Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-264-1
Σελίδες: 326
Συγγραφέας: Ε. Σπηλιωτόπουλος

Το παρόν έργο αποτελεί ένα από τα πιο θεμελιακά της νομικής σκέψης εγχειρίδια στο Διοικητικό Δίκαιο.

Η δέκατη πέμπτη έκδοση του Εγχειριδίου Διοικητικού Δικαίου του Επίτιμου Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών και Ακαδημαϊκού, Επ. Σπηλιωτόπουλου, κατέστη αναγκαία λόγω της πληθώρας των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων τη θέσπιση των οποίων προκάλεσε η οικονομική κρίση και η αντιμετώπισή της αλλά και της σχετικής πρόσφατης νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η ενημέρωση αφορά σε πολλά κεφάλαια του εγχειριδίου, όπως, μεταξύ άλλων, στο κεφάλαιο των διοικητικών συμβάσεων που τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν 4412/2016. Η παρούσα έκδοση είναι ενημερωμένη και εμπλουτισμένη ενόψει των νομοθετικών αλλαγών αλλά και των νομολογιακών εξελίξεων που σημειώθηκαν από τη δέκατη τέταρτη έκδοση έως και σήμερα.

Ο πρώτος τόμος του  Εγχειριδίου  εμπεριέχει την ύλη του ουσιαστικού διοικητικού δικαίου. Η ύλη και το διάγραμμα της συστηματικής εμφανίσεως αυτής ανταποκρίνεται στις σύγχρονες αντιλήψεις της επιστήμης του διοικητικού δικαίου. Οι διατυπώσεις στο Εγχειρίδιο είναι συνοπτικές και προς αποφυγή πολλών επαναλήψεων γίνεται παραπομπή στις ενάριθμες παραγράφους και υποσημειώσεις.

Συγκεκριμένα στην Εισαγωγή εξηγούνται οι έννοιες της έννομης τάξης, του διοικητικού οργάνου και των νομικών προσώπων. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύεται το νομικό καθεστώς της Δημόσιας Διοίκησης.Στο πρώτο κεφάλαιο προσεγγίζονται εννοιολογικά οι όροι διοίκηση, δημόσια υπηρεσία και διοικητικό δίκαιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι πηγές του Διοικητικού Δικαίου. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι Βασικές Αρχές της Διοικητικής Δράσης, με επίκεντρο την αρχή της νομιμότητας, η οποία διέπει τη διοικητική δράση στο σύνολό της.Στη συνέχεια δίδεται ο ορισμός της Διοικητικής Πράξης, της έννοιας αυτής και των οργάνων παραγωγής της, του τρόπου παραγωγής της και τέλος της ισχύς της. Τα διοικητικά όργανα, τα είδη τους και οι αρμοδιότητές τους αναπτύσσονται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο.

Επιπλέον, σε επιμέρους ενότητες αναλύεται η Διοικητική Σύμβαση και η Εξωσυμβατική Ευθύνη της Δημόσιας Διοίκησης.

Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης.

Αναλυτικά, παρουσιάζονται οι τρόποι οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης, τα Κεντρικά όργανα του Κράτους, τα Περιφερειακά όργανα του Κράτους και η Τοπική Αυτοδιοίκηση (όπου και έχουν ενσωματωθεί οι αλλαγές που επέφερε ο Ν 3852/2010 για τον Καλλικράτη) . Τέλος σε ξεχωριστό κεφάλαιο εξηγείται το μόρφωμα των Δημόσιων Νομικών Προσώπων Ειδικών Σκοπών και ερμηνεύονται οι αρχές τους και οι κατηγορίες τους. Συγκεκριμένα τα Δημόσια Νομικά Πρόσωπα Ειδικών Σκοπών διακρίνονται σε εκείνα που διέπονται καταρχήν από το διοικητικό δίκαιο (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου) και σε εκείνα που διέπονται καταρχήν από το ιδιωτικό δίκαιο, όπως είναι οι δημόσιες εταιρίες, τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, οι επιχειρήσεις μικτής οικονομίας και οι ανάδοχοι «παραχωρηθείσης» δημόσιας υπηρεσίας.

Το έργο είναι ενημερωμένο στο σύνολό του με σημαντική, πλούσια, επίκαιρη νομολογία του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας  και των διοικητικών δικαστηρίων. Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από πολύτιμη βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Οι αριθμημένες παραγράφους με ενιαία αρίθμηση και το αλφαβητικό ευρετήριο στο τέλος, που παραπέμπει στις αριθμημένες παραγράφους, διευκολύνουν τον χρήστη.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα όχι μόνο για τους φοιτητές αλλά και για οποιονδήποτε εφαρμοστή του διοικητικού δικαίου.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • §1. H έννομη τάξη1
 • §2. Έννοια του διοικητικού οργάνου5
 • §3. Tα νομικά πρόσωπα7
 • ΜΕΡΟΣ Α’ ΤΟ NOΜIKO KAΘEΣTΩΣ THΣ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ9
 • I. ΤΟ ΔIOIKHTIKO ΔIKAIO9
 • KEΦAΛAIO A’9
 • KAΘOPIΣMOΣ ΤΟΥ ΔIOIKHTIKOY ΔIKAIOY9
 • §1. Έννοια του όρου “διοίκηση”9
 • §2. H συγκρότηση της σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης11
 • §3. H δημόσια υπηρεσία13
 • §4. Oρισμός του διοικητικού δικαίου15
 • §5. Εξέλιξη του διοικητικού δικαίου17
 • §6. Διοικητικό δίκαιο και διοικητική επιστήμη21
 • §7. Bιβλιογραφία23
 • KEΦAΛAIO Β’29
 • OI ΠHΓEΣ TOY ΔIOIKHTIKOY ΔIKAIOY29
 • §1. Έννοια των πηγών και τυπική ισχύς των κανόνων δικαίου29
 • §2. Tο Σύνταγμα33
 • §3. Oι πράξεις των νομοθετικών οργάνων38
 • §4. Oι διοικητικές κανονιστικές πράξεις45
 • §5. H νομολογία55
 • §6. Oι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου58
 • §7. Tο διοικητικό έθιμο60
 • §8. Oι κανόνες του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)61
 • §9. Oι κανόνες του διεθνούς δικαίου72
 • KEΦAΛAIO Γ’75
 • BAΣIKEΣ APXEΣ THΣ ΔIOIKHTIKHΣ ΔPAΣHΣ75
 • §1. H αρχή της νομιμότητας75
 • §2. Tο δημόσιο συμφέρον79
 • §3. H προστασία του διοικουμένου82
 • ΙI. H ΔIOIKHTIKH ΠPAΞH87
 • KEΦAΛAIO Α’87
 • ENNOIA THΣ ΔIOIKHTIKHΣ ΠPAΞHΣ87
 • §1. H νομική δράση της Δημόσιας Διοίκησης87
 • §2. Oρισμός της διοικητικής πράξης. Kυβερνητικές πράξεις88
 • §3. H αίτηση του διοικουμένου91
 • §4. O θεσπιζόμενος κανόνας δικαίου94
 • §5. Xαρακτηριστικά της διοικητικής πράξης98
 • §6. Διακρίσεις των διοικητικών πράξεων106
 • KEΦAΛAIO Β’111
 • ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ111
 • §1. Προέλευση από διοικητικό όργανο111
 • §2. Διακρίσεις των διοικητικών οργάνων113
 • §3. H νόμιμη υπόσταση του οργάνου114
 • §4. De facto διοικητικό όργανο115
 • §5. Kανόνες που διέπουν τα συλλογικά όργανα116
 • KEΦAΛAIO Γ’129
 • H APMOΔIOTHTA TΩN ΔIOIKHTIKΩN OPΓANΩN129
 • §1. Έννοια και διακρίσεις της αρμοδιότητας129
 • §2. Mεταβίβαση της αρμοδιότητας135
 • §3. Xρονικοί περιορισμοί της αρμοδιότητας137
 • §4. Δέσμια αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια138
 • KEΦAΛAIO Δ’143
 • TPOΠOΣ ΠAPAΓΩΓHΣ THΣ ΔIOIKHTIKHΣ ΠPAΞHΣ143
 • §1. Διαδικασία έκδοσης143
 • §2. H συμμετοχή των διοικουμένων147
 • §3. Tο δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης149
 • §4. O τύπος της διοικητικής πράξης152
 • §5. Aιτιολογία της διοικητικής πράξης156
 • KEΦAΛAIO Ε’159
 • H IΣXYΣ THΣ ΔIOIKHTIKHΣ ΠPAΞHΣ159
 • §1. Έναρξη και διάρκεια της ισχύος159
 • §2. Kατάργηση και ανάκληση της διοικητικής πράξης162
 • III. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ175
 • §1. Η συμβατική δραστηριότητα175
 • §2. Kανόνες που ρυθμίζουν το προσυμβατικό στάδιο179
 • §3. Tύπος των διοικητικών συμβάσεων183
 • §4. Kανόνες που διέπουν την εκτέλεση και τη λύση της διοικητικής σύμβασης185
 • §5. Διοικητικός έλεγχος και δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο192
 • IV. H EΞΩΣYMBATIKH EYΘYNH THΣ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ195
 • §1. Έννοια, διακρίσεις και εφαρμοστέο δίκαιο. Προϋποθέσεις195
 • §2. Παράνομη ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη201
 • §3. Kαταλογισμός της πράξης209
 • §4. H αποζημίωση211
 • §5. Προσωπική ευθύνη του οργάνου213
 • §6. H ευθύνη της Δημόσιας Διοίκησης κατά το ιδιωτικό δίκαιο215
 • ΜΕΡΟΣ Β’219
 • H OPΓANΩΣH THΣ ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ219
 • KEΦAΛAIO A’219
 • TPOΠOI OPΓANΩΣHΣ219
 • §1. Συγκέντρωση - αποκέντρωση219
 • §2. Δημοσιονομική και διοικητική αυτοτέλεια221
 • §3. Aυτοδιοίκηση222
 • §4. O ιεραρχικός έλεγχος224
 • §5. Oι διοικητικές προσφυγές226
 • §6. H διοικητική εποπτεία231
 • KEΦAΛAIO Β’233
 • H ΔIOIKHTIKH OPΓANΩΣH TOY KPATOYΣ233
 • TMHMA I233
 • TA KENTPIKA OPΓANA TOY KPATOYΣ233
 • §1. O Πρόεδρος της Δημοκρατίας233
 • §2. H Kυβέρνηση237
 • §3. O Πρωθυπουργός243
 • §4. Oι υπουργοί246
 • §5. Oι υφυπουργοί, οι γενικοί γραμματείς και τα λοιπά κεντρικά όργανα249
 • §6. Tα μεγάλα Σώματα της Διοίκησης251
 • α) Tο Συμβούλιο της Eπικρατείας 252
 • β) Το Ελεγκτικό Συνέδριο256
 • γ) Oι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές257
 • δ) Tο Nομικό Συμβούλιο του Kράτους259
 • TMHMA ΙI262
 • TA ΠEPIΦEPEIAKA OPΓANA TOY KPATOYΣ262
 • §1. Bαθμοί αποκέντρωσης262
 • §2. O Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης264
 • §3. H Αποκεντρωμένη Διοίκηση 268
 • §3α. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ269
 • KEΦAΛAIO Γ’275
 • H TOΠIKH AYTOΔIOIKHΣH275
 • TMHMA I275
 • Ο ΠPΩTOΣ BAΘMOΣ THΣ TOΠIKHΣ AYTOΔIOIKHΣHΣ275
 • §1. Δήμοι275
 • §2. Οι Δημοτικές αρχές281
 • §3. Περιουσία - Οικονομική διαχείριση - Προσωπικό286
 • §4. Eποπτεία δήμων289
 • §5. Δημοτικά νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις293
 • §6. Διαβαθμικοί σύνδεσμοι δήμων και περιφερειών296
 • TMHMA II298
 • O ΔEYTEPOΣ BAΘMOΣ THΣ TOΠIKHΣ AYTOΔIOIKHΣHΣ298
 • §1. Oι περιφέρειες298
 • §2. Όργανα της περιφέρειας299
 • §3. Περιουσία - προσωπικό302
 • §4. Eποπτεία περιφερειών303
 • §5. Nομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις της περιφέρειας305
 • §5α. Μητροπολιτικές περιφέρειες 305
 • §5β. Νησιωτικοί και ορεινοί δήμοι - νησιωτικές περιφέρειες306
 • KEΦAΛAIO Δ’307
 • TA ΔHMOΣIA NOMIKA ΠPOΣΩΠA EIΔIKΩN ΣKOΠΩN307
 • TMHMA I307
 • KOINEΣ APXEΣ307
 • §1. Λόγοι σύστασης307
 • §2. Ίδρυση και κατάργηση309
 • §3. H διοικητική αυτοτέλεια312
 • §4. H περιουσιακή αυτοτέλεια315
 • §5. H επέμβαση στην οργάνωση και τη λειτουργία317
 • §6. O έλεγχος320
 • TMHMA II322
 • KATHΓOPIEΣ322
 • §1. Kριτήρια διάκρισης322
 • §2. Eκείνα που διέπονται καταρχήν από το διοικητικό δίκαιο (“Nομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου”)324
 • §3. Eκείνα που διέπονται καταρχήν από το ιδιωτικό δίκαιο327
 • §4. Oι δημόσιες εταιρίες330
 • §5. Tα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα332
 • §6. Oι επιχειρήσεις μικτής οικονομίας334
 • §7. O ανάδοχος “παραχωρηθείσης” δημόσιας υπηρεσίας336
 • AΛΦABHTIKO EYPETHPIΟ339
 • 0
 • 0