Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-244-3
Σελίδες: XVIII + 496
Επιμέλεια: Μ. Περάκης
Πρόλογος: Β. Χριστιανός

Το έργο «Δικονομικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αποτελεί έναν εύχρηστο κώδικα ενωσιακής και -κατ’ επέκταση- εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή και συγχρόνως λειτουργική ιδέα, η οποία συνίσταται στη συγκέντρωση και παράθεση των σημαντικότερων και συχνότερα εφαρμοζόμενων νομοθετικών κειμένων στο πεδίο του «Ευρωπαϊκού Δικονομικού Δικαίου». Αρχικά, επιχειρείται η κωδικοποίηση της «εσωτερικής δικονομίας», δηλαδή των κρίσιμων κανόνων που διέπουν τη λειτουργία και τη διαδικασία ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ, ΓΔΕΕ), οι οποίοι είναι αναγκαίοι τόσο για τον εθνικό δικαστή όσο και για τον δικηγόρο, όταν απευθύνονται σε αυτά. Στη συνέχεια, ακολουθεί η θεματική παράθεση Κανονισμών και άλλων νομοθετικών πράξεων που αφορούν στη δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση & εκτέλεση αποφάσεων και καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα ζητημάτων που σχετίζονται με τη δικονομική αντιμετώπιση των διασυνοριακών διαφορών.

Η προσεκτική διαλογή των νομοθετικών κειμένων, με κριτήρια αφενός τη ρυθμιστική σπουδαιότητα και τη συχνότητα εφαρμογής τους, αφετέρου την κάλυψη κατά το δυνατόν μεγαλύτερου εύρους υποθέσεων, προσδίδει στο έργο τη ζητούμενη κανονιστική πληρότητα από άποψη περιεχομένου, ενώ η ύλη είναι διατεταγμένη με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται και η ομοιογένειά του. Πέραν της δόκιμης επιλογής και θεματικής διάταξης των οικείων κειμένων, ιδιαίτερη επιστημονική αλλά και πρακτική αξία προσδίδουν στο έργο οι χρήσιμες ενημερωτικές προσθήκες του συγγραφέα. Ειδικότερα, πριν από κάθε νομοθέτημα, προηγείται σύντομο ενημερωτικό σημείωμα, στο οποίο επισημαίνονται τα κυριότερα στοιχεία αυτού, καθώς και ερμηνευτικές διευκρινίσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο, ακολουθεί κατάλογος ενδεικτικής βιβλιογραφίας, ενώ το έργο ολοκληρώνεται με ένα εύχρηστο ευρετήριο όρων.

Η γεωμετρική αύξηση του ενωσιακού δικαίου και η αναγωγή αυτού σε συγκυρίαρχο ρυθμιστικό παράγοντα της εσωτερικής νομοθεσίας των κρατών μελών, μέσω της αμέσου και ευθείας κανονιστικής ισχύος των διατάξεών του, έχει αναγκαία διαμορφώσει μία νέα νομική πραγματικότητα στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, η πραγμάτωση του εξαγγελλόμενου σκοπού της Συνθήκης της Λισαβόνας για τη δημιουργία ενός χώρου «Ελευθερίας, Ασφάλειας & Δικαιοσύνης» μοιραία ανέδειξε, ως τελολογικό προαπαιτούμενο, τη δικονομική ενοποίηση των επιμέρους ρυθμιστικών κανόνων των κρατών μελών, βήμα αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του υπέρτερου σκοπού της δημιουργίας ενός -κατά το δυνατόν- ενιαίου και αδιάσπαστου Δικονομικού Δικαίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνεπές προς την τελολογία και τα αποτελέσματα της νομοθετικής δραστηριότητας των Οργάνων της Ε.Ε., αλλά και ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες νομικές ανάγκες της Ευρωπαϊκής πραγματικότητας, το ομότιτλο προς το επίμαχο δικαιικό πεδίο έργο καθίσταται ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του εθνικού δικαστή, δικηγόρου, σπουδαστή και εν γένει μελετητή του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο θα προστρέξουν όταν η συγκυρία τους φέρει αντιμέτωπους με τις εκθετικά πλέον πολλαπλασιαζόμενες διαφορές που εμφανίζουν το περίπλοκο και συνάμα γοητευτικό στοιχείο της διασυνοριακότητας.

 • -20
 • ΣΥΝΘΗΚΕΣ1
 • [1] Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) [Αρθρα 19, 47]1
 • [2] Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) [Αρθρα 108, 251 - 281, 299, 335, 340, 343, 344]2
 • [3]Πρωτοκολλα 2 και 715
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ25
 • [4] ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ [ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 3)]25
 • [5] Απόφαση του Δικαστηρίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 και Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με την κατάθεση και την επίδοση διαδικαστικών εγγράφων μέσω της εφαρμογής e-Curia49
 • [6] Συστάσεις προς τα εθνικά δικαστήρια, σχετικές με την υποβολή προδικαστικών ερωτημάτων της 25-11-201652
 • [7] Πρακτικές οδηγίες προς τους διαδίκους, σχετικά με τις υποθέσεις που άγονται ενώπιον του Δικαστηρίου της 31-1-201464
 • [8] Υπόδειγμα συνοπτικής εκθέσεως των ισχυρισμών που προβάλλονται με το εισαγωγικό δικόγραφο ενώπιον του Δικαστηρίου ή του Γενικου Δικαστηρίου της Ε.Ε.83
 • [9] Πρακτικά ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ε.Ε.86
 • ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ105
 • [10] ΚΑΝΟΝΙΣΜOΣ (ΕΕ) 1215/2012105
 • ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις105
 • [11] ΚΑΝΟΝΙΣΜOΣ (ΕΕ) αριθ. 606/2013138
 • ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις138
 • [12] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003148
 • ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Νοεμβρίου 2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000148
 • [13] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 4/2009178
 • ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2008 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής178
 • [14] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 805/2004211
 • ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις211
 • ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ227
 • [15] ΚΑΝΟΝΙΣΜOΣ (ΕΚ) 593/2008227
 • ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουνίου 2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι)227
 • [16] ΚΑΝΟΝΙΣΜOΣ (ΕΚ) 864/2007243
 • ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Ιουλίου 2007 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη ΙΙ)243
 • [17] ΚΑΝΟΝΙΣΜOΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2010256
 • ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό (Ρώμη ΙII)256
 • [18] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1103265
 • ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 2016 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων265
 • ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ291
 • [19] ΚΑΝΟΝΙΣΜOΣ (ΕΚ) 1393/2007291
 • ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Νοεμβρίου 2007 περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων») και κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου291
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ303
 • [20] Απόφαση - Πλαίσιο του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ κρατών μελών303
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ327
 • [21] ΚΑΝΟΝΙΣΜOΣ (ΕΚ) αριθ. 1896/2006327
 • ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY ΚΟΙΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής327
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ343
 • [22] ΚΑΝΟΝΙΣΜOΣ (ΕΕ) 650/2012343
 • ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημοσίων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου343
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ377
 • [23] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 655/2014377
 • ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις377
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ411
 • [24] ΚΑΝΟΝΙΣΜOΣ (ΕΕ) 2015/848411
 • ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ης 20ής Μαΐου 2015 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας411
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ459
 • [25] ΚΑΝΟΝΙΣΜOΣ (ΕΚ) αριθ. 861/2007459
 • ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Ιουλίου 2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών459
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ477
 • [26] ΚΑΝΟΝΙΣΜOΣ (ΕΕ) αριθ. 524/2013477
 • ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (κανονισμός για την ΗΕΚΔ)477
 • Αλφαβητικό ευρετήριο493
 • 0
 • 0