Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-243-6
Σελίδες: XXVIII+598
Επιμέλεια: Χαράλαμπος. Χρυσανθάκης
Συνεργασία: Δ. Αυγητίδης, Χ. Διβάνη, Β. Καραγιάννης, Ε. Καϋμενάκη, Γ. Κουκούτσης, Α. Κούνδουρος, Κ. Μαργαρίτης, Π. Μαρινάκης, Μ. Ορφανίδου, Α. Παπαθωμάς, Δ. Ράικος, Α. Ρήγα, Α. Σαλκιτζόγλου, Γ. Σκουλούδης, Ν. Σοϊλεντάκης, Παυλάκη. Σοφία, Μ. Σταυροπούλου, Π. Τσόγκας

Στη δεύτερη επικαιροποιημένη έκδοση του έργου «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ - Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου», αναλύεται μεθοδικά η αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου όχι μόνον ως δικάζοντος κατ΄ έφεση δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, αλλά και ως πρωτοβάθμιου δικαστηρίου που δικάζει διοικητικές διαφορές ουσίας και ακυρώσεως. Το έργο διαιρείται σε δύο κύρια μέρη ως εξής:

Στο Πρώτο Μέρος περιλαμβάνονται τα επιμέρους αντικείμενα ουσιαστικού και δικονομικού διοικητικού δικαίου που αναφέρονται στις διαφορές ουσίας αρμοδιότητας του Διοικητικού Εφετείου και συγκεκριμένα, στις διαφορές από διοικητικές συμβάσεις (Ν. Σοϊλεντάκης, Γ. Σκουλούδης, Γ. Κουκούτσης, Κ. Μαργαρίτης), το δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού (Β. Καραγιάννης, Μ. Σταυροπούλου, Κ. Μαργαρίτης), τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ (Α. Σαλκιτζόγλου, Κ. Μαργαρίτης), τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Δ. Αυγητίδης, Μ. Ορφανίδου, Κ. Μαργαρίτης), την απομάκρυνση παράνομων διαφημίσεων και επιγραφών (Α. Παπαθωμάς, Σ. Παυλάκη) και τα πρόστιμα (Χ. Διβάνη, Κ. Μαργαρίτης).

Επίσης στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η προσωρινή δικαστική προστασία (Ε. Καϋμενάκη, Π. Μαρινάκης) επί όλων των ανωτέρω περιπτώσεων και αναλύονται τα ένδικα βοηθήματα της υπαλληλικής προσφυγής (Δ. Ράικος, Κ. Μαργαρίτης) και της ενστάσεως επί νομαρχιακών εκλογικών διαφορών (Ν. Σοϊλεντάκης, Κ. Μαργαρίτης) και αρχαιρεσιών συμβολαιογραφικών συλλόγων (Ά. Ρήγα, Κ. Μαργαρίτης). Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται και τα ένδικα μέσα της εφέσεως (Γ. Κουκούτσης, Γ. Σκουλούδης, Π. Μαρινάκης), της αιτήσεως αναθεωρήσεως (Π. Τσόγκας, Κ. Μαργαρίτης) και της αιτήσεως επανάληψης της διαδικασίας (Κ. Μαργαρίτης).

Στο Δεύτερο Μέρος που αναφέρεται στην ακυρωτική διαδικασία αναλύεται το ένδικο βοήθημα της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου (Α. Κούνδουρος, Κ. Μαργαρίτης).

Οι θεματικές ενότητες του έργου συμπληρώνονται με σχετικά υποδείγματα δικογράφων, που διευκολύνουν και κατευθύνουν ιδιαίτερα εύστοχα και εποικοδομητικά τον νομικό της πράξης κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Ο τόμος προσφέρεται από τους συγγραφείς και τον εκδοτικό οίκο «Νομική Βιβλιοθήκη» στους αναγνώστες με τη φιλοδοξία να εμβαθύνουν στις έννοιες του διοικητικού ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου, όπως ερμηνεύονται από τη δικαστηριακή πρακτική.

 • -30
 • Ι. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΣΙΑΣ1
 • Α. ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ3
 • Α1. Προσφυγή - Αγωγή3
 • [1] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ3
 • I. Έννοια4
 • II. Δικαιοδοσία - Αρμοδιότητα5
 • Α. Δικαιοδοσία5
 • Β. Αρμοδιότητα9
 • III. Η ενδικοφανής διαδικασία10
 • Α. Αρχές της ενδικοφανούς διαδικασίας11
 • Β. Η ένσταση12
 • Γ. Η αίτηση θεραπείας13
 • IV. Τα ένδικα βοηθήματα16
 • Α. Επί δημοσίων έργων16
 • 1. Η προσφυγή16
 • 2. Η αγωγή21
 • Β. Επί προμηθειών - υπηρεσιών23
 • V. Η Ένδικη διαδικασία - Ένδικα μέσα23
 • VI. Αναγκαστική εκτέλεση24
 • VII. Συμβιβασμός - Διαιτησία24
 • VIII. Ασφαλιστικά μέτρα25
 • ΙΧ. Η διαταγή πληρωμής25
 • [2] Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ27
 • Ι. Αντί εισαγωγής30
 • IΑ. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα31
 • II. Κατά τόπον αρμοδιότητα32
 • III. Στοιχεία που θεμελιώνουν την αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου 33
 • Α. Η προέλευση της διαφοράς 33
 • 1. Προσβολή πράξεων από τρίτους35
 • 2. Παρέμβαση του νομοθέτη επί εκκρεμών διαφορών37
 • Β. Ο έγγραφος τύπος37
 • Γ. Η κατάρτιση της σύμβασης39
 • Δ. Η χάραξη των ορίων της δικαιοδοσίας του διοικητικού εφετείου έναντι αυτής των πολιτικών δικαστηρίων 40
 • Ε. Η χάραξη των ορίων της δικαιοδοσίας του διοικητικού εφετείου έναντι εκείνης του Ελεγκτικού Συνεδρίου 44
 • IV. Το ορθό ένδικο βοήθημα 45
 • A. Παρατηρήσεις, διαχρονικές και κριτικές, περί του ορθού ενδίκου βοηθήματος45
 • Β. Περιπτωσιολογία περί του προσήκοντος ένδικου βοηθήματος48
 • 1. Προσφυγή48
 • 2. Αγωγή 51
 • V. Προσωρινή δικαστική προστασία53
 • Α. Στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας δίκης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου53
 • Β. Στο πλαίσιο της αναιρετικής δίκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας54
 • VI. Εξαιρετικό δικονομικό καθεστώς55
 • VII. Υπόδειγμα Προσφυγής - Αγωγής για την καταβολή εργολαβικού ανταλλάγματος δημοτικού έργου56
 • [3] ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ59
 • Ι. Εισαγωγικά - Οικονομική θεώρηση - Συστηματική ένταξη61
 • Α. Αντικείμενο της προστασίας - λειτουργικός/αποτελεσματικός ανταγωνισμός (workable competition) 62
 • B. Ανταγωνισμός σε οριζόντιο επίπεδο (διασηματικός ανταγωνισμός) και ανταγωνισμός σε κάθετο επίπεδο (ενδοσηματικός ανταγωνισμός)63
 • Γ. Δυνητικός ανταγωνισμός63
 • ΙΙ. Ουσιαστικοί κανόνες 64
 • Α. Η απαγόρευση των συμπράξεων μεταξύ δύο τουλάχιστον επιχειρήσεων που περιορίζουν τον ανταγωνισμό - Προϋποθέσεις64
 • 1. Η έννοια της (αυτόνομης) επιχείρησης στο δίκαιο του ανταγωνισμού 64
 • 2. Κατ’ αντικείμενο ή κατ’ αποτέλεσμα περιορισμός του ανταγωνισμού 67
 • 3. Υπαγωγική τυπολογία (συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων, εναρμονισμένες πρακτικές)68
 • 4. Βουλητική αυτονομία 70
 • Β. Η Εξαίρεση (άρθρο 1 παρ. 3 του Ν 3959/2011 και 101 παρ. 3 Συνθ.ΛΕΕ)71
 • 1. Σύστημα της εκ του νόμου εξαίρεσης και λοιπές επιδράσεις [Κανονισμός 1/2003 (ΕΚ)]71
 • 2. Πρωτογενές δίκαιο 73
 • 3. Δευτερογενές δίκαιο75
 • Γ. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης77
 • 1. Προκαταρκτικά ερμηνευτικά ζητήματα 77
 • 2. Ο προσδιορισμός της σχετικής αγοράς79
 • 3. Η έννοια της δεσπόζουσας θέσης81
 • 4. Η έννοια της κατάχρησης 83
 • Δ. Διακοινοτική διάσταση - επίδραση στο ενδοκοινοτικό εμπόριο84
 • Ε. Έλεγχος των συγκεντρώσεων 85
 • III. Δικονομικά87
 • Α. Προσφυγή ουσίας (άρθρο 30 του Ν 3959/2011)87
 • B. Αίτηση αναστολής και προσωρινής διαταγής88
 • [4] ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ91
 • Ι. Γενικά - Noμικό πλαίσιο92
 • ΙΙ. Προσφυγή 94
 • Α. Προϋποθέσεις του παραδεκτού της προσφυγής94
 • 1. Καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα του δικαστηρίου 94
 • 2. Ικανότητα διαδίκου - ενεργητική νομιμοποίηση94
 • 3. Παθητική νομιμοποίηση96
 • 4. Προθεσμία άσκησης προσφυγής 97
 • 5. Παράβολο 97
 • Β. Προϋποθέσεις του βασίμου της προσφυγής 97
 • ΙIΙ. Αίτηση αναστολής98
 • IV. Υποδείγματα103
 • 1. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως απόφασης Επιτροπής Ανταγωνισμού103
 • 2. Προσφυγή κατ’ απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού107
 • 3. Υπόμνημα επί της Προσφυγής κατ’ απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού112
 • [5] ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)115
 • Ι. Εισαγωγικά116
 • ΙΙ. Παραδεκτό119
 • Α. Προϋποθέσεις 119
 • 1. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα 119
 • 2. Ικανότητα διαδίκων - δικαστική πληρεξουσιότητα120
 • 3. Η φύση της προσβαλλόμενης πράξης120
 • 4. Έννομο συμφέρον120
 • 5. Παθητική νομιμοποίηση121
 • 6. Η προθεσμία121
 • 7. Ανασταλτικό αποτέλεσμα121
 • ΙΙΙ. Βάσιμο122
 • Α. Αναρμοδιότητα 122
 • Β. Μη νόμιμη συγκρότηση ή σύνθεση 122
 • Γ. Παράβαση ουσιώδους τύπου 123
 • Δ. Παράβαση νόμου123
 • Ε. Κατάχρηση εξουσίας 123
 • Στ. Εσφαλμένη εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών123
 • IV. Διαδικασία124
 • Α. Η άσκηση της προσφυγής ή της αιτήσεως ακυρώσεως124
 • Β. Η προδικασία124
 • Γ. Ομοδικία125
 • Δ. Συνάφεια125
 • Ε. Πρόσθετοι λόγοι126
 • V. Η κύρια διαδικασία126
 • Α. Η συνεδρίαση126
 • Β. Παράσταση με δήλωση 126
 • Γ. Δικαστική πληρεξουσιότητα - Νομιμοποίηση δικαστικών πληρεξουσίων126
 • Δ. Αναβολή127
 • Ε. Συζήτηση127
 • ΣΤ. Υπομνήματα127
 • Ζ. Παραίτηση128
 • Η. Συνεκδίκαση 128
 • VΙ. Παρέμβαση128
 • VIΙ. Η αποδεικτική διαδικασία129
 • VIΙI. Η απόφαση129
 • Α. Η εξουσία του δικαστηρίου129
 • Β. Είδη αποφάσεων130
 • Γ. Η διαδικασία λήψης της απόφασης131
 • Δ. Διαδικασία κατάρτισης, έκδοσης και δημοσίευσης της απόφασης131
 • Ε. Επίδοση της απόφασης131
 • ΣΤ. Οι συνέπειες της απόφασης132
 • Ζ. Ένδικα μέσα 132
 • IX. Υπόδειγμα προσφυγής κατ’ απόφασης της ΕΕΤΤ133
 • [6] Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: ΙΔΙΩΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ137
 • Ι. Νομικό πλαίσιο140
 • ΙΙ. Περιπτώσεις επιβαλλόμενων κυρώσεων143
 • A. Βασικές διατάξεις 143
 • 1. Κατάχρηση της αγοράς143
 • 2. Υποχρεώσεις πληροφόρησης και διαφάνειας 143
 • 3. Κανόνες λειτουργίας και υποχρεώσεις ΑΕΠΕΥ148
 • 4. Κυρώσεις - Αρμοδιότητες Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς151
 • Β. Ιδιαίτερα η περίπτωση κατάχρησης της αγοράς154
 • 1. Νομικό πλαίσιο154
 • 2. Μορφές κατάχρησης της αγοράς158
 • i. Κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών158
 • ii. Χειραγώγηση της αγοράς 165
 • 3. Εξαιρέσεις175
 • 4. Υποχρεώσεις για την πρόληψη φαινομένων κατάχρησης 176
 • 5. Κυρώσεις 180
 • i. Διοικητικές 180
 • ii. Ποινικές κυρώσεις 183
 • 6. Δικονομικά ζητήματα189
 • i. Προσφυγή189
 • ii. Προσωρινή δικαστική προστασία192
 • iii. Άσκηση ποινικής δίωξης 194
 • III. Υποδείγματα195
 • 1. Υποδείγματα προσφυγών κατ’ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς195
 • 2. Υποδείγματα προσφυγών κατ’ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς201
 • 3. Υπόδειγμα αίτησης αναστολής εκτελέσεως απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς205
 • [7] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ209
 • Ι. Νομικό πλαίσιο210
 • II. Υπαίθρια διαφήμιση216
 • Α. Έννοια - Αδειοδότηση - Τοποθέτηση - Αφαίρεση διαφημιστικών πινακίδων - Αρμόδια όργανα216
 • Β. Δικονομικά θέματα - Αρμοδιότητα εκδίκασης των αναφυόμενων διαφορών221
 • Γ. Διαδικαστικοί τύποι κατά την απομάκρυνση διαφημιστικών πινακίδων224
 • Δ. Αυθαίρετες κατασκευές - Διάκριση περιπτώσεων225
 • Ε. Αστική ευθύνη του Δημοσίου227
 • ΙΙΙ. Απαγόρευση τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων - Ειδικές περιπτώσεις Ν 2833/2000228
 • Α. Θέματα υπαίθριων διαφημίσεων228
 • 1. Εισαγωγικά228
 • 2. Περιπτωσιολογία 229
 • Β. Αρμοδιότητα δικαστηρίων - Ένδικο βοήθημα - Λόγοι ακυρώσεως232
 • Γ. Σύνταγμα και υπαίθρια διαφήμιση235
 • ΙV. Προσωρινή δικαστική προστασία240
 • Α. Γενικά 240
 • Β. Περιπτωσιολογία240
 • V. Υπόδειγμα αιτήσεως ακυρώσεως242
 • [8] ΠΡΟΣΤΙΜΑ247
 • Ι. Νομικό καθεστώς249
 • Α. Στην ελληνική έννομη τάξη249
 • Β. Στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης254
 • ΙΙ. Διαδικασία επιβολής προστίμου255
 • Α. Αυτοψία255
 • Β. Έκθεση256
 • Γ. Εισήγηση257
 • Δ. Επίδοση στον παραβάτη257
 • Ε. Επιβολή προστίμου - Αρμόδιο όργανο258
 • ΙΙΙ. Φύση της διαφοράς259
 • Α. Διαφορά ουσίας, όχι ακυρωτική διαφορά259
 • Β. Πρόστιμο κατ’ εφαρμογή του Ν 1512/1985 - Ανακοπή260
 • Γ. Συνταγματικότητα261
 • IV. Δικαιοδοσία261
 • Α. Αρμόδια δικαστήρια261
 • Β. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα262
 • Γ. Κατά τόπον αρμοδιότητα262
 • Δ. Κανονισμός αμφισβητούμενης αρμοδιότητας μεταξύ συναρμοδίων διοικητικών πρωτοδικείων από το Συμβούλιο της Επικρατείας263
 • V. Αναστολή εκτελέσεως263
 • Α. Ανασταλτικό αποτέλεσμα263
 • Β. Δημόσιο συμφέρον263
 • VI. Νομιμοποίηση264
 • Α. Ενεργητική νομιμοποίηση - Έννομο συμφέρον264
 • Β. Παθητική νομιμοποίηση264
 • VIΙ. Προθεσμία264
 • VIII. Τυπική ορθότητα της άσκησης της προσφυγής265
 • ΙΧ. Βάσιμο της προσφυγής 266
 • Α. Αυτοτελής η κάθε παράβαση266
 • Β. Εκ των υστέρων επιμερισμός του προστίμου 267
 • Γ. Στοιχεία για τον επιμερισμό του προστίμου267
 • Δ. Πρόστιμο που υπερβαίνει το ανώτατο όριο 267
 • Ε. Μη αναγκαία η επέλευση αρνητικών επιπτώσεων268
 • Ζ. Τροποποίηση απόφασης προστίμου268
 • Η. Αναρμοδιότητα εκδόντος οργάνου268
 • Χ. Δικαίωμα ακροάσεως268
 • ΧΙ. Υπόδειγμα προσφυγής κατά απόφασης επιβολής προστίμου270
 • Α1.1. Προσωρινή Δικαστική Προστασία σε διαφορές ουσίας277
 • [9] ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ277
 • Ι. Γενικό μέρος281
 • ΙΙ. Η αναστολή εκτελέσεως διοικητικών πράξεων282
 • Α. Προϋποθέσεις283
 • 1. Μη ύπαρξη διοικητικής ή εκ του νόμου αναστολής εκτελέσεως283
 • 2. Προηγούμενη άσκηση προσφυγής284
 • Β. Αρμοδιότητα284
 • Γ. Λόγοι αναστολής285
 • 1. Διαφορές φορολογικές, τελωνειακές ή γενικά διαφορές με χρηματικό αντικείμενο285
 • i. Προδήλως βάσιμος χαρακτήρας της προσφυγής 285
 • ii. Πρόκληση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης286
 • 2. Πράξη ανάκτησης παράνομης ή ασυμβίβαστης με την εσωτερική αγορά κρατικής ενίσχυσης288
 • 3. Λοιπές διαφορές ουσίας289
 • i. Προδήλως βάσιμος κατά τα ανωτέρω (υπό Ι.1 ), χαρακτήρας της προσφυγής ή 2. πρόκληση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης κατά τα ανωτέρω (υπό Ι.2), βλάβης289
 • Δ. Λόγοι που κωλύουν την χορήγηση αναστολής289
 • 1. Το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον των τρίτων289
 • 2. Προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη προσφυγή290
 • 3. Εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης290
 • 4. Το ζήτημα των πράξεων αρνητικού περιεχομένου291
 • Ε. Διαδικασία292
 • 1. Προδικασία292
 • i. Περιεχόμενο του δικογράφου292
 • ii. Κατάθεση του δικογράφου της αίτησης293
 • iii. Προσδιορισμός και επιδόσεις293
 • iv. Στοιχεία και απόψεις της διοίκησης294
 • 2. Κύρια διαδικασία - Εκδίκαση της αιτήσεως αναστολής294
 • ΣΤ. Απόφαση295
 • 1. Περιεχόμενο295
 • 2. Επίδοση295
 • 3. Αιτιολογία296
 • 4. Ισχύς296
 • 5. Ανάκληση296
 • Ζ. Παραίτηση298
 • Η. Προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης299
 • 1. Διαδικασία έκδοσης προσωρινής διαταγής (άρθρο 204 παρ. 3 ΚΔΔ)299
 • 2. Ισχύς της προσωρινής διαταγής300
 • 3. Ανάκληση προσωρινής διαταγής300
 • Θ. Νομολογία300
 • ΙΙI. Αναστολή εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων317
 • Α. Προϋποθέσεις318
 • 1. Προηγούμενη άσκηση ένδικου μέσου κατά της απόφασης318
 • 2. Η άσκηση του ένδικου μέσου να μη συνεπάγεται κατά νόμο την αναστολή εκτελέσεως της προσβαλλόμενης απόφασης318
 • Β. Αρμοδιότητα319
 • Γ. Λόγοι αναστολής319
 • 1. Προδήλως βάσιμος χαρακτήρας του ένδικου μέσου 319
 • 2. Πρόκληση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης320
 • Δ. Λόγοι που κωλύουν τη χορήγηση αναστολής321
 • 1. Το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον των τρίτων321
 • 2. Προδήλως απαράδεκτο ή αβάσιμο ένδικο μέσο321
 • 3. Εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης322
 • Ε. Διαδικασία (Προδικασία - Κύρια διαδικασία - Απόφαση)322
 • ΣΤ. Νομολογία322
 • ΙΙΙ. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης325
 • Α. Προϋποθέσεις325
 • Β. Αρμόδιο δικαστήριο 325
 • Γ. Λόγοι προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης325
 • Δ. Λόγοι που κωλύουν την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης326
 • 1. Το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον των τρίτων326
 • 2. Προδήλως απαράδεκτο ή αβάσιμο κύριο ένδικο βοήθημα (προσφυγή ή αγωγή)326
 • Ε. Διαδικασία (Προδικασία - Κύρια διαδικασία - Απόφαση)327
 • ΣΤ. Νομολογία327
 • V. Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης329
 • Α. Προϋποθέσεις329
 • Β. Αρμοδιότητα330
 • Γ. Λόγοι προσωρινής επιδίκασης απαίτησης330
 • Δ. Λόγοι που κωλύουν την προσωρινή επιδίκαση απαίτησης 331
 • 1. Το δημόσιο συμφέρον331
 • 2. Προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη αγωγή331
 • E. Διαδικασία331
 • 1. Περιεχόμενο του δικογράφου331
 • 2. Προδικασία - κύρια διαδικασία - απόδειξη331
 • ΣΤ. Απόφαση333
 • 1. Περιεχόμενο333
 • 2. Ισχύς - εκτελεστότητα334
 • 3. Κοινοποίηση334
 • Ζ. Νομολογία334
 • VI. Υποδείγματα339
 • 1. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως διοικητικής πράξης και προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης339
 • 2. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως δικαστικής απόφασης345
 • Α2. Υπαλληλική Προσφυγή349
 • [10] Η ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ349
 • Ι. Δικονομικό καθεστώς351
 • ΙΙ. Το παραδεκτό της προσφυγής352
 • Α. Δικαιοδοσία352
 • Β. Αρμοδιότητα353
 • 1. Γενικά353
 • 2. Καθ’ ύλην354
 • 3. Νομολογιακή περιπτωσιολογία354
 • i. Υπαλληλική προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο354
 • ii. Ακυρωτικές διαφορές υπαγόμενες στο Διοικητικό Εφετείο359
 • iii. Υπαλληλική προσφυγή υπαγόμενη στο Συμβούλιο της Επικρατείας363
 • 4. Κατά τόπον364
 • Γ. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση364
 • Δ. Ικανότητα δικαστικής παράστασης - Πληρεξουσιότητα366
 • Ε. Φύση της προσβαλλόμενης πράξης366
 • ΣΤ. Έννομο συμφέρον367
 • Ζ. Προθεσμία άσκησης368
 • Η. Άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής368
 • Θ. Τυπική ορθότητα της άσκησης της προσφυγής368
 • ΙΙΙ. Το βάσιμο της προσφυγής369
 • Α. Γενικά369
 • Β. Λόγοι ακυρώσεως369
 • 1. Αναρμοδιότητα369
 • 2. Παράβαση ουσιώδους τύπου369
 • 3. Παράβαση νόμου371
 • IV. Η απόφαση επί της προσφυγής371
 • V. Ζητήματα διαδικασίας371
 • Α. Διάδικοι371
 • Β. Έναρξη, διεξαγωγή και περάτωση της δίκης372
 • 1. Η άσκηση και οι δικονομικές συνέπειες της προσφυγής372
 • 2. Κύρια διαδικασία - απόδειξη373
 • 3. Περάτωση της δίκης374
 • Γ. Ένδικα μέσα375
 • VI. Υπόδειγμα υπαλληλικής προσφυγής376
 • Α3. Ένσταση379
 • [11] ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ379
 • Ι. Διαγνωστική διαδικασία380
 • Α. Δικαιοδοσία - Αρμοδιότητα380
 • Β. Το αντικείμενο της δίκης381
 • Γ. Προσβαλλόμενη πράξη382
 • Δ. Διάδικοι383
 • 1. Ενεργητική νομιμοποίηση383
 • 2. Παθητική νομιμοποίηση384
 • Ε. Πρόσθετη παρέμβαση384
 • ΣΤ. Ομοδικία - συνάφεια - αντικειμενική σώρρευση - συνεκδίκαση385
 • Ζ. Η προδικασία387
 • 1. Η άσκηση της ένστασης387
 • 2. Προθεσμία387
 • 3. Περιεχόμενο του δικογράφου της ένστασης 388
 • i. Ταυτότητα διαδίκων388
 • ii. Προσβαλλομένη πράξη 389
 • iii. Συγκεκριμένοι λόγοι 389
 • iv. Ορισμένο αίτημα 390
 • Η. Διαβίβαση φακέλλου391
 • Θ. Δικάσιμος - Κοινοποιήσεις - Εισηγητής δικαστής391
 • Ι. Αντένσταση - Υπόμνημα - Πρόσθετοι λόγοι392
 • 1. Αντένσταση 392
 • 2. Υπόμνημα394
 • 3. Πρόσθετοι λόγοι 394
 • ΙΑ. Κύρια διαδικασία395
 • ΙΒ. Η απόδειξη395
 • ΙΓ. Κατάργηση και περάτωση της δίκης396
 • ΙΔ. Η δικαστική απόφαση397
 • 1. Η ακύρωση της εκλογής397
 • 2. Η μεταρρύθμιση της εκλογής398
 • 3. Η επικύρωση της εκλογής 399
 • 4. Η γνωστοποίηση 399
 • ΙΕ. Η φύση της απόφασης399
 • ΙΣΤ. Οι συνέπειες της απόφασης400
 • 1. Η ισχύς της απόφασης 400
 • 2. Το δεδικασμένο401
 • 3. Υποχρέωση συμμόρφωσης403
 • ΙΖ. Τα έξοδα της δίκης405
 • ΙΙ. Τα ένδικα μέσα405
 • Α. Γενικές παρατηρήσεις405
 • Β. Η αίτηση διορθώσεως και ερμηνείας406
 • 1. Η άσκηση και η συζήτηση406
 • 2. Η διόρθωση407
 • 3. Η ερμηνεία 407
 • Γ. Η τριτανακοπή407
 • Δ. Η αίτηση αναθεωρήσεως409
 • Ε. Η αίτηση αναιρέσεως410
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις 410
 • 2. Διάδικοι410
 • 3. Η άσκηση 410
 • 4. Λόγοι αναιρέσεως 411
 • 5. Συνέπειες 412
 • III. Υπόδειγμα ένστασης413
 • [12] ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ417
 • Β. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ419
 • Β1. Έφεση413
 • [13] ΤΟ ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ419
 • Ι. Γενικά423
 • ΙΙ. Αρμοδιότητα425
 • Α. Καθ’ ύλην425
 • Β. Κατά τόπον425
 • ΙΙΙ. Δικόγραφο426
 • Α. Περιεχόμενο426
 • Β. Κατάθεση428
 • IV. Εφαρμοστέες δικονομικές διατάξεις429
 • V. Ζητήματα παραδεκτού430
 • Α. Προσβαλλόμενη απόφαση430
 • 1. Γενικά430
 • 2. Υποστατή 430
 • 3. Πρωτόδικη 431
 • 4. Οριστική 433
 • Β. Χρηματική προϋπόθεση του εκκλητού435
 • 1. Γενικά435
 • 2. Σύνδεση παραδεκτού με το χρηματικό αντικείμενο της δίκης436
 • 3. Αποσύνδεση παραδεκτού από το χρηματικό αντικείμενο της δίκης439
 • Γ. Έλλειψη νομοθετικής διάταξης που θεσπίζει το ανέκκλητο442
 • Δ. Παράβολο443
 • 1. Δικονομική μεταχείριση443
 • 2. Χρηματική αξία446
 • 3. Παρατηρήσεις 449
 • Ε. Καταβολή του 20% του οφειλόμενου φόρου450
 • ΣΤ. Ενεργητική νομιμοποίηση451
 • 1. Διάδικοι 451
 • 2. Έννομο συμφέρον453
 • 3. Σχέση έφεσης και ανακοπής ερημοδικίας453
 • Ζ. Παθητική νομιμοποίηση457
 • Η. Προθεσμία 458
 • 1. Γνήσια προθεσμία 458
 • i. Έναρξη458
 • ii. Αναστολή459
 • iii. Παρέκταση460
 • iv. Προθεσμία σε περίπτωση θανάτου ή λύσης 461
 • v. Διατάξεις που προβλέπουν μικρότερη προθεσμία461
 • 2. Καταχρηστική προθεσμία 462
 • VI. Λόγοι εφέσεως463
 • A. Γενικά463
 • Β. Σαφείς και ορισμένοι λόγοι464
 • Γ. Έννομο συμφέρον 466
 • Δ. Αυτεπαγγέλτως ερευνώμενοι λόγοι466
 • Ε. Πρόσθετοι λόγοι εφέσεως469
 • VII. Αντικείμενο της δίκης 470
 • Α. Γενικά470
 • Β. Νέα αιτήματα470
 • Γ. Νέοι πραγματικοί ισχυρισμοί471
 • Δ. Νέα αποδεικτικά στοιχεία 472
 • VIII. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα474
 • Α. Οι αιτιάσεις του εκκαλούντος ως όριο της εξουσίας του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου474
 • Β. Αυτεπάγγελτος έλεγχος του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου476
 • 1. Κατά νόμον έλεγχος της διοικητικής πράξης476
 • 2. Δικαιοδοσία, αρμοδιότητα, σύνθεση και συγκρότηση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου479
 • 3. Λοιπές περιπτώσεις αυτεπάγγελτου ελέγχου480
 • IX. Ανασταλτικό αποτέλεσμα480
 • X. Επικοινωτικό αποτέλεσμα483
 • XΙ. Απόφαση485
 • Α. Η αρχή non reformatio in pejus485
 • Β. Ευδοκίμηση της έφεσης486
 • Γ. Παραπομπή της υπόθεσης487
 • Δ. Εφαρμοστέες ουσιαστικές διατάξεις 487
 • Ε. Αντικατάσταση αιτιολογίας της πρωτόδικης απόφασης489
 • ΣΤ. Δεδικασμένο491
 • 1. Γενικά491
 • 2. Εσωδικαστική λειτουργία του δεδικασμένου492
 • 3. Εξωδικαστική λειτουργία του δεδικασμένου (υποχρέωση συμμόρφωσης)493
 • XII. Η αρχή nοn bis in idem493
 • ΧIΙΙ. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου μετά από αναίρεση495
 • XIV. Υποδείγματα497
 • 1. Έφεση - Μη καταβολή παροχής497
 • 2. Έφεση - Χορήγηση αδείας μεταλλευτικών ερευνών500
 • 3. Έφεση - Οικογενειακά επιδόματα505
 • Β2. Αίτηση Αναθεωρήσεως507
 • [14] ΤΟ ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ507
 • Ι. Εισαγωγικά508
 • II. Παραδεκτό509
 • Α. Αρμόδιο δικαστήριο509
 • Β. Προσβαλλόμενες αποφάσεις509
 • Γ. Ενεργητική - Παθητική νομιμοποίηση - Έννομο συμφέρον510
 • Δ. Προθεσμία511
 • Ε. Ανασταλτικό αποτέλεσμα512
 • ΣΤ. Δεύτερη αίτηση αναθεωρήσεως512
 • Ζ. Σχέση αιτήσεως αναθεωρήσεως και αιτήσεως αναιρέσεως512
 • III. Διαδικασία513
 • IV. Λόγοι αιτήσεως αναθεωρήσεως513
 • Α. Άρθρο 103 παρ. 1 περ. α’ ΚΔΔ514
 • Β. Άρθρο 103 παρ. 1 περ. β’ ΚΔΔ515
 • Γ. Άρθρο 103 παρ. 1 περ. γ’ ΚΔΔ517
 • V. Απόφαση518
 • VI. Υπόδειγμα αιτήσεως αναθεωρήσεως519
 • [15] ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ523
 • Ι. Εισαγωγικά524
 • II. Παραδεκτό525
 • Α. Αρμόδιο δικαστήριο525
 • Β. Προσβαλλόμενες αποφάσεις525
 • Γ. Ενεργητική νομιμοποίηση - Προθεσμία526
 • IΙΙ. Διαδικασία526
 • IV. Απόφαση526
 • V. Υπόδειγμα αιτήσεως επαναλήψεως της διαδικασίας530
 • ΙΙ. ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ533
 • [16] Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ EΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ535
 • Ι. Εισαγωγικά 537
 • ΙΙ. Προσβαλλόμενες πράξεις - Περιπτωσιολογία539
 • Α. Άρθρο 1 Ν 702/1977539
 • 1. Διορισμός/πρόσληψη και υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικού Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ539
 • 2. Εφαρμογή εκπαιδευτικής νομοθεσίας 541
 • 3. Εφαρμογή πολεοδομικής νομοθεσίας 542
 • 4. Εφαρμογή της νομοθεσίας για τις υπαίθριες διαφημίσεις και επιγραφές543
 • 5. Εφαρμογή νομοθεσίας περί ΟΤΑ543
 • 6. Χορήγηση αδειών544
 • 7. Εφαρμογή αθλητικής νομοθεσίας545
 • 8. Χαρακτηρισμός εκτάσεων και κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων545
 • 9. Εφαρμογή νομοθεσίας περί συμβολαιογράφων κ. ά.546
 • 10. Εφαρμογή των άρθρων 1 έως 13 του Ν 3448/2006547
 • Β. Άρθρο 25 Ν 3371/2005547
 • Γ. Άρθρο 5 παρ. 6 Ν 2773/1999547
 • Δ. Άρθρο 10 παρ. 6 Ν 2323/1995547
 • ΙΙΙ. Δικονομικές συνέπειες αναρμοδιότητας ακυρωτικού δικαστηρίου548
 • Α. Aναρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου548
 • 1. Έλλειψη δικαιοδοσίας 548
 • 2. Καθ’ ύλην αναρμοδιότητα548
 • 3. Κατά τόπον αναρμοδιότητα548
 • Β. Aναρμοδιότητα ΣτΕ - Διακράτηση υπόθεσης549
 • Γ. Παραπομπή και νομιμοποίηση - Παράσταση διαδίκων - πληρεξουσίων550
 • IV. Υποδείγματα551
 • 1. Υπόδειγμα αιτήσεως ακυρώσεως απόφασης υπηρεσιακού συμβουλίου551
 • 2. Υπόδειγμα αιτήσεως ακυρώσεως πράξης ΑΣΕΠ και συναφούς πράξης Περιφερειάρχη554
 • 3. Υπόδειγμα αιτήσεως ακυρώσεως απόφασης οργάνου ΑΕΙ559
 • 4. Υπόδειγμα αιτήσεως ακυρώσεως απόφασης της Επιτροπής Χαρακτηρισμού Αυθαίρετων Κατασκευών562
 • 5. Υπόδειγμα αιτήσεως ακυρώσεως απόφασης του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης573
 • 6. Υπόδειγμα αιτήσεως ακυρώσεως απόφασης Περιφερειάρχη για μη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος578
 • ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ583
 • 0
 • 0