Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-151-4
Σελίδες: 1144
Συγγραφέας: Κ. Βαρσάνης, Φ. Λάμπου, Ε. Πραγιάννη, Μ. Ράμμου
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας

Τα Υποδείγματα Ειδικού Ενοχικού Δικαίου περιλαμβάνουν εκατόν δεκατρία (113) δικόγραφα που άπτονται της ύλης του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου.

Το έργο απαρτίζεται από αγωγές, αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, προτάσεις ενάγοντα και εναγόμενου, εξώδικα, συμφωνητικά, αιτήσεις και αποφάσεις διαταγών πληρωμής. Κανένα δικόγραφο δεν είναι φανταστικό. Όλα αποτελούν υποθέσεις που απασχόλησαν τους συγγραφείς κατά την άσκηση της δικηγορίας τους ή υποθέσεις που απασχόλησαν το δικαστήριο του Αρείου Πάγου.

Η ύλη του έργου διαιρείται σε 23 ενότητες - κεφάλαια: Δωρεά, Πώληση, Μίσθωση, Σύμβαση έργου, Μεσιτεία, Προκήρυξη, Εντολή, Διοίκηση αλλοτρίων, Κοινωνία δικαιώματος, Δάνειο, Χρησιδάνειο, Παρακαταθήκη-Μεσεγγύηση, Ευθύνη ξενοδόχων, Ισόβια πρόσοδος, Παίγνιο-στοίχημα, Εγγύηση, Εξώδικος συμβιβασμός, Αναγνώριση χρέους, Ανώνυμα χρεόγραφα, Επίδειξη πράγματος, Αδικαιολόγητος πλουτισμός, Αδικοπραξίες και Καταδολίευση δανειστών.

Σχεδόν κάθε δικόγραφο συνοδεύεται από παρατηρήσεις με σχετική θεωρία, πρόσφατη νομολογία και εν γένει κατευθύνσεις για τον τρόπο επίλυσης επιμέρους ή ανάλογων ζητημάτων.

Η θεματολογία είναι μοντέρνα, πλήρως ενημερωμένη με τις νέες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αλλά και τις τροποποιήσεις σύγχρονων Ειδικών Αστικών Νόμων. Δικονομικά θέματα (όπως αρμοδιότητα, αοριστία δικογράφων, βάση αγωγής και βάρος απόδειξης, ενστάσεις και εν γένει άμυνα εναγομένου, δεδικασμένο κ.λπ.) αναλύονται διεξοδικά.

Το έργο ολοκληρώνεται με ενιαίο αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο, που διευκολύνει τον αναγνώστη στην αναζήτησή του.

Τα Υποδείγματα Ειδικού Ενοχικού Δικαίου ανήκουν στην σειρά Υποδειγμάτων Αστικού Δικαίου, η οποία ως στόχο έχει να αποτελέσει ένα από τα πλέον πολύτιμα βοηθήματα του μαχόμενου δικηγόρου.

 • -24
 • Α. ΔΩΡΕΑ1
 • 1. Αγωγή αποζημίωσης λόγω ελαττώματος του δωρηθέντος1
 • Παρατηρήσεις6
 • 2. Αγωγή του δωρητή κατά του δωρεοδόχου για εκπλήρωση του τρόπου9
 • Παρατηρήσεις14
 • 3. Εξώδικη δήλωση ανάκλησης δωρεάς λόγω μη εκτέλεσης του τρόπου18
 • Παρατηρήσεις22
 • 4. Αναγνωριστική αγωγή ανάκλησης δωρεάς λόγω αχαριστίας και απόδοσης του δωρηθέντος25
 • Παρατηρήσεις32
 • 5. Αναγνωριστική αγωγή περί μη ανάκλησης της δωρεάς που έγινε από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον37
 • Παρατηρήσεις43
 • Β. ΠΩΛΗΣΗ49
 • 6. Αγωγή αγοραστή για αποζημίωση λόγω υπερημερίας του πωλητή49
 • 7. Προτάσεις εναγομένου πωλητή σε αγωγή αποζημίωσης λόγω υπερημερίας του52
 • Παρατηρήσεις επί των Υποδειγμάτων 6-756
 • 8. Αγωγή του πωλητή κατά του αγοραστή για καταβολή του τιμήματος60
 • Παρατηρήσεις67
 • 9. Αγωγή αποζημίωσης αγοραστή λόγω νομικών ελαττωμάτων του πωληθέντος74
 • Παρατηρήσεις79
 • 10. Αγωγή αποζημίωσης αγοραστή λόγω έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων84
 • Παρατηρήσεις90
 • 11. Εξώδικη δήλωση υπαναχώρησης του αγοραστή λόγω πραγματικού ελαττώματος94
 • Παρατηρήσεις97
 • 12. Εξώδικη δήλωση αντικατάστασης του πωληθέντος λόγω πραγματικού ελαττώματος103
 • Παρατηρήσεις106
 • 13. Αγωγή κατά του προμηθευτή ελαττωματικού προϊόντος108
 • Παρατηρήσεις114
 • 14. Εξώδικη δήλωση, με την οποία τάσσεται εύλογη προθεσμία στον αγοραστή για έγκριση ή μη της πώλησης με δοκιμή120
 • Παρατηρήσεις123
 • 15. Εξώδικη δήλωση άσκησης δικαιώματος επαναπώλησης125
 • Παρατηρήσεις129
 • Γ. ΜΙΣΘΩΣΗ135
 • 16. Αγωγή απόδοσης του μισθίου (άρθρο 597 ΑΚ)135
 • Παρατηρήσεις138
 • 17. Αγωγή απόδοσης του μισθίου και καταβολής μισθωμάτων λόγω καθυστέρησης του μισθώματος από δυστροπία (άρθρο 66 ΕισΝΚΠολΔ)157
 • Παρατηρήσεις161
 • 18. Αγωγή καταγγελίας μίσθωσης (άρθρα 608-609 ΑΚ)168
 • Παρατηρήσεις171
 • 19. Αγωγή καταβολής μισθωμάτων λόγω εγκατάλειψης του μισθίου (άρθρο 596 ΑΚ)180
 • Παρατηρήσεις183
 • 20. Αγωγή απόδοσης οικογενειακής στέγης (άρθρα 608-612Α ΑΚ)188
 • Παρατηρήσεις191
 • 21. Αγωγή αποζημίωσης χρήσης μισθίου (άρθρο 601 ΑΚ)199
 • Παρατηρήσεις202
 • 22. Αγωγή για πραγματικό ελάττωμα μισθίου (άρθρα 576 επ. ΑΚ)209
 • Παρατηρήσεις214
 • 23. Αγωγή αποζημίωσης για φθορές και κακή χρήση του μισθίου (άρθρα 592-594 ΑΚ)227
 • Παρατηρήσεις239
 • 24. Εξώδικη δήλωση για την είσπραξη οφειλομένων μισθωμάτων247
 • 25. Αίτηση για την έκδοση διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου και καταβολής μισθωμάτων250
 • 26. Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων254
 • 27. Ανακοπή κατά διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου258
 • 28. Αίτηση αναστολής κατά διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου263
 • Παρατηρήσεις επί των Υποδειγμάτων 24-28266
 • 29. Αγωγή αναπροσαρμογής μισθώματος (άρθρα 288, 388 ΑΚ)277
 • Παρατηρήσεις291
 • Δ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ305
 • 30. Αγωγή αποζημίωσης λόγω υπερημερίας εργολάβου (άρθρα 686-687 ΑΚ)305
 • Παρατηρήσεις310
 • 31. Αγωγή μείωσης αμοιβής εργολάβου λόγω ελαττωμάτων έργου (άρθρα 688-689 ΑΚ)322
 • Παρατηρήσεις326
 • 32. Αγωγή αποζημίωσης εργοδότη λόγω ελαττωμάτων έργου (άρθρο 690 ΑΚ)339
 • 33. Αγωγή αποζημίωσης εργοδότη λόγω ελαττωμάτων έργου και αδικοπραξίας εργολάβου (άρθρα 690, 914 επ. ΑΚ)343
 • Παρατηρήσεις επί των Υποδειγμάτων 32-33366
 • 34. Αγωγή καταβολής αμοιβής εργολάβου (άρθρο 694 ΑΚ)375
 • Παρατηρήσεις379
 • 35. Αγωγή καταβολής αμοιβής εργολάβου λόγω καταγγελίας του εργοδότη (άρθρο 700 ΑΚ)390
 • Παρατηρήσεις394
 • 36. Αγωγή αποζημίωσης (αμοιβής) εργολάβου λόγω χειροτέρευσης του έργου από ελάττωμα ύλης (άρθρα 698-699 ΑΚ)401
 • Παρατηρήσεις406
 • Ε. ΜΕΣΙΤΕΙΑ415
 • 37. Ιδιωτικό συμφωνητικό αποκλειστικής μεσιτείας415
 • Παρατηρήσεις417
 • 38. Αγωγή καταβολής μεσιτικής αμοιβής420
 • Παρατηρήσεις425
 • ΣΤ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ431
 • 39. Αγωγή καταβολής της προκηρυχθείσας αμοιβής431
 • Παρατηρήσεις434
 • 40. Αγωγή καταβολής του προκηρυχθέντος επάθλου438
 • Παρατηρήσεις442
 • Ζ. ΕΝΤΟΛΗ447
 • 41. Αγωγή εντολέα κατά εντολοδόχου για αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη από την εκτέλεση της εντολής447
 • Παρατηρήσεις454
 • 42. Αγωγή εντολέα για απόδοση όσων απέκτησε ο εντολοδόχος458
 • Παρατηρήσεις463
 • 43. Αγωγή λογοδοσίας εντολοδόχου466
 • Παρατηρήσεις470
 • 44. Αγωγή εντολοδόχου για απόδοση δαπανών, στις οποίες υποβλήθηκε για την εκτέλεση της εντολής473
 • Παρατηρήσεις478
 • 45. Αγωγή εντολέα κατά εντολοδόχου και υποκαταστάτου481
 • Παρατηρήσεις487
 • Η. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ493
 • 46. Αγωγή αποζημίωσης του κυρίου της υπόθεσης και απόδοσης των καρπών κατά του διοικητή493
 • Παρατηρήσεις497
 • 47. Αγωγή του διοικητή κατά του κυρίου της υπόθεσης για απόδοση δαπανών502
 • Παρατηρήσεις508
 • Θ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ513
 • 48. Αγωγή απόδοσης ωφελημάτων513
 • Παρατηρήσεις520
 • 49. Αγωγή αποζημίωσης επί παράνομης αποστέρησης από τη χρήση του κοινού 523
 • Παρατηρήσεις528
 • 50. Αγωγή κανονισμού της διοίκησης του κοινού από το δικαστήριο530
 • Παρατηρήσεις536
 • 51. Αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας απόφασης της πλειοψηφίας και επιδίκασης αποζημίωσης540
 • Παρατηρήσεις545
 • 52. Αγωγή κατά του ενός κοινωνού για δαπάνες του κοινού547
 • Παρατηρήσεις554
 • 53. Αγωγή διανομής του κοινού πράγματος556
 • Παρατηρήσεις561
 • 54. Δικαστική επιδίκαση επιχείρησης566
 • Παρατηρήσεις572
 • Ι. ΔΑΝΕΙΟ577
 • 55. Εξώδικη δήλωση καταγγελίας σύμβασης δανείου λόγω υπερημερίας577
 • Παρατηρήσεις580
 • 56. Αγωγή απόδοσης δανείου583
 • Παρατηρήσεις586
 • ΙΑ. ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ593
 • 57. Εξώδικη δήλωση καταγγελίας της σύμβασης χρησιδανείου593
 • Παρατηρήσεις596
 • 58. Αγωγή απόδοσης του πράγματος μετά τη λήξη του χρησιδανείου598
 • Παρατηρήσεις601
 • 59. Αγωγή αποζημίωσης κατά του χρήστη λόγω απόκρυψης ελαττωμάτων του πράγματος603
 • Παρατηρήσεις607
 • 60. Αγωγή για απόδοση δαπανών του χρησαμένου608
 • Παρατηρήσεις612
 • 61. Αγωγή αποζημίωσης του χρήστη λόγω φθορών που προκλήθηκαν από αμέλεια του χρησαμένου614
 • Παρατηρήσεις620
 • ΙΒ. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ - ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗ623
 • 62. Αγωγή απόδοσης ανώμαλης παρακαταθήκης623
 • Παρατηρήσεις628
 • 63. Αγωγή αποζημίωσης λόγω αδυναμίας απόδοσης632
 • Παρατηρήσεις637
 • 64. Αγωγή κατά του παρακαταθέτη για καταβολή δαπανών643
 • Παρατηρήσεις649
 • 65. Αγωγή απόδοσης κατά του θεματοφύλακα και του τρίτου651
 • Παρατηρήσεις656
 • 66. Αγωγή απόδοσης κατά του μεσεγγυούχου658
 • Παρατηρήσεις662
 • ΙΓ. ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ667
 • 67. Αγωγή αποζημίωσης λόγω βλάβης/απώλειας των εισκομισθέντων667
 • Παρατηρήσεις671
 • ΙΔ. ΙΣΟΒΙΑ ΠΡΟΣΟΔΟΣ677
 • 68. Αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας ισόβιας προσόδου λόγω αντίθεσης στα χρηστά ήθη677
 • Παρατηρήσεις681
 • ΙΕ. ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ687
 • 69. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε δυνάμει συναλλαγματικής, αιτία της οποίας αποτελεί σύμβαση απαγορευμένου παιγνίου687
 • Παρατηρήσεις691
 • ΙΣΤ. ΕΓΓΥΗΣΗ695
 • 70. Αίτηση διαταγής πληρωμής δανειστή κατά πρωτοφειλέτη και εγγυητή695
 • 71. Απόφαση διαταγής πληρωμής κατά πρωτοφειλέτη και εγγυητή699
 • Παρατηρήσεις επί των Υποδειγμάτων 70-71703
 • 72. Αγωγή αναγωγής του εγγυητή κατά του πρωτοφειλέτη713
 • Παρατηρήσεις717
 • 73. Αγωγή του εκδότη εγγυητικής επιστολής κατά του πρωτοφειλέτη λόγω κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής720
 • Παρατηρήσεις724
 • 74. Αγωγή αναγωγής του εγγυητή κατά των συνεγγυητών729
 • Παρατηρήσεις733
 • 75. Εξώδικη πρόσκληση του εγγυητή προς το δανειστή για δικαστική επιδίωξη της απαίτησης736
 • Παρατηρήσεις739
 • ΙΖ. ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ745
 • 76. Αναγνωριστική αγωγή ακυρότητας εξώδικου συμβιβασμού λόγω αντίθεσης στα χρηστά ήθη745
 • Παρατηρήσεις750
 • 77. Αγωγή διάρρηξης συμβιβασμού λόγω κοινής πλάνης των μερών κατ’ άρθρο 872 ΑΚ754
 • Παρατηρήσεις760
 • ΙΗ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ765
 • 78. Διαταγή πληρωμής από ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώρισης χρέους765
 • Παρατηρήσεις769
 • 79. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής από αναγνώριση χρέους λόγω ακυρότητας της υποκείμενης αιτίας773
 • Παρατηρήσεις776
 • 80. Διαταγή πληρωμής από άκυρη συναλλαγματική που λειτουργεί ως αφηρημένη αναγνώριση χρέους778
 • Παρατηρήσεις781
 • 81. Αίτηση διαταγής πληρωμής από σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού που έκλεισε με χρεωστικό υπόλοιπο783
 • Παρατηρήσεις786
 • ΙΘ. ΑΝΩΝΥΜΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ791
 • 82. Αίτηση κήρυξης τίτλου ως ανίσχυρου791
 • Παρατηρήσεις794
 • Κ. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ799
 • 83. Αγωγή επίδειξης εγγράφου799
 • Παρατηρήσεις804
 • 84. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για επίδειξη εγγράφου808
 • Παρατηρήσεις812
 • ΚΑ. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ817
 • 85. Αγωγή επί αχρεώστητης παροχής (ΑΚ 904)817
 • Παρατηρήσεις820
 • 86. Προτάσεις εναγομένου κατά αγωγής επί αχρεώστητης παροχής (ΑΚ 904)825
 • Παρατηρήσεις829
 • 87. Αγωγή για αιτία που δεν επακολούθησε832
 • Παρατηρήσεις834
 • 88. Προτάσεις εναγομένου κατά αγωγής για αιτία που δεν επακολούθησε842
 • Παρατηρήσεις845
 • 89. Αγωγή για αιτία που έληξε848
 • Παρατηρήσεις850
 • 90. Αγωγή επί παράνομης αιτίας857
 • Παρατηρήσεις860
 • 91. Αγωγή επί ανήθικης αιτίας866
 • Παρατηρήσεις868
 • 92. Προτάσεις εναγομένου κατά αγωγής επί ανήθικης αιτίας874
 • Παρατηρήσεις877
 • 93. Αγωγή κατά τρίτου που απέκτησε από χαριστική αιτία (ΑΚ 913)881
 • Παρατηρήσεις884
 • ΚB. ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ893
 • 94. Αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία (αποκατάσταση ζημιών σε ακίνητο - ΑΚ 914)893
 • 95. Προτάσεις εναγομένου σε αγωγή από αδικοπραξία897
 • 96. Αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία (χρήση ελαττωματικού προϊόντος)900
 • 97. Προτάσεις ενάγοντος σε αγωγή από αδικοπραξία905
 • 98. Προτάσεις εναγομένου σε αγωγή από αδικοπραξία908
 • 99. Ανακοίνωση δίκης - Προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση - Παρεμπίπτουσα αγωγή911
 • Παρατηρήσεις επί των Υποδειγμάτων 94-99915
 • 100. Αγωγή καταβολής εύλογης αποζημίωσης (ΑΚ 918)932
 • Παρατηρήσεις935
 • 101. Αγωγή αποζημίωσης λόγω προσβολής των χρηστών ηθών και αναληθών δυσφημιστικών διαδόσεων (ΑΚ 919, 920)941
 • Παρατηρήσεις946
 • 102. Αγωγή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας του προστηθέντος (ΑΚ 922) 955
 • Παρατηρήσεις960
 • 103. Αγωγή αποζημίωσης κατά του εποπτεύοντος (ΑΚ 923)971
 • Παρατηρήσεις975
 • 104. Αγωγή αποζημίωσης κατά κατόχου ζώου (ΑΚ 924)979
 • Παρατηρήσεις982
 • 105. Αγωγή αποζημίωσης από πτώση κτίσματος ή άλλου έργου (ΑΚ 925) 988
 • Παρατηρήσεις992
 • 106. Αγωγή αναγωγής μεταξύ περισσοτέρων (ΑΚ 927)998
 • Παρατηρήσεις1001
 • 107. Αγωγή αποζημίωσης λόγω θανάτωσης προσώπου (ΑΚ 928)1010
 • Παρατηρήσεις1016
 • 108. Αγωγή αποζημίωσης λόγω βλάβης του σώματος ή της υγείας (και αναπηρία ή παραμόρφωση) (ΑΚ 929-931)1029
 • Παρατηρήσεις1035
 • 109. Αγωγή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης (ΑΚ 932)1048
 • Παρατηρήσεις1052
 • 110. Αγωγή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης (ΑΚ 932)1061
 • Παρατηρήσεις1067
 • 111. Αγωγή αποζημίωσης λόγω παράνομης αφαίρεσης πράγματος (ΑΚ 934-936) 1077
 • Παρατηρήσεις1080
 • ΚΓ. ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ1087
 • 112. Αγωγή διάρρηξης χαριστικής καταδολιευτικής δικαιοπραξίας1087
 • Παρατηρήσεις1093
 • 113. Αγωγή διάρρηξης επαχθούς καταδολιευτικής δικαιοπραξίας που στρέφεται και κατά του ειδικού διαδόχου του τρίτου1101
 • Παρατηρήσεις1108
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1111
 • 0
 • 0