Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-249-8
Σελίδες: 784
Συγγραφέας: Α. – Β. Μακρυνόρη, Α. Ανδριανέσης, Χ. Αποστολόπουλος, Μ. Βαρελά, Ι. Γεροντίδης, Ε. Καραμανάκου, Μ. Ορφανίδου, Γ. Πανίτσας, Η. Σταματάκη
Επιμέλεια: Π. Μασούρος

Το παρόν συλλογικό έργο «Αγωγές & Αιτήσεις ΙΚΕ, ΕΠΕ, Προσωπικών Εταιριών» έρχεται να συμπληρώσει το έργο «Αγωγές & Αιτήσεις Ανώνυμης Εταιρίας» (εκδ. 2016) καλύπτοντας εκείνο το τμήμα της εταιρικής δικαστηριακής πράξης που σχετίζεται με τους εταιρικούς τύπους που απαντώνται συχνότερα στην ελληνική πραγματικότητα (ΙΚΕ, ΕΠΕ και Προσωπικές Εταιρίες). Οι εν λόγω εταιρικοί τύποι φιλοξενούν τη μεγαλύτερη ίσως μερίδα των δραστηριοτήτων της ελληνικής επιχειρηματικότητας και οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εκ τούτου τύχει εντατικότερης ανάλυσης στη νομολογία των δικαστηρίων μας σε σχέση με τον ΚΝ 2190/1920 που αφορά στις ανώνυμες εταιρίες.

Οι σχετικές αναλύσεις που απαντώνται στην ελληνική βιβλιογραφία εστιάζουν στην πλειοψηφία τους στη θεωρία έχοντας έτσι συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του εταιρικού νομικού δόγματος. Ωστόσο, δεν παρουσιάζουν τον πρακτικό εκείνο προσανατολισμό που θα τις καθιστούσε ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του νομικού της πράξης, ο οποίος συχνά καλείται να συμφιλιώσει αντικρουόμενες προσεγγίσεις μεταξύ θεωρίας και νομολογίας στην εφαρμογή των κανόνων για τα ένδικα βοηθήματα που θα διανοίξουν την εταιρική δίκη. Το παρόν έργο φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το κενό της ελληνικής βιβλιογραφίας και να γίνει το κείμενο «πρώτης καταφυγής» του νομικού της πράξης, όταν σχεδιάζεται η άσκηση σχετικών ενδίκων βοηθημάτων για την επίλυση προκλήσεων της εταιρικής ζωής.

Η ύλη του παρόντος έργου κατανέμεται κατ’ αρχήν ανά εταιρικό τύπο (ΙΚΕ, ΕΠΕ και Προσωπικές Εταιρίες) και η ανάπτυξη των ενδίκων βοηθημάτων ακολουθεί τη φιλοσοφία του πρόδρομου συλλογικού έργου «Αγωγές & Αιτήσεις Ανώνυμης Εταιρίας» (εκδ. 2016) στηριζόμενη κατά προτεραιότητα στη νομολογία των δικαστηρίων μας, αλλά χωρίς να διαθέτει τα χαρακτηριστικά έλλειψης δογματικής ανάλυσης που εμφανίζουν άλλα έργα της ελληνικής βιβλιογραφίας που απευθύνονται στην πράξη. Έτσι με ευσύνοπτο τρόπο ο νομικός της πράξης μπορεί να βεβαιωθεί, ότι είναι ενήμερος για τις πλέον πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις στον κλάδο των ΙΚΕ, ΕΠΕ και Προσωπικών Εταιριών σε ό,τι αφορά στα ένδικα δικαιώματα των εντολέων του, αλλά και να καταγράψει τις βασικές θέσεις της θεωρίας, καθώς και την περαιτέρω βιβλιογραφία που θα του είναι χρήσιμη στο πλαίσιο του βοηθήματος που τον ενδιαφέρει. Τέλος, κάθε ένδικο βοήθημα που συμπεριλαμβάνεται στο έργο, εκτός από την πρακτική και θεωρητική του ανάλυση, συνοδεύεται και από ένα υπόδειγμα, το οποίο ευχερώς ο νομικός της πράξης μπορεί να προσαρμόσει στις ιδιαιτερότητες της δικής του υπόθεσης κερδίζοντας χρόνο και ενισχύοντας τα επιχειρήματά του.

Το έργο, που συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο τον νομικό της πράξης και κάθε εφαρμοστή του δικαίου που ασχολείται με το εταιρικό δίκαιο.

 • -2
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ7
 • I. ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΙΚΕ41
 • § 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ39
 • Άρθρο 59 Ν 4072/2012 - Ανάκληση διαχειριστή με απόφαση των εταίρων39
 • Άρθρο 60 Ν 4072/2012 - Διορισμός και ανάκληση διαχειριστή από εταίρο39
 • Άρθρο 61 Ν 4072/2012 - Ανάκληση διαχειριστή από το δικαστήριο39
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις41
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις44
 • Α. Διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση44
 • Β. Αίτηση εταίρων45
 • Γ. Συνδρομή σπουδαίου λόγου46
 • ΙΙΙ. Συνέπειες47
 • ΙV. Δικονομικά 48
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:50
 • Αίτηση ανάκλησης διαχειριστή κατ’ άρθρα 59, 60 και 61 Ν 4072/201250
 • § 2. ΑΓΩΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ53
 • Άρθρο 65 Ν 4072/2012 - Υποχρέωση πίστεως53
 • Άρθρο 67 Ν 4072/2012 - Ευθύνη διαχειριστή53
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις57
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις59
 • Α. Πεδίο εφαρμογής59
 • Β. Ευθύνη διαχειριστή ΙΚΕ62
 • 1. Εισαγωγικά62
 • 2. Παραβίαση του νόμου ή του καταστατικού 63
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ-2
 • 3. Διαχειριστικό πταίσμα64
 • 4. Ειδικά η υποχρέωση πίστης των διαχειριστών ΙΚΕ64
 • 5. Εξαιρέσεις από την ευθύνη του διαχειριστή - Απαλλαγή διαχειριστή68
 • ΙΙΙ. Αξίωση αποζημίωσης72
 • Α. Άσκηση εταιρικής αξίωσης72
 • Β. Ειδικός εκπρόσωπος73
 • Γ. Άμυνα εναγόμενου74
 • ΙV. Δικονομικά75
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:76
 • Αγωγή ευθύνης κατά των διαχειριστών κατ’ άρθρα 65 και 67 Ν 4072/201276
 • § 3. ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ79
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις81
 • Άρθρο 100 Ν 4072/2012 - Έγκριση των καταστάσεων από τους εταίρους και διανομή κερδών79
 • Άρθρο 105 Ν 4072/2012 - Εργασίες εκκαθάρισης79
 • ΙΙ. Αγωγή καταβολής αναλογούντων κερδών81
 • Α. Αξίωση σε καταβολή κερδών81
 • Β. Δικονομικά84
 • ΙΙΙ. Αγωγή απόδοσης του αναλογούντος προϊόντος της εκκαθάρισης85
 • Α. Αξίωση σε προϊόν εκκαθάρισης85
 • Β. Δικονομικά86
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:88
 • Αγωγή απόδοσης αναλογίας στα κέρδη κατ’ άρθρο 100 Ν 4072/201288
 • Αγωγή απόδοσης στο προϊόν της εκκαθάρισης κατ’ άρθρο 105 Ν 4072/201291
 • § 4. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΙΚΕ94
 • Άρθρο 74 Ν 4072/2012 - Ελαττωματικές αποφάσεις των εταίρων94
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις95
 • ΙΙ. Ακυρώσιμες αποφάσεις97
 • Α. Λόγοι ακυρωσίας97
 • Β. Αίτηση ακύρωσης - Δικονομικά98
 • ΙΙΙ. Άκυρες αποφάσεις100
 • Α. Λόγοι ακυρότητας100
 • Β. Προβολή ακυρότητας - Δικονομικά 101
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:103
 • Αίτηση ακύρωσης απόφασης εταίρων ΙΚΕ κατ’ άρθρο 74 Ν 4072/2012103
 • Αίτηση αναγνώρισης ακυρότητας απόφασης εταίρων ΙΚΕ κατ’ άρθρο 74 Ν 4072/2012106
 • § 5. ΑΙΤΗΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ109
 • Άρθρο 53 Ν 4072/2012 - Κήρυξη ακυρότητας της εταιρείας109
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις110
 • ΙΙ. Λόγοι ακυρότητας της εταιρίας111
 • ΙΙΙ. Υποβολή αίτησης και κήρυξη ακυρότητας - Δικονομικά113
 • IV. Θεραπεία ακυρότητας115
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:116
 • Αίτηση κήρυξης ακυρότητας της εταιρίας κατ’ άρθρο 53 Ν 4072/2012116
 • § 6. ΑΙΤΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ Ή ΕΤΑΙΡΩΝ119
 • Άρθρο 89 Ν 4072/2012 - Είσοδος νέου εταίρου - νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους119
 • Άρθρο 90 Ν 4072/2012 - Αύξηση κεφαλαίου119
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις121
 • ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής123
 • Α. Είσοδος νέου εταίρου ή ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους123
 • Β. Αύξηση κεφαλαίου125
 • ΙΙΙ. Δικονομικά127
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:130
 • Αίτηση λήψης απόφασης παρά τις αντιρρήσεις εταίρου ή εταίρων κατ’ άρθρο 89 Ν 4072/2012130
 • Αίτηση λήψης απόφασης παρά τις αντιρρήσεις εταίρου ή εταίρων κατ’ άρθρο 90 Ν 4072/2012133
 • § 7. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ή ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ136
 • Άρθρο 94 Ν 4072/2012 - Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων136
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις137
 • ΙΙ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις138
 • Α. Σοβαρές υπόνοιες παραβίασης του νόμου ή του καταστατικού138
 • Β. Αίτηση εταίρων139
 • ΙΙΙ. Δικονομικά140
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:142
 • Αίτηση διορισμού ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή σε περίπτωση παραβίασης του νόμου ή του καταστατικού κατ’ άρθρο 94 Ν 4072/2012142
 • § 8. ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ145
 • Άρθρο 92 Ν 4072/2012 - Έξοδος εταίρου145
 • Άρθρο 93 Ν 4072/2012 - Αποκλεισμός εταίρου145
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις146
 • ΙΙ. Έξοδος εταίρου147
 • Α. Σπουδαίος λόγος148
 • Β. Δικαστική απόφαση - Δικονομικά - Ακύρωση των εταιρικών μεριδίων149
 • ΙΙΙ. Αποκλεισμός εταίρου 151
 • Α. Σπουδαίος λόγος151
 • Β. Απόφαση των εταίρων152
 • Γ. Δικαστική απόφαση και καταβολή της αξίας των μεριδίων - Δικονομικά - Ακύρωση εταιρικών μεριδίων153
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:155
 • Αίτηση εξόδου εταίρου κατ’ άρθρο 92 Ν 4072/2012155
 • Αίτηση αποκλεισμού εταίρου κατ’ άρθρα 92 και 93 Ν 4072/2012158
 • § 9. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ161
 • Άρθρο 88 Ν 4072/2012 - Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων161
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις162
 • ΙΙ. Διαδικασία - Δικονομικά163
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:167
 • Αίτηση για κατάσχεση εταιρικών μεριδίων κατ’ άρθρο 88 Ν 4072/2012167
 • § 10. ΑΙΤΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ170
 • Άρθρο 91 Ν 4072/2012 - Μείωση κεφαλαίου170
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις171
 • ΙΙ. Προβολή αντιρρήσεων από δανειστές171
 • III. Αίτηση αξιολόγησης αντιρρήσεων - Δικονομικά172
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:174
 • Αίτηση αξιολόγησης των αντιρρήσεων των εταιρικών δανειστών σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου κατ’ άρθρο 91 Ν 4072/2012174
 • § 11. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ177
 • Άρθρο 110 N 4072/2012 - Προστασία των δανειστών177
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις178
 • ΙΙ. Αντιρρήσεις δανειστών179
 • ΙΙΙ. Αίτηση προόδου της συγχώνευσης - Δικονομικά179
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:181
 • Αίτηση προόδου της συγχώνευσης παρά τις αντιρρήσεις εταιρικών δανειστών κατ’ άρθρο 110 Ν 4072/2012181
 • § 12. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ183
 • Άρθρο 114 N 4072/2012 - Ακυρωσία και ακυρότητα της συγχώνευσης183
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις184
 • ΙΙ. Ακυρωσία συγχώνευσης - Δικονομικά184
 • ΙΙΙ. Ακυρότητα συγχώνευσης - Δικονομικά186
 • IV. Συνέπειες ακύρωσης ή αναγνώρισης ακυρότητας συγχώνευσης 188
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:189
 • Αίτηση ακύρωσης της συγχώνευσης κατ’ άρθρο 114 Ν 4072/2012189
 • Αίτηση αναγνώρισης της ακυρότητας της συγχώνευσης κατ’ άρθρο 114 Ν 4072/2012191
 • § 13. ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΙΚΑΙΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ193
 • Άρθρο 115 N 4072/2012 - Μη δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής193
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις194
 • ΙΙ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις195
 • ΙΙΙ. Δικονομικά197
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:198
 • Αγωγή αποζημίωσης λόγω μη δίκαιης και λογικής σχέσης ανταλλαγής στη συγχώνευση κατ’ άρθρο 115 Ν 4072/2012198
 • § 14. ΑΓΩΓΗ ΔΑΝΕΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ201
 • Άρθρο 79 N 4072/2012 - Εγγυητικές εισφορές201
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις202
 • ΙΙ. Η ευθύνη του εταίρου με εγγυητικές εισφορές203
 • ΙΙΙ. Αγωγή εταιρικού δανειστή - Δικονομικά206
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:208
 • Αγωγή δανειστή κατά εταίρου με εγγυητικές εισφορές κατ’ άρθρο 79 Ν 4072/2012208
 • II. ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΕ213
 • § 15. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 26 Ν 3190/1955213
 • Άρθρο 26 N 3190/1955213
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις215
 • ΙΙ. Προϋπόθεσης γέννεσης ευθύνης των διαχειριστών απέναντι στην εταιρία215
 • III. Πεδίο εφαρμογής217
 • ΙV. Ενεργητική νομιμοποίηση και λοιπά δικονομικά ζητήματα219
 • V. Παραγραφή225
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:227
 • Εταιρική αγωγή κατά των διαχειριστών κατ’ αρθρο 26 Ν 3190/1955227
 • § 16. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ232
 • Άρθρο 47 παρ. 4 Ν 3190/1955232
 • Ι. Πεδίο εφαρμογής233
 • ΙΙ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης αίτησης ανάκλησης εκκαθαριστή ΕΠΕ234
 • ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα235
 • Α. Καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα, εφαρμοστέα διαδικασία235
 • Β. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση236
 • Γ. Κλητεύσεις236
 • Δ. Κύρια παρέμβαση για πρόταση αντικαταστάτη237
 • Ε. Ρήτρα διαιτησίας237
 • ΣΤ. Διεθνής δικαιοδοσία238
 • Ζ. Ισχύς απόφασης238
 • Η. Προσωρινή ανάκληση εκκαθαριστών ΕΠΕ ως ειδικό ασφαλιστικό μέτρο238
 • Θ. Αίτημα της αίτησης ανάκλησης εκκαθαριστή239
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:240
 • Αίτηση ανάκλησης εκκαθαριστών με δικαστική απόφαση κατ’ άρθρο 47 παρ. 4 Ν 3190/1955240
 • § 17. ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΕΡΔΗ243
 • Άρθρο 35 παρ. 1 Ν 3190/1955243
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις244
 • ΙΙ. Έννοια καθαρού κέρδους244
 • ΙΙΙ. Ποσοστό συμμετοχής στα εταιρικά κέρδη 246
 • ΙV. Προϋποθέσεις γένεσης του δικαιώματος κερδών 248
 • Α. Απουσία αντίθετης καταστατικής διάταξης 248
 • Β. Απουσία αντίθετης απόφασης Συνέλευσης των εταίρων249
 • Γ. Απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων ΕΠΕ για έγκριση ισολογισμού251
 • Δ. Απόφαση Συνέλευσης των εταίρων ΕΠΕ για διανομή κερδών 252
 • Ε. Αφαίρεση υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού της ΕΠΕ254
 • V. Λοιπά Ζητήματα255
 • Α. Προκαταβολές (προδιανομές) κερδών πριν από την έγκριση του ισολογισμού της ΕΠΕ255
 • Β. Υπέρογκες ή εικονικές αμοιβές προς κάποιους από τους εταίρους της ΕΠΕ256
 • VI. Δικονομικά257
 • Α. Καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα 257
 • Β. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση257
 • Γ. Αίτημα257
 • Δ. Παραγραφή δικαιώματος απόδοσης κερδών της ΕΠΕ258
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:259
 • Αγωγή απόδοσης της αναλογίας στα εταιρικά κέρδη κατ’ άρθρο 35 παρ. 1 Ν 3190/1955259
 • § 18. ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ263
 • Άρθρο 50 εδ. β΄ Ν 3190/1955263
 • I. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις264
 • ΙI. Έννοια προϊόντος εκκαθάρισης 264
 • ΙΙΙ. Ποσοστό συμμετοχής στο προϊόν εκκαθάρισης265
 • ΙV. Προϋποθέσεις γένεσης αξίωσης εταίρου ΕΠΕ στο προϊόν της εκκαθάρισης267
 • V. Τρόποι διανομής268
 • VΙ. Λήψη απόφασης περί τρόπου διανομής270
 • Α. Ρήτρα καταστατικού270
 • Β. Απόφαση Συνέλευσης των εταίρων271
 • Γ. Απόφαση εκκαθαριστών 272
 • VΙΙ. Τρόπος διεξαγωγής αυτούσιας διανομής στην πράξη272
 • VΙΙΙ. Δικονομικά Ζητήματα273
 • Α. Καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο273
 • Β. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση273
 • Γ. Αίτημα της αγωγής273
 • Δ. Παραγραφή δικαιώματος διανομής του προϊόντος της εκκαθάρισης της ΕΠΕ274
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:275
 • Αγωγή διανομής προϊόντος εκκαθάρισης κατ’ άρθρο 50 εδ. β΄ Ν 3190/1955275
 • § 19. ΑΓΩΓΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ279
 • Άρθρο 15 Ν 3190/1955279
 • Ι. Η ελαττωματικότητα των αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων280
 • ΙΙ. Η ακυρώσιμη απόφαση283
 • ΙΙΙ. Η αγωγή ακύρωσης283
 • Α. Προθεσμία άσκησης283
 • Β. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα 284
 • Γ. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση284
 • Δ. Διαδικασία - Απόδειξη286
 • Ε. Δικαστική απόφαση287
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:289
 • Αγωγή ακύρωσης απόφασης συνέλευσης εταίρων κατ’ άρθρο 15 Ν 3190/1955289
 • § 20. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ (ΑΡΘΡΟ 11 Ν 3190/1955) Ή ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ. 3 Ν 3190/1955)292
 • Άρθρο 11 N 3190/1955292
 • Άρθρο 10 N 3190/1955 - [παρατίθενται επιλεκτικά οι κρίσιμες διατάξεις]292
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις294
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις 295
 • Α. Πεδίο εφαρμογής295
 • Β. Προϋποθέσεις ενδίκου βοηθήματος296
 • 1. Ως προς το δικαίωμα της μειοψηφίας για σύγκληση της έκτακτης συνέλευσης των εταίρων296
 • 2. Ως προς το ατομικό δικαίωμα για σύγκληση της τακτικής συνέλευσης των εταίρων300
 • Γ. Εφαρμοστέο δίκαιο301
 • ΙΙΙ. Δικονομικά301
 • Α. Αρμόδιο δικαστήριο (καθ’ ύλην, κατά τόπον, διεθνής δωσιδικία)301
 • Β. Νομιμοποίηση και διαδικασία 301
 • Γ. Ισχύς, περιεχόμενο και προσβολή της δικαστικής απόφασης 303
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:305
 • Αίτηση για σύγκληση Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων κατ’ άρθρο 11 Ν 3190/1955305
 • Αίτηση για σύγκληση Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων κατ’ άρθρο 10 Ν 3190/1955313
 • § 21. ΑΓΩΓΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΕΠΕ319
 • Άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ΄ Ν 3190/1955319
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 320
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις άσκησης αγωγής320
 • Α. Αγωγή εταίρου ή εταίρων του 1/10 του κεφαλαίου τηs ΕΠΕ320
 • Β. Συνδρομή σπουδαίου λόγου λύσης ΕΠΕ321
 • Γ. Έσχατο μέσο αντιμετώπισης της κατάστασης αδιεξόδου 329
 • Δ. Υπαιτιότητα του ενάγοντα ή/και των λοιπών εταίρων ΕΠΕ330
 • ΙΙΙ. Δικονομικά Ζητήματα331
 • Α. Καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο - Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση - Αίτημα331
 • Β. Ισχύς δικαστικής απόφασης332
 • Γ. Τριτανακοπή - Συμβιβασμός333
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:334
 • Αγωγή δικαστικής λύσης ΕΠΕ κατ’ άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ΄ Ν 3190/1955334
 • § 22. ΑΙΤΗΣΗ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ½ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ337
 • Άρθρο 45 Ν 3190/1955337
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις338
 • ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής και νομιμοποίηση339
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:342
 • Αίτηση λύσης της εταιρίας λόγω απώλειας του ½ της εταιρικής περιουσίας και μη σύγκλησης συνέλευσης κατ’ άρθρο 45 Ν 3190/1955342
 • § 23. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ346
 • Άρθρο 36 Ν 3190/1955 - Συμπληρωματικαί εισφοραί346
 • Άρθρο 37 Ν 3190/1955 - Μη καταβολή συμπληρωματικών εισφορών346
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις347
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις348
 • Α. Έγκυρη υποχρέωση καταβολής συμπληρωματικών εισφορών348
 • Β. Μη εμπρόθεσμη καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς350
 • Γ. Υποβολή αίτησης και έκδοση δικαστικής απόφασης350
 • ΙΙΙ. Δικονομικά351
 • IV. Εκποίηση του μεριδίου352
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:354
 • Αίτηση αποκλεισμού εταίρου και εκποίησης εταιρικού μεριδίου λόγω μη καταβολής συμπληρωματικών εισφορών κατ’ άρθρα 36 και 37 Ν 3190/1955354
 • § 24. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ357
 • Άρθρο 33 Ν 3190/1955 - Έξοδος εταίρου και αποκλεισμός εταίρου357
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις358
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις εξόδου359
 • Α. Προλεγόμενα359
 • Β. Ύπαρξη σπουδαίου λόγου359
 • Γ. Δικαστική απόφαση και καταβολή της αξίας της μερίδας συμμετοχής362
 • ΙΙΙ. Δικονομικά362
 • IV. Υπολογισμός και καταβολή της αξίας της μερίδας συμμετοχής365
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:372
 • Αίτηση έκδοσης απόφασης περί εξόδου εταίρου λόγω σπουδαίου λόγου κατ’ άρθρο 33 Ν 3190/1955372
 • § 25. ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ375
 • Άρθρο 33 Ν 3190/1955 - Έξοδος εταίρου και αποκλεισμός εταίρου375
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις376
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις αποκλεισμού του εταίρου377
 • Α. Προλεγόμενα377
 • Β. Σπουδαίος λόγος377
 • Γ. Απόφαση της συνέλευσης379
 • Δ. Απόφαση δικαστηρίου 380
 • Ε. Προσδιορισμός και καταβολή της αξίας της εταιρικής μερίδας380
 • ΙΙΙ. Δικονομικά381
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:384
 • Αγωγή αποκλεισμού εταίρου για σπουδαίο λόγο κατ’ άρθρο 33 παρ. 3 Ν 3190/1955384
 • § 26. ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ387
 • Άρθρο 43 Ν 3190/1955387
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις388
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις και πεδίο εφαρμογής390
 • ΙΙΙ. Χαρακτηριστικά της αίτησης λύσης393
 • ΙΙΙ. Περιπτώσεις μη επέλευσης της εταιρικής λύσης394
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:397
 • Αίτηση εξερχόμενου εταίρου για λύση της εταιρίας λόγω μη μείωσης εταιρικού κεφαλαίου εντός 15 ημερών από έκδοση απόφασης προσδιορισμού αξίας μερίδας εξερχόμενου εταίρου κατ’ άρθρο 43 Ν 3190/1955397
 • § 27. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 29 § 1 Ν 3190/1955401
 • Άρθρο 29 Ν 3190/1955401
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις402
 • II. Αρμόδιο δικαστήριο και φύση δικαστικής διαδικασίας404
 • ΙΙΙ. Ο τρόπος υπολογισμού της αξίας της εταιρικής συμμετοχής406
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:408
 • Αίτηση προσδιορισμού της αξίας του εταιρικού μεριδίου στο πλαίσιο μεταβίβασης αιτία θανάτου κατ’ άρθρο 29 § 1 Ν 3190/1955408
 • § 28. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ412
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις413
 • ΙΙ. Διαδικασία - Δικονομικά414
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:421
 • Αίτηση για κατάσχεση εταιρικών μεριδίων κατ’ άρθρο 30 Ν 3190/1955421
 • Άρθρο 30 Ν 3190/1955 - Κατάσχεσις εταιρικού μεριδίου412
 • § 29. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 42 §2 Ν 3190/1955424
 • Άρθρο 42 Ν 3190/1955424
 • Ι. Προαπαιτούμενα για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου425
 • ΙΙ. Οι αντιρρήσεις των εταιρικών δανειστών426
 • ΙΙΙ. Άμυνα της εταιρίας στις προβαλλόμενες αντιρρήσεις των δανειστών428
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:430
 • Αίτηση προόδου της διαδικασίας μείωσης κεφαλαίου πάρα τις αντιρρήσεις των εταιρικών δανειστών κατ’ άρθρο 42 §2 Ν 3190/1955430
 • § 30. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 54 §3 Ν 3190/1955434
 • Άρθρο 54 Ν 3190/1955434
 • Ι. Προϋποθέσεις συγχώνευσης435
 • ΙΙ. Οι αντιρρήσεις των εταιρικών δανειστών436
 • ΙΙΙ. Άμυνα της εταιρίας στις προβαλλόμενες αντιρρήσεις των δανειστών438
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:440
 • Αίτηση προόδου της συγχώνευσης πάρα τις αντιρρήσεις των εταιρικών δανειστών κατ’ άρθρο 54 παρ. 3 Ν 3190/1955440
 • ΙΙΙ. ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ447
 • Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΚ447
 • § 31. ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΕΡΔΗ447
 • Άρθρο 762 ΑΚ447
 • Άρθρο 255 Ν 4072/2012447
 • Άρθρο 277 Ν 4072/2012447
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις450
 • ΙΙ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις451
 • Α. Νομική θεμελίωση και περιοδικότητα της διανομής κερδών451
 • Β. Σύνταξη λογαριασμού και προσδιορισμός κερδών453
 • Γ. Έγκριση λογαριασμού455
 • Δ. Αναλογία συμμετοχής στα κέρδη456
 • Ε. Γέννηση της αξίωσης, μεταβίβαση, παραγραφή459
 • ΙΙΙ. Δικονομικά461
 • Α. Αρμοδιότητα461
 • Β. Νομιμοποίηση διαδίκων461
 • Γ. Στοιχεία της αγωγής, ενστάσεις και απόδειξη463
 • Δ. Δικαστική απόφαση, δεδικασμένο, αναγκαστική εκτέλεση466
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:471
 • Αγωγή προς απόδοση της αναλογίας στα εταιρικά κέρδη κατ’ άρθρα 762 ΑΚ, 255 και 277 Ν 4072/2012471
 • § 32. ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ478
 • Άρθρο 782 ΑΚ478
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις479
 • ΙΙ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις481
 • Α. Νομική θεμελίωση, γέννηση και μεταβίβαση της αξίωσης, παραγραφή481
 • Β. Προσδιορισμός του προϊόντος εκκαθαρίσεως482
 • Γ. Αναλογία συμμετοχής484
 • ΙΙΙ. Δικονομικά485
 • Α. Αρμοδιότητα485
 • Β. Νομιμοποίηση διαδίκων486
 • Γ. Στοιχεία της αγωγής, ενστάσεις487
 • Δ. Δικαστική απόφαση, δεδικασμένο, αναγκαστική εκτέλεση488
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:489
 • Αγωγή προς απόδοση της αναλογίας στο προϊόν εκκαθαρίσεως κατ’ άρθρο 782 ΑΚ489
 • § 33. ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ494
 • Άρθρα 721, 722, 723 ΑΚ494
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις495
 • ΙΙ. Η προκαταβολή δαπανών 496
 • ΙΙΙ. Η απόδοση δαπανών497
 • Α. Προϋποθέσεις497
 • Β. Δικονομικά ζητήματα499
 • IV. Η υποχρέωση ανόρθωσης ζημιών501
 • A. Προϋποθέσεις501
 • B. Δικονομικά ζητήματα502
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:503
 • Αγωγή απόδοσης δαπανών κατ’ άρθρα 721-723 ΑΚ503
 • Αγωγή ανόρθωσης ζημιών κατ’ άρθρα 721-723 ΑΚ506
 • § 34. ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗΣ)509
 • Άρθρο 254 παρ. 4 Ν 4072/2012509
 • Ι. Η υποχρέωση λογοδοσίας στις ομόρρυθμες εταιρίες 511
 • Α. Περιεχόμενο511
 • Β. Χρόνος και τρόπος λογοδοσίας 514
 • Γ. Η αγωγή λογοδοσίας518
 • 1. Καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα 518
 • 2. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση519
 • 3. Αίτημα 519
 • 4. Ενστάσεις 521
 • 5. Διαδικασία - απόφαση522
 • 6. Παραγραφή525
 • ΙΙ. Η υποχρέωση λογοδοσίας στις ετερόρρυθμες εταιρίες 526
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:528
 • Αγωγή λογοδοσίας κατά του διαχειριστή προσωπικής εμπορικής εταιρίας (ομόρρυθμης ετερόρρυθμης) κατ’ άρθρο 254 Ν 4072/2012528
 • § 35. ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΠΤΑΙΣΜΑ (ΑΚ 714 και άρθρο 254 Ν 4072/2012)532
 • Άρθρο 714 ΑΚ532
 • Άρθρο 254 Ν 4072/2012 - Διαχείριση532
 • I. Εισαγωγικά: Η υποχρέωση επιμελούς διαχείρισης533
 • ΙΙ. Μέτρο επιμέλειας533
 • ΙΙΙ. Ευθύνη περισσοτέρων διαχειριστών534
 • IV. Νομιμοποίηση535
 • V. Απαλλαγή των διαχειριστών - ένσταση μη ευθύνης535
 • VΙ. Βάρος απόδειξης536
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:537
 • Αγωγή αποζημίωσης κατά διαχειριστή λόγω άκαιρης παραίτησης κατ’ άρθρο 753 ΑΚ537
 • § 36. ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΛΟΓΩ ΑΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ540
 • Άρθρο 753 ΑΚ - Παραίτηση540
 • Ι. Ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης541
 • ΙΙ. Έκταση εφαρμογής της541
 • ΙΙΙ. Όροι ενεργοποίησης της διάταξης541
 • ΙV. Συνέπειες542
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:543
 • Αγωγή αποζημίωσης κατά διαχειριστή λόγω άκαιρης παραίτησης κατ’ άρθρο 753 ΑΚ543
 • § 37. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 69 ΑΚ)546
 • Άρθρο 69 ΑΚ - Έλλειψη προσώπων διοίκησης546
 • Άρθρο 786 ΚΠολΔ - Διορισμός προσωρινής διοίκησης 546
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις549
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις550
 • Α. Πεδίο εφαρμογής 550
 • Β. Προϋποθέσεις ενδίκου βοηθήματος 551
 • 1. Έλλειψη διοίκησης551
 • 2. Σύγκρουση συμφερόντων554
 • Γ. Εφαρμοστέο δίκαιο556
 • ΙΙΙ. Δικονομικά556
 • Α. Αρμόδιο δικαστήριο (καθ’ ύλην, κατά τόπον, διεθνής δωσιδικία)556
 • Β. Νομιμοποίηση και διαδικασία 556
 • Γ. Ισχύς και περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης 559
 • Δ. Εκτελεστότητα της δικαστικής απόφασης 562
 • Ε. Προσβολή της δικαστικής απόφασης562
 • 1. Ένδικα μέσα562
 • 2. Αίτηση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης563
 • 3. Αίτηση αντικατάστασης διορισθείσας προσωρινής διοίκησης563
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:564
 • Αίτηση για προσωρινή διοίκηση κατ’ άρθρο 69 ΑΚ564
 • Αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης λόγω σύγκρουσης συμφερόντων κατ’ άρθρο 69 ΑΚ570
 • § 38. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ576
 • Άρθρο 752 ΑΚ - Ανάκληση του διαχειριστή576
 • Ι. Σκοπός της διάταξης577
 • ΙΙ. Εύρος εφαρμογής577
 • ΙΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης578
 • Α. Η απαίτηση ομόφωνης απόφασης578
 • Β. Η ύπαρξη σπουδαίου λόγου580
 • IV. Συνέπειες580
 • Α. Ανάκληση με τη συνδρομή των προϋποθέσεων της ΑΚ 752 – Αστικές και εμπορικές εταιρίες581
 • Β. Ανάκληση χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της ΑΚ 752582
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:584
 • Αίτηση έκδοσης αναγνωριστικής δικαστικής απόφασης για τη συνδρομή σπουδαίου λόγου ανάκλησης διαχειριστή κατ’ άρθρο 752 ΑΚ584
 • Αίτηση προσωρινής απαγόρευσης άσκησης εξουσιών του διαχειριστή κατ’ άρθρο 752 ΑΚ587
 • § 39. ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ591
 • Άρθρο 770 ΑΚ - Καταγγελία για παράβαση υποχρεώσεων591
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις592
 • ΙΙ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις593
 • Α. Νομική φύση593
 • Β. Καταγγελία και λύση της εταιρίας595
 • Γ. Παράβαση των εταιρικών υποχρεώσεων ως σπουδαίος λόγος596
 • Δ. Υπαιτιότητα597
 • Ε. Ζημία598
 • ΣΤ. Αιτιώδης συνάφεια599
 • ΙΙΙ. Δικονομικά599
 • Α. Αρμοδιότητα599
 • Β. Νομιμοποίηση διαδίκων600
 • Γ. Στοιχεία αγωγής600
 • Δ. Δικαστική απόφαση, δεδικασμένο, αναγκαστική εκτέλεση601
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:602
 • Αγωγή αποζημίωσης για καταγγελία εταιρίας λόγω παράβασης συμβατικών υποχρεώσεων κατ’ άρθρο 770 ΑΚ602
 • § 40. ΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (ΑΚ 747)607
 • Άρθρο 747 ΑΚ607
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις - Σκοπός διάταξης/ratio608
 • ΙΙ. Θετικό και αρνητικό περιεχόμενο της διάταξης608
 • ΙΙΙ. Εύρος εφαρμογής της διάταξης609
 • Α. Σχέσεις εταίρων - εταιρίας609
 • Β. Είδος εταιριών - εταίρων609
 • 1. Προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες609
 • 2. Λειτουργία και εκκαθάριση εταιριών612
 • 3. Διατήρηση και απώλεια εταιρικής ιδιότητας612
 • IV. Εξειδίκευση και περιπτωσιολογία 613
 • V. Φύση της διάταξης615
 • VI. Δικονομικά615
 • Α. Αξιώσεις615
 • Β. Αρμόδιο δικαστήριο617
 • Γ. Έννομο συμφέρον617
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:619
 • Αγωγή παράλειψης και αποζημίωσης για παραβίαση της υποχρέωσης πίστης κατ’ άρθρο 747 ΑΚ619
 • § 41. ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ622
 • Άρθρο 754 ΑΚ - Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων622
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις623
 • ΙΙ. Η πρόσθετη εταιρική απολαβή623
 • ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα624
 • Α. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο624
 • Β. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση625
 • Αγωγή διαχειριστή για καταβολή πρόσθετης εταιρικής απολαβής κατ’ άρθρο 754 ΑΚ626
 • Β. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ631
 • § 42. ΑΓΩΓΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ631
 • Άρθρο 249 Ν 4072/2012 - Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις631
 • I. Αστική εταιρία632
 • II. Ομόρρυθμη εταιρία633
 • Α. Γενικά η ευθύνη των ομορρύθμων εταίρων633
 • Β. Φύση της διάταξης633
 • Γ. Περιγραφή και όρια ευθύνης634
 • Δ. Δυνατότητα άμυνας των εταίρων – ενστάσεις636
 • 1. Ενστάσεις κατά των εταιρικών πιστωτών636
 • 2. Ενστάσεις κατά των εταίρων ως πιστωτών637
 • Ε. Μη χρηματική απαίτηση κατά της εταιρίας637
 • ΣΤ. Πτώχευση των εταίρων638
 • Ζ. Εκτελεστότητα638
 • Η. Ειδικά ζητήματα παραγραφής638
 • Θ. Ειδικά δικαιώματα αναγωγής639
 • Ι. Ευθύνη σε περίπτωση ελαττωμάτων κατά τη σύσταση των εταιριών639
 • 1. Συνέπειες παράλειψης καταχώρισης της εταιρικής σύμβασης στο ΓΕΜΗ639
 • 2. Συνέπειες συμμετοχής στην εταιρία ανίκανου προσώπου640
 • 3. Συνέπειες ελαττωμάτων στην εταιρική σύμβαση640
 • III. Ετερόρρυθμη εταιρία640
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:642
 • Αγωγή εταιρικού δανειστή κατά της εταιρίας και των εταίρων κατ’ άρθρο 249 Ν 4072/2012642
 • § 43. ΑΙΤΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ646
 • Άρθρο 262 Ν 4072/2012 - Έξοδος εταίρου προκαλούμενη από ατομικό του δανειστή646
 • Ι. Το ακατάσχετο της εταιρικής μερίδας προσωπικής εταιρίας647
 • ΙΙ. Έξοδος εταίρου προκαλούμενη από ατομικό του δανειστή647
 • Α. Καθορισμός της αξίας της εταιρικής συμμετοχής 648
 • Β. Διμελής εταιρία649
 • ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα649
 • Α. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο649
 • Β. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση 649
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:652
 • Αίτηση ατομικού δανειστή εταίρου για έξοδο του τελευταίου από την εταιρία κατ’ άρθρο 262 Ν 4072/2012652
 • § 44. ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ656
 • Άρθρο 259 N 4072/2012 - Λύση της εταιρίας656
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις657
 • ΙΙ. Δικαστική λύση ομόρρυθμης εταιρίας657
 • ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα659
 • Α. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο659
 • Β. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση659
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:662
 • Αίτηση εταίρου για δικαστική λύση της εταιρίας κατ’ άρθρο 259 Ν 4072/2012662
 • § 45. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ/ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ667
 • Άρθρο 261 Ν 4072/2012 - Δήλωση εκούσιας εξόδου εταίρου667
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις668
 • ΙΙ. Εκούσια έξοδος εταίρου668
 • Διμελής εταιρία670
 • ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα670
 • Α. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο671
 • Β. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση 671
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:674
 • Αίτηση αναγνώρισης συνδρομής/μη συνδρομής σπουδαίου λόγου εξόδου εταίρου κατ’ άρθρο 261 Ν 4072/2012674
 • § 46. ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ678
 • Άρθρο 264 παρ. 2 Ν 4072/2012678
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις679
 • ΙΙ. Δικαστικός προσδιορισμός της αξίας της εταιρικής συμμετοχής679
 • Α. Καθορισμός της αξίας της εταιρικής συμμετοχής 680
 • Β. Υπόχρεο για την καταβολή της αξίας πρόσωπο681
 • ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα682
 • Α. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο682
 • Β. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση 682
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:684
 • Αίτηση εξερχομένου ή αποκλειομένου εταίρου για τον ορισμό της αξίας της εταιρικής του συμμετοχής κατ’ άρθρο 264 Ν 4072/2012684
 • § 47. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ688
 • Άρθρο 778 ΑΚ - Αίτηση διορισμού / αντικατάστασης εκκαθαριστή ΟΕ /ΕΕ688
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις689
 • ΙΙ. Διορισμός – Αντικατάσταση εκκαθαριστή ΟΕ / ΕΕ689
 • ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα690
 • Α. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο690
 • Β. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση692
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:693
 • Αίτηση αντικατάστασης εκκαθαριστών για σπουδαίο λόγο κατ’ άρθρο 778 ΑΚ693
 • § 48. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ [άρθρο 263 Ν 4072/2012 (για την ομόρρυθμη την ετερόρρυθμη εταιρεία)]697
 • Άρθρο 263 Ν 4072/2012 - Αίτηση αποκλεισμού εταίρου697
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις698
 • ΙΙ. Αποκλεισμός εταίρου698
 • Α. Αποκλεισμός εταίρου σε διμελή εταιρία699
 • Β. Αποκλεισμός εταίρου σε εταιρία υπό εκκαθάριση700
 • ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα700
 • Α. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο700
 • Β. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση700
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:702
 • Αίτηση αποκλεισμού εταίρου κατ’ άρθρο 263 Ν 4072/2012702
 • Γ. ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ707
 • § 49. ΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ707
 • Άρθρο 276 Ν 4072/2012 - Πράξεις ανταγωνισμού707
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις - Σκοπός διάταξης/ratio708
 • II. Εύρος εφαρμογής της διάταξης708
 • Α. Σχέσεις εταίρων - εταιρίας708
 • Β. Διατήρηση και απώλεια εταιρικής ιδιότητας709
 • III. Φύση της διάταξης709
 • IV. Περιεχόμενο της διάταξης710
 • V. Δικονομικά711
 • Α. Αξιώσεις711
 • Β. Αρμόδιο δικαστήριο712
 • Γ. Έννομο συμφέρον712
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:714
 • Αγωγή παράλειψης και αποζημίωσης για πράξεις ανταγωνισμού κατ’ άρθρο 276 ΑΚ714
 • § 50. ΑΓΩΓΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ717
 • Άρθρο 278 N 4072/2012 - Εξουσία εκπροσώπησης717
 • Άρθρο 279 N 4072/2012 - Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου717
 • Ι. Το προϊσχύσαν δίκαιο (άρθρα 27 και 28 ΕμπΝ)718
 • ΙΙ. Ο Ν 4072/2012 (άρθρα 278 και 279)719
 • ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα720
 • Α. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο720
 • Β. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση721
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:722
 • Αγωγή εταιρικού δανειστή κατά ετερορρύθμου εταίρου κατ’ άρθρα 278, 279 Ν 4072/2012722
 • Δ. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ729
 • § 51. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ729
 • Άρθρο 293 Ν 4072/2012 - Εφαρμοζόμενες διατάξεις729
 • I. Νομοθετικό πλαίσιο731
 • II. Νομική φύση - Είδη κοινοπραξίας732
 • III. Σύσταση736
 • IV. Λειτουργία737
 • V. Λύση739
 • VI. Ικανότητα διαδίκου740
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:745
 • Υπόδειγμα αγωγής κατά κοινοπραξίας745
 • Ε. ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ751
 • § 52. ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ751
 • Άρθρο 285 Ν 4072/2012 - Έννοια αφανούς εταιρείας751
 • Άρθρο 286 Ν 4072/2012 - Εισφορά αφανούς εταίρου751
 • Άρθρο 287 Ν 4072/2012 - Σχέσεις με τρίτους751
 • Άρθρο 288 Ν 4072/2012 - Διαχείριση της αφανούς εταιρείας751
 • Άρθρο 289 Ν 4072/2012 - Κέρδη και ζημίες752
 • Άρθρο 290 Ν 4072/2012 - Δικαιώματα του αφανούς εταίρου για έλεγχο752
 • Άρθρο 291 Ν 4072/2012 - Λύση και εκκαθάριση της αφανούς εταιρείας752
 • Άρθρο 292 Ν 4072/2012 - Πτώχευση του εμφανούς εταίρου753
 • I. Νομοθετικό πλαίσιο755
 • II. Χαρακτηριστικά755
 • III. Σύσταση758
 • IV. Εταιρική περιουσία759
 • V. Δικαιώματα - Υποχρεώσεις εταίρων761
 • Α. Δικαιώματα761
 • Β. Υποχρεώσεις762
 • VI. Διοίκηση764
 • Α. Γενικά χαρακτηριστικά764
 • Β. Ανάκληση - Αντικατάσταση διαχειριστή765
 • Γ. Λογοδοσία765
 • VII. Λύση766
 • VIII. Εκκαθάριση768
 • Α. Διαδικασία εκκαθάρισης768
 • Β. Διορισμός εκκαθαριστή771
 • Γ. Λογοδοσία εκκαθαριστή771
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:772
 • Υπόδειγμα αγωγής αφανούς εταιρίας κατά εμφανούς772
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ775
 • 0
 • 0