ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ [άρθρα 287-495]

Συν συμπλήρωμα με όλες τις τροποποιηθείσες διατάξεις του ΑΚ μέχρι και το Ν 4055/2012

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €70.00
ΝΠ €80.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2006
ISBN: 960-272-406-4
Σελίδες: XLVIII+1186
Επιμέλεια: Μ. Βαρελά, Ι. Καράκωστας
Συνεργασία: Χρ. Γεωργακόπουλος, Χ. Δημητρίου , Ρ. Ζεϊντάν , Σ. Θεράπου , Ι. Καπτανής , Β. Καρέλα , Α. Μωραϊτη, Γ. Παπαδόπουλος, Κ. Σιδηρόπουλος , Α. Σπυρίδου, Χ. Σταμέλος, Ν. Τριάντος, Β. Τσεβρένης , Σ. Φωτοπούλου

Το παρόν έργο, το οποίο αποτελεί μία πλήρη και συστηματική ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης του αστικού δικαίου, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη. Ο παρών τόμος, ο οποίος αποτελεί τον τρίτο της σειράς, πραγματεύεται το κεφάλαιο το Ενοχικού Δικαίου του Αστικού Κώδικα (άρθρα 287-495 ΑΚ). Ειδικότερα περιέχει τις εξής ενότητες: Η υποχρέωση παροχής γενικά (άρθρα 287-334), Αδυναμία παροχής και υπερημερία του οφειλέτη (άρθρα 335-348), Υπερημερία του δανειστή (άρθρα 349-360), Ενοχές από συμβάσεις (άρθρα 361-373), Αρχές για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (άρθρα 374-388), Συμβατική υπαναχώρηση (άρθρα 389-401), Αρραβώνας και ποινική ρήτρα (άρθρα 402-409), Σύμβαση υπέρ και σε βάρος τρίτου (άρθρα 410-415), Απόσβεση των ενοχών (άρθρα 416-454), Εκχώρηση (άρθρα 455-470), Αναδοχή χρέους (άρθρα 471-479), Ενοχή εις ολόκληρον (άρθρα 480-495). Ακολουθώντας τη δομή του Αστικού Κώδικα, μετά την παράθεση του οικείου άρθρου παρατίθεται πλήρης βιβλιογραφία και αρθρογραφία, ερμηνεία - σχολιασμός των διατάξεων κατά τρόπο ευσύνοπτο και σαφή και, τέλος, οικεία νομολογία τόσο των δικαστηρίων ουσίας, όσο και του Αρείου Πάγου. Το έργο συμπληρώνεται με αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια (73 σελ.), τα οποία διευκολύνουν τον αναγνώστη στην αναζήτηση του υπό έρευνα ζητήματος. Αποτελεί την πιο σύγχρονη ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, απαραίτητη για κάθε δικηγόρο, δικαστή και νομικό που αντιμετωπίζει ζητήματα του αστικού δικαίου.

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Η υποχρέωση παροχής γενικά1
 • Άρθρο 287 — Έννοια της ενοχής1
 • Άρθρο 2888
 • Άρθρο 289 — Παροχή κατά γένος19
 • Άρθρο 29023
 • Άρθρο 291 — Παροχή σε ξένο νόμισμα26
 • Άρθρο 29237
 • Άρθρο 293 — Ποσοστό τόκου40
 • Άρθρο 29446
 • Άρθρο 29549
 • Άρθρο 296 — Τόκος τόκου51
 • Άρθρα: 297 (Διαφέρον), 29857
 • Άρθρο 299 — Ζημία μη περιουσιακή77
 • Άρθρο 300 — Ζημία από οικείο πταίσμα81
 • Άρθρο 301 — Υποχρέωση λόγω δαπανών88
 • Άρθρο 302 — Δικαίωμα αφαίρεσης91
 • Άρθρο 303 — Υποχρέωση σε λογοδοσία93
 • Άρθρο 304 — Υποχρέωση σε απόδοση ομάδας102
 • Άρθρο 305 — Διαζευκτική ενοχή105
 • Άρθρο 306 — Επιλογή111
 • Άρθρο 307 — Απλοποίηση114
 • Άρθρο 308116
 • Άρθρο 309 — Απώλεια του δικαιώματος επιλογής119
 • Άρθρα: 310 (Συγκέντρωση της διαζευκτικής ενοχής),121
 • Άρθρο 316 — Μερική εκπλήρωση125
 • Άρθρο 317 — Εκπλήρωση από τρίτον128
 • Άρθρο 318132
 • Άρθρο 319 — Δικαίωμα τρίτου σε προσφορά και υποκατάσταση134
 • Άρθρο 320 — Τόπος παροχής137
 • Άρθρο 321142
 • Άρθρο 322145
 • Άρθρο 323 — Χρόνος παροχής147
 • Άρθρο 324150
 • Άρθρο 325 — Δικαίωμα επίσχεσης152
 • Άρθρο 326162
 • Άρθρο 327166
 • Άρθρο 328168
 • Άρθρο 329170
 • Άρθρο 330 — Ευθύνη λόγω πταίσματος172
 • Άρθρο 331182
 • Άρθρο 332 — Συμφωνία για μη ευθύνη από πταίσμα184
 • Άρθρο 333188
 • Άρθρο 334 — Ευθύνη από πταίσμα του προστηθέντος190
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Αδυναμία παροχής και υπερημερία του οφειλέτη196
 • Άρθρο 335 — Αδυναμία για εκπλήρωση196
 • Άρθρο 336 — Πότε επέρχεται απαλλαγή λόγω αδυναμίας205
 • Άρθρο 337 — Μερική αδυναμία210
 • Άρθρο 338 — Περιελθόν213
 • Άρθρο 339 — Μη εκπλήρωση παροχής που επιδικάστηκε217
 • Άρθρο 340 — Υπερημερία του οφειλέτη221
 • Άρθρο 341 — Δήλη ημέρα232
 • Άρθρο 342237
 • Άρθρο 343 — Συνέπειες243
 • Άρθρο 344248
 • Άρθρο 345 — Υπερημερία σε περίπτωση χρηματικής οφειλής251
 • Άρθρο 346 — Έναρξη τόκων με επίδοση αγωγής256
 • Άρθρο 347260
 • Άρθρο 348 — Η ευθύνη για το πράγμα μετά την αγωγή263
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - Υπερημερία του Δανειστή265
 • Άρθρο 349 — Πότε είναι υπερήμερος ο δανειστής271
 • Άρθρο 350280
 • Άρθρο 351284
 • Άρθρο 352290
 • Άρθρο 353 — Υπερημερία στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις292
 • Άρθρο 354 — Χρόνος παροχής μη ορισμένος295
 • Άρθρο 355 — Συνέπειες της υπερημερίας του δανειστή298
 • Άρθρο 356301
 • Άρθρο 357304
 • Άρθρο 358305
 • Άρθρα: 359 (Συνέπειες στην περίπτωση υποχρέωσης για απόδοση310
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - Ενοχές από συμβάσεις γενικά319
 • Άρθρο 361 — Ενοχή από σύμβαση319
 • Άρθρα: 362 (Σύμβαση για αδύνατη παροχή), 363, 364355
 • Άρθρο 365 — Σύμβαση για παροχή απαγορευμένη από το νόμο361
 • Άρθρο 366 — Σύμβαση για μεταβίβαση κάθε μέλλουσας περιουσίας366
 • Άρθρο 367 — Σύμβαση για μεταβίβαση της υφιστάμενης περιουσίας369
 • Άρθρο 368 — Σύμβαση για την κληρονομία προσώπου που ζει372
 • Άρθρο 369 — Εμπράγματες συμβάσεις για ακίνητο380
 • Άρθρο 370392
 • Άρθρο 371 — Αοριστία παροχής394
 • Άρθρο 372423
 • Άρθρο 373429
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Αρχές για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις434
 • Άρθρα: 374 (Ένσταση μη εκπλήρωσης της σύμβασης), 375, 376,434
 • Άρθρο 379 — Αοριστία αντιπαροχής458
 • Άρθρο 380 — Ανυπαίτια αδυναμία παροχής του ενός462
 • Άρθρο 381 — Αδυναμία παροχής από υπαιτιότητα του άλλου469
 • Άρθρο 382 — Αδυναμία παροχής από υπαιτιότητα του ίδιου475
 • Άρθρα: 383 (Υπερημερία εκπλήρωσης του ενός), 384, 385483
 • Άρθρο 386 — Σύμβαση για διαδοχικές τμηματικές παροχές501
 • Άρθρο 387 — Δικαίωμα αποζημίωσης μαζί με την υπαναχώρηση507
 • Άρθρο 388 — Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών513
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ - Συμβατική υπαναχώρηση540
 • Άρθρο 389 — Δικαίωμα υπαναχώρησης540
 • Άρθρο 390 — Πώς ασκείται550
 • Άρθρο 391 — Πότε αποκλείεται553
 • Άρθρο 392558
 • Άρθρο 393562
 • Άρθρο 394 — Ματαίωση της υπαναχώρησης που ασκήθηκε564
 • Άρθρο 395 — Απόσβεση567
 • Άρθρο 396 — Υπαναχώρηση σε περίπτωση περισσοτέρων571
 • Άρθρο 397 — Υπαναχώρηση σε περίπτωση μη εκτέλεσης575
 • Άρθρο 398 — Υπαναχώρηση έναντι καταβολής ποινής579
 • Άρθρο 399 — Ρήτρα έκπτωσης σε περίπτωση μη εκπλήρωσης583
 • Άρθρο 400 — Ρήτρα κράτησης της παροχής587
 • Άρθρο 401 — Παροχή εκπληρωτέα σε ορισμένο χρόνο591
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ - Αρραβώνας και ποινική ρήτρα597
 • Άρθρο 402 — Έννοια του αρραβώνα597
 • Άρθρο 403 — Τύχη του αρραβώνα614
 • Άρθρο 404 — Ποινική ρήτρα621
 • Άρθρο 405 — Κατάπτωση της ποινής και συνέπειες636
 • Άρθρα: 406, 407643
 • Άρθρο 408 — Ποινική ρήτρα σε περίπτωση άκυρης παροχής652
 • Άρθρο 409 — Υπέρμετρη ποινή654
 • Άρθρο 411 — Δικαίωμα του τρίτου680
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ - Σύμβαση υπέρ τρίτου και σε βάρος τρίτου668
 • Άρθρο 410 — Σύμβαση υπέρ τρίτου675
 • Άρθρο 411 — Δικαίωμα του τρίτου680
 • Άρθρο 412688
 • Άρθρο 413 — Αποποίηση του τρίτου691
 • Άρθρο 414 — Ενστάσεις κατά του τρίτου693
 • Άρθρο 415 — Σύμβαση σε βάρος τρίτου697
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ - Απόσβεση των ενοχών702
 • Άρθρο 416 — Καταβολή702
 • Άρθρο 417 — Καταβολή προς άλλον εκτός από το δανειστή712
 • Άρθρο 418 — Μη προσήκουσα καταβολή717
 • Άρθρο 419 — Δόση αντί καταβολής720
 • Άρθρο 420725
 • Άρθρο 421 — Υπόσχεση αντί καταβολής727
 • Άρθρο 422 — Καταλογισμός σε περίπτωση περισσότερων χρεών732
 • Άρθρο 423737
 • Άρθρο 424 — Δικαίωμα για εξοφλητική απόδειξη740
 • Άρθρο 425 — Έξοδα της εξόφλησης748
 • Άρθρο 426 — Ο κομιστής έγγραφης εξόφλησης750
 • Άρθρο 427 — Δημόσια κατάθεση753
 • Άρθρο 428 — Πράγμα μη καταθέσιμο757
 • Άρθρο 429760
 • Άρθρο 430 — Πώς γίνεται η κατάθεση762
 • Άρθρο 431 — Αποτελέσματα της κατάθεσης764
 • Άρθρο 432 — Απαίτηση του αντικειμένου της κατάθεσης767
 • Άρθρο 433 — Ανάληψη από τον οφειλέτη770
 • Άρθρο 434 — Άλλες περιπτώσεις κατάθεσης773
 • Άρθρο 435 — Έξοδα της κατάθεσης776
 • Άρθρο 436 — Ανανέωση777
 • Άρθρο 437 — Σε περίπτωση ενοχής άκυρης ή ακυρώσιμης784
 • Άρθρο 438 — Σκοπός ανανέωσης786
 • Άρθρο 439 — Ασφάλειες της παλαιάς ενοχής789
 • Άρθρο 440 — Συμψηφισμός792
 • Άρθρο 441 — Πρόταση συμψηφισμού802
 • Άρθρο 441 — Πρόταση συμψηφισμού808
 • Άρθρο 443 — Ανταπαίτηση που έχει παραγραφεί816
 • Άρθρο 444 — Συμψηφισμός με αίρεση ή προθεσμία818
 • Άρθρο 445 — Χαριστική προθεσμία821
 • Άρθρο 446 — Παροχές σε διαφορετικό τόπο822
 • Άρθρο 447 — Συμψηφισμός από απαίτηση άλλου824
 • Άρθρο 448 — Συμψηφισμός κατά του εκδοχέα827
 • Άρθρο 449 — Συμψηφισμός σε περίπτωση κατάσχεσης830
 • Άρθρο 450 — Απαράδεκτο του συμψηφισμού834
 • Άρθρο 451838
 • Άρθρο 452 — Συμψηφισμός σε περίπτωση περισσότερων χρεών841
 • Άρθρο 453 — Σύγχυση843
 • Άρθρο 454 — Άφεση χρέους845
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ - Εκχώρηση852
 • Άρθρο 455 — Έννοια852
 • Άρθρο 456 — Παράδοση αποδεικτικών869
 • Άρθρο 457 — Δημόσιο έγγραφο με αίτηση872
 • Άρθρο 458 — Μεταβίβαση παρεπόμενων δικαιωμάτων874
 • Άρθρο 459879
 • Άρθρο 460 — Αναγγελία881
 • Άρθρο 461 — Καταβολή πριν από την αναγγελία889
 • Άρθρο 462 — Υποχρεώσεις του οφειλέτη προς τον εκδοχέα891
 • Άρθρο 463 — Ενστάσεις κατά του εκδοχέα894
 • Άρθρο 464 — Απαιτήσεις ανεκχώρητες901
 • Άρθρο 465904
 • Άρθρο 466907
 • Άρθρο 467 — Ευθύνη του εκχωρητή910
 • Άρθρο 468914
 • Άρθρο 469916
 • Άρθρο 470 — Μεταβίβαση άλλων δικαιωμάτων918
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ - Αναδοχή χρέους920
 • Άρθρο 471 — Έννοια920
 • Άρθρο 472 — Υποχρεώσεις του αναδοχέα933
 • Άρθρο 473 — Ενστάσεις του αναδοχέα936
 • Άρθρο 474940
 • Άρθρο 475 — Δικαιώματα παρεπόμενα στην απαίτηση942
 • Άρθρο 476 — Εκποίηση ενυποθήκου και αναδοχή945
 • Άρθρο 477 — Σωρευτική αναδοχή951
 • Άρθρο 480 — Σε περίπτωση αμφιβολίας η ενοχή δεν είναι995
 • Άρθρο 478 — Υπόσχεση τρίτου προς τον οφειλέτη961
 • Άρθρο 479 — Σε περίπτωση μεταβίβασης ομάδας περιουσίας968
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ - Ενοχή εις ολόκληρον988
 • Άρθρα: 481 (Παθητική ενοχή εις ολόκληρον), 482 (Δικαίωμα1006
 • Άρθρα: 483 (Γεγονότα που ενεργούν αντικειμενικά),1030
 • Άρθρο 486 — Γεγονότα που ενεργούν υποκειμενικά1041
 • Άρθρα: 487 (Αναγωγή μεταξύ των συνοφειλετών),1051
 • Άρθρα: 489 (Ενεργητική ενοχή εις ολόκληρον), 490 (Δικαίωμα1067
 • Άρθρο 491 — Γεγονότα που ενεργούν αντικειμενικά1076
 • Άρθρο 492 — Γεγονότα που ενεργούν υποκειμενικά1080
 • Άρθρο 493 — Αναγωγή μεταξύ των δανειστών1085
 • Άρθρο 494 — Αδιαίρετη παροχή1091
 • Άρθρο 4951102
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1111