ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ [άρθρα 127-286]

Συν συμπλήρωμα με όλες τις τροποποιηθείσες διατάξεις του ΑΚ μέχρι και το Ν 4055/2012

Έκδοση: 2005
ISBN: 960-272-280-0
Σελίδες: 952+XL
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας, Ν. Τριάντος
Συνεργασία: Μ. Βαρελά

Το παρόν έργο, το οποίο αποτελεί μία πλήρη και συστηματική ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης του αστικού δικαίου, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη. Ο παρών τόμος, ο οποίος αποτελεί τον δεύτερο της σειράς, πραγματεύεται τo β΄ μέρος του κεφαλαίου των Γενικών Αρχών του Αστικού Κώδικα (άρθρα 127-286). Ειδικότερα περιέχει τις εξής ενότητες: Δικαιοπραξίες (άρθρα 127-200), Αιρέσεις και προθεσμίες (άρθρα 201-210), Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα (άρθρα 211-235), Συναίνεση και έγκριση (άρθρα 236-239), Προθεσμίες (240-246), Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία (247-280), Κατάχρηση δικαιώματος, αυτοδικία, άμυνα και κατάσταση ανάγκης (281-286). Ακολουθώντας τη δομή του Αστικού Κώδικα, μετά την παράθεση του οικείου άρθρου παρατίθεται πλήρης βιβλιογραφία και αρθρογραφία, ερμηνεία - σχολιασμός των διατάξεων κατά τρόπο ευσύνοπτο και σαφή και, τέλος, οικεία νομολογία τόσο των δικαστηρίων ουσίας, όσο και του Αρείου Πάγου. Το έργο συμπληρώνεται με αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια (78 σελ.), τα οποία διευκολύνουν τον αναγνώστη στην αναζήτηση του υπό έρευνα ζητήματος. Αποτελεί την πιο σύγχρονη ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, απαραίτητη για κάθε εφαρμοστή του αστικού δικαίου.

 • ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - Δικαιοπραξίες1
 • Άρθρο 127 — Ενήλικος17
 • Άρθρο 128 — Ανίκανοι για δικαιοπραξία20
 • Άρθρο 129 — Περιορισμένα ικανοί23
 • Άρθρο 130 — Δήλωση βούλησης από ανίκανο26
 • Άρθρο 13129
 • Άρθρο 13239
 • Άρθρο 133 — Δικαιοπραξίες του περιορισμένα ικανού41
 • Άρθρο 134 — Ανήλικος που συμπλήρωσε το δέκατο έτος43
 • Άρθρο 135 — Ανήλικος που συμπλήρωσε το δέκατο τέταρτο έτος47
 • Άρθρο 136 — Ανήλικος που συμπλήρωσε το δέκατο πέμπτο έτος51
 • Άρθρο 137 — Ανήλικος που τελεί γάμο55
 • Άρθρο 138 — Εικονική δήλωση56
 • Άρθρο 13979
 • Άρθρο 140 — Δήλωση από πλάνη84
 • Άρθρο 141 — Πλάνη ουσιώδης95
 • Άρθρο 14299
 • Άρθρο 143 — Πλάνη ως προς τα παραγωγικά αίτια104
 • Άρθρο 144 — Πότε αποκλείεται η ακύρωση λόγω πλάνης110
 • Άρθρο 145 — Αποζημίωση λόγω της ακύρωσης113
 • Άρθρο 146 — Εσφαλμένη διαβίβαση δήλωσης117
 • Άρθρο 147 — Δήλωση ως συνέπεια απάτης120
 • Άρθρο 148132
 • Άρθρο 149133
 • Άρθρο 150 — Δήλωση ως συνέπεια απειλής140
 • Άρθρο 151140
 • Άρθρο 152151
 • Άρθρο 153 — Απειλή από τρίτο153
 • Άρθρο 154155
 • Άρθρο 155 — Αγωγή για ακύρωση155
 • Άρθρο 156 — Απόσβεση του δικαιώματος για ακύρωση160
 • Άρθρο 157163
 • Άρθρο 158 — Τύπος δικαιοπραξίας168
 • Άρθρο 159176
 • Άρθρο 160 — Έγγραφος τύπος183
 • Άρθρο 161188
 • Άρθρο 162 — Επιστολές, τηλεγραφήματα190
 • Άρθρο 163 — Υπογραφή με μηχανικό μέσο193
 • Άρθρο 164 — Τροποποίηση τυπικής δικαιοπραξίας164
 • Άρθρο 165 — Ρήτρα για τη σύνταξη εγγράφου200
 • Άρθρο 166 — Προσύμφωνο202
 • Άρθρο 167 — Δήλωση που απευθύνεται σε άλλον217
 • Άρθρο 168224
 • Άρθρο 169227
 • Άρθρο 170 — Δήλωση προς ανίκανο229
 • Άρθρο 171232
 • Άρθρο 172 — Δήλωση προς περιορισμένα ικανό234
 • Άρθρο 173 — Ερμηνεία της δήλωσης236
 • Άρθρο 174 — Δικαιοπραξία απαγορευμένη237
 • Άρθρο 175 — Απαγόρευση διάθεσης249
 • Άρθρο 176249
 • Άρθρο 177254
 • Άρθρο 178 — Δικαιοπραξία αντίθετη προς τα χρηστά ήθη258
 • Άρθρο 179269
 • Άρθρο 180 — Έννοια της ακυρότητας282
 • Άρθρο 181289
 • Άρθρο 182 — Μετατροπή296
 • Άρθρο 183 — Επικύρωση303
 • Άρθρο 184 — Ενέργεια ακύρωσης308
 • Άρθρο 185 — Πρόταση για σύμβαση313
 • Άρθρο 186 — Ανάκληση πρότασης321
 • Άρθρο 187 — Απόσβεση πρότασης326
 • Άρθρο 188 — Θάνατος ή ανικανότητα μετά την πρόταση329
 • Άρθρο 189 — Αποδοχή της πρότασης334
 • Άρθρο 190 — Καθυστερημένη αποδοχή343
 • Άρθρο 191348
 • Άρθρο 192 — Κατάρτιση της σύμβασης353
 • Άρθρο 193359
 • Άρθρο 194364
 • Άρθρο 195 — Έλλειψη συμφωνίας σε μερικά σημεία368
 • Άρθρο 196373
 • Άρθρο 197 — Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις376
 • Άρθρο 198376
 • Άρθρο 199 — Σύμβαση με πλειστηριασμό393
 • Άρθρο 200 — Ερμηνεία συμβάσεων400
 • Άρθρο 173 — Ερμηνεία της δήλωσης400
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ - Αιρέσεις και προθεσμίες419
 • Άρθρο 201 — Αίρεση αναβλητική427
 • Άρθρο 202 — Αίρεση διαλυτική442
 • Άρθρο 203 — Ενέργεια αιρέσεων451
 • Άρθρο 204454
 • Άρθρο 205458
 • Άρθρο 206 — Διάθεση όσο εκκρεμεί η αίρεση459
 • Άρθρο 207 — Πλασματική πλήρωση ή μη πλήρωση της αίρεσης464
 • Άρθρο 208 — Αίρεση ακατανόητη, παράνομη κ.λπ.472
 • Άρθρο 209 — Χρόνος από τον οποίο κρίνονται τα στοιχεία της δικαιοπραξίας476
 • Άρθρο 210 — Προθεσμία αναβλητική και διαλυτική480
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ - Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα485
 • Άρθρο 211 — Άμεση αντιπροσώπευση485
 • Άρθρο 212 — Ερμηνευτικός κανόνας506
 • Άρθρο 213 — Ικανότητα αντιπροσώπου509
 • Άρθρο 214 — Στοιχεία που κρίνονται από τον αντιπρόσωπο511
 • Άρθρο 215517
 • Άρθρο 216 — Πληρεξουσιότητα520
 • Άρθρο 217529
 • Άρθρο 218 — Ανάκληση πληρεξουσιότητας537
 • Άρθρο 219544
 • Άρθρο 220546
 • Άρθρο 221548
 • Άρθρο 222 — Παύση της πληρεξουσιότητας550
 • Άρθρο 223553
 • Άρθρο 224 — Δικαιοπραξία μετά την παύση554
 • Άρθρο 225559
 • Άρθρο 226 — Μονομερής δικαιοπραξία χωρίς επίδειξη του πληρεξουσίου565
 • Άρθρο 227 — Υποχρέωση απόδοσης του πληρεξουσίου570
 • Άρθρο 228 — Βεβαίωση ότι έπαψε η πληρεξουσιότητα572
 • Άρθρο 229 — Έλλειψη πληρεξουσιότητας574
 • Άρθρο 230583
 • Άρθρο 231 — Συνέπειες της έλλειψης585
 • Άρθρο 232591
 • Άρθρο 233592
 • Άρθρο 234596
 • Άρθρο 235 — Δικαιοπραξία του αντιπροσώπου με τον εαυτό του597
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ - Συναίνεση και έγκριση604
 • Άρθρο 236 — Συναίνεση607
 • Άρθρο 237 — Ανάκληση της συναίνεσης611
 • Άρθρο 238 — Έγκριση613
 • Άρθρο 239 — Διάθεση από μη δικαιούχο621
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ - Προθεσμίες629
 • Άρθρο 240 — Προθεσμίες629
 • Άρθρο 241 — Έναρξη634
 • Άρθρο 242 — Λήξη636
 • Άρθρο 243 — Εβδομάδα, μήνας, χρόνος639
 • Άρθρο 244641
 • Άρθρο 245643
 • Άρθρο 246644
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ - Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία646
 • Άρθρο 247 — Παραγραφή της αξίωσης646
 • Άρθρο 248 — Οικογενειακές αξιώσεις656
 • Άρθρο 249 — Εικοσαετής παραγραφή657
 • Άρθρο 250 — Πενταετής παραγραφή667
 • Άρθρο 251 — Έναρξη παραγραφής680
 • Άρθρο 252690
 • Άρθρο 253692
 • Άρθρο 254695
 • Άρθρο 255 — Αναστολή παραγραφής698
 • Άρθρο 256707
 • Άρθρο 257710
 • Άρθρο 258 — Παραγραφή κατά ανικάνων713
 • Άρθρο 259716
 • Άρθρο 260 — Διακοπή – Αναγνώριση718
 • Άρθρο 261 — Έγερση αγωγής726
 • Άρθρο 262740
 • Άρθρο 263742
 • Άρθρο 264 — Άλλοι τρόποι διακοπής747
 • Άρθρο 265752
 • Άρθρο 266753
 • Άρθρο 267754
 • Άρθρο 268 — Απόφαση ή εκτελεστό δικαιόγραφο για την αξίωση755
 • Άρθρο 269 — Υποβολή διαφοράς σε διαιτητές κ.λπ.761
 • Άρθρο 270 — Αποτελέσματα διακοπής766
 • Άρθρο 271 — Παραγραφή εμπράγματων αξιώσεων770
 • Άρθρο 272 — Ενέργεια της συμπλήρωσης της παραγραφής772
 • Άρθρο 273 — Παραγραφή ενστάσεων778
 • Άρθρο 274 — Παραγραφή παρεπόμενων αξιώσεων781
 • Άρθρο 275 — Δικαιοπραξία που μεταβάλλει τους όρους της παραγραφής783
 • Άρθρο 276 — Παραίτηση από την παραγραφή786
 • Άρθρο 277 — Πρόταση παραγραφής788
 • Άρθρο 278792
 • Άρθρο 279 — Αποσβεστική προθεσμία795
 • Άρθρο 280803
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ - Άσκηση δικαιωμάτων, αυτοδικία, άμυνα και κατάσταση ανάγκης805
 • Άρθρο 281 — Κατάχρηση δικαιώματος805
 • Άρθρο 282 — Αυτοδικία851
 • Άρθρο 283856
 • Άρθρο 284 — Άμυνα858
 • Άρθρο 285 — Κατάσταση ανάγκης864
 • Άρθρο 286868
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ873