Μετά τον Ν 4335/2015 και τους Ν 4472 και 4475/2017 για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €60.00
ΝΠ €70.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-152-1
Σελίδες: 640
Συνεργασία: Μ. Γεωργιάδου, Ε. Μπαλογιάννη, Π. Ρεντούλης
Επιστημονική Επιμέλεια: Ι. Τέντες

Το έργο «Αναγκαστική Εκτέλεση – Μετά τον Ν 4335/2015 και τους Ν 4472 και  4475/2017 για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς» παρουσιάζει με τρόπο εύληπτο και ταυτοχρόνως πλήρη – τόσο από άποψη θεωρίας όσο και από άποψη νομολογίας – όλο το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί και ισχύει μετά τις πρόσφατες, σημαντικότατες τροποποιήσεις, που επήλθαν κυρίως με τον Ν 4335/2015, αλλά και με τους Ν 4472 και 4475/2017 για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

Η παράθεση όλων των επιστημονικών απόψεων, με παραπομπές στην αντιπροσωπευτικότερη ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία και οι καίριες νομολογιακές αναφορές, σε συνδυασμό με την σε βάθος ανάλυση των πρόσφατων σημαντικών αλλαγών, οι οποίες έχουν επέλθει στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, συνδυάζουν την πρακτική αποτελεσματικότητα με την πλήρη θεωρητική νομική τεκμηρίωση. Επίσης, το παρόν πόνημα αποτελεί την πρώτη απόπειρα προσέγγισης του «ομιχλώδους τοπίου» των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, θέτοντας προβληματισμούς και αναλύοντας ζητήματα, τα οποία είναι πιθανό να ανακύψουν κατά τη διενέργεια αυτών.

Το παρόν έργο αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τους νομικούς που θα προστρέξουν σε αυτό, αναζητώντας λύσεις σε καθημερινά, πρακτικά, αλλά και θεωρητικά ζητήματα ενός κλάδου με ιδιαίτερη πρακτική σημασία, όπως είναι αυτός του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης.

 • -26
 • I. ΓΕΝΙΚΑ 1
 • Α. Έννοια και λειτουργία 1
 • Β. Νομικό πλαίσιο 2
 • IΙ. ΟΡΓΑΝΑ 3
 • Α. Γενικά 3
 • Β. Άμεσα ή κύρια 3
 • 1. Δικαστικός επιμελητής 4
 • i. Διορισμός – εντολή προς δικαστικό επιμελητή 5
 • α. Περιεχόμενο της εντολής 5
 • β. Νομική φύση της εντολής 6
 • ii. Έκταση εξουσίας του δικαστικού επιμελητή 7
 • 2. Συμβολαιογράφος 8
 • i. Διορισμός συμβολαιογράφου 9
 • ii. Έκταση εξουσίας του συμβολαιογράφου 10
 • 3. Ειρηνοδίκης 12
 • Γ. Έμμεσα ή βοηθητικά 12
 • 1. Όργανα σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων 12
 • 2. Άλλα έμμεσα ή βοηθητικά όργανα 12
 • Δ. Δικαστήρια 13
 • ΙΙΙ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 15
 • Α. Γενικά 15
 • Β. Ενεργητική νομιμοποίηση 16
 • 1. Πρόσωπα που κατονομάζονται ως δικαιούχοι στους εκτελεστούς τίτλους 16
 • 2. Πρόσωπα που δεν κατονομάζονται ως δικαιούχοι στους εκτελεστούς τίτλους 17
 • i. Καθολικοί διάδοχοι 17
 • ii. Οιονεί καθολικοί διάδοχοι 18
 • iii. Ειδικοί διάδοχοι 19
 • iv. Εκείνοι που νέμονται ή κατέχουν το επίδικο πράγμα στο όνομα του δικαιούχου 20
 • v. Τα αναφερόμενα στα άρθρα 326 και 327 ΚΠολΔ πρόσωπα 20
 • α. Καταπιστευματοδόχος και τιμημένος με κληροδοσία ή καταπιστευτική υποκατάσταση 20
 • β. Κληρονόμος 20
 • γ. Εκτελεστής διαθήκης 21
 • vi. Ομόδικοι που δεν άσκησαν έφεση 21
 • Γ. Παθητική νομιμοποίηση 21
 • 1. Καθολικοί διάδοχοι 21
 • 2. Οιονεί καθολικοί διάδοχοι 22
 • 3. Ειδικοί διάδοχοι 23
 • 4. Εκείνοι που νέμονται ή κατέχουν το επίδικο πράγμα στο όνομα του υποχρέου 23
 • 5. Εκείνοι που αποκτούν νομή ή κατοχή στο επίδικο πράγμα κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος της δίκης ή μετά τη σύνταξη του εγγράφου ή την έκδοση του τίτλου 24
 • 6. Τα αναφερόμενα στα άρθρα 326 και 327 ΚΠολΔ πρόσωπα 25
 • i. Καταπιστευματοδόχος και τιμημένος με κληροδοσία ή καταπιστευτική υποκατάσταση 25
 • ii. Κληρονόμος 26
 • iii. Εκτελεστής διαθήκης 26
 • 7. Μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα 26
 • 8. Ομόρρυθμοι εταίροι 27
 • 9. Ελληνικό Δημόσιο 27
 • 10. Αλλοδαπό Δημόσιο 28
 • IV. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 31
 • Α. Προϋποθέσεις για την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης 32
 • Β. Εκτελεστοί τίτλοι – Έννοια και σημασία 32
 • 1. Οι τελεσίδικες αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων (άρθρο 904 παρ. 2 στοιχ. α΄ περ. πρώτη ΚΠολΔ) 33
 • 2. Οι αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων που κηρύχθηκαν προσωρινώς εκτελεστές (άρθρο 904 παρ. 2 στοιχ. α΄ περ. δεύτερη ΚΠολΔ) 35
 • i. Έννοια προσωρινής εκτελεστότητας 35
 • ii. Αίτηση για την κήρυξη της προσωρινής εκτελεστότητας και απόφαση 36
 • iii. Δυνητική κήρυξη της προσωρινής εκτελεστότητας 37
 • iv. Υποχρεωτική κήρυξη της προσωρινής εκτελεστότητας 38
 • v. Απαγόρευση κήρυξης προσωρινής εκτελεστότητας 39
 • vi. Κήρυξη προσωρινής εκτελεστότητας με παροχή ανάλογης εγγύησης 40
 • vii. Δημόσια κατάθεση 41
 • viii. Αναστολή προσωρινής εκτελεστότητας 41
 • ix. Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση 44
 • 3. Οι διαιτητικές αποφάσεις 45
 • 4. Τα πρακτικά των ελληνικών δικαστηρίων που περιέχουν δικαστικό συμβιβασμό ή προσδιορισμό δικαστικών εξόδων 46
 • 5. Τα συμβολαιογραφικά έγγραφα 47
 • 6. Οι διαταγές πληρωμής 47
 • 7. Οι διαταγές απόδοσης της χρήσης μισθίου 48
 • 8. Λοιποί τίτλοι εκ του νόμου προβλεπόμενοι 48
 • 9. Αλλοδαποί τίτλοι 51
 • i. Αλλοδαποί τίτλοι γενικώς 52
 • ii. Αλλοδαπές δικαστικές αποφάσεις 53
 • iii. Διαδικασία (άρθρο 905 παρ. 1 ΚΠολΔ) 55
 • iv. Η επιφύλαξη του διεθνούς και του ενωσιακού δικαίου 56
 • Γ. Εισαγωγικές παρατηρήσεις για το βέβαιο και εκκαθαρισμένο της απαίτησης 59
 • Δ. Απαίτηση βέβαιη 60
 • 1. Διαλυτική αίρεση 61
 • 2. Απόδειξη πλήρωσης της αίρεσης 61
 • 3. Ιδιωτικό έγγραφο για την απόδειξη της αίρεσης 64
 • 4. Απόδειξη μελλοντικών γεγονότων 65
 • 5. Εξάρτηση της εκτελεστότητας από μελλοντικό γεγονός 66
 • 6. Μεταγενέστερα γεγονότα που δεν προκύπτουν από την ίδια την απόφαση 66
 • 7. Ρύθμιση απαιτήσεων Τραπεζών από ανατοκισμό 67
 • Ε. Απαίτηση εκκαθαρισμένη 68
 • ΣΤ. Εκτέλεση επί αμφοτεροβαρών συμβάσεων 71
 • V. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ 73
 • Α. Έννοια 73
 • Β. Περιαφή εκτελεστότητας 75
 • 1. Προϋποθέσεις περιαφής του εκτελεστήριου τύπου 77
 • Γ. Προϋποθέσεις έκδοσης 78
 • 1. Στοιχεία αίτησης 78
 • 2. Αρμοδιότητα 80
 • 3. Άρνηση χορήγησης 80
 • Δ. Έκδοση άλλου απόγραφου 82
 • VI. ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ 85
 • Α. Έναρξη - Λήξη αναγκαστικής εκτέλεσης 85
 • Β. Ενέργειες προδικασίας 86
 • 1. Επίδοση αντιγράφου απογράφου με επιταγή 86
 • 2. Περιεχόμενο επιταγής 89
 • 3. Κοινοποιήσεις 97
 • 4. Αποτελέσματα 102
 • i. Ουσιαστικές συνέπειες 102
 • ii. Δικονομικές συνέπειες 104
 • VII. ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 105
 • Α. Γενικά 105
 • 1. Άμεση αναγκαστική εκτέλεση 105
 • 2. Έμμεση αναγκαστική εκτέλεση 105
 • 3. Αναπληρωματική αναγκαστική εκτέλεση 106
 • Β. Παράδοση ή απόδοση κινητών 107
 • Γ. Παράδοση ή απόδοση ποσότητας κινητών ή ανώνυμων χρεογράφων 108
 • Δ. Παράδοση ή απόδοση ακινήτου, πλοίου ή αεροσκάφους 110
 • Ε. Υποχρέωση επιχείρησης ορισμένης πράξης 116
 • ΣΤ. Υποχρέωση παράλειψης ή ανοχής πράξης 125
 • Ζ. Καταδίκη σε δήλωση βούλησης 137
 • Η. Υποχρέωση παράδοσης ή απόδοσης παιδιού 142
 • Θ. Υποχρέωση από μη τήρηση αποφάσεων για επικοινωνία παιδιού 144
 • Ι. Χρηματικές απαιτήσεις 146
 • VIII. ΑΝΑΚΟΠH ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 149
 • Α. Έννοια, φύση και λειτουργία 150
 • Β. Προσβαλλόμενες πράξεις 152
 • Γ. Προϋποθέσεις παραδεκτού 154
 • 1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα 154
 • 2. Τοπική αρμοδιότητα 155
 • 3. Ενεργητική νομιμοποίηση 157
 • i. Ο καθ’ ου η εκτέλεση 157
 • ii. Ο τρίτος κύριος ή νομέας ενυπόθηκου ακινήτου 158
 • iii. Οι τρίτοι μη υπόχρεοι διάδικοι 158
 • iv. Ο υπομισθωτής 159
 • v. Οι δανειστές του καθ’ ου η εκτέλεση 159
 • vi. Έλλειψη νομιμοποίησης υπερθεματιστή 160
 • 4. Παθητική νομιμοποίηση 161
 • 5. Έννομο συμφέρον 162
 • i. Έννοια - διακρίσεις 162
 • ii. Περιπτωσιολογία 165
 • 6. Προθεσμία άσκησης 168
 • i. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 168
 • ii. Η νομική φύση των προθεσμιών 169
 • iii. Υπολογισμός των προθεσμιών 171
 • α. Άμεση εκτέλεση 171
 • β. Έμμεση εκτέλεση 171
 • γ. Επίκληση και απόδειξη του εμπροθέσμου 172
 • δ. Η νέα ρύθμιση 173
 • 7. Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων 173
 • 8. Αοριστία της ανακοπής 174
 • Δ. Εφαρμοστέα διαδικασία 174
 • 1. Η άσκηση της ανακοπής 175
 • 2. Κατάθεση προτάσεων και προσθήκης 176
 • 3. Αποδεικτική διαδικασία - Παραχρήμα απόδειξη 176
 • 4. Συμμετοχή τρίτων προσώπων στη δίκη 181
 • Ε. Λόγοι ανακοπής 183
 • 1. Η φύση των λόγων ανακοπής 183
 • 2. Τα είδη των λόγων ανακοπής 184
 • i. Λόγοι ανακοπής αναγόμενοι στην εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου 184
 • α. Τυπικά και ουσιαστικά ελαττώματα του εκτελεστού τίτλου 184
 • β. Περιπτωσιολογία 185
 • ii. Λόγοι ανακοπής αναγόμενοι στη διαδικασία της εκτέλεσης 187
 • iii. Λόγοι ανακοπής αναγόμενοι στην απαίτηση 188
 • iv. Η καταχρηστικότητα ως λόγος ανακοπής 189
 • 3. Η σώρευση περισσότερων λόγων ανακοπής 190
 • 4. Το παραδεκτό και το νόμω και ουσία βάσιμο των λόγων της ανακοπής 192
 • i. Το απαράδεκτο των λόγων της ανακοπής που καλύπτονται από το δεδικασμένο 193
 • α. Πεδίο εφαρμογής 193
 • β. Οι λόγοι που καλύπτονται από το δεδικασμένο 194
 • βα. Λόγοι ανακοπής που προτάθηκαν σε προηγούμενη διαγνωστική δίκη, ως ενστάσεις 194
 • ββ. Οι ενστάσεις που δεν προτάθηκαν αλλά μπορούσαν να προταθούν 194
 • γ. Οι λόγοι που δεν καλύπτονται από το δεδικασμένο 195
 • γα. Οι λόγοι που δεν προτάθηκαν, διότι δεν μπορούσαν να προταθούν 195
 • γβ. Οι λόγοι που δεν προτάθηκαν αλλά στηρίζονται σε αυτοτελές δικαίωμα 196
 • ii. Το δεδικασμένο που απορρέει από διαταγή πληρωμής 196
 • 5. Η αρχή της συγκέντρωσης των λόγων της ανακοπής 198
 • 6. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής 201
 • 7. Αίτημα ανακοπής 202
 • ΣΤ. Απόφαση 202
 • Ζ. Ένδικα μέσα και αναστολή της εκτέλεσης 203
 • 1. Επιτρεπόμενα ένδικα μέσα 203
 • 2. Αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας 204
 • IX. ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΡΙΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 209
 • Α. Έννοια, φύση και λειτουργία 209
 • Β. Προϋποθέσεις παραδεκτού 212
 • 1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα 212
 • 2. Τοπική αρμοδιότητα 213
 • 3. Ενεργητική νομιμοποίηση διαδίκων 213
 • 4. Παθητική νομιμοποίηση διαδίκων 215
 • 5. Προθεσμία άσκησης 217
 • 6. Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων 219
 • 7. Ορισμένο της ανακοπής 219
 • Γ. Εφαρμοστέα διαδικασία 219
 • 1. Η άσκηση της ανακοπής 220
 • 2. Κατάθεση προτάσεων και προσθήκης – άμυνα των καθ’ ων 220
 • 3. Αποδεικτική διαδικασία 222
 • 4. Συμμετοχή τρίτων προσώπων στη δίκη 222
 • Δ. Περιεχόμενο δικογράφου 222
 • 1. Λόγοι 223
 • i. Η κυριότητα 224
 • ii. Άλλο εμπράγματο δικαίωμα του τρίτου 225
 • iii. Η νομή 226
 • iv. Η απαγόρευση διάθεσης 226
 • v. Τα ενοχικά δικαιώματα του τρίτου 227
 • vi. Η κατάχρηση δικαιώματος 229
 • vii. Η καταδολιευτική απαλλοτρίωση 230
 • viii. Πρόσθετοι λόγοι 230
 • 2. Αίτημα ανακοπής 231
 • Ε. Απόφαση και ένδικα μέσα 231
 • X. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 233
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 233
 • Β. Έκταση της κατάσχεσης 234
 • Γ. Βεβαιωτικός όρκος 234
 • Δ. Κατάσχεση κινητών 235
 • 1. Αντικείμενο 235
 • 2. Ακατάσχετα 237
 • 3. Τρόπος επιβολής 239
 • i. Αφαίρεση 239
 • ii. Δημόσια κατάθεση 239
 • iii. Μεσεγγύηση 240
 • iv. Έκθεση κατασχέσεως 241
 • v. Επιδόσεις 243
 • Ε. Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων και αεροσκαφών 245
 • 1. Αντικείμενο 245
 • 2. Τρόπος επιβολής 248
 • i. Έκθεση κατασχέσεως 248
 • ii. Μεσεγγύηση 251
 • iii. Επιδόσεις 252
 • ΣΤ. Διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης 255
 • Ζ. Συνέπειες της κατάσχεσης 259
 • 1. Υλική δέσμευση του κατασχεθέντος 259
 • 2. Νομική δέσμευση του κατασχεθέντος 260
 • i. Απαγόρευση διάθεσης 260
 • ii. Εναρκτήριο χρονικό σημείο 261
 • iii. Εκμίσθωση του κατασχεθέντος 262
 • iv. Πολλαπλές αναγκαστικές κατασχέσεις 263
 • Η. Ανατροπή της κατάσχεσης 264
 • XI. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 267
 • Α. Έννοια 268
 • Β. Νομική φύση αναγκαστικού πλειστηριασμού 269
 • Γ. Εκθέσεις και βιβλίο πλειστηριασμών 270
 • Δ. Πλειστηριασμός με τη φυσική παρουσία των συμμετεχόντων (φυσικός πλειστηριασμός) 273
 • 1. Όργανο, χρόνος και τόπος πλειστηριασμού 273
 • i. Στον πλειστηριασμό κινητών 273
 • ii. Στον πλειστηριασμό ακινήτων, πλοίων και αεροσκαφών 275
 • 2. Επιδόσεις και δημοσιεύσεις 276
 • 3. Πλειοδοσία 277
 • i. Ικανότητα πλειοδοσίας 277
 • ii. Διαδικασία πλειοδοσίας 278
 • iii. Νέος πλειστηριασμός 279
 • 4. Κατακύρωση 281
 • i. Διαδικασία κατακύρωσης 281
 • ii. Συνέπειες κατακύρωσης 283
 • iii. Δυνατότητα πώλησης 284
 • 5. Πλειστηρίασμα 284
 • i. Υποχρέωση καταβολής 284
 • ii. Δημόσια κατάθεση 287
 • iii. Συνέπειες μη καταβολής 288
 • Ε. Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός 288
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 288
 • 2. Τα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών 291
 • 3. Όργανο, χρόνος και τόπος πλειστηριασμού 293
 • 4. Επιδόσεις και διατυπώσεις δημοσιότητας 297
 • 5. Πλειοδοσία 299
 • 6. Κατακύρωση 301
 • 7. Πλειστηρίασμα 302
 • 8. Μεταβατικές διατάξεις 304
 • i. Επίδοση επιταγής προς πληρωμή από 19.05.2017 και εντεύθεν 304
 • ii. Επίδοση επιταγής προς πληρωμή από 01.01.2016 έως και 18.05.2017 305
 • iii. Επίδοση επιταγής προς πληρωμή πριν την 01.01.2016 306
 • iv. Εφαρμογή των νέων διατάξεων ανεξάρτητα από το χρόνο επίδοσης της επιταγής 307
 • ΣΤ. Αναπλειστηριασμός 308
 • Ζ. Αναστολή του πλειστηριασμού 311
 • 1. Δικαστική αναστολή 311
 • 2. Συμβατική αναστολή 313
 • Η. Ματαίωση και συνέχιση του πλειστηριασμού 314
 • 1. Λόγοι ματαίωσης 314
 • 2. Συνέχιση με δήλωση του επισπεύδοντος 315
 • 3. Υποκατάσταση από άλλον δανειστή με δήλωση 316
 • 4. Υποκατάσταση από άλλον δανειστή με δικαστική απόφαση 318
 • 5. Ανακοπή κατά της δήλωσης συνέχισης 319
 • Θ. Αναγγελία δανειστών 320
 • 1. Έννοια 320
 • 2. Προϋποθέσεις αναγγελίας 320
 • 3. Τρόπος αναγγελίας 321
 • 4. Ανακοπή κατά της αναγγελίας 326
 • Ι. Διανομή πλειστηριάσματος 326
 • 1. Με πράξη διανομής 326
 • 2. Με πίνακα κατάταξης 329
 • i. Προδικασία 329
 • ii. Τυχαία και οριστική κατάταξη 331
 • iii. Σειρά κατάταξης 332
 • iv. Γενικά προνόμια 333
 • v. Ειδικά προνόμια 336
 • vi. Συρροή προνομίων 338
 • 3. Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης 339
 • i. Φύση και αντικείμενο 339
 • ii. Αρμοδιότητα 340
 • iii. Νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον 340
 • iv. Προθεσμία 343
 • v. Άσκηση και συζήτηση 344
 • vi. Αντικείμενο και λόγοι ανακοπής 346
 • vii. Απόφαση και ένδικα μέσα 348
 • ΙΑ. Ζητήματα μετά τον πλειστηριασμό 349
 • 1. Τύχη πλειστηριάσματος ακυρωθέντος πλειστηριασμού 349
 • 2. Ευθύνη για ελαττώματα 350
 • 3. Τύχη μισθώσεως του πλειστηριασθέντος ακινήτου 352
 • 4. Διεκδίκηση των πλειστηριασθέντων 353
 • ΧIΙ. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ 355
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 355
 • Β. Αντικείμενο κατάσχεσης 358
 • 1. Γενικά 358
 • 2. Ειδικές περιπτώσεις 360
 • 3. Εξαιρέσεις 362
 • i. Πράγματα κινητά υποκείμενα σε άμεση φθορά 362
 • ii. Εταιρική μερίδα σε προσωπικές εταιρίες 363
 • iii. Απαιτήσεις διατροφής και συνεισφοράς των συζύγων στις οικογενειακές ανάγκες 363
 • iv. Απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών 363
 • v. Κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις στα χέρια του ΟΠΕΚΕΠΕ 367
 • vi. Απαιτήσεις που επιδικάζονται σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου από το ΕΔΔΑ 368
 • vii. Η δημόσια περιουσία 369
 • Γ. Κατασχετήριο έγγραφο 370
 • 1. Περιεχόμενο 370
 • i. Ακριβής περιγραφή του εκτελεστού τίτλου και της απαίτησης βάσει των ­οποίων γίνεται η κατάσχεση 371
 • ii. Ποσό για το οποίο επιβάλλεται η κατάσχεση 371
 • iii. Επιταγή 372
 • iv. Διορισμός αντικλήτου 372
 • 2. Διαδικασία - Επιδόσεις 373
 • Δ. Συνέπειες για τον καθ’ ου η εκτέλεση και τον τρίτο 377
 • Ε. Δήλωση - Δικαιώματα τρίτου 381
 • 1. Δήλωση 381
 • i. Καταφατική δήλωση 386
 • ii. Αρνητική δήλωση 391
 • 2. Συνέπειες από την παράλειψη ή ανακρίβεια της δήλωσης. Αποζημίωση 392
 • 3. Ανακοπή κατά της δήλωσης 395
 • 4. Ανακοπή του τρίτου 402
 • ΣΤ. Ανακοπή του καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη 404
 • Ζ. Ειδικά για τις τραπεζικές καταθέσεις 404
 • XIII. ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ 413
 • Α. Έννοια 413
 • Β. Έναρξη διαδικασίας 414
 • Γ. Διαδικασία - Εφαρμοστέες διατάξεις 416
 • XIV. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 421
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 421
 • Β. Έννοια ειδικών περιουσιακών στοιχείων 422
 • 1. Περιουσιακό δικαίωμα 423
 • 2. Μεταβιβαστό δικαίωμα 423
 • 3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 423
 • 4. Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 424
 • 5. Κατάσχεση επιχείρησης 425
 • 6. Απαιτήσεις εξαρτώμενες από αντιπαροχή 426
 • 7. Προσύμφωνο 427
 • 8. Εργολαβικό αντάλλαγμα 427
 • 9. Εταιρικά μερίδια ΕΠΕ 428
 • 10. Δικαίωμα άσκησης επικαρπίας 429
 • 11. Λοιπά δικαιώματα 429
 • Γ. Προϋποθέσεις 430
 • 1. Γενικά 430
 • 2. Υποβολή αίτησης. Περιεχόμενο 430
 • 3. Αρμόδιο δικαστήριο 431
 • 4. Διαδικασία 431
 • 5. Απόφαση δικαστηρίου 433
 • Δ. Επιβολή της κατάσχεσης 437
 • Ε. Συνέπειες επιβολής της κατάσχεσης 439
 • ΣΤ. Ειδικότερα η διαχείριση 440
 • 1. Διορισμός διαχειριστή 440
 • 2. Υποχρεώσεις και δικαιώματα διαχειριστή 440
 • 3. Λογοδοσία διαχειριστή 443
 • 4. Παύση διαχείρισης 443
 • XV. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 445
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις - Αντικείμενο 445
 • Β. Η δικαστική απόφαση ως προϋπόθεση της αναγκαστικής διαχείρισης 447
 • 1. Υποβολή αίτησης 447
 • 2. Αρμόδιο δικαστήριο 447
 • 3. Διαδικασία 448
 • 4. Απόφαση δικαστηρίου 448
 • Γ. Επιβολή της αναγκαστικής διαχείρισης και συνέπειες 451
 • Δ. Διαχειριστής 453
 • 1. Εξουσίες. Δικαιώματα 453
 • 2. Υποχρεώσεις 455
 • 3. Ειδικότερα η υποχρέωση προς λογοδοσία 457
 • 4. Αντικατάσταση 457
 • Ε. Επόπτης διαχείρισης 458
 • ΣΤ. Αναγγελίες δανειστών 458
 • 1. Διαδικασία 458
 • 2. Ανακοπή (αντιρρήσεις) 459
 • Ζ. Παύση 460
 • XVI. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ 463
 • Α. Γενικά 463
 • 1. Νομικό πλαίσιο 463
 • 2. Συνταγματικότητα προσωπικής κράτησης 465
 • 3. Τήρηση της αρχής της αναλογικότητας 467
 • Β. Προϋποθέσεις 467
 • 1. Είδος απαίτησης 467
 • 2. Προσωπική κράτηση εκπροσώπων νομικών προσώπων 469
 • Γ. Πότε δεν επιτρέπεται 471
 • 1. Απαγόρευση προσωπικής κράτησης για ορισμένες απαιτήσεις 471
 • 2. Απαγόρευση προσωπικής κράτησης για ορισμένα πρόσωπα 473
 • Δ. Δικαστική απαγγελία της προσωπικής κράτησης 475
 • 1. Αρμόδιο δικαστήριο 475
 • 2. Διαδικασία και ένδικα μέσα 475
 • 3. Απόφαση 476
 • 4. Διάρκεια της προσωπικής κράτησης 478
 • Ε. Εκτέλεση της απόφασης που διατάσσει προσωπική κράτηση 479
 • 1. Τελεσιδικία 479
 • 2. Προδικασία 480
 • 3. Μη εκτέλεση επί οικονομικής αδυναμίας 481
 • 4. Σύλληψη, φυλάκιση και απόλυση του οφειλέτη 482
 • i. Σύλληψη 482
 • ii. Φυλάκιση 483
 • iii. Απόλυση 484
 • ΣΤ. Άμυνα του οφειλέτη 486
 • 1. Γενικά 486
 • 2. Αντιρρήσεις κατά τη σύλληψη 487
 • 3. Ειδική ανακοπή κατά της εκτέλεσης της προσωπικής κράτησης 489
 • XVII. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 491
 • Α. Γενικά 491
 • Β. Εξαφάνιση ή μεταρρύθμιση προσωρινώς εκτελεστής απόφασης 493
 • Γ. Εξαφάνιση τελεσίδικης απόφασης 494
 • Δ. Αμετάκλητη ακύρωση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης 494
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 499
 • 1. Επιταγή προς πληρωμή 501
 • 2. Επιταγή προς πληρωμή με εκτελεστό τίτλο συμβολαιογραφικό έγγραφο 507
 • 3. Επιταγή προς απόδοση χρήσης μισθίου 511
 • 4. Ανακοπή κατά της εκτέλεσης 513
 • 5. Ανακοπή τρίτου κατά της εκτέλεσης 519
 • 6. Ανακοπή διόρθωσης της κατασχετήριας έκθεσης 523
 • 7. Αναγγελία απαίτησης σε πλειστηριασμό 527
 • 8. Κατασχετήριο έγγραφο στα χέρια τραπεζών ως τρίτων 535
 • 9. Αίτηση και σημείωμα αναστολής πλειστηριασμού ακινήτου 541
 • 10. Αγωγή αδικοπραξίας λόγω εκδόσεως ακάλυπτων επιταγών με αίτημα προσωπικής κράτησης 549
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία 555
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο 575
 • 0
 • 0