- Φορολογικές διαφορές- Κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές- Λοιπές διαφορές του Ν 702/1977- Διαφορές του Ν 1406/1983- Αγωγή- Διοικητική εκτέλεση- Διαφορές επί διοικητικών συμβάσεων- Ανεξάρτητες Αρχές- Διαφορές υπαλλήλων και δημοσίων λειτουργών- Αλλοδαποί και πρόσφυγες

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €38.00
ΝΠ €48.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-242-9
Σελίδες: 414
Επιμέλεια: Π. Μαρινάκης
Συνεργασία: Ε. Γαλάνη, Ε. Θεοφανίδου, Σ. Κυβέλος, Κ. Παναγούλιας, Ν. Πανταζής, Π. Πανταζόπουλος, Α. Σταυρόπουλος, Π. Τσόγκας

Με το ανά χείρας έργο παρουσιάζεται σε χρηστικούς και αναλυτικούς πίνακες η δικαιοδοσία και η αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Πρόκειται για μία καινοτόμο εργασία που έχει ως αντικείμενο, αφενός, την εξέταση των επιμέρους εκφάνσεων της εξουσίας του Κράτους να απονείμει δικαιοσύνη, την οποία εκ του Συντάγματος αναθέτει στα δικαστήρια, ως μόνα αρμόδια να δικαιοδοτούν, και, αφετέρου, την κατανομή της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας των διοικητικών δικαστηρίων, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσδιορίζεται το συγκεκριμένο από τα πολλά ομοιόβαθμα δικαστήρια της αυτής δικαιοδοσίας, το οποίο θα δικαιοδοτήσει επί της συγκεκριμένης διαφοράς.

Στο έργο αναλύονται επιμέρους ζητήματα δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων που αφορούν στις φορολογικές διαφορές, στις διαφορές του Ν 702/1977 (κοινωνικοασφαλιστικές, υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων, αποκατάσταση γεωργών-κτηνοτρόφων) και στις διαφορές του Ν 1406/1983 (διαφορές προβλεπόμενες από το άρθρο 1 του Ν 1406/1983, απαλλοτριώσεις, πρόστιμα). Επίσης περιλαμβάνονται ζητήματα δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας σχετικά με την άσκηση της αγωγής, την διοικητική εκτέλεση, τις διοικητικές συμβάσεις, τις ανεξάρτητες αρχές, τους υπαλλήλους και τους δημόσιους λειτουργούς, καθώς και τους αλλοδαπούς και τους πρόσφυγες.

Με την παρούσα έκδοση, η οποία είναι επικαιροποιημένη με όλες τις πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις, γίνεται συστηματική προσπάθεια να παρουσιαστούν σε πίνακες ανά θεματική ενότητα οι βασικές διακρίσεις της αρμοδιότητας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Έτσι, σε δομημένους πίνακες σε κάθε κεφάλαιο προτάσσονται οι πιο αντιπροσωπευτικές προσβαλλόμενες πράξεις και αναφέρονται οι διατάξεις στις οποίες στηρίζεται η γεννώμενη διαφορά, η φύση της διαφοράς, το προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα, η προθεσμία προσβολής του και το αρμόδιο δικαστήριο. Κάθε περίπτωση προσβαλλόμενης πράξης, η οποία αριθμείται ξεχωριστά, αντιστοιχεί σε πρόσφατη νομολογία που ακολουθεί τον πίνακα.

Ο συνδυασμός παρουσίασης της δικαιοδοτικής ύλης των διοικητικών δικαστηρίων σε πίνακες συνοδευόμενους με νομολογιακές παραπομπές, διευκολύνει τον αναγνώστη να αναζητήσει με ευκολία την περίπτωση που τον ενδιαφέρει.

 • -2
 • [1] ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ15
 • I. Εισαγωγή – Η έννοια της φορολογικής διαφοράς15
 • ΙΙ. Διαφορές ουσίας17
 • Α. Γενικά - Καταλογισμός φόρων17
 • Β. Φορολογικές απαλλαγές21
 • Γ. Επιστροφή φόρων - Συμψηφισμός22
 • Δ. Φορολογικά βιβλία - Άρνηση θεώρησης βιβλίων και στοιχείων28
 • Ε. Φορολογική ενημερότητα - Αριθμός Φορολογικού Μητρώου29
 • ΣΤ. Φορολογία κεφαλαίου31
 • Ζ. Κυρώσεις33
 • Η. Μέτρα διασφάλισης34
 • Θ. Πρακτικό διοικητικής επίλυσης34
 • Ι. Ανάκληση εκκαθαριστικού σημειώματος περαίωσης35
 • Κ. Ειδικές φορολογίες - επιβαρύνσεις35
 • Λ. Δημοτική φορολογία44
 • Μ. Τελωνειακή νομοθεσία55
 • ΙΙΙ. Ακυρωτικές φορολογικές διαφορές60
 • [2] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ Ν 702/197766
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ66
 • Κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές66
 • Ι. Διαφορές σχετικές με την υποχρέωση καταβολής εισφορών και άλλων επιβαρύνσεων66
 • Α. Διαφορές ουσίας66
 • Β. Ακυρωτικές διαφορές78
 • ΙΙ. Διαφορές σχετικές με την απονομή παροχών ή αναγνώριση δικαιωμάτων82
 • Α. Διαφορές ουσίας82
 • Β. Ακυρωτικές διαφορές95
 • ΙΙΙ. Διαφορές σχετικές με την υπαγωγή στην ασφάλιση100
 • ΙV. Λοιπές κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές100
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ105
 • Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων105
 • Διαφορές σχετικές με την υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων105
 • Α. Διαφορές ουσίας105
 • Β. Ακυρωτικές διαφορές106
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ107
 • Αποκατάσταση γεωργών - κτηνοτρόφων107
 • Διαφορές σχετικές με την αποκατάσταση γεωργών - κτηνοτρόφων107
 • Α. Διαφορές ουσίας107
 • Β. Ακυρωτικές διαφορές115
 • [3] Άρθρο 1 του Ν 1406/1983121
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ121
 • Διαφορές προβλεπόμενες από το άρθρο 1 του Ν 1406/1983121
 • Ι. Σήματα121
 • ΙΙ. Στρατιωτικές Ναυτικές και Αεροπορικές Επιτάξεις123
 • ΙΙΙ. Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών και επίταξη ακινήτων και κινητών πραγμάτων, ως μέτρα πολιτικής κινητοποίησης για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης σε περίοδο ειρήνης124
 • IV. Μεταλλεία - Λατομεία125
 • V. Πράξεις που εκδίδονται βάσει της νομοθεσίας περί διαχείρισης υδάτινων πόρων128
 • VΙ. Πειθαρχικές ποινές σε μέλη επαγγελματικών ενώσεων με χαρακτήρα ΝΠΔΔ129
 • VΙΙ. Κοινοτικές ή εθνικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις, λοιπές συναφείς χρηματικές παροχές και επιβολή κάθε σχετικού μέτρου ή κύρωσης132
 • VΙΙΙ. Καταστήματα και εργαστήρια υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιχειρήσεις που εξομοιούνται με αυτά135
 • ΙΧ. Πράξεις παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων139
 • Χ. Χορήγηση αδειών ασκήσεως υπαιθρίου εμπορίου και λαϊκών αγορών141
 • ΧΙ. Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων και πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων και επιβολή διοικητικών κυρώσεων για παράβαση της οικείας νομοθεσίας144
 • ΧΙΙ. Εκλογικές διαφορές146
 • ΧΙΙΙ. Διαφορές περί το κύρος αρχαιρεσιών για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου148
 • ΧV. Παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου152
 • ΧVΙ. Χορήγηση - ανάκληση - αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας οχημάτων και επιβολή συναφών κυρώσεων, μεταξύ αυτών και του ΚΟΚ154
 • ΧVΙΙ. Παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας περί τουριστικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής160
 • ΧΙΧ. Παράβαση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας164
 • ΧΧ. Παράβαση διατάξεων της νομοθεσίας περί προστασίας καταναλωτών165
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ167
 • Απαλλοτριώσεις167
 • Ι. Άρση μη συντελεσμένης αναγκαστικής - ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης167
 • Α. Άρση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης167
 • Β. Άρση μη συντελεσμένης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης168
 • ΙΙ. Ανάκληση συντελεσμένης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης170
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ172
 • Πρόστιμα172
 • Ι. Εισαγωγή172
 • ΙI. Διαφορές ουσίας172
 • III. Ακυρωτικές διαφορές200
 • ΧΙV. Καθορισμός των ορίων της εδαφικής περιφέρειας των δήμων152
 • ΧVΙΙΙ. Διαφορές κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στις σχέσεις ΟΓΑ και ασφαλισμένων του162
 • [4] ΑΓΩΓΗ205
 • Ι. Δικαιοδοσία205
 • ΙΙ. Αρμοδιότητα220
 • [5] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ256
 • Ι. Ταμειακή βεβαίωση256
 • Α. Περιπτωσιολογία256
 • Β. Ειδικές περιπτώσεις256
 • Γ. Θέματα δικαιοδοσίας - Νόμιμος τίτλος256
 • ΙΙ. Ατομική ειδοποίηση264
 • ΙΙΙ. Έκθεση κατάσχεσης277
 • Α. Περιπτωσιολογία277
 • Β. Θέματα δικαιοδοσίας277
 • ΙV. Έκθεση κατάσχεσης στα χέρια τρίτου279
 • Α. Περιπτωσιολογία279
 • Β. Ειδικές περιπτώσεις280
 • V. Αρνητική δήλωση τρίτου280
 • Α. Περιπτωσιολογία280
 • Β. Θέματα δικαιοδοσίας281
 • VΙ. Πρόγραμμα πλειστηριασμού281
 • VΙΙ. Συμψηφισμός284
 • VΙΙΙ. Πίνακας κατάταξης285
 • Α. Περιπτωσιολογία285
 • Β. Θέματα δικαιοδοσίας286
 • [6] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ287
 • Ι. Ζητήματα δικαιοδοσίας287
 • ΙΙ. Διαφορές προσυμβατικού σταδίου σύναψης διοικητικής σύμβασης289
 • ΙΙΙ. Διαφορές σταδίου εκτέλεσης διοικητικής σύμβασης298
 • [7] ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ310
 • Ι. Εισαγωγή310
 • Α. Η γενική ακυρωτική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας310
 • Β. Οι μη εκτελεστές πράξεις των Ανεξάρτητων Αρχών312
 • Γ. Οι πράξεις επιβολής κυρώσεων313
 • ΙΙ. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)316
 • ΙΙΙ. Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ)319
 • ΙV. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)320
 • V. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)323
 • VΙ. Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ)324
 • VIΙ. Ρυθμιστική Αρχή Επίγειων Μεταφορών (ΡΑΕΜ)325
 • VIIΙ. Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΡΑΛ)327
 • IΧ. Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΠ.ΑΝ.)327
 • Χ. Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης330
 • ΧΙ. Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης341
 • ΧΙΙ. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς344
 • ΧΙΙΙ. Εθνική Αναλογιστική Αρχή348
 • ΧΙV. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)349
 • ΧV. Πράξεις Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών αναφορικά με το προσωπικό τους352
 • ΧVI. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ)353
 • ΧVΙΙ. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιγνιδιών (ΕΕΕΠ)356
 • ΧVΙΙΙ. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)356
 • ΧΙΧ. Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)357
 • ΧΧ. Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)357
 • [8] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ360
 • Ι. Υπηρεσιακά ζητήματα360
 • ΙΙ. Πειθαρχικά ζητήματα368
 • [9] ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ377
 • Ακυρωτικές διαφορές377
 • Αλφαβητικό ευρετήριο387
 • 0
 • 0