Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-248-1
Σελίδες: 488
Συγγραφέας: Χ. Κληρίδης
Πρόλογος: Μ. Μ. Νικολάτος

Το δικηγορικό επάγγελμα είναι λειτούργημα. Έντιμο λειτούργημα. Η άσκηση της δικηγορίας είναι «τέχνη» βασισμένη στη νομική επιστήμη. Χωρίς τη δεύτερη δεν μπορεί να υπάρξει η πρώτη και χωρίς την πρώτη δεν μπορεί να ασκηθεί επιτυχής δικηγορία.

Το βιβλίο «Δικηγορία στην Κύπρο - Θεσμικό πλαίσιο και άσκηση επαγγέλματος»  πραγματεύεται για πρώτη φορά το ιστορικό πλαίσιο του δικηγορικού επαγγέλματος στην Κύπρο, τον ρόλο των δικηγόρων, τη σχέση τους με τους δικαστές, τους κανόνες δεοντολογίας, τις πρόνοιες του περί Δικηγόρων νόμου, την επαγγελματική ευθύνη και τον ρόλο του Γενικού Εισαγγελέα ως ηγέτη του Δικηγορικού σώματος, με κριτική διάθεση και αναφορά στη σχετική νομολογία.

Ειδικότερα, ιδιαίτερα κεφάλαια του έργου αφιερώνονται στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του δικηγόρου έναντι του πελάτη του, στην πειθαρχία και την εντιμότητα των δικηγόρων, στην άσκηση του επαγγέλματος από Κύπριους και Κοινοτικούς δικηγόρους και στη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου.

Ακόμα, ο συγγραφέας πραγματεύεται με εμβρίθεια το θέμα της επαγγελματικής αμέλειας, τον περί Δικηγόρων Νόμο, τις σχέσεις Δικαστών και δικηγόρων, καθώς και ζητήματα επαγγελματικής δεοντολογίας των δικηγόρων. Εξετάζει όμως και πρακτικά θέματα, όπως τη λειτουργία του δικηγορικού γραφείου, συνεντεύξεις με πελάτες και μάρτυρες, τη διαδικασία και προετοιμασία για την παρουσίαση της υπόθεσης στο δικαστήριο και την εξέταση μαρτύρων με ιδιαίτερη αναφορά στους εμπειρογνώμονες. Δίνονται ουσιαστικές συμβουλές στο ερώτημα τι πρέπει να επιδιώκεται και τι να αποφεύγεται για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει παράρτημα με τον Νόμο περί Δικηγόρων (Κεφ. 2) και τους κανονισμούς περί δεοντολογίας τους. Η έκδοση εμπλουτίζεται με πίνακες με πλούσια νομολογία και νομοθεσία, καθώς και σχετική βιβλιογραφία.

Το βιβλίο, μοναδικό στο είδος του, αποσκοπεί στο να καταστεί απαραίτητο βοήθημα στον δικηγόρο και φοιτητή αλλά και στο ευρύτερο κοινό που επιθυμεί να γνωρίσει το δικηγορικό επάγγελμα.

 • -2
 • Πρόλογος7
 • Ευχαριστήριο συγγραφέα9
 • Συντομογραφίες19
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ21
 • ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ21
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι23
 • Ιστορικό και Επαγγελματικό Πλαίσιο23
 • Α. Ιστορικό Πλαίσιο23
 • 1. Το Διάταγμα του 188223
 • 2. Η περίοδος 1894-195524
 • 3. Κεφάλαιο 2, Ο Περί Δικηγόρων Νόμος του 195526
 • Β. Επαγγελματικό Πλαίσιο27
 • 1. Βασικές πρόνοιες του περί Δικηγόρων Νόμου, Κεφ. 2 27
 • 2. Συνταγματικές Πρόνοιες 29
 • 3. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Δικηγόρου μέσα από Αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου29
 • 4. Ιστορική Εξέλιξη Δικηγορικού Επαγγέλματος εκτός Κύπρου35
 • 5. Ο ρόλος του Δικηγόρου39
 • α. Το καθήκον του Δικηγόρου να πείθει39
 • β. Ο πελάτης έχει δίκαιο έναντι τρίτων39
 • γ. Παχυδερμία39
 • δ. Πρεσβευτής της υπόθεσης του πελάτη του40
 • ε. Λειτουργός της Δικαιοσύνης40
 • στ. Στη θέση του Δικαστή και Αντιδίκου 41
 • Γ. Ο ρόλος του Γενικού Εισαγγελέα στο επάγγελμα των Δικηγόρων41
 • 1. Συνταγματικές Πρόνοιες41
 • 2. Νομικός Σύμβουλος του Κράτους και Άρχων των Ποινικών Διώξεων 42
 • 3. Πρόνοιες του Κεφ. 2 Περί Δικηγόρων Νόμου σε σχέση με το Γενικό Εισαγγελέα44
 • 4. Ιστορική Εξέλιξη46
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI49
 • ο Περί Δικηγόρων Νόμος49
 • Α. Νομικό Πλαίσιο49
 • Β. Ασκείν την δικηγορία49
 • Γ. Νομικό Συμβούλιο51
 • Δ. Προϋποθέσεις για Εγγραφή δικηγόρων51
 • Ε. Εξέταση Νομικού Συμβουλίου52
 • ΣΤ. Ασκούμενοι Δικηγόροι53
 • Ζ. Εγγραφή Δικηγόρων54
 • Η. Δικηγορική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης - ΔΕΠΕ55
 • Θ. Ασφαλιστική Κάλυψη57
 • Ι. Άσκηση του Επαγγέλματος57
 • IA. Δικηγορικοί Σύλλογοι59
 • ΙΒ. Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος 59
 • ΙΓ. Τοπικοί Δικηγορικοί Σύλλογοι63
 • ΙΔ. Συντάξεις και Χορηγήματα65
 • 1. Παράδειγμα υπολογισμού σύνταξης και εφάπαξ67
 • ΙΕ. Ποικίλες Διατάξεις68
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙIΙ69
 • Πειθαρχία69
 • Α. Έντιμο Επάγγελμα 69
 • Β. Πειθαρχικό Συμβούλιο70
 • Γ. Ηθική αισχρότητα, επονείδιστη και δόλια ή ασυμβίβαστη με το επάγγελμα διαγωγή77
 • Δ. Οι Περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμοί80
 • 1. Γενικές Διατάξεις81
 • 2. Γενικές Αρχές81
 • 3. Σχέση με τους πελάτες85
 • 4. Σχέση με τους Δικαστές87
 • 5. Σχέση με Διαιτητές, Πραγματογνώμονες και άλλα πρόσωπα91
 • 6. Σχέση μεταξύ των Δικηγόρων91
 • Ε. Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου - Περαιτέρω Ανάλυση92
 • ΣΤ. Συμπεράσματα95
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV97
 • Επαγγελματική Αμέλεια Δικηγόρων97
 • Α. Περιορισμένες αγωγές κατά δικηγόρων97
 • Β. Παραδείγματα Αμέλειας98
 • Γ. Αμέλεια δικηγόρων - Η νομική πτυχή101
 • Δ. Επίπεδο επιμέλειας και φροντίδας102
 • Ε. Αποζημιώσεις 104
 • ΣΤ. Πρόσφατη Νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου108
 • Ζ. Παραδείγματα από Νομολογία Αγγλικών Δικαστηρίων 119
 • Η. Συμπεράσματα125
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ V127
 • Άσκηση Δικηγορίας - Κύπριοι και Κοινοτικοί Δικηγόροι127
 • Α. Εισαγωγή127
 • Β. Άσκηση του επαγγέλματος στη Κύπρο127
 • Γ. Παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους Κρατών Μελών130
 • Δ. Μόνιμη άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος από δικηγόρους Κρατών Μελών132
 • Ε. Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου134
 • ΣΤ. Άσκηση δικηγορίας από Κύπριους δικηγόρους στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης140
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI143
 • Ο ρόλος του Δικηγόρου και η σχέση του με τους Δικαστές143
 • Α. Ο δικηγόρος έχει υποχρέωση να ανταποκρίνεται στο ρόλο του143
 • Β. Δεοντολογία - Αμοιβαίος Σεβασμός143
 • Γ. Ανεξαρτησία144
 • Δ. Επαγγελματισμός - ακεραιότητα - ήθος146
 • Ε. Παράπονα κατά Δικαστών147
 • 1. Στην Ελλάδα148
 • 2. Στην Αγγλία148
 • ΣΤ. Πειθαρχική Διαδικασία κατά Δικαστών 149
 • Ζ. Σχέσεις Δικηγόρων - Δικαστών στην πράξη157
 • Η. Δικαστική Αρετή161
 • Θ. Η Υπόθεση Καμένου - Απαράδεχτη Επαναλαμβανόμενη Συμπεριφορά167
 • 1. Δικαστική Ανεξαρτησία 168
 • 2. Ακεραιότητα169
 • 3. Επιμέλεια170
 • 4. Ισότητα171
 • 5. Αμερόληπτη Δικαιοσύνη171
 • Ι. Ανάρμοστη Συμπεριφορά175
 • ΙΑ. Αιτήματα Εξαίρεσης Δικαστών182
 • ΙΒ. Δικαστική εκτροπή188
 • ΙΓ. Διαφάνεια στην Πολιτική και Δικαιοσύνη189
 • ΙΔ. Υπόθεση Κυπριανού και τροποποίηση της νομοθεσίας στην Κύπρο 194
 • ΙΕ. Ο Περί Δικαστηρίων Νόμος - Άρθρο 44 - Καταφρόνηση του Δικαστηρίου197
 • ΙΣΤ. Περαιτέρω παραδείγματα από Αγγλία - Αμερική198
 • ΙΖ. Βασικοί κανόνες συμπεριφοράς201
 • ΙΗ. Συμπεράσματα202
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ205
 • Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ205
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι207
 • Προετοιμασία της Υπόθεσης207
 • Α. Η Δικηγορία είναι πρωτίστως τέχνη207
 • Β. Τα διάφορα στάδια προετοιμασίας υπόθεσης208
 • 1. Η Πρώτη Συνέντευξη με πελάτη208
 • 2. Επιστολογραφία: “Theory of the case” 210
 • 3α. Συνεντεύξεις και προφορικές συμβουλές212
 • 3β. Ο Καθορισμός της Αμοιβής 218
 • 4. Καταθέσεις Μαρτύρων219
 • 5. Περαιτέρω προδικαστικά θέματα - Προσωρινά Διατάγματα και επιλογή Δικαστηρίου232
 • 6. Δικονομικά Θέματα234
 • 7. Σύνταξη Δικογράφων236
 • 8. Νομική Έρευνα237
 • 9. Σύνταξη Νομικών Εγγράφων249
 • 10. Γνωματεύσεις253
 • 11. Άρθρα προς δημοσίευση256
 • 12. Κατατοπισμένη Κριτική258
 • 13. Δημόσιες Συνεντεύξεις264
 • 14. Πρακτική επίλυση προβλημάτων264
 • 15. Διαπραγματεύσεις268
 • 16. Εκθέσεις271
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ II273
 • Η παρουσίαση της υπόθεσης στο Δικαστήριο273
 • Α. Πειστικότητα273
 • 1. Βάρος Απόδειξης273
 • 2. “Προβληματίστε το Δικαστήριο”274
 • 3. Καλή συμπεριφορά έναντι πάντων και σωστή εικόνα274
 • 4. Σωστή Κρίση, Σωστός Χειρισμός και Σεβασμός στο Δικαστήριο277
 • 5. Ακαταμάχητα Επιχειρήματα278
 • Β. Θέματα τα οποία ο δικηγόρος πρέπει να εξετάσει προτού εμφανιστεί στο Δικαστήριο 279
 • Γ. Προετοιμασία Αποδεικτικών Στοιχείων283
 • Δ. Συμβουλές για τη προετοιμασία και παρουσίαση της υπόθεσης ενώπιον Δικαστηρίου 284
 • 1. Γενικά284
 • 2. Ημερολόγιο286
 • 3. Μελέτη Φακέλου287
 • 4. Ενδυμασία288
 • 5. Η παρουσίαση της υπόθεσης289
 • 6. Η συμπεριφορά του Δικηγόρου κατά την δικάσιμο297
 • 7. Χειρισμός ερωτήσεων από το Δικαστήριο - Δικαστικές παρεμβάσεις304
 • 8. Πρακτικά Θέματα Εμφάνισης Ενώπιον Δικαστηρίου- Σκελετός Αγόρευσης311
 • 9. Αγορεύσεις314
 • α. Πλήρης προετοιμασία320
 • β. Άριστη γνώση των Πρακτικών (records)321
 • γ. Άριστη γνώση των Αυθεντιών 322
 • δ. Επιλογή Επιχειρημάτων από τα Περιγράμματα Αγόρευσης 323
 • ε. Ευελιξία324
 • στ. Απόλυτη σαφήνεια όσον αφορά τη θεωρία της υπόθεσης324
 • ζ. Απόλυτη σαφήνεια σχετικά με το τι ζητά ο δικηγόρος από το Δικαστήριο325
 • η. Μεθοδική Προετοιμασία 326
 • θ. Παρακολούθηση Αγορεύσεων326
 • ι. Έλεγχος των Αυθεντιών την παραμονή της ακροάσεως327
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIi329
 • Η εξέταση μαρτύρων329
 • Α. Προετοιμασία για την Κυρίως Εξέταση329
 • Β. Η Κυρίως Εξέταση330
 • 1. Προφορική Εξέταση330
 • 2. Γραπτή Δήλωση335
 • Παρατηρήσεις / Συμπεράσματα340
 • Γ. Προετοιμασία για την Αντεξέταση346
 • 1. Πρόσφατη Νομολογία346
 • 2. Πρωταρχικοί στόχοι αντεξέτασης: Εισαγωγή 348
 • Δ. Η τέχνη της Αντεξέτασης349
 • Ε. Βασικοί Κανόνες359
 • 1. Χρειάζεται να γίνει Αντεξέταση;359
 • 2. Ψυχραιμία και ευγένεια 360
 • 3. Καλή προετοιμασία και γνώση του φακέλου362
 • 4. Μελέτη και εντοπισμός αντιφατικών δηλώσεων362
 • 5. Επικίνδυνο το ψάρεμα μαρτυρίας364
 • 6. Επίθεση τύπου ΛΟΚ 365
 • 7. Επικέντρωση σε βασικά σημεία και όχι σε λεπτομέρειες367
 • 8. Σύντομες και κατανοητές ερωτήσεις - Καθοδηγητικές ερωτήσεις 367
 • 9. Να αποφεύγεται η «τελευταία θανάσιμη ερώτηση» 368
 • 10. Ποτέ δεν πρέπει ο δικηγόρος να ζητά από το μάρτυρα να εξηγήσει την απάντηση που έδωσε370
 • 11. Να απευθύνει το σχόλιό του προς το Δικαστήριο και ποτέ προς το μάρτυρα370
 • 12. Ποτέ να μη ζητήσει τη βοήθεια του μάρτυρα370
 • 13. Να μην επανέρχεται σε θέματα που έκλεισαν371
 • 14. Να αναζητά αντιπαράθεση με τον μάρτυρα έτσι ώστε να τον προκαλέσει371
 • ΣΤ. Συμπεράσματα και τελικές παρατηρήσεις382
 • Ζ. Επανεξέταση384
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV389
 • Μαρτυρία Εμπειρογνωμόνων389
 • Α. Εισαγωγή389
 • Β. Δεκτότητα και σημασία μαρτυρίας εμπειρογνώμονα391
 • Γ. Γενικές Αρχές σε σχέση με τη μαρτυρία εμπειρογνωμόνων393
 • Δ. Κυρίως Εξέταση εμπειρογνωμόνων398
 • Ε. Η αντεξέταση εμπειρογνωμόνων400
 • 1. Αμφισβήτηση μαρτυρίας εμπειρογνώμονα400
 • 2. Τεχνικές αντεξέτασης εμπειρογνώμονα401
 • α. Προσβολή αξιοπιστίας402
 • β. Γεγονότα επί των οποίων βασίζεται η έκθεση406
 • ΣΤ. Συμπεράσματα409
 • Παράρτημα411
 • A) Ο περί Δικηγόρων Νόμος (Κεφ. 2)411
 • B) Οι περί Δεοντολογίας των δικηγόρων κανονισμοί445
 • Πίνακας Νομοθεσίας457
 • Πίνακας Αποφάσεων465
 • Βιβλιογραφία477
 • Ευρετήριο481
 • 0
 • 0