Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-277-1
Σελίδες: XX + 408
Συγγραφέας: Ν. Κουλούρης
Επιμέλεια: Π. Αρτέμης

Στην Κύπρο η Πολιτική Δικονομία (ως γνωστικό αντικείμενο) νοείται ότι ρυθμίζει μόνο τον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης, ενώ η οργάνωση και δικαιοδοσία των Δικαστηρίων αποτελούν γνωστικά αντικείμενα του νομικού συστήματος γενικότερα. Περαιτέρω, σύμφωνα με ό, τι επικρατεί στις αγγλοσαξονικές χώρες, η κυπριακή έννομη τάξη διακρίνει μόνο μεταξύ πολιτικής και ποινικής διαδικασίας.

Το βιβλίο Κυπριακή Πολιτική Δικονομία πραγματεύεται κατά τρόπο συστηματικό το αντικείμενο της Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτή ρυθμίζεται και ισχύει στο πλαίσιο της κυπριακής έννομης τάξης. Στο εγχειρίδιο εξετάζονται ειδικότερα τα όργανα και ο  τρόπος απονομής της δικαιοσύνης στην Κύπρο και με εμβρίθεια επεξηγούνται, μεταξύ άλλων, η οργάνωση και δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων, η δικαστική ανεξαρτησία, ο τρόπος απονομής της δικαιοσύνης, η Δικονομία, η εκτέλεση των αποφάσεων, η προσωρινή δικαστική προστασία, η δικονομία της πτώχευσης και εναλλακτικές μορφές επίλυσης των διαφορών. Γίνεται αναφορά σε πληθώρα αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου, καθώς και Αγγλικών Δικαστηρίων, όσο και σε σχετικές δικονομικές διατάξεις.

 

Στο πρώτο μέρος του εγχειριδίου εξετάζονται η οργάνωση και η δικαιοδοσία των δικαστηρίων. Επεξηγούνται οι έννοιες της δικαιοδοσίας και της αρμοδιότητας, η διεθνής δικαιοδοσία, το ζήτημα της ετεροδικίας των αλλοδαπών κρατών και ο θεσμός της δωρεάν νομικής αρωγής. Προσδιορίζεται εννοιολογικά το νομικό θεμέλιο της οργάνωσης των δικαστηρίων και αναφέρονται όλοι οι συλλειτουργοί της δικαιοσύνης.

Κατόπιν, στο δεύτερο μέρος της Κυπριακής Πολιτικής Δικονομίας παρουσιάζονται όλα τα Δικαστήρια της Κύπρου, ανά αντικείμενο και τοπική αρμοδιότητα. Αποδίδεται η πλήρης εικόνα της δομής και της οργάνωσης των δικαστηρίων. Περιγράφεται βήμα προς βήμα η έναρξη της διαδικασίας με την εισαγωγή των αξιώσεων στα Δικαστήρια και ό, τι ακολουθεί, όπως η δικογράφηση, η προετοιμασία προς ακρόαση, η δίκη και η ολοκλήρωσή της με την έκδοση της απόφασης, τα ένδικα μέσα, η εκτέλεση των αποφάσεων.

Το έργο αποτελεί πολύτιμο οδηγό τόσο για τον σπουδαστή και εφαρμοστή της κυπριακής πολιτικής δικονομίας, όσο και για κάθε νομικό που επιθυμεί να κατανοήσει περαιτέρω το εν λόγω αντικείμενο. Συμπληρώνεται με βιβλιογραφία, κατάλογο δικαστικών αποφάσεων, καθώς και ευρετήριο, τα οποία διευκολύνουν σημαντικά τον αναγνώστη στην οικεία έρευνά του. 

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓH1
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ11
 • Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ11
 • ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ11
 • ΕΙΔΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ17
 • 1. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 17
 • 2. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ20
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ τριτο-26
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ τεταρτο-26
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ πεμπτο-26
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκτο-26
 • ΕΙΔΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΤΕΡΟΔΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΡΑΤΩΝ27
 • ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ31
 • ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ34
 • ΟΙ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ37
 • 1. O ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ37
 • 2. ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ38
 • 3. ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΕΙΟΥ)39
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ-26
 • ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ41
 • 1. ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ41
 • Α. Ιστορική αναδρομή41
 • Β. Αρμοδιότητες δικαστικής φύσεως43
 • Γ. Αρμοδιότητες κανονιστικής φύσεως47
 • Δ. Αρμοδιότητες εσωτερικής διοικητικής φύσεως48
 • 2. ΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ49
 • Α. Δικαιοδοσία49
 • Β. Υλική αρμοδιότητα52
 • Γ. Τοπική αρμοδιότητα54
 • 3. ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 56
 • 4. ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ59
 • 5. ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ60
 • 6. ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ62
 • Α. Ίδρυση Διοικητικού Δικαστηρίου62
 • Β. Η διεύρυνση της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου που απονέμει διοικητική δικαιοσύνη μετά την ψήφιση του Ν. 131(Ι)/2015 και η εισαγωγή της έννοιας της διοικητικής διαφοράς ουσίας67
 • Γ. Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου69
 • Δ. Το δεδικασμένο και ο έλεγχος τήρησης των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων75
 • Ε. Τα οιονεί Διοικητικά Δικαστήρια (Ανεξάρτητες Αρχές)76
 • 7. ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ77
 • Α. Κακουργιοδικείο78
 • Β. Επαρχιακό Δικαστήριο78
 • Γ. Εξουσία Γενικού Εισαγγελέα για παραπομπή σε συνοπτική εκδίκαση78
 • Δ. Κατά τόπον αρμοδιότητα ποινικών δικαστηρίων79
 • Ε. Το Στρατιωτικό Δικαστήριο79
 • ΚεφΑλαιο Ογδοο-26
 • ΚεφΑλαιο ΠρΩτο-26
 • Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ81
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ91
 • Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ91
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ91
 • 1. ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ91
 • 2. O MIKTOΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ93
 • 3. ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ96
 • 4. ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ97
 • ΚεφΑλαιο ΔΕΥτερο-26
 • ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ100
 • 1. ΔΙΑΔΙΚΟΙ100
 • 2. ΑΓΩΓΗ - ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΕΝΤΑΛΜΑ106
 • Α. Έννοια και είδη Αγωγής106
 • Β. Άσκηση Αγωγής109
 • 3. ΤΥΠΟΙ ΚΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ115
 • 4. ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΚΛΗΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ 118
 • Α. Εναρκτήρια Κλήση118
 • Β. Αίτηση119
 • 5. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ (Καταχώρηση Κλητηρίου Εντάλματος)120
 • 6. ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ123
 • Α. Γενική ρύθμιση123
 • Β. Ειδικές ρυθμίσεις124
 • Γ. Επίδοση εκτός δικαιοδοσίας125
 • Δ. Επίδοση εκτός δικαιοδοσίας αίτησης για αναγνώριση αλλοδαπής απόφασης 130
 • Ε. Υποκατάστατη επίδοση131
 • 7. Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΗ ΕΠΙΔΟΤΗ132
 • 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟ Ή ΚΑΤΑ ΑΠΟΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ134
 • 9. ΠΛΗΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (ΟΜΟΔΙΚΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΟΙ) 135
 • Α. Ομοδικία135
 • Β. Παρέμβαση138
 • 10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΙΤΟΔΙΑΔΙΚΟΥ (ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ)141
 • 11. ΑΝΗΛΙΚΟΙ / ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΟΙ 144
 • 12. ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ145
 • 13. ΕΝΩΣΗ ΑΙΤΙΩΝ ΑΓΩΓΗΣ / ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ (Αντικειμενική σώρευση αγωγών / Συνεκδίκαση αγωγών)148
 • 14. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ150
 • 15. ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΓΩΝ151
 • 16. EΜΦΑΝΙΣΗ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ153
 • 17. ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ157
 • 18. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΓΕΡΣΗ ΑΓΩΓΗΣ161
 • 19. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ex parte και by summons)162
 • 20. ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (της αξίωσης)170
 • Α. Η συμφωνία για την ικανοποίηση της απαίτησης170
 • Β. Η εκχώρηση του δικαιώματος170
 • Γ. Η πτώχευση του διαδίκου171
 • Δ. Η παραγραφή της αξίωσης171
 • Ε. Ο θάνατος του διαδίκου173
 • ΣΤ. Η Καταβολή / Η Άφεση του χρέους173
 • Ζ. Η Συγχώνευση173
 • ΚεφΑλαιο ΤρΙτο-26
 • Η ΔΙΚΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ175
 • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ175
 • 2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ179
 • 3. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ185
 • 4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ187
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις187
 • Β. Το καθεστώς μέχρι 31.12.2014187
 • Γ. Το καθεστώς μετά την 1.1.2015192
 • KεφΑλαιο ΤΕταρτο-26
 • Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΑΣΗ196
 • 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ196
 • 2. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ196
 • 3. ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ199
 • Α. Το προ της τροποποίησης της Διάταξης 30 καθεστώς 199
 • Β. Το μετά την τροποποίηση της Διάταξης 30 καθεστώς201
 • α) Διαδικασία Ταχείας Εκδίκασης 206
 • β) Διαδικασία Ακροαματικής Εκδίκασης 207
 • γ) Κοινές διαδικαστικές ρυθμίσεις207
 • 4. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΛΗΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ208
 • ΚεφΑλαιο ΠΕμπτο-26
 • Η ΔΙΚΗ (ΑΚΡΟΑΣΗ)211
 • 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ211
 • 2. ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ213
 • 3. ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ215
 • 4. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ216
 • 5. Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ (ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)220
 • Α. Οι πρόνοιες των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας 220
 • Β. Οι πρόνοιες του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου 224
 • Γ. Οι γενικές πρόνοιες του περί Αποδείξεως Νόμου225
 • Γ. Ειδικά περί της εξ ακοής μαρτυρίας 228
 • Δ. Ειδικότερα ζητήματα προφορικής μαρτυρίας στο ακροατήριο 231
 • Ε. Τα έγγραφα ως αποδεικτικά μέσα233
 • ΣΤ. Η παραδοχή ως αποδεικτικό μέσο 234
 • 6. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ235
 • 7. ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 237
 • ΚεφΑλαιο Εκτο-26
 • Η ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ240
 • 1. ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ240
 • 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ244
 • 3. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ248
 • 4. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ 254
 • ΚεφΑλαιο Εβδομο-26
 • ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ256
 • 1. ΕΝΝΟΙΑ 256
 • 2. ΟΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ (ΚΕΦ. 6)257
 • 3. ΟΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ (Ν. 14/1960)259
 • ΚεφΑλαιο Ογδοο-26
 • Η ΕΦΕΣΗ268
 • 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΘΕΣΠΙΣΗΣ268
 • 2. Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ269
 • 3. ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ276
 • 4. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΕΤΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ277
 • 5. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣHΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ279
 • 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ282
 • 7. ΑΝΤΕΦΕΣΗ286
 • 8. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΑΣΚΗΘΕΙΣΑΣ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ287
 • 9. ΣΧΕΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ CERTIORARI288
 • ΚεφΑλαιο Ενατο-26
 • ΕΞΟΔΑ289
 • 1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ289
 • 2. ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ292
 • ΚεφΑλαιο ΔΕκατο-26
 • Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ294
 • 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ294
 • 2. ΟΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ296
 • Α. Εκτέλεση με πώληση κινητών296
 • Β. Εκτέλεση με πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας297
 • Γ. Επιβάρυνση γης με εγγραφή απόφασης299
 • Δ. Διαδικασία απευθείας πώλησης περιουσίας οφειλέτη από πιστωτή 300
 • Ε. Εγγραφή ιδιοκτησίας στο όνομα του οφειλέτη χρέους για σκοπούς εκτέλεσης300
 • ΣΤ. Εκτέλεση με μεσεγγύηση γης300
 • Ζ. Εκτέλεση με κατάσχεση ιδιοκτησίας στα χέρια τρίτου301
 • Η. Εξέταση του εξ αποφάσεως οφειλέτη301
 • Θ. Καταβολή του χρέους σε δόσεις 302
 • Ι. Πληρωμή του χρέους από εγγυητή302
 • 3. ΟΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ303
 • Α. Έκδοση Εντάλματος Εκτέλεσης 303
 • Β. Εκτέλεση μέσω Κατάσχεσης και Πώλησης Κινητής Περιουσίας 307
 • Γ. Εκτέλεση μέσω Πώλησης Ακίνητης Περιουσίας308
 • Δ. Εκτέλεση μέσω Σύλληψης Προσώπου και Κατάσχεσης Περιουσίας309
 • Ε. Εκτέλεση μέσω Κατάσχεσης στα Χέρια Τρίτου311
 • ΣΤ. Εκτέλεση μέσω Εντάλματος Κατοχής Ακίνητης Περιουσίας 312
 • Ζ. Εκτέλεση μέσω Εντάλματος Παραδόσεως Κινητής Περιουσίας313
 • Η. Διαδικασία Εκτέλεσης (Κατάσχεσης - Πλειστηριασμού Κινητών) από τον Δικαστικό Επιδότη 314
 • Θ. Αναστολή Εντάλματος316
 • Ι. Λοιπές Πρόνοιες των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας αναφορικά με την Αναγκαστική Εκτέλεση 317
 • 4. ΟΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ318
 • 5. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΔΟΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ320
 • Α. Εκτέλεση σύμφωνα με νομοθετική πρόβλεψη321
 • Β. Εκτέλεση κατά τη διαδικασία του κοινοδικαίου322
 • Γ. Αναγνώριση μιας αλλοδαπής απόφασης ως άμυνα του εναγομένου322
 • 6. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΔΟΘΕΙΣΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ323
 • ΚεφΑλαιο ΕνδΕκατο-26
 • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ328
 • 1. ΥΠΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΩΝ328
 • 2. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ332
 • 3. Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ335
 • ΚεφΑλαιο ΔωδΕκατο-26
 • Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ341
 • 1. Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ341
 • 2. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 346
 • Α. Θέσπιση και στοχοθεσία του Ν. 65(Ι)/2015346
 • Β. Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής346
 • Γ. Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών 349
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ351
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ375
 • ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ379
 • 0
 • 0