Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-247-4
Σελίδες: 968
Συγγραφέας: Ι. Ληξουριώτης

Η νέα, πλήρως επικαιροποιημένη, πέμπτη έκδοση του εγχειριδίου «Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις» ενσωματώνει όλες τις νομοθετικές αλλαγές, οι οποίες επήλθαν μετά την τέταρτη έκδοση (2013), καθώς και τις πλέον πρόσφατες τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4472/2017 σε μία σειρά από σοβαρά θέματα, όπως στις ομαδικές απολύσεις, στις συνδικαλιστικές άδειες και στη λύση της σύμβασης των συνδικαλιστικών στελεχών.

 Η παρούσα πέμπτη έκδοση του εγχειριδίου «Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις», λαμβάνει υπόψη της όλη την πρόσφατη νομολογία και ενισχύει τις παραπομπές της στη θεωρία του εργατικού δικαίου με τη συμπερίληψη όλων των νεότερων μελετών και άρθρων επί θεμάτων ατομικού εργατικού δικαίου.

 Το παρόν έργο, το οποίο υποστηρίζεται από αναλυτικά περιεχόμενα και ευσύνοπτο αλφαβητικό ευρετήριο, αποτελεί αναμφισβήτητα μια πολύτιμη πηγή γνώσης για οποιονδήποτε ασχολείται, θεωρητικά ή/και πρακτικά, με το εργατικό δίκαιο.

 • -36
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Γενική εισαγωγή στο εργατικό δίκαιο1
 • 1.1. Μισθωτή εργασία και η αυτονόμηση του εργατικού δικαίου2
 • Α. «Εργασία» και το δίκαιο της «μισθωτής εργασίας»2
 • Β. Τα δομικά στοιχεία του εργατικού δικαίου και ιδίως η προστατευτική λειτουργία του 6
 • α) Η προστατευτική λειτουργία του εργατικού δικαίου6
 • β) Το εργατικό δίκαιο στη σύγχρονη οικονομική και τεχνολογική πραγματικότητα 9
 • γ) Η «συλλογική» διάσταση του εργατικού δικαίου 12
 • δ) Το εργατικό δίκαιο ρυθμίζει μόνο σχέσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου14
 • 1.2. Οι απαρχές και η πρώτη σταδιοδρομία του εργατικού δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη15
 • 1.3. Κανονιστικός σχηματισμός του εργατικού δικαίου19
 • Α. Η παραγωγή ρυθμίσεων εργατικού δικαίου σε εθνικό επίπεδο19
 • α) Το Σύνταγμα20
 • β) Ο Νόμος 23
 • γ) Εθιμικό εργατικό δίκαιο24
 • δ) Συλλογικές συμβάσεις και διαιτητικές αποφάσεις25
 • ε) Κανονισμός εργασίας27
 • στ) Λοιπές επιχειρησιακές συναποφάσεις εργοδότη και εκπροσωπευτικών οργάνων των εργαζομένων28
 • ζ) Συναλλακτική συνήθεια και εργατικό δίκαιο29
 • η) Επιχειρησιακή συνήθεια ή πρακτική της εκμετάλλευσης 29
 • Β. Η παραγωγή κανόνων εργατικού δικαίου σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο34
 • α) Η κανονιστική δραστηριότητα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας35
 • β) Το ενωσιακό εργατικό δίκαιο38
 • Γ. Σημασία της νομολογίας για το εργατικό δίκαιο 44
 • Δ. Ιεραρχία των ρυθμιστικών παραγόντων του εργατικού δικαίου45
 • 1.4. Οι βασικές αρχές του εργατικού δικαίου47
 • Α. Ισότητα και απαγόρευση διακρίσεων στην εργασία και το επάγγελμα47
 • α) Αρχή ισότητας – αρχή ισότητας στην αμοιβή51
 • β) Αρχή ισότητας των φύλων55
 • γ) Αρχή ίσης μεταχείρισης60
 • Β. Αρχή της απαγόρευσης παραίτησης από εργασιακά δικαιώματα που θεσπίζονται με κανόνες δημόσιας τάξης60
 • Γ. Απαγόρευση αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας64
 • Δ. Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης (αρχή της εύνοιας)66
 • Ε. Η ρήτρα της κατάχρησης δικαιώματος στο εργατικό δίκαιο70
 • 1.5. Το ζήτημα της ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις74
 • A. Ευελιξία στο επίπεδο της «φυσιογνωμίας» και του τύπου της εργασιακής σχέσης76
 • B. Ευελιξία στο επίπεδο της ελευθερίας πρόσληψης-απόλυσης77
 • Γ. Ευελιξία στο επίπεδο της αμοιβής και των λοιπών όρων εργασίας77
 • Δ. Ευελιξία στο επίπεδο της οργάνωσης του χρόνου της εργασίας78
 • Ε. Ευελιξία στο επίπεδο του τόπου παροχής της εργασίας78
 • 1.6. Εταιρική κοινωνική ευθύνη79
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Έννοια, λειτουργία και κύρος της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας83
 • 2.1. Γενικά χαρακτηριστικά της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας84
 • 2.2. Έννοια της εξάρτησης και τα στοιχεία που την θεμελιώνουν 88
 • Α. Στοιχεία που θεμελιώνουν την εξάρτηση90
 • α) Γενικά90
 • β) Ειδικότερα η ανάπτυξη πρωτοβουλίας92
 • γ) Η κοινωνικοασφαλιστική ένταξη του εργαζόμενου 92
 • δ) Ο χαρακτηρισμός που δίνουν τα μέρη και άλλα τυπολογικά στοιχεία93
 • Β. Το ζήτημα του νομοθετικού χαρακτηρισμού της εργασιακής σχέσης94
 • 2.3. Απασχόληση στο πλαίσιο άλλων εννόμων σχέσεων 97
 • Α. Σχέση (ή μίσθωση) ανεξαρτήτων υπηρεσιών98
 • Β. Σχέση μίσθωσης έργου100
 • Γ. Παροχή εργασίας στο πλαίσιο σύμβασης εταιρείας 101
 • Δ. Σχέση εντολής102
 • Ε. Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο οικογενειακών σχέσεων102
 • ΣΤ. Παροχή εργασίας λόγω ηθικής υποχρέωσης ή άλλου ιδιαίτερου προσωπικού συνδέσμου103
 • Ζ. Σχέσεις υποχρεωτικής εργασίας104
 • 2.4. Το ζήτημα των «παράλληλων εργασιακών σχέσεων»104
 • 2.5. Σχέσεις εξαρτημένης εργασίας με ιδιόμορφα χαρακτηριστικά105
 • Α. Παροχή γεωργικών και κτηνοτροφικών εργασιών105
 • Β. Η ναυτική εργασία107
 • 2.6. Η αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων και οι περιορισμοί της στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων111
 • Α. Περιορισμοί και υποχρεώσεις κατά τη σύναψη της σύμβασης εργασίας113
 • α) Γενικά113
 • β) Έγγραφος τύπος113
 • γ) Διαδικαστικές εργοδοτικές υποχρεώσεις κατά την πρόσληψη114
 • δ) Περιορισμοί στην ελευθερία επιλογής αντισυμβαλλόμενου116
 • ε) Ειδικά η πρόσληψη με διαγωνισμό119
 • στ) Το ζήτημα της μεσολάβησης για την εύρεση εργασίας - Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως εργασίας124
 • ζ) Ειδικώς περιορισμοί στην πρόσληψη στο δημόσιο τομέα126
 • Β. Περιορισμοί ως προς τη διαμόρφωση του περιεχομένου της σύμβασης εργασίας127
 • Γ. Περιορισμοί στο επίπεδο της λύσης της σύμβασης εργασίας128
 • 2.7. Το κύρος της σύμβασης εργασίας 130
 • Α. Λόγοι ακυρότητας σύμβασης εργασίας131
 • α) Έλλειψη δικαιοπρακτικής ικανότητας131
 • β) Έλλειψη νόμιμης εκπροσώπησης εκ μέρους του εργοδότη131
 • γ) Παράλειψη τήρησης έγγραφου τύπου132
 • δ) Μη εφοδιασμός με άδεια εργασίας133
 • ε) Μη εφοδιασμός με βιβλιάριο υγείας134
 • στ) Ανυπαρξία επαγγελματικής άδειας ή πτυχίου άσκησης επαγγέλματος ή επαγγελματικού βιβλιαρίου135
 • ζ) Μη τήρηση λοιπών όρων και διαδικαστικών προϋποθέσεων κατά την πρόσληψη136
 • η) Απασχόληση σε δεύτερο εργοδότη καθ’ υπέρβαση του νομίμου ωραρίου136
 • Β. Συνέπειες από την ακυρότητα της σύμβασης εργασίας137
 • α) Ο αδικαιολόγητος πλουτισμός του εργοδότη139
 • β) Δυνατότητα εκ των υστέρων επικύρωσης με αναδρομικές συνέπειες141
 • γ) Λύση της άκυρης σύμβασης εργασίας141
 • 2.8. Υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης εργαζομένων για τους όρους της εργασιακής σχέσης 142
 • Α. Το περιεχόμενο της αρχικής ενημέρωσης142
 • Β. Ενημέρωση για μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων146
 • Γ. Συνέπειες από την παράλειψη ενημέρωσης146
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - Μορφές εμφάνισης της σχέσης εξαρτημένης εργασίας147
 • 3.1. Σχέση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου149
 • Α. Γενικά 149
 • Β. Σιωπηρή παράταση για αόριστο χρόνο των συμβάσεων ορισμένου χρόνου δυνάμει νομικού πλάσματος 155
 • Γ. Υποχρεώσεις σχετικές με τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου156
 • α) Υποχρέωση μη διάκρισης156
 • β) Υποχρέωση ενημέρωσης για ευκαιρίες πλήρους απασχόλησης158
 • γ) Παροχή διευκολύνσεων για κατάρτιση159
 • δ) Υποχρέωση ενημέρωσης και διαβούλευσης160
 • Δ. Αλλεπάλληλες συμβάσεις ορισμένου χρόνου 160
 • α) Αλλεπάλληλες συμβάσεις ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα (ΠΔ 81/2003)162
 • β) Αλλεπάλληλες συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα (ΠΔ 164/2004)164
 • Ε. Ιδιόμορφες συμβάσεις ορισμένου χρόνου εποχιακώς απασχολούμενων165
 • 3.2. Απασχόληση με πλήρες ωράριο και μερική απασχόληση170
 • Α. Έννοια πλήρους ωραρίου170
 • Β. Μερική απασχόληση171
 • α) Έννοια και περιεχόμενο της συμφωνίας171
 • β) Διαδικαστικές προϋποθέσεις κύρους172
 • γ) Αναλογική εφαρμογή εργατικής νομοθεσίας και αρχή μη διάκρισης 176
 • δ) Εφαρμογή των διατάξεων περί μερικής απασχόλησης και στο δημόσιο τομέα179
 • Γ. Εκ περιτροπής εργασία 180
 • α) Συμφωνημένη εκ περιτροπής εργασία181
 • β) Μονομερής επιβολή της εκ περιτροπής εργασίας183
 • γ) Άλλα θέματα200
 • 3.3. Ετοιμότητα εργασίας202
 • Α. Έννοια202
 • α) Εγρήγορση και γνήσια ετοιμότητα202
 • β) Απλή ετοιμότητα ή ετοιμότητα κλήσης203
 • Β. Ετοιμότητα προς εργασία και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας204
 • Γ. Ειδικές περιπτώσεις ετοιμότητας205
 • 3.4. Σύμβαση δοκιμής (δοκιμαστική εργασία)205
 • 3.5. Σύμβαση μαθητείας – σχέση εκπαιδευομένου207
 • Α. Γνήσια σύμβαση μαθητείας207
 • Β. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου209
 • Γ. Ειδικές συμβάσεις μαθητείας210
 • Δ. Σχέση υποτρόφου προς ερευνητικό κέντρο210
 • 3.6. Σχέση δανεισμού εργασίας211
 • 3.7. Σύμβαση προσωρινής απασχόλησης214
 • Α. Γενικά214
 • Β. Έννοια, λειτουργία και βασικά χαρακτηριστικά της «σύμβασης προσωρινής απασχόλησης»220
 • Γ. Αναγκαίο περιεχόμενο της σύμβασης προσωρινής απασχόλησης223
 • Δ. Όροι εργασίας και προσδιορισμός των αποδοχών του μισθωτού προσωρινής απασχόλησης224
 • Ε. Διάρκεια συμβατικής σχέσης με την ΕΠΑ και διάρκεια απασχόλησης στον έμμεσο εργοδότη226
 • ΣΤ. Η εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης στις συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης227
 • Ζ. Λοιπά δικαιώματα και υποχρεώσεις228
 • α) Υπαγωγή σε κανονισμό εργασίας228
 • β) Υγιεινή και ασφάλεια των διατιθέμενων μισθωτών229
 • γ) Δικαίωμα ενημέρωσης και συνδικαλιστικά δικαιώματα229
 • δ) Ασφαλιστικά δικαιώματα στην προσωρινή απασχόληση230
 • ε) Ασφάλεια και υγεία στην εργασία για τους προσωρινά απασχολούμενους230
 • Η. Διασφάλιση εργατικών αξιώσεων (αλληλέγγυα ευθύνη ΕΠΑ και έμμεσου εργοδότη)231
 • Θ. Κυρώσεις232
 • 3.8. Η εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών (Outsourcing)233
 • Α. To outsourcing ως μορφή συνεργατικής σχέσης μεταξύ επιχειρήσεων 233
 • Β. Το διευθυντικό δικαίωμα επί του χρησιμοποιούμενου προσωπικού για την υλοποίηση του έργου236
 • Γ. Διάκριση σύμβασης outsourcing από τις συμβάσεις παραχώρησης ή διάθεσης προσωπικού239
 • 3.9. Απασχόληση με τη μορφή της «τηλεργασίας»241
 • Α. Λόγοι εμφάνισης και ανάπτυξης της «τηλεργασίας»241
 • Β. Εννοιολογική προσέγγιση της «τηλεργασίας»243
 • Γ. H εργασιακή σχέση του «τηλεργαζόμενου»246
 • Δ. Οι όροι εργασίας του «τηλεργαζόμενου»248
 • Ε. Χρόνος εργασίας και έλεγχος του «τηλεργαζόμενου»254
 • 3.10. Σύμβαση ομαδικής εργασίας254
 • Α. Έννοια254
 • Β. Τρόπος καταβολής των αποδοχών255
 • 3.11. Εργασιακές σχέσεις με στοιχεία αλλοδαπότητας – Ιδιωτικό διεθνές εργατικό δίκαιο257
 • Α. Διεθνική σύμβαση εξαρτημένης εργασίας257
 • Β. Έλληνες εργαζόμενοι στην αλλοδαπή 260
 • Γ. Σχέση διεθνικής απόσπασης εργαζόμενου262
 • α) Έννοια «αποσπασμένου» εργαζόμενου 262
 • β) Όροι εργασίας και υποχρέωση εγγύησης ελάχιστων όρων εργασίας265
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - Εργαζόμενοι με ειδικά χαρακτηριστικά267
 • 4.1. Γυναίκες εργαζόμενες268
 • 4.2. Ανήλικοι269
 • Α. Γενικά269
 • Β. Κατώτατο όριο ηλικίας εισόδου στην απασχόληση272
 • Γ. Βασικές προϋποθέσεις απασχόλησης ανηλίκων272
 • Δ. Ωράριο και λοιποί όροι εργασίας ανηλίκων273
 • 4.3. Άτομα με ειδικές ανάγκες και λοιπές προστατευόμενες κατηγορίες προσώπων (αναγκαστική σύμβαση εργασίας)275
 • Α. Γενικά275
 • Β. Περιεχόμενο της προστασίας277
 • Γ. Προστατευόμενα πρόσωπα 279
 • Δ. Υπαγόμενες στο νόμο επιχειρήσεις και φορείς282
 • α) Επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα283
 • β) Φορείς δημοσίου τομέα284
 • Ε. Τρόπος υπολογισμού των προστατευόμενων εργαζομένων285
 • ΣΤ. Διαδικασία αναγκαστικής τοποθέτησης285
 • α) Επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα285
 • β) Φορείς δημόσιου τομέα288
 • Ζ. Λύση της αναγκαστικής εργασιακής σχέσης 289
 • Η. Διοικητικές κυρώσεις290
 • 4.4. Υπάλληλοι διεύθυνσης και εμπιστοσύνης291
 • 4.5. Συνδικαλιστικά στελέχη294
 • 4.6. Διευθύνοντες σύμβουλοι και μέλη ΔΣ Ανώνυμων Εταιρειών – Διαχειριστές ΕΠΕ295
 • Α. Το πρόβλημα του χαρακτηρισμού της σχέσης295
 • α) Διευθύνοντες και μέλη ΔΣ των ΑΕ295
 • β) Διαχειριστές ΕΠΕ297
 • Β. Το ζήτημα του κύρους της εργασιακής σχέσης298
 • Γ. Το ζήτημα της αμοιβής των μελών του ΔΣ300
 • 4.7. Οικιακοί - Οικόσιτοι μισθωτοί 301
 • 4.8. Αλλοδαποί εργαζόμενοι 305
 • 4.9. Αμειβόμενοι ή επαγγελματίες αθλητές – προπονητές310
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - Βασικές υποχρεώσεις του μισθωτού313
 • 5.1. Γενικές αναφορές313
 • 5.2. Υποχρέωση παροχής εργασίας314
 • Α. Γενικά314
 • Β. Υποχρέωση για αυτοπρόσωπη παροχή της εργασίας315
 • Γ. Το αμεταβίβαστο της εργοδοτικής αξίωσης προς παροχή εργασίας316
 • Δ. Το είδος της οφειλόμενης εργασίας317
 • Ε. Το ζήτημα της μικτής ή παράλληλης απασχόλησης319
 • ΣΤ. Μεταβολή ή διαφοροποίηση της οφειλόμενης εργασίας320
 • Ζ. Τόπος παροχής της εργασίας321
 • α) Γενικά321
 • β) Μετάθεση324
 • γ) Πρόσκαιρη εκτός έδρας μετακίνηση του μισθωτού325
 • Η. Χρόνος παροχής της εργασίας327
 • Θ. Η πνευματική παραγωγή και οι εφευρέσεις του εργαζομένου ως περιεχόμενο της υποχρέωσης παροχής εργασίας327
 • α) Γενικά327
 • β) Εφεύρεση 328
 • γ) Υπηρεσιακή εφεύρεση329
 • δ) Εξαρτημένη εφεύρεση329
 • ε) Ελεύθερη εφεύρεση330
 • Ι. Μη εκπλήρωση ή πλημμελής εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής εργασίας330
 • α) Γενικά330
 • β) Μη παροχή εργασίας λόγω άσκησης νομίμου δικαιώματος ή τήρησης νομικής υποχρέωσης331
 • γ) Μη παροχή εργασίας λόγω υπερημερίας εργοδότη332
 • δ) Μη παροχή εργασίας για λόγους ασθενείας ή άλλο σπουδαίο λόγο που αφορά το μισθωτό332
 • ε) Συνέπειες από την μη εκπλήρωση ή την πλημμελή εκπλήρωση της υποχρέωσης για παροχή εργασίας332
 • ΙΑ. Ευθύνη εργαζόμενου από ζημία που προκάλεσε στον εργοδότη333
 • 5.3. «Υποχρέωση πίστης» του εργαζόμενου336
 • Α. Γενικά336
 • Β. Η απαγόρευση ανταγωνισμού στο εργατικό δίκαιο339
 • α) Γενικά339
 • β) Ρήτρα αποφυγής μελλοντικού ανταγωνισμού343
 • γ) Η (αθέμιτη) απόσπαση εργατικού δυναμικού ως εκδήλωση αθέμιτου ανταγωνισμού345
 • Γ. Ειδικότερα η «υποχρέωση εχεμύθειας»347
 • Δ. Συνέπειες από την παράβαση της αρχής της υποχρέωσης πίστης 348
 • α) Γενικά348
 • β) Συνέπειες από την παραβίαση της υποχρέωσης μη ανταγωνισμού349
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ - Η αμοιβή της μισθωτής εργασίας351
 • 6.1. Νομική φύση, βασικά χαρακτηριστικά του μισθού και αρχές που διέπουν την καταβολή του353
 • Α. Νομική έννοια του μισθού353
 • Β. Κοινωνική λειτουργία του μισθού359
 • 6.2. Παράγοντες και κριτήρια καθορισμού ή αναπροσαρμογής των αποδοχών361
 • Α. Γενικά361
 • Β. Κατηγορίες μισθών363
 • α) Συμβατικός ή συμφωνημένος μισθός363
 • β) Νόμιμος μισθός363
 • γ) Συνηθισμένος (ειθισμένος) μισθός369
 • δ) Η εξεύρεση του οφειλόμενου μισθού370
 • Γ. Το ζήτημα του καταλογισμού των νομίμων αμοιβών σε ανώτερες καταβαλλόμενες371
 • α) Γενικά371
 • β) Περιπτώσεις που αποκλείεται ο καταλογισμός375
 • γ) Περιπτώσεις που επιτρέπεται ο καταλογισμός με συμφωνία376
 • 6.3. Πρόσθετη αμοιβή για πρόσθετη εργασία378
 • 6.4. Αμοιβή επί συμφωνίας «μικτής επαγγελματικής απασχόλησης»381
 • 6.5. Συστήματα αντιστοίχησης μισθού και εργασίας384
 • Α. Γενικά384
 • Β. Χρονικός μισθός384
 • Γ. Μισθός κατά μονάδα εργασίας385
 • Δ. Μισθός με ποσοστά ή με προμήθεια386
 • Ε. Διανομή κερδών ή μετοχών στους εργαζόμενους387
 • ΣΤ. Μισθός με βάση την βαθμονομική αξιολόγηση της θέσης ή/και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας389
 • 6.6. Μορφές μισθολογικών παροχών390
 • Α. Χρηματικός μισθός390
 • Β. Μισθός σε είδος391
 • Γ. Η ομαδική ασφάλιση ως μισθολογική παροχή396
 • 6.7. Σύνθεση του μισθού398
 • Α. Γενικά398
 • Β. Βασικός μισθός398
 • Γ. Επιδοματικός μισθός399
 • α) Γενικά399
 • β) Επιδόματα της ΕΓΣΣΕ400
 • γ) Περιπτώσεις λοιπών συνηθέστερων επιδομάτων402
 • Δ. Προσαυξήσεις του μισθού410
 • α) Γενικά410
 • β) Αποζημίωση για εκτός έδρας διανυκτέρευση411
 • Ε. Τακτικές και έκτακτες αποδοχές414
 • 6.8. Πότε οφείλεται μισθός χωρίς να παρέχεται εργασία416
 • Α. Γενικά416
 • Β. Υπερημερία ή αδυναμία εργοδότη περί την αποδοχή της εργασίας416
 • α) Γενικά416
 • β) Άρση της εργοδοτικής υπερημερίας420
 • γ) Συνέπειες της υπερημερίας ή της αδυναμίας αποδοχής της εργασίας421
 • δ) Υπολογισμός μισθών υπερημερίας421
 • ε) Ένσταση αλλαχού κερδηθέντων422
 • στ) Καταχρηστική άσκηση της αξίωσης για μισθούς υπερημερίας423
 • Γ. Κώλυμα μισθωτού ένεκα σπουδαίου λόγου που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του 425
 • Δ. Άλλες περιπτώσεις που οφείλεται ο μισθός μολονότι δεν παρέχεται εργασία428
 • 6.9. Κρατήσεις στο μισθό429
 • Α. Μικτός και καθαρός μισθός429
 • Β. Περιπτώσεις κρατήσεων429
 • α) Γενικά429
 • β) Η παρακράτηση εργατικής εισφοράς προς τα ασφαλιστικά Ταμεία ή Οργανισμούς430
 • γ) Η παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής432
 • 6.10. Συμψηφισμός οφειλόμενου μισθού με εργοδοτική απαίτηση έναντι του μισθωτού433
 • Α. Κανόνας της απαγόρευσης συμψηφισμού433
 • Β. Περιπτώσεις επιτρεπτού συμψηφισμού435
 • 6.11. Προστασία του μισθού435
 • Α. Πότε και πώς πρέπει να καταβάλλεται ο μισθός (απαιτητό εργατικών απαιτήσεων)435
 • Β. Απαγόρευση παραίτησης από νόμιμες μισθολογικές αξιώσεις438
 • Γ. Εργοδοτικές υποχρεώσεις συναφείς με την καταβολή του μισθού439
 • α) Υποχρέωση τήρησης μισθολογίου439
 • β) Υποχρέωση χορήγησης εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας (αποδείξεις πληρωμής)439
 • Δ. Δικαστική επιδίωξη αποδοχών440
 • Ε. Επίσχεση εργασίας442
 • α) Προϋποθέσεις άσκησης δικαιώματος επίσχεσης εργασίας442
 • β) Άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης επί ενεργούς εργασιακής σχέσης443
 • γ) Άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης επί έγκυρης σύμβασης εργασίας444
 • δ) Άσκηση δικαιώματος επίσχεσης και επί μη μισθολογικών ληξιπρόθεσμων αξιώσεων444
 • ε) Τρόπος άσκησης του δικαιώματος επίσχεσης445
 • στ) Συνέπειες από την άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης446
 • ζ) Πότε παύει η εκ της άσκησης του δικαιώματος επίσχεσης υπερημερία του εργοδότη446
 • η) Απόκρουση του δικαιώματος επίσχεσης από τον εργοδότη447
 • θ) Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης448
 • ι) Πτώχευση της επιχείρησης και άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης449
 • ια) Διάκριση δικαιώματος επίσχεσης από το δικαίωμα απεργίας449
 • ιβ) Επιδότηση εργαζόμενων σε περίπτωση επίσχεσης εργασίας450
 • ΣΤ. Προστασία εργατικών απαιτήσεων σε περίπτωση αφερεγγυότητας εργοδότη450
 • Ζ. Παραγραφή οικονομικών αξιώσεων των εργαζόμενων455
 • Η. Διοικητικές και Ποινικές κυρώσεις456
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ - Ο χρόνος εργασίας459
 • 7.1. Γενικά περί χρόνου εργασίας460
 • 7.2. Επίκαιρα ζητήματα περί του χρόνου εργασίας και ενωσιακές (κοινοτικές) κανονιστικές παρεμβάσεις463
 • 7.3. Κατηγορίες ωραρίων 466
 • Α. Νόμιμο ωράριο466
 • Β. Συλλογικό συμβατικό ωράριο468
 • Γ. Εφαρμοζόμενο (μειωμένο) ωράριο469
 • Δ. Ατομικό (συμβατικό) ωράριο469
 • 7.4. Μειωμένα νόμιμα ή συλλογικά συμβατικά ωράρια 470
 • 7.5. Εβδομαδιαία απασχόληση: πενθήμερη - εξαήμερη απασχόληση471
 • Α. Γενικά471
 • Β. Η απασχόληση κατά την έκτη ημέρα (σε σύστημα πενθήμερης εργασίας)472
 • 7.6. Ωράριο λειτουργίας και ωράριο εργασίας στα καταστήματα473
 • 7.7. Εργασία πέραν του συλλογικού συμβατικού και του νομίμου ωραρίου476
 • Α. Υπερεργασία - Υπερωρία 478
 • α) Έννοιες «υπερεργασίας» και «υπερωρίας»478
 • β) Νόμιμη και «κατ’ εξαίρεση» υπερωρία481
 • Β. Υπέρβαση του νομίμου ωραρίου με απασχόληση και σε άλλον εργοδότη (πολλαπλή απασχόληση)486
 • 7.8. Εργοδοτικές υποχρεώσεις σχετικές με τον έλεγχο των χρονικών ορίων εργασίας487
 • 7.9. Διευθέτηση του χρόνου εργασίας489
 • Α. Γενικά489
 • Β. Η «διευθέτηση» στην κοινοτική Οδηγία περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας και στο ΠΔ 88/1999492
 • Γ. Η «διευθέτηση» στο Ν 3986/2011493
 • α) Υπαγόμενες επιχειρήσεις και προσωπικό πεδίο αναφοράς493
 • β) Περιεχόμενο των συμφωνιών διευθέτησης494
 • γ) Συλλογικά συμβατικά μέσα για τη θέσπιση ρυθμίσεων διευθέτησης495
 • 7.10. Αργίες - Κυριακή - εβδομαδιαία ανάπαυση496
 • Α. Απαγόρευση εργασίας κατά την ημέρα Κυριακής και εξαιρέσιμων αργιών 496
 • α) Απαγόρευση εργασίας κατά τις Κυριακές497
 • β) Εξαιρέσιμες ημέρες αργίας502
 • γ) Θέσπιση άλλων ειδικών ή τοπικών αργιών 504
 • Β. Αμοιβή απασχοληθέντων κατά ημέρα Κυριακής ή αργίας505
 • Γ. Υποχρέωση χορήγησης αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης507
 • 7.11. Τοποθέτηση του εργάσιμου ωραρίου στον ημερήσιο χρόνο509
 • Α. Χρόνος έναρξης και λήξης του ημερήσιου ωραρίου509
 • Β. Διακεκομμένο ωράριο - μεσημβρινή ανάπαυση510
 • Γ. Ελαστικό ωράριο511
 • Δ. Νυκτερινή εργασία511
 • Ε. Διαλείμματα εργασίας513
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ - Άδειες και θεσμοθετημένες απουσίες των εργαζομένων517
 • 8.1. Ετήσια άδεια ανάπαυσης με αποδοχές518
 • Α. Γενικά518
 • Β. Μισθωτοί υπαγόμενοι στον ΑΝ 539/1945520
 • Γ. Χρόνος απασχόλησης με βάση τον οποίο υπολογίζονται οι χορηγούμενες ημέρες αδείας523
 • Δ. Χρόνος και τρόπος χορήγησης της άδειας 525
 • α) Γενικά περί χρόνου και τρόπου χορήγησης525
 • β) Τμηματική χορήγηση της άδειας526
 • γ) Ομαδική χορήγηση της άδειας527
 • δ) Απαγόρευση μεταφοράς της άδειας527
 • ε) Τήρηση βιβλίου αδειών – γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ527
 • Ε. Αριθμός ημερών αδείας528
 • ΣΤ. Αποδοχές και επίδομα αδείας 532
 • Ζ. Λύση της σχέσης εργασίας και άδεια534
 • Η. Ζητήματα από τη μη χορήγηση της άδειας535
 • α) Άκυρη η συμφωνία για μη χορήγηση αδείας535
 • β) Συνέπειες από τη μη χορήγηση της άδειας ανάπαυσης535
 • 8.2. Άδειες προστασίας της μητρότητας537
 • Α. Άδεια κύησης, τοκετού και λοχείας537
 • Β. Ειδική παροχή (άδεια) προστασίας μητρότητας540
 • 8.3. Λοιπές άδειες απουσίας για οικογενειακούς και προσωπικούς λόγους541
 • Α. Άδεια φροντίδας παιδιών541
 • α) Μείωση ωραρίου541
 • β) Ισόχρονη άδεια απουσίας543
 • Β. Γονική άδεια544
 • Γ. Άδεια απουσίας για παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών548
 • Δ. Άδεια φροντίδας τέκνου σε μονογονεϊκή οικογένεια548
 • Ε. Λοιπές άδειες για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, λόγους υγείας και ανθυγιεινότητας περιβάλλοντος549
 • 8.4. Άδεια εξετάσεων 552
 • 8.5. Συνδικαλιστικές άδειες απουσίας553
 • 8.6. Άδεια άνευ αποδοχών 555
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ - Διευθυντικό δικαίωμα και συναφή εργασιακά ζητήματα από την οργάνωση της εκμετάλλευσης557
 • 9.1. Διευθυντικό δικαίωμα 558
 • Α. Γενικά558
 • Β. Η οριοθέτηση του διευθυντικού δικαιώματος 561
 • α) Περιορισμοί από την κρατική νομοθεσία561
 • β) Περιορισμοί από την επαγγελματική νομοθεσία562
 • γ) Περιορισμοί από κανονισμό εργασίας562
 • δ) Περιορισμοί από την ατομική σύμβαση εργασίας563
 • Γ. Διευθυντικό δικαίωμα και άτυποι επιχειρησιακοί συμβατικοί όροι563
 • Δ. Ειδικότερες εκδηλώσεις του διευθυντικού δικαιώματος564
 • α) Αλλαγή τόπου εργασίας - μετάθεση (γεωγραφική μετακίνηση του μισθωτού)564
 • β) Χρόνος εργασίας566
 • γ) Προαγωγές 567
 • δ) Αλλαγή αντικειμένου εργασίας - αφαίρεση καθηκόντων - αλλαγή θέσης εργασίας - τοποθέτηση προϊσταμένου 575
 • ε) Το ζήτημα της υποχρέωσης για πραγματική απασχόληση του μισθωτού 576
 • στ) Απαγόρευση καπνίσματος580
 • 9.2. Υποχρέωση πρόνοιας582
 • Α. Γενικά 582
 • Β. Υποχρέωση σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και της προσωπικότητας των εργαζομένων584
 • α) Γενικά584
 • β) Ειδικότερα ο σεβασμός και προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων585
 • γ) Σεξουαλική και ηθική παρενόχληση 593
 • Γ. Υποχρέωση χορήγησης πιστοποιητικού προϋπηρεσίας 598
 • 9.3. Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας600
 • Α. Γενικά600
 • Β. Βασικές προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 7 Ν 2112/1920602
 • α) Άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος κατά παράβαση όρου της εργασιακής σύμβασης603
 • β) Μονομερής εργοδοτική ενέργεια604
 • γ) Μεταβολή βλαπτική για το μισθωτό605
 • Γ. Περιπτώσεις εργοδοτικών συμπεριφορών υπό το πρίσμα της εφαρμογής του άρθρου 7 Ν 2112/1920607
 • α) Αφαίρεση ή αλλαγή καθηκόντων (υποβιβασμός)607
 • β) Μείωση των αποδοχών608
 • γ) Μείωση ή μετακίνηση του ωραρίου609
 • δ) Μετάθεση - αλλαγή τόπου απασχόλησης610
 • ε) Προαγωγές611
 • στ) Παραβίαση της υποχρέωσης πρόνοιας612
 • ζ) Άρνηση αποδοχής της εργασίας του μισθωτού612
 • Δ. Αξιώσεις εργαζόμενου από τη μονομερή βλαπτική μεταβολή612
 • α) Αξίωση καταβολής της αποζημίωσης απόλυσης 613
 • β) Αξίωση επαναφοράς στην προηγούμενη κατάσταση614
 • γ) Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης614
 • δ) Αξίωση πραγματικής αποδοχής των προσφερόμενων κατά τους όρους της σύμβασης υπηρεσιών615
 • 9.4. Αρχή της ίσης μεταχείρισης615
 • Α. Έννοια – λειτουργία615
 • Β. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης αναφέρεται σε παροχές με εκούσιο χαρακτήρα 618
 • α) Γενικά618
 • β) Ο εκούσιος χαρακτήρας των παροχών δεν αίρεται από την τυχόν συμβατική δέσμευση καταβολής τους 621
 • Γ. Το παράνομο της παροχής αποκλείει τη δυνατότητα επίκλησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης622
 • Δ. Η εφαρμογή της αρχής προϋποθέτει όμοιες εργασιακές συνθήκες εργασίας623
 • Ε. Εφαρμογή της αρχής επί ενεργούς εργασιακής σχέσης626
 • 9.5. Κανονισμός εργασίας629
 • Α. Γενικά629
 • Β. Τρόποι κατάρτισης κανονισμού εργασίας 630
 • α) Με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας630
 • β) Με συναπόφαση συμβουλίου εργαζομένων και εργοδότη630
 • γ) Μονομερώς από τον εργοδότη631
 • δ) Με νόμο ή δυνάμει διαφόρων εξουσιοδοτικών νομοθετικών διατάξεων632
 • 9.6. Πειθαρχικό δίκαιο632
 • Α. Νομική βάση και φορέας της πειθαρχικής εξουσίας632
 • Β. Πειθαρχικά παραπτώματα634
 • Γ. Πειθαρχικές ποινές636
 • Δ. Έλεγχος των αποφάσεων περί επιβολής πειθαρχικής ποινής637
 • 9.7. Μεταβολή (αλλαγή) προσώπου του εργοδότη – Μεταβίβαση επιχείρησης 639
 • Α. Γενικά639
 • Β. Έννοια μεταβίβασης επιχείρησης ή εκμετάλλευσης642
 • Γ. Υπαγόμενες επιχειρήσεις650
 • Δ. Προστατευόμενα πρόσωπα651
 • Ε. Περιεχόμενο της προστασίας652
 • α) Μεταβίβαση και διατήρηση των εργασιακών σχέσεων652
 • β) Διατήρηση των όρων και συνθηκών εργασίας655
 • ΣΤ. Πληροφόρηση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων659
 • α) Υποχρέωση πληροφόρησης659
 • β) Υποχρέωση διαβούλευσης660
 • γ) Προστασία των εκπροσώπων των εργαζομένων660
 • 9.8. Επιχείρηση σε δυσκολία και άσκηση εργοδοτικών δικαιωμάτων661
 • Α. Γενικά661
 • Β. Θέση του προσωπικού σε διαθεσιμότητα661
 • α) Γενικά661
 • β) Προϋποθέσεις έγκυρης άσκησης του δικαιώματος662
 • γ) Προσωπικό πεδίο εφαρμογής της διαθεσιμότητας667
 • δ) Διάρκεια της διαθεσιμότητας668
 • ε) Αμοιβή και λοιπά δικαιώματα των μισθωτών επί διαθεσιμότητας668
 • Γ. Μερική απασχόληση669
 • Δ. Επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας670
 • Ε. Ομαδικές απολύσεις670
 • 9.9 Διοικητικός και ποινικός έλεγχος διευθυντικού δικαιώματος670
 • Α. Διοικητικές κυρώσεις670
 • Β. Ποινικές κυρώσεις671
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ - Το εργατικό ατύχημα673
 • 10.1. Γενικές παρατηρήσεις673
 • 10.2. Εργατικό ατύχημα με βάση την εργατική νομοθεσία 676
 • Α. Πεδίο εφαρμογής676
 • Β. Τα στοιχεία της έννοιας του εργατικού ατυχήματος676
 • α) Βίαιο συμβάν677
 • β) Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ του βίαιου συμβάντος και της εργασίας678
 • γ) Πρόκληση ανικανότητας για εργασία ή θάνατος679
 • Γ. Ευθύνη εργοδότη - Αποζημίωση680
 • α) Αποζημίωση με βάση το Ν 551/1915680
 • β) Συνυπαιτιότητα του μισθωτού681
 • 10.3. Αποζημίωση στην περίπτωση μισθωτών που καλύπτονται από την ασφάλιση του ΙΚΑ683
 • 10.4. Αποζημίωση με βάση τις διατάξεις του κοινού αστικού δικαίου685
 • Α. Αξίωση για πλήρη αποζημίωση επί δόλου του εργοδότη 685
 • Β. Αποζημίωση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη686
 • 10.5. Λοιπές υποχρεώσεις εργοδότη επί εργατικού ατυχήματος690
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ - Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας693
 • 11.1. Εισαγωγικές αναφορές 693
 • 11.2. Η διεθνής και κοινοτική νομοθεσία ως συντελεστές ανάπτυξης της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία 694
 • Α. Ρυθμίσεις σε επίπεδο διεθνούς δικαίου694
 • Β. Ρυθμίσεις σε επίπεδο κοινοτικού δικαίου695
 • 11.3. Εθνικό θεσμικό πλαίσιο και βασική εργατική νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας700
 • Α. Γενικά700
 • Β. Τεχνικός ασφαλείας, ιατρός εργασίας και ΕΞΥΠΠ704
 • α) Γενικά704
 • β) Τεχνικός ασφαλείας707
 • γ) Ιατρός ασφαλείας708
 • δ) Εξωτερικές υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ)710
 • ε) Δικαίωμα εργαζομένων για ιατρικό έλεγχο711
 • Γ. Βασικές υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων711
 • α) Εργοδοτικές υποχρεώσεις711
 • β) Υποχρεώσεις των εργαζομένων713
 • Δ. Λοιπές εργοδοτικές υποχρεώσεις714
 • α) Υποχρέωση σύνταξης Γραπτής Μελέτης Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) 714
 • β) Υποχρέωση ενημέρωσης των εργαζομένων και πληροφόρησης και διαβούλευσης με τους εκπροσώπους τους επί ζητημάτων ΥΑΕ714
 • γ) Υποχρέωση του εργοδότη να συνεδριάζει με την ΕΥΑΕ, παρουσία του Ιατρού Εργασίας (ΓΕ) και του Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ)715
 • δ) Υποχρέωση θέσπισης Κανονισμού ΥΑΕ715
 • ε) Υποχρέωση εφοδιασμού με Ατομικό Βιβλιάριο Επαγγελματικού Κινδύνου715
 • Ε. Τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων716
 • ΣΤ. Ειδικά μέτρα για την προστασία των εγκύων γυναικών719
 • Ζ. Ειδικά η απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους εργασίας720
 • α) Γενικά720
 • β) Οι περιορισμοί του καπνίσματος στους χώρους εργασίας από πλευράς πρόσφατων ειδικών νομοθετικών απαγορεύσεων724
 • Η. Όργανα ελέγχου, ενημέρωσης και πληροφόρησης επί θεμάτων ΥΑΕ727
 • Θ. Εργοδοτική ευθύνη από την παράβαση των υποχρεώσεων729
 • α) Διοικητικές κυρώσεις729
 • β) Ποινικές κυρώσεις729
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ - Η αναστολή της εργασιακής σχέσης731
 • 12.1. Γενικές παρατηρήσεις731
 • 12.2. Αναστολή εκ του νόμου732
 • Α. Αναστολή εκ του νόμου που συνδέεται με το πρόσωπο του μισθωτού733
 • α) Αναστολή ως αποτέλεσμα άσκησης δικαιώματος733
 • β) Αναστολή ένεκα σπουδαίου λόγου και ειδικότερα λόγω ασθένειας του μισθωτού733
 • γ) Αναστολή λόγω στράτευσης του μισθωτού734
 • δ) Η πειθαρχική ποινή της αργίας736
 • Β. Αναστολή εκ του νόμου που συνδέεται με το πρόσωπο του εργοδότη 736
 • α) Υπερημερία εργοδότη για λόγους ανώτερης βίας736
 • β) Διαθεσιμότητα736
 • γ) Άσκηση του δικαιώματος επιβολής εκ περιτροπής εργασίας736
 • 12.3. Συμβατική αναστολή737
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ - Λύση της εργασιακής σχέσης739
 • 13.1. Εισαγωγικά740
 • 13.2. Κοινοί τρόποι λύσης της εργασιακής σχέσης741
 • 13.3. Λύση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου745
 • Α. Λήξη με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου746
 • Β. Λύση με οικειοθελή αποχώρηση του μισθωτού746
 • Γ. Λύση με καταγγελία για σπουδαίο λόγο747
 • α) Έννοια σπουδαίου λόγου749
 • β) Σπουδαίος λόγος και κατάχρηση δικαιώματος753
 • γ) Δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας για σπουδαίο λόγο753
 • δ) Συνέπειες καταγγελίας χωρίς σπουδαίο λόγο755
 • ε) Καταγγελία σ.ο.χ. με τήρηση διατάξεων για την καταγγελία συμβάσεων αορίστου χρόνου756
 • 13.4. Λύση σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου 757
 • Α. Γενικά757
 • Β. Το ζήτημα της τακτικής και της άτακτης καταγγελίας763
 • Γ. «Οιονεί εργοδοτική καταγγελία» επί μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων της εργασιακής σχέσης766
 • Δ. Προϋποθέσεις κύρους της εργοδοτικής καταγγελίας767
 • α) Έγγραφος τύπος767
 • β) Καταβολή της οφειλόμενης αποζημίωσης769
 • γ) Καταχώρηση της απασχόλησης στο τηρούμενο μισθολόγιο του ΙΚΑ ή ασφάλιση του μισθωτού 769
 • δ) Μη καταχρηστική απόλυση770
 • Ε. Απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους778
 • α) Γενικές παρατηρήσεις778
 • β) Έλεγχος των οικονομοτεχνικών απολύσεων από πλευράς κατάχρησης780
 • ΣΤ. Επικουρική καταγγελία789
 • Ζ. Τροποποιητική καταγγελία789
 • Η. Διάκριση πειθαρχικής διαδικασίας και απόλυσης791
 • Θ. Περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματος της απόλυσης σε ειδικές περιπτώσεις792
 • α) Απαγόρευση απόλυσης κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας του μισθωτού792
 • β) Ακυρότητα απόλυσης λόγω νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης ή ειδικά προστατευόμενων συνδικαλιστικών στελεχών793
 • γ) Ακυρότητα καταγγελίας όταν αυτή έχει ως λόγο τις οικογενειακές υποχρεώσεις του μισθωτού794
 • δ) Ακυρότητα καταγγελίας λόγω άσκησης δικαιώματος λήψης της γονικής άδειας 794
 • ε) Απαγόρευση απόλυσης «εξαρτημένων» ατόμων κατά την περίοδο της απεξάρτησης795
 • στ) Απαγόρευση καταγγελίας λόγω άρνησης εκ μέρους του μισθωτού της πρότασης για μεταβολή της εργασίας από πλήρη σε μερική απασχόληση795
 • ζ) Απαγόρευση απόλυσης ως αντίδραση σε καταγγελία για μη εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης795
 • η) Ακυρότητα καταγγελίας που έγινε λόγω αντίδρασης σε αίτημα ή λήψη γονικής άδειας795
 • θ) Απαγόρευση απόλυσης ηλικιωμένων εργαζομένων πέραν ορισμένου ποσοστού796
 • ι) Ακυρότητα καταγγελίας όταν αυτή έχει ως λόγο τη μεταβίβαση της επιχείρησης796
 • Ι. Αποζημίωση απόλυσης797
 • α) Τρόπος καταβολής της αποζημίωσης απόλυσης797
 • β) Διάκριση υπαλλήλων και εργατών ως προς την αποζημίωση απόλυσης800
 • γ) Υπολογισμός της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης804
 • δ) Ανώτατο όριο ποσού αποζημίωσης813
 • ε) Περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν οφείλεται αποζημίωση816
 • στ) Περιπτώσεις κατά τις οποίες οφείλεται μειωμένη αποζημίωση826
 • ζ) Ειδικές περιπτώσεις που οφείλεται κανονικά αποζημίωση831
 • η) Αποζημίωση απόλυσης ειδικών περιπτώσεων μισθωτών833
 • θ) Εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία για την άσκηση της αξίωσης για καταβολή της αποζημίωσης834
 • ι) Τοκοφορία της αξίωσης για καταβολή της αποζημίωσης837
 • ια) Ποινικές κυρώσεις από την μη καταβολή αποζημίωσης837
 • ΙΑ. Συνέπειες από την άκυρη απόλυση 837
 • α) Αξίωση αποδοχών υπερημερίας837
 • β) Επαναπασχόληση του ακύρως απολυθέντος849
 • γ) Αποζημίωση για ηθική βλάβη853
 • ΙΒ. Υποχρεώσεις συναφείς με την λύση της εργασιακής σχέσης 854
 • α) Αναγγελίες στον ΟΑΕΔ 854
 • β) Αναγγελία στο ΙΚΑ 856
 • ΙΓ. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας κατηγοριών εργαζομένων υπό ειδικές προϋποθέσεις856
 • α) Εργαζόμενες γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης και λοχείας856
 • β) Συνδικαλιστικά στελέχη861
 • γ) Μέλη των Συμβουλίων εργαζομένων881
 • δ) Μισθωτοί υποχρεωτικά τοποθετημένοι881
 • ε) Στρατευόμενοι μισθωτοί881
 • στ) Λοιπές περιπτώσεις προστασίας882
 • ΙΔ. Ομαδικές απολύσεις 886
 • α) Γενικά886
 • β) Έννοια ομαδικών απολύσεων887
 • γ) Πεδίο εφαρμογής 890
 • δ) Εργοδοτικές υποχρεώσεις893
 • ε) Εξέλιξη της διαδικασίας μετά τις διαβουλεύσεις895
 • στ) Συνέπειες παραβίασης των εργοδοτικών υποχρεώσεων897
 • 13.5. Λύση της σύμβασης εργασίας με πρωτοβουλία του μισθωτού898
 • Α. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους του μισθωτού (παραίτηση)898
 • Β. Σιωπηρή παραίτηση λόγω μακράς απουσίας του μισθωτού900
 • Γ. Οικειοθελής αποχώρηση με τη συγκατάθεση του εργοδότη902
 • Δ. Ομαδική οικειοθελής αποχώρηση μετά πρόταση του εργοδότη (εθελούσια έξοδος)906
 • 0
 • 0