477
 • II. Αναγωγή για απόδοση. Ανάστροφη κυκλοφορία της συναλλαγματικής478
 • § 18. Τριτεγγύηση και παρέμβαση481
 • I. Τριτεγγύηση481
 • 1. Γενικά481
 • 2. Τύπος482
 • 3. Αποτελέσματα483
 • 4. Αναγωγή του τριτεγγυητή484
 • II. Παρέμβαση484
 • § 19. Αντίτυπα και αντίγραφα485
 • I. Αντίτυπα485
 • II. Αντίγραφα486
 • § 20. Παραγραφή και αδικαιολόγητος πλουτισμός487
 • Ι. Παραγραφή487
 • II. Αδικαιολόγητος πλουτισμός488
 • § 21. Γραμμάτιο εις διαταγή493
 • § 22. Έννοια και σημασία498
 • Ι. Έννοια498
 • ΙΙ. Οικονομική σημασία498
 • III. Ιστορική και νομοθετική εξέλιξη499
 • § 23. Διαφορές από τη συναλλαγματική500
 • § 24. Έκδοση, τύπος και σχέσεις αιτίας503
 • I. Έκδοση και τύπος503
 • II. Σχέσεις αιτίας505
 • § 25. Μεταβίβαση της επιταγής507
 • § 26. Εμφάνιση και πληρωμή της επιταγής510
 • I. Εμφάνιση510
 • II. Πληρωμή511
 • § 27. Αναγωγή, παραγραφή, αδικαιολόγητος πλουτισμός516
 • I. Αναγωγή516
 • II. Παραγραφή και αδικαιολόγητος πλουτισμός517
 • § 28. Ιδιαίτερα είδη επιταγής518
 • § 29. Τα εμπορικά αξιόγραφα του άρθρου 76 ν.δ. 1923523
 • I. Τα κατ’ ιδίαν αξιόγραφα523
 • 1. Εμπορική εντολή πληρωμής523
 • 2. Εμπορικό χρεωστικό ομόλογο523
 • 3. Αποθετήριο και ενεχυρόγραφο524
 • 4. Θαλάσσια φορτωτική525
 • 5. Χερσαία φορτωτική526
 • 6. Δελτίο αεροπορικής μεταφοράς527
 • 7. Ασφαλιστήριο527
 • 8. Άλλα αξιόγραφα εις διαταγή527
 • II. Κοινοί κανόνες που εφαρμόζονται στα εις διαταγή αξιόγραφα του άρθρ. 76 ν.δ. 1923528
 • § 30. Ανώνυμα χρεόγραφα532
 • I. Έννοια και σημασία532
 • II. Βασικά χαρακτηριστικά533
 • 1. Δημιουργία υποχρέωσης533
 • 2. Άσκηση της απαίτησης533
 • 3. Εκπλήρωση534
 • 4. Αποκλεισμός ενστάσεων535
 • 5. Μεταβίβαση535
 • 6. Ονομαστικά χρεόγραφα535
 • III. Παρεπόμενα έγγραφα536
 • 1. Τοκομερίδια536
 • 2. Μερισματόγραφα537
 • 3. Στέλεχος ανανεώσεως537
 • § 31. Οι μετοχές537
 • I. Έννοια και είδη537
 • II. Σύνδεση δικαιώματος και εγγράφου. Προστασία καλής πίστης539
 • ΠΗΓΕΣ541
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ549
 • 0
 • 0