Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-266-5
Σελίδες: 382+XVIII
Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης

Η παρούσα 9η έκδοση του έργου «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας» κατέστη αναγκαία λόγω της ψήφισης του Ν 4443/2016 «Ι) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, II) Λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρθρα 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125 ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, III) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 232/9.12.2016), ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στο άρθρο 253Α ΚΠΔ, του Ν 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016), ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στα άρθρα 18, 21, 42, 46, 48, 63, 163, 192, 201, 229, 231, 322 ΚΠΔ και του Ν 4478/2017 «I) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Α-Π 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε με την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ, και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 91/23.6.2017), ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στα άρθρα 31, 96, 99Β, 99Γ, 100, 226Α, 552 και 552Α ΚΠΔ.

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας είναι επίσης ενημερωμένες με τους νόμους 4236/2014, 4251/2014, 4254/2014, 4264/2014, 4267/2014, 4274/2014, 4322/2015, 4356/2015, 4360/2016 και 4411/2016, με τους οποίους επήλθαν εκτεταμένες και ουσιαστικές αλλαγές σε πολλά άρθρα του Κώδικα.

Το έργο συμπληρώνεται με αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

Η έκδοση εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων της Νομικής Βιβλιοθήκης σε μικρό σχήμα τσέπης, οι οποίοι είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

 • -20
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΔ 258/19861
 • ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ1
 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ1
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ1
 • ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 1
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1
 • Ποινική δικαιοδοσία [Άρθρα 1-2]1
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ2
 • Τα ποινικά δικαστήρια [Άρθρα 3-13]2
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ7
 • Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή των δικαστικών προσώπων [Άρθρα 14-26]7
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ15
 • ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ 15
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ15
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 27-35]15
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ21
 • Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης [Άρθρα 36-45Β]21
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ28
 • Έγκληση [Άρθρα 46-53]28
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ32
 • Άδεια για δίωξη [Άρθρα 54-56]32
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ32
 • Δεδικασμένο [Άρθρα 57-58]32
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ33
 • Προδικαστικά ζητήματα [Άρθρα 59-62]33
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ35
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 35
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ35
 • Νομιμοποίηση - Αρμοδιότητα [Άρθρα 63-70]35
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ39
 • Απαιτήσεις του κατηγορουμένου που αθωώθηκε [Άρθρο 71]39
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ37
 • ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ 39
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ39
 • Κατηγορούμενοι [Άρθρα 72-81]39
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ41
 • Πολιτικώς ενάγοντες [Άρθρα 82-88]41
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ43
 • Αστικώς υπεύθυνοι [Άρθρα 89-95]43
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ46
 • Δικαιώματα των διαδίκων [Άρθρα 96-108Α]46
 • ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ52
 • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 52
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ52
 • Αρμοδιότητα καθ’ ύλην [Άρθρα 109-121]52
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ60
 • Τοπική αρμοδιότητα [Άρθρα 122-126]60
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ63
 • Γενική διάταξη [Άρθρο 127]63
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ63
 • Αρμοδιότητα σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας [Άρθρα 128-131]63
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ65
 • Σύγκρουση της αρμοδιότητας και αρμοδιότητα κατά παραπομπή [Άρθρα 132-137]65
 • ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ68
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 68
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ68
 • Αποφάσεις και πρακτικά [Άρθρα 138-147]68
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ77
 • Εκθέσεις [Άρθρα 148-153]77
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ78
 • Κοινοποιήσεις και επιδόσεις [Άρθρα 154-165]78
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ85
 • Προθεσμίες [Άρθρα 166-169]85
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ86
 • Ακυρότητες [Άρθρα 170-176]86
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ89
 • ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ89
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ89
 • Γενικοί ορισμοί [Άρθρα 177-179]89
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ90
 • Αυτοψία [Άρθρα 180-182]90
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ91
 • Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι 91
 • Α) Πραγματογνώμονες [Άρθρα 183-203]91
 • Β) Τεχνικοί σύμβουλοι [Άρθρα 204-208]101
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ103
 • Μάρτυρες [Άρθρα 209-232]103
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ117
 • Διερμηνείς [Άρθρα 233-238Β]117
 • ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ121
 • ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ121
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ121
 • ΑΝΑΚΡΙΣΗ 121
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ121
 • Γενικοί ορισμοί [Άρθρα 239-242]121
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ122
 • Προανάκριση [Άρθρα 243-245]122
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ125
 • Κύρια ανάκριση [Άρθρα 246-250]125
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ128
 • ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 128
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ128
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 251-252]128
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ129
 • Έρευνες [Άρθρα 253-259]129
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ135
 • Κατάσχεση [Άρθρα 260-269]135
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ139
 • Απολογία του κατηγορουμένου [Άρθρα 270-274]139
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ142
 • Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου [Άρθρα 275-304]142
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ162
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 162
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ162
 • Συμβούλιο Πλημμελειοδικών [Άρθρα 305-315]162
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ172
 • Συμβούλιο Εφετών [Άρθρα 316-319]172
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ174
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ174
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ174
 • ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ [Άρθρα 320-328]174
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ180
 • ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 180
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ180
 • Θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας [Άρθρα 329-332]180
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ181
 • Καθήκοντα και δικαιώματα εκείνου που διευθύνει τη συζήτηση [Άρθρα 333-338]181
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ183
 • Έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο [Άρθρα 339-349]183
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ190
 • Αποδεικτική διαδικασία 190
 • α) Μάρτυρες [Άρθρα 350-361]190
 • β) Πραγματογνωμοσύνη και αυτοψία [Άρθρα 362-363]195
 • γ) Έγγραφα [Άρθρα 364-365]196
 • δ) Εξέταση του κατηγορουμένου και του αστικώς υπευθύνου [Άρθρα 366-368]197
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ198
 • Τι ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία [Άρθρα 369-373]198
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ200
 • ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 200
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ200
 • Στο πλημμελειοδικείο [Άρθρο 374]200
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ201
 • Στο εφετείο [Άρθρα 375-376]201
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ203
 • Στα μικτά δικαστήρια [Άρθρα 377-408]203
 • ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ221
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ221
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ221
 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 221
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ221
 • Πταίσματα 221
 • 1. Πταίσματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω [Άρθρα 409-413]221
 • 2. Πταίσματα που βεβαιώνονται με έκθεση [Άρθρα 414-416]223
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ224
 • Πλημμελήματα 224
 • 1. Πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω [Άρθρα 417-426]224
 • 2. Πλημμελήματα που βεβαιώνονται με έκθεση [Άρθρο 427]228
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ228
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ 228
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ228
 • Πλημμελήματα [Άρθρα 428-431]228
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ231
 • Κακουργήματα [Άρθρα 432-435]231
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ233
 • ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 233
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ233
 • Έκδοση [Άρθρα 436-456]233
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ241
 • Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής [Άρθρα 457-461]241
 • ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ244
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ244
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ244
 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ [Άρθρα 462-476]244
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ251
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ 251
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ251
 • Έφεση [Άρθρα 477-481]251
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ252
 • Αίτηση αναίρεσης [Άρθρα 482-485]252
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ254
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 254
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ254
 • Έφεση [Άρθρα 486-503]254
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ264
 • Αναίρεση [Άρθρα 504-524]264
 • ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ273
 • ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ273
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ273
 • Επανάληψη της διαδικασίας [Άρθρα 525-530]273
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ277
 • Αποκατάσταση [Άρθρα 531-532]277
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ278
 • Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν [Άρθρα 533-545]278
 • ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ282
 • ΕΚΤΕΛΕΣΗ282
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ282
 • Αποφάσεις εκτελεστές [Άρθρα 546-554]282
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ286
 • Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής [Άρθρα 555-563]286
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ291
 • Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση [Άρθρα 564-566]291
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ292
 • Τέλος των ποινών [Άρθρα 567-569]292
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ292
 • Εκτέλεση αποφάσεων για τις πολιτικές απαιτήσεις [Άρθρα 570-571]292
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ293
 • Εποπτεία στην έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής [Άρθρο 572]293
 • Ποινικό Μητρώο [Άρθρα 573-580]295
 • Έξοδα της Ποινικής Διαδικασίας [Άρθρα 581-589]303
 • Μεταβατικές Διατάξεις [Άρθρα 590-603]308
 • ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ295
 • ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ-20
 • ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ303
 • ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-20
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ308
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ308
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 315
 • 0
 • 0