Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-165-1
Σελίδες: 424
Συγγραφέας: Χ. Μητκίδης

Το ανά χείρας βιβλίο με τίτλο «Σύμβαση Εκτέλεσης Δημοσίου Έργου» συνιστά κατ’ άρθρο ερμηνεία και νομολογία της Κωδικοποίησης Δημοσίων Έργων.

Οι σημαντικότερες αλλαγές στην εθνική νομοθεσία εκτέλεσης των έργων συντελέστηκαν με το Ν 4070/2012, ενώ στη συνέχεια εκδόθηκε ο Ν 4281/2014, από τον οποίο λίγες διατάξεις εφαρμόστηκαν άμεσα, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των διατάξεών του ανεστάλη αρχικά και εν τέλει δεν εφαρμόστηκε ποτέ, διότι καταργήθηκε πρόσφατα, με την εισαγωγή του Ν 4412/2016, που θέτει ένα νέο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις γενικότερα και όχι μόνο για τα δημόσια έργα. Με το νόμο αυτό ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο οι πρόσφατες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014/24 και 2014/25.

Η ερμηνεία στηρίζεται κυρίως στην υφιστάμενη νομολογία, η οποία παρατίθεται κυρίως σε υποσημειώσεις, με τις σημαντικότερες σκέψεις της απόφασης αυτούσιες ή ελαφρώς αλλοιωμένες χάριν συντομίας, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, που δεν υπάρχει νομολογία, παρατίθεται η άποψη του συγγραφέα. Στη σειρά των άρθρων του κώδικα, παρεμβάλλονται και κάποιες διατάξεις από άλλα νομοθετήματα, που κρίνονται απαραίτητα προκειμένου να κατατοπιστεί ο αναγνώστης. Το βιβλίο αυτό απλό και εύκολο στη δομή, τη χρήση και την κατανόησή του, αποτελεί ένα αποτελεσματικό βοήθημα στην προσέγγιση αλλά και στην εμβάθυνση της νομοθεσίας των δημοσίων έργων.

 • -22
 • Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ1
 • 1. Ιστορικά στοιχεία1
 • 2. Οι συμβάσεις δημοσίων έργων, ως τμήμα του διοικητικού δικαίου 2
 • 3. Η αρχή της νομιμότητας στη δράση της διοίκησης3
 • 4. Η έννοια της δημόσιας σύμβασης5
 • 5. Οι δημόσιες συμβάσεις στους εξαιρούμενους τομείς6
 • 6. Το κατώφλι εφαρμογής των Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις8
 • 7. Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου σε συμβάσεις κάτω των κατωφλίων 9
 • 8. Σημασία της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου10
 • 9. Έννομη προστασία σε περίπτωση παραβίασης του ευρωπαϊκού δικαίου11
 • 10. Η διαχείριση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στις δημόσιες συμβάσεις 13
 • 11. Κωδικοποίηση της νομοθεσίας των δημοσίων έργων16
 • 12. Πεδίο εφαρμογής του Ν 3669/200817
 • 13. Έννοια του δημοσίου έργου18
 • 14. Διάκριση της σύμβασης έργου από τις λοιπές δημόσιες συμβάσεις20
 • Α. Η διάκριση του έργου από την σύμβαση παροχής υπηρεσιών 21
 • Β. Διάκριση της σύμβασης έργου από τη σύμβαση προμήθειας 23
 • 15. Έννοια δημόσιου τομέα25
 • 16. Εξαιρέσεις από την εφαρμογή της νομοθεσίας δημοσίων έργων28
 • 17. Εκτέλεση δημοσίου έργου από ιδιώτες29
 • 18. Ορισμοί του δικαίου των δημοσίων έργων30
 • 19. Εργοδότης ή κύριος του έργου30
 • 20. Φορέας κατασκευής32
 • 21. Προϊσταμένη Αρχή 33
 • 22. Διευθύνουσα Υπηρεσία34
 • 23. Σύμβαση κατασκευής34
 • 24. Τεχνικό Συμβούλιο34
 • 25. Η έννοια της αναθέτουσας αρχής στο ευρωπαϊκό δίκαιο35
 • 26. Εκτέλεση δημοσίου έργου με αυτεπιστασία37
 • 27. Η εφαρμογή του Ν 4412/201639
 • Β. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ43
 • Ν 3669/200841
 • ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ41
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ41
 • Άρθρο 30. Σύναψη σύμβασης41
 • 29. Έννοια σύναψης της σύμβασης – Συνέπειες43
 • 30. Προσυμβατική ευθύνη της αναθέτουσας αρχής 46
 • 32. Η συμπληρωματική εφαρμογή του Αστικού Κώδικα52
 • Α. Άκυρη σύμβαση – Αδικαιολόγητος πλουτισμός52
 • Β. Εφαρμογή των ρητρών των άρθρων 200 και 288 ΑΚ53
 • 31. Η ακύρωση της πράξης ανάθεσης, μετά την σύναψη της σύμβασης 49
 • 33. Η υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού 54
 • 34. Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου κατά την εκτέλεση της σύμβασης 57
 • Άρθρο 35. Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης59
 • 35. Οι εγγυήσεις του αναδόχου – Εγγύηση καλής εκτέλεσης 62
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ68
 • Άρθρο 36. Διοίκηση του έργου - Επίβλεψη - Υπερημερία κυρίου του έργου68
 • 36. Η διοίκηση του έργου70
 • 37. Διαπίστωση πραγματικών περιστατικών 74
 • 38. Υπερημερία εργοδότη74
 • Άρθρο 37. Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου80
 • 39. Η κατασκευή του έργου σύμφωνα με τη μελέτη84
 • 40. Άλλες γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου90
 • Άρθρο 38. Διεύθυνση έργου από την πλευρά του αναδόχου94
 • 41. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων94
 • 42. Διεύθυνση του έργου από τον ανάδοχο95
 • Άρθρο 39. Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας95
 • 43. Υποχρεώσεις αναδόχου κοινοπραξίας96
 • Άρθρο 40. Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων98
 • 44. Πειθαρχική ευθύνη διοικητικών οργάνων98
 • Άρθρο 41. Σύμβουλοι99
 • 45. Τεχνικοί, οικονομικοί, κ.λπ. σύμβουλοι του εργοδότη 101
 • Άρθρο 42. Εμπειρογνώμονες102
 • 46. Εμπειρογνώμονες 103
 • Άρθρο 43. Συμβουλευτική Επιτροπή παρακολούθησης του έργου103
 • 47. Συμβουλευτικές Επιτροπές Παρακολούθησης Έργων 105
 • Άρθρο 44. Κοινοποίηση στον ανάδοχο - εκπροσώπηση106
 • 48. Κοινοποιήσεις προς τον ανάδοχο106
 • Άρθρο 46. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής115
 • 51. Χρονοδιάγραμμα του έργου 116
 • Άρθρο 45. Σύμπραξη στην κατασκευή του μελετητή - Πρόσθετες εγγυήσεις - Ευθύνη110
 • 49. Η συμπλήρωση ή και τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης του έργου112
 • 50. Ασφάλιση του έργου 114
 • Άρθρο 47. Ημερολόγιο του έργου118
 • 52. Ημερολόγιο του έργου 119
 • Άρθρο 48. Προθεσμίες120
 • 53. Γενικά - Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου 122
 • 54. Είδη προθεσμιών123
 • 55. Οριακή προθεσμία125
 • 56. Παράταση προθεσμιών 127
 • 57. Η λήξη των προθεσμιών της σύμβασης, χωρίς περάτωση του έργου 129
 • Άρθρο 49. Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου131
 • 58. Ποινικές ρήτρες 132
 • Άρθρο 50. Επιτάχυνση εργασιών – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)134
 • 59. Πρόσθετη καταβολή – πριμ 136
 • Άρθρο 51. Προκαταβολές138
 • 60. Η χορήγηση προκαταβολής 141
 • Άρθρο 52. Επιμετρήσεις144
 • 61. Η τμηματική υποβολή και η έγκριση των αναλυτικών επιμετρήσεων147
 • 62. Τα Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών (ΠΠΑΕ)152
 • 63. Η τελική επιμέτρηση 153
 • Άρθρο 53. Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις157
 • 64. Η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος 161
 • 65. Η σύνταξη και έγκριση του λογαριασμού πληρωμής 163
 • 66. Η εξόφληση του εντάλματος πληρωμής170
 • 67. Οι κρατήσεις των «δεκάτων»172
 • 68. Η έκδοση διαταγής πληρωμής172
 • 69. Υπερημερία του εργοδότη περί την εξόφληση του λογαριασμού174
 • 70. Η σχέση μεταξύ συμπληρωματικής σύμβασης, επιμέτρησης και πιστοποίησης182
 • 71. Κατάσχεση και εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγματος183
 • Άρθρο 54. Αναθεώρηση τιμών187
 • 72. Η αναθεώρηση των τιμών 196
 • Άρθρο 55. Απολογιστικές εργασίες200
 • 73. Εκτέλεση έργου κατά το απολογιστικό σύστημα 201
 • Άρθρο 56. Επείγουσες πρόσθετες εργασίες205
 • 74. Επείγουσες πρόσθετες εργασίες205
 • Άρθρο 57. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες207
 • 75. Γενικές παρατηρήσεις212
 • 76. Συμπληρωματικές εργασίες216
 • 77. Η νομοθεσία πριν την εφαρμογή του Ν 2372/1996226
 • 78. Η διαδικασία σύναψης της συμπληρωματικής σύμβασης228
 • 79. Ο Κανονισμός Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών230
 • 80. Η αυτοδίκαιη έγκριση των ΑΠΕ233
 • 81. Το όριο του 50% της αρχικής συμβατικής δαπάνης234
 • 82. Αναδρομική σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων235
 • 83. Το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών238
 • 84. Ανάλωση της «επί έλασσον δαπάνης»240
 • Άρθρο 58. Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζημιώσεων243
 • 85. Βλάβες του έργου 245
 • Άρθρο 59. Ποιότητα στα δημόσια έργα - Πρόγραμμα Ποιότητας ΄Εργου (Π.Π.Ε.)249
 • 86. Η ποιότητα του έργου251
 • 87. Οι ποιοτικοί έλεγχοι των έργων του ΕΣΠΕΛ 253
 • 88. Το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ)255
 • Άρθρο 60. Ακαταλληλότητα υλικών – Ελαττώματα - παράλειψη συντήρησης256
 • 89. Έλεγχος και παραλαβή των υλικών εκτέλεσης του έργου258
 • 90. Αποκατάσταση ελαττωμάτων του έργου 258
 • Άρθρο 61. Έκπτωση αναδόχου264
 • 91. Η έκπτωση του αναδόχου - Προϋποθέσεις 268
 • 92. Διαδικασία και συνέπειες της έκπτωσης 270
 • 93. Η ανάθεση του υπολειπόμενου έργου273
 • Άρθρο 62. Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης274
 • 94. Η διάλυση της σύμβασης276
 • Άρθρο 63. Ματαίωση διάλυσης283
 • 95. Η ματαίωση της διάλυσης της σύμβασης 283
 • Άρθρο 65. Υποκατάσταση287
 • 97. Υποκατάσταση ή εκχώρηση του έργου289
 • Άρθρο 64. Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης284
 • 96. Συνέπειες της διάλυσης της σύμβασης 285
 • Άρθρο 67. Όροι και διαδικασία έγκρισης κατασκευαστικής κοινοπραξίας296
 • 99. Η σύσταση της κατασκευαστικής κοινοπραξίας300
 • Άρθρο 66. Κατασκευαστική κοινοπραξία294
 • 98. Κατασκευαστική κοινοπραξία 294
 • Άρθρο 68. Υπεργολαβία301
 • Άρθρο 69. Όροι και διαδικασία έγκρισης υπεργολαβίας302
 • 100. Υπεργολαβία. Έννοια – όροι σύναψης – συνέπειες 304
 • Άρθρο 70. Πτώχευση, θάνατος308
 • 101. Πτώχευση – θάνατος του αναδόχου 308
 • Άρθρο 71. Βεβαίωση περάτωσης εργασιών310
 • 102. Η έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης του έργου 311
 • Άρθρο 72. Διοικητική παραλαβή για χρήση313
 • 103. Η διοικητική παραλαβή για χρήση314
 • Άρθρο 73. Προσωρινή παραλαβή του έργου315
 • 104. Έννοια της παραλαβής του έργου 318
 • 105. Η προσωρινή παραλαβή 319
 • Άρθρο 74. Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων328
 • 106. Η εγγύηση του έργου 329
 • Άρθρο 75. Οριστική παραλαβή330
 • 107. Η οριστική παραλαβή του έργου 331
 • 108. Συνέπειες της οριστικής παραλαβής 333
 • Άρθρο 75Α. Απόσβεση δικαιωμάτων αναδόχου334
 • 109. Απόσβεση δικαιωμάτων αναδόχου334
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ335
 • Άρθρο 76. Ενστάσεις - Αιτήσεις Θεραπείας335
 • 110. Γενικές παρατηρήσεις 339
 • 111. Ένσταση341
 • 112. Αίτηση θεραπείας 347
 • Άρθρο 77. Δικαστική επίλυση διαφορών352
 • 113. Δικαστική επίλυση των διαφορών 353
 • 114. Η εκτέλεση των αποφάσεων του Εφετείου 361
 • 115. Άσκηση αγωγής στα πλαίσια εκτέλεσης δημοσίου έργου364
 • 116. Η άσκηση αίτησης αναίρεσης 366
 • Άρθρο 78. Διαιτητική επίλυση διαφορών368
 • 117. Διαιτητική επίλυση των διαφορών369
 • ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ373
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ375
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ395
 • 0
 • 0