Ο Ν 4387/2016 και οι αλλαγές στην ασφάλιση των Νομικών

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €29.00
ΝΠ €39.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-275-7
Σελίδες: 310
Συγγραφέας: Α. Κουτσόλαμπρος

Στο βιβλίο «Ο Ν 4387/2016 και οι αλλαγές στην ασφάλιση των Νομικών» αξιολογείται νομικά και τεχνικά ο ως άνω ασφαλιστικός νόμος, δίνοντας απαντήσεις σε ζητήματα που απασχολούν τους ασφαλισμένους του Νομικού Κλάδου. Παράλληλα, προτείνονται λύσεις και βελτιώσεις, που θα μπορούσαν να καταστήσουν τη ζωή των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων πιο εύκολη. Κατανοώντας λοιπόν ο δικηγόρος τις βασικές αλλά και τις ειδικότερες έννοιες του Ν 4387/2016, θα μπορέσει να ασκήσει με τον καλύτερο τρόπο τα ατομικά του δικαιώματα, αλλά και αυτά των εντολέων του.

 Ειδικότερα, στην αρχή του έργου προσδιορίζονται οι έννοιες του ασφαλιστικού νόμου που ενδιαφέρουν τους νομικούς και γίνεται αναφορά στην ειδικότερη περίπτωση των εμμίσθων δικηγόρων. Ακολουθεί το κεφάλαιο με την ανάλυση των εισφορών του Ν 4387/2016 που αφορά τις εισφορές των αυτοαπασχολούμενων, των εμμίσθων δικηγόρων, τις εισφορές για υγειονομική περίθαλψη, για επικουρική ασφάλιση, για πρόνοια και υπέρ ΟΑΕΔ. Προσδιορίζονται οι ειδικότερες μειώσεις και ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών και ο τρόπος καταβολής τους.

 Κατόπιν αναλύεται το νομοθετικό καθεστώς της παράλληλης ασφάλισης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον χρόνο ασφάλισης και στην αναγνώρισή του. Επίσης, το νομικό ενδιαφέρον εστιάζεται και την προστασία του ασφαλισμένου - οφειλέτη, με ειδικότερες εκφάνσεις την εκούσια είσπραξη, τη ρύθμιση οφειλής, την αναγκαστική είσπραξη, τα ένδικα μέσα προς χρήση, την αναγκαστική είπραξη από το ΚΕΑΟ, την άσκηση ανακοπής και την ενδεχόμενη ποινική ευθύνη.

 Οι ασφαλιστικές παροχές είναι το αντικείμενο του επόμενου κεφαλαίου. Προσδιορίζεται ο αντίκτυπος του ασφαλιστικού νόμου σε κύριες, προσωρινές και επικουρικές συντάξεις, στις συντάξεις λόγω θανάτου, αναπηρίας, στις εξάπαξ παροχές και στις παροχές ασθένειας σε χρήμα, όπως τα επιδόματα μητρότητας, τα έξοδα κηδείας κ.λπ. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει παράρτημα που περιέχει την αίτηση ακύρωσης κατά της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, την ένσταση - διόρθωση κατά του ειδοποιητηρίου, την ανακοπή κατά του ΚΕΑΟ, δικαστικές αποφάσεις επί των αιτήσεων αναστολής και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.

 H έκδοση είναι επικαιροποιημένη έως και τον Ν 4472/2017 και συνοδεύεται από αναλυτικό ευρετήριο, για την καλύτερη εύρεση του θέματος που ενδιαφέρει τον αναγνώστη.

 • 0
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ9
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ9
 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ11
 • A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ17
 • Β. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ19
 • Γ. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ21
 • Δ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ27
 • 1. Οι εισφορές μέχρι 31.12.201627
 • 2. Η ειδικότερη περίπτωση των εμμίσθων δικηγόρων28
 • 3. Οι εισφορές των Δικαστικών Λειτουργών και του Λειτουργών του ΝΣΚ29
 • 4. Η κατάργηση εισφορών και πόρων29
 • 4.1 Καταργούμενες εισφορές29
 • 4.2 Καταργούμενοι κοινωνικοί πόροι30
 • 4.3 Καταργούμενες μειώσεις νεοεισερχόμενων στην ασφάλιση32
 • 5. Οι εισφορές με το Ν 4387/201633
 • 5.1 Εισφορές για κύρια σύνταξη33
 • i. Εισφορές αυτοαπασχολούμενων (Δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών)33
 • ii. Εισφορές έμμισθων δικηγόρων42
 • 5.2 Εισφορές για υγειονομική περίθαλψη47
 • 5.3 Εισφορές για επικουρική ασφάλιση48
 • 5.4 Eισφορές πρόνοιας (εφάπαξ παροχής)51
 • 6. Μειώσεις Εισφορών52
 • 6.1 Μείωση εισφοράς όσων συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης52
 • 6.2 Μείωση εισφορών μητέρων μετά τον τοκετό53
 • 6.3 Η ειδική περίπτωση του συμψηφισμού των γραμματίων προείσπραξης53
 • 6.4 Οι μειώσεις της πρώτης πενταετίας54
 • 6.5 Μεταβατική περίοδος για τους ασφαλισμένους τ. ΕΤΑΑ56
 • 6.6 Εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας του ΟΑΕΔ60
 • 6.7 Εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 39 του Ν 4387/2016 από 1/1/201760
 • 7. Υπολογισμός εισφορών και τρόπος καταβολής62
 • 7.1 Αυτοαπασχολούμενοι (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές)62
 • i. Ποσοστά εισφορών62
 • ii. Τρόπος πληρωμής62
 • iii. Αλλαγή της βάσης υπολογισμού με το Ν 4472/201774
 • iv. Προσαυξήσεις εκπροθέσμου77
 • 7.2 Έμμισθοι δικηγόροι79
 • i. Ύψος εισφορών79
 • 7.3 H ειδική περίπτωση δικηγόρων που απασχολούνται με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκια)102
 • i. Το εργασιακό πρόβλημα102
 • ii. Η νομοθετική αντιμετώπιση του ζητήματος103
 • 7.4 Δικηγόροι εταίροι δικηγορικών εταιρειών113
 • Ε. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ115
 • ΣΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ143
 • 1. Χρόνος ασφάλισης143
 • 2. Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης146
 • 3. Συνέχιση ασφάλισης150
 • Ζ. KΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΚΕΑΟ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ153
 • 1. Εκούσια είσπραξη153
 • 2. Ρύθμιση οφειλής153
 • 3. Αναγκαστική είσπραξη156
 • 4. Ένδικα μέσα ασφαλισμένου - οφειλέτη κατά της πράξης βεβαίωσης οφειλής162
 • 5. Αναγκαστική είσπραξη από το ΚΕΑΟ164
 • 6. Άσκηση ανακοπής166
 • 7. Ποινική ευθύνη167
 • Η. ΠΑΡΟΧΕΣ169
 • 1. Κύριες συντάξεις169
 • 2. Προσωρινή σύνταξη194
 • 3. Σύνταξη λόγω θανάτου204
 • 4. Σύνταξη αναπηρίας208
 • 5. Δικαιολογητικά συντάξεων210
 • 6. Σύμφωνο συμβίωσης213
 • 7. Επικουρική σύνταξη214
 • 8. Εφάπαξ παροχή217
 • 9. Παροχές ασθενείας σε χρήμα223
 • 9.1 Έξοδα κηδείας224
 • 9.2 Επίδομα μητρότητας225
 • 9.3 Κατασκηνώσεις225
 • 9.4 Λοιπά επιδόματα226
 • 10. Υγειονομική περίθαλψη226
 • 11. Επιδότηση ανεργίας229
 • 12. Προστασία ασφαλισμένου κατά αποφάσεων απονομής παροχών230
 • Θ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ231
 • Ι. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ237
 • 1. Ίδρυση - Σκοπός237
 • 2. Οργάνωση237
 • 3. Διοίκηση239
 • 4. Συμβουλευτικές Επιτροπές240
 • ΙΑ. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΕΑΕΠ241
 • 1. Ίδρυση – Σκοπός241
 • 2. Οργάνωση241
 • 3. Διοίκηση242
 • ΙΒ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ243
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ245
 • 1. H αίτηση ακύρωσης της ΕΕΔ κατά της Υπουργικής Απόφασης της Βάσης Υπολογισμού245
 • 2. Ένσταση - Αίτηση διόρθωσης κατά ειδοποιητηρίου266
 • 3. Υπόδειγμα ανακοπής κατά ΚΕΑΟ267
 • 4. Υπόδειγμα αναστολής εκτέλεσης κατά ΚΕΑΟ271
 • 5. Αποφάσεις επί αιτήσεων αναστολής276
 • 6. Αίτηση συνταξιοδότησης293
 • 7. Απόφαση απονομής προσωρινής σύνταξης302
 • 8. Απόφαση απονομής εφάπαξ βοηθήματος304
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ307
 • 0
 • 0