Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-264-1
Σελίδες: 240
Συγγραφέας: Ι. Ρόκας

Οι βασικές αλλαγές που επήλθαν στο δίκαιο των εμπορικών εταιριών τα τελευταία χρόνια από την 4η έκδοση του παρόντος μπορούν να χαρακτηρισθούν ριζικές σε βαθμό που επιβάλλουν την ενημέρωση ακόμα και μιας «εισαγωγής στο εταιρικό δίκαιο», όπως είναι το έργο αυτό.

Ο Ν 4072/2012, με τις επιτυχείς του διατάξεις που περιέχει το 7ο μέρος του σχετικά με τις προσωπικές εμπορικές εταιρίες, για πρώτη φορά εισάγει ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο δίκαιο για τις εν λόγω εταιρίες καθόσον, μέχρι την έκδοσή του, το ελληνικό δίκαιο είχε ανεπαρκείς διατάξεις που βρίσκονταν κυρίως στον Εμπορικό Νόμο του 1835. Επίσης, ο ίδιος νόμος (Ν 4072/2012) εισάγει το νέο θεσμό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (ΙΚΕ) που έχει βρει θετική ανταπόκριση από την αγορά, αν κρίνουμε από τον μεγάλο αριθμό των εταιριών ΙΚΕ που έχουν συσταθεί.

Ακολουθεί μια σειρά νόμων που έχουν ανανεώσει τη βασική νομοθεσία με επιτυχείς και λιγότερο επιτυχείς διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για τις κοινές και ορισμένες ειδικές ανώνυμες εταιρίες, όπως κυρίως ο Ν 3873/2010 για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς ορισμένων μορφών εταιριών, ο Ν 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ο Ν 4403/2016 για τις ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις κατ’ εναρμόνιση του ευρωπαϊκού δικαίου, ο Ν 4449/2017 για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Όλη αυτή η παραγωγή νέων βασικών νομοθετικών διατάξεων επέβαλαν την 5η έκδοση του παρόντος έργου «Εταιρίες».

Το βιβλίο αποτελεί ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, συμβούλους επιχειρήσεων και γενικότερα τις εταιρίες και εμπλουτίζεται με πλούσια βιβλιογραφία κι ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο, που βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει.

 • 0
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄1
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • 1. Επιχείρηση - φορέας επιχείρησης - εταιρία1
 • α. Φορείς επιχειρήσεων1
 • β. Δίκαιο των φορέων επιχειρήσεων (φυσικά-νομικά πρόσωπα)2
 • γ. Σε ευρεία και σε στενή έννοια φορείς επιχειρήσεων2
 • δ. Κανόνες οργάνωσης των επιχειρήσεων3
 • ε. Εταιρίες σε ευρεία και σε στενή έννοια4
 • 2. Προσωποπαγείς και σωματειακές ενώσεις προσώπων4
 • α. Έννοια του προσωποπαγούς χαρακτήρα4
 • β. Οριοθέτηση μεταξύ του προσωποπαγούς και του σωματειακού χαρακτήρα ενώσεων προσώπων6
 • γ. Έννοια του σωματειακού/κεφαλαιουχικού χαρακτήρα των εμπορικών εταιριών7
 • δ. Συνέπειες του σωματειακού/κεφαλαιουχικού χαρακτήρα7
 • ε. Σχετικοποίηση του προσωποπαγούς και κεφαλαιουχικού χαρακτήρα10
 • 3. Μορφές και διακρίσεις εταιριών10
 • 4. Εταιρίες και εμπορικό δίκαιο10
 • α. Συμπληρωματική εφαρμογή του αστικού δικαίου στις εμπορικές εταιρίες10
 • β. Εμπορικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε μη εμπορικές εργασίες11
 • 5. Εμπορική ιδιότητα και είδη των εμπορικών εταιριών12
 • 6. Εταιρίες με νομική προσωπικότητα και εταιρίες χωρίς νομική προσωπικότητα13
 • α. Γενικά13
 • β. Η φύση των εταιριών χωρίς νομική προσωπικότητα14
 • γ. Η κτήση νομικής προσωπικότητας κατά τον Αστικό Κώδικα14
 • δ. Ομόρρυθμη εταιρία χωρίς νομική προσωπικότητα15
 • 7. Πηγές του δικαίου των εμπορικών εταιριών16
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄19
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ19
 • Τμήμα Α΄19
 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ19
 • 1. Σύσταση της εταιρίας19
 • α. Προϋποθέσεις19
 • β. Εμπορική ικανότητα19
 • γ. Εταιρική σύμβαση20
 • αα. Φύση, χαρακτήρας εταίροι της προσωπικής εταιρίας20
 • ββ. Ακυρότητα και ακυρωσία21
 • δ. Σκοπός22
 • ε. Κοινός σκοπός23
 • στ. Εισφορές24
 • ζ. Οριοθέτηση της εταιρίας από άλλες συμβάσεις25
 • γ. Διοίκηση της προσωπικής εταιρίας27
 • αα. Έννοια27
 • ββ. Συμβατικό πλαίσιο διαμόρφωσης της διαχειριστικής εξουσίας 29
 • γγ. Η εκ του νόμου οριοθέτηση της εξουσίας διοίκησης30
 • δδ. Ειδικότερα: Η εκπροσώπηση30
 • εε. Εταίρος εκπρόσωπος - διαχειριστής προσωπικής εταιρίας30
 • η. Επιδίωξη του κοινού σκοπού και η καταβολή των εισφορών26
 • 2. Διαμόρφωση των σχέσεων εταίρων μεταξύ τους και προς την εταιρία26
 • α. Υποχρέωση πίστης26
 • β. Ευθύνη εταίρων26
 • δ. Οι διαχειριστές της προσωπικής εταιρίας31
 • αα. Νόμιμη και καταστατική διαχείριση31
 • ββ. Συλλογική και ατομική διαχείριση31
 • γγ. Υποκατάσταση, ευθύνη, αμοιβή διαχειριστών 32
 • δδ. Λήξη διαχειριστικής εξουσίας32
 • 3. Έλεγχος και συμμετοχή στα κέρδη33
 • 4. Δημοσιότητα της προσωπικής εταιρίας34
 • α. Αρχή της δημοσιότητας στα νομικά πρόσωπα34
 • β. Έλλειψη δημοσιότητας 34
 • 5. Αποφάσεις των εταίρων35
 • 6. Είσοδος και έξοδος εταίρων36
 • α. Είσοδος νέου εταίρου με μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής36
 • β. Είσοδος νέου εταίρου χωρίς μεταβίβαση εταιρικής συμμετοχής37
 • γ. Οι επιμέρους συμβατικές παρεκκλίσεις της αρχής του αμετάβλητου του προσώπου του εταίρου37
 • δ. Αποκλεισμός εταίρου38
 • 7. Περιουσία της εταιρίας39
 • 8. Λύση της προσωπικής εταιρίας39
 • α. Εισαγωγικά39
 • β. Πέρας του χρόνου διαρκείας της εταιρίας40
 • γ. Απόφαση των εταίρων41
 • δ. Κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση41
 • ε. Αν μείνει ένας εταίρος41
 • στ. Με δικαστική απόφαση41
 • ζ. Συνήθεις λόγοι λύσης που προβλέπουν τα καταστατικά41
 • η. Αναβίωση εταιρίας που λύθηκε43
 • 9. Εκκαθάριση43
 • α. Ο σκοπός της εκκαθάρισης και παραγραφή 43
 • β. Οι εκκαθαριστές44
 • γ. Διαδικασία εκκαθάρισης45
 • Τμήμα Β΄45
 • ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ45
 • 1. Έννοια - επωνυμία45
 • α. Έννοια, χαρακτηριστικά, οικονομική σκοπιμότητα45
 • β. Επωνυμία47
 • 2. Σύσταση της εταιρίας48
 • 3. Η σε ολόκληρο και απεριόριστη ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων49
 • α. Διαμόρφωση της ευθύνης49
 • β. Παραγραφή50
 • 4. Διοίκηση της εταιρίας51
 • Τμήμα Γ΄52
 • ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ52
 • 1. Έννοια52
 • 2. Επωνυμία53
 • 3. Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου53
 • 4. Διαχείριση και εκπροσώπηση54
 • 5. Λύση, μετατροπή σε οε, εκκαθάριση56
 • 6. Μετατροπή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία57
 • 7. Ετερόρρυθμη εταιρία κατά μετοχές57
 • Τμήμα Δ’58
 • ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ58
 • 1. Αφανής εταιρία58
 • 2. Κοινοπραξία60
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ61
 • Τμήμα Α΄61
 • Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ61
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄61
 • ΚΟΙΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ61
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις61
 • α. Χαρακτηριστικά61
 • β. Ιστορικά62
 • γ. Η αε ως επιχειρηματικός φορέας63
 • 2. Ίδρυση64
 • α. Τα βήματα της ίδρυσης64
 • β. Το καταστατικό65
 • γ. Ο εταιρικός σκοπός67
 • δ. Διάρκεια, έδρα67
 • ε. Διαδικασία68
 • στ. Ελαττωματικότητα καταστατικού68
 • ζ. Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρίας λόγω ελαττωματικότητας69
 • η. Το ιδρυτικό στάδιο69
 • θ. Η κρατική εποπτεία70
 • 3. Διατυπώσεις δημοσιότητας71
 • α. Πράξεις που υποβάλλονται σε δημοσιότητα71
 • β. Συνέπεια της δημοσίευσης72
 • γ. Η δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο72
 • δ. Απλοποίηση διαδικασιών73
 • 4. Το μετοχικό (εταιρικό) κεφάλαιο της αε73
 • α. Οι ιδιαιτερότητες του εταιρικού κεφαλαίου της αε73
 • β. Η μέριμνα για τη διατήρηση του κεφαλαίου - Μερική / ολοσχερής καταβολή75
 • γ. Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου76
 • δ. Περιουσιακά στοιχεία που απαρτίζουν το εταιρικό κεφάλαιο77
 • 5. Αύξηση και μείωση κεφαλαίου77
 • α. Έννοια αύξησης77
 • β. Πραγματική αύξηση78
 • γ. Ονομαστική αύξηση78
 • δ. Ειδικές περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 79
 • ε. Δικαίωμα προτίμησης79
 • στ. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου80
 • 6. Μετοχές, ιδρυτικοί τίτλοι, ομολογίες81
 • α. Η μετοχή ως αξιόγραφο81
 • β. Εμπράγματα δικαιώματα επί των μετοχών82
 • γ. Η αξία της μετοχής83
 • δ. Η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής84
 • ε. Ακύρωση μετοχών84
 • στ. Απόκτηση ίδιων μετοχών από την αε84
 • ζ. Μετοχές επικαρπίας87
 • η. Προνομιούχες μετοχές87
 • θ. Ιδρυτικοί τίτλοι88
 • ι. Ομολογίες - Ομολογιακό δάνειο88
 • 7. Η γενική συνέλευση90
 • α. Έννοια90
 • β. Θέματα για τα οποία η γσ είναι υποχρεωτικά αρμόδια90
 • γ. Είδη γσ91
 • δ. Πρόσκληση για συμμετοχή στη συνέλευση της γσ91
 • ε. Διαδικασία μέχρι τη σύγκληση της γσ92
 • στ. Διαδικασία κατά τη διάρκεια των εργασιών της γενικής συνέλευσης93
 • ζ. Η απαρτία94
 • η. Η πλειοψηφία95
 • θ. Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία97
 • ι. Βιβλίο πρακτικών γσ97
 • ια. Παθολογία των αποφάσεων της γσ98
 • αα. Άκυρη απόφαση98
 • ββ. Υλοποίηση της ακυρότητας98
 • γγ. Ακυρώσιμη απόφαση της γσ γενικά99
 • δδ. Υλοποίηση της ακυρωσίας99
 • εε. Ανυπόστατη απόφαση γσ101
 • 8. Το διοικητικό συμβούλιο101
 • α. Εισαγωγικά101
 • β. Διορισμός των μελών δσ102
 • γ. Οι εργασίες του δσ102
 • δ. Νομική σχέση που συνδέει τα μέλη του δσ με την αε104
 • ε. Η εκπροσωπευτική εξουσία του δσ105
 • στ. Η ευθύνη/καθήκοντα του δσ107
 • ζ. Η δικαστική επιδίωξη της αξίωσης κατά μελών του δσ προς αποζημίωση109
 • 9. Μέτοχοι - δικαιώματα μειοψηφίας111
 • α. Εισαγωγικά111
 • β. Το δικαίωμα διοίκησης111
 • γ. Περιουσιακά δικαιώματα112
 • δ. Δικαιώματα μειοψηφίας114
 • αα. Γενικά114
 • ββ. Παροχή πληροφοριών115
 • γγ. Ονομαστική ψηφοφορία115
 • δδ. Αναβολή λήψης απόφασης116
 • εε. Δικαίωμα διαχειριστικού ελέγχου116
 • στστ. Δικαίωμα να ζητηθεί η ακύρωση της γσ και σύγκληση έκτακτης γσ117
 • ζζ. Δικαίωμα αρνησικυρίας και εναντίωσης στη χορήγηση αμοιβής στα μέλη δσ117
 • 10. Δικαίωμα προαίρεσης επί μετοχών117
 • 11. Η εισηγμένη σε χρηματιστήριο αε και οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης118
 • 12. Τακτικός έλεγχος120
 • α. Διενέργεια ελέγχου120
 • β. Καθήκοντα ελεγκτών121
 • γ. Ευθύνη ελεγκτών122
 • δ. Έλεγχος και κρατική εποπτεία122
 • 13. Αποθεματικά122
 • α. Τακτικά αποθεματικά122
 • β. Έκτακτα αποθεματικά123
 • γ. Ελεύθερα αποθεματικά123
 • δ. Αφανή αποθεματικά123
 • 14. Ετήσιοι λογαριασμοί123
 • α. Περιεχόμενο123
 • β. Ισολογισμός124
 • γ. Αρχές σύνταξης των ετήσιων λογαριασμών125
 • δ. Κατάρτιση του ισολογισμού-Τι περιλαμβάνει το ενεργητικό σκέλος126
 • αα. Πάγια κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία127
 • ββ. Κανόνες αποτίμησης128
 • γγ. Απόσβεση παγίων128
 • δδ. Υποτίμηση παγίων128
 • εε. Συμμετοχές129
 • στστ. Τρέχουσα τιμή129
 • ζζ. Καταχωρήσεις αποσβέσεων παγίου130
 • ε. Κατάρτιση ισολογισμού - Τι περιλαμβάνει το παθητικό σκέλος131
 • στ. Κατάρτιση ισολογισμού - Λογαριασμός τάξεως και άλλοι λογαριασμοί του παθητικού σκέλους131
 • ζ. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συμμετοχές - Συνδεδεμένες επιχειρήσεις132
 • αα. Ενοποίηση - Έννοια συνδεδεμένων επιχειρήσεων127
 • ββ. Ενοποίηση - Έκταση εφαρμογής128
 • γγ. Ενοποίηση - Διαδικασία - Εφαρμογή128
 • δδ. Ενοποίηση - Ενοποιημένο προσάρτημα128
 • εε. Υπόχρεα πρόσωπα - Δικαιώματα μετόχων129
 • στστ. Έκθεση των ελεγκτών της αε 135
 • ζζ. Ετήσιοι λογαριασμοί και απόληψη μερισμάτων135
 • ηη. Ακυρότητα και ακυρωσία της απόφασης της γσ που εγκρίνει τους λογαριασμούς136
 • 15. Μετατροπή εταιριών136
 • 16. Συγχώνευση ανωνύμων εταιριών (άρθ. 68 κ.ν. 2190/20)138
 • α. Γενικά138
 • β. Συγχώνευση με απορρόφηση138
 • i. Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης (άρθ. 69 κ.ν. 2190/20)139
 • ii. Εγγυήσεις στους πιστωτές (άρθ. 70 κ.ν. 2190/20)139
 • iii. Εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων (άρθ. 71 κ.ν. 2190/20)140
 • iv. Αποφάσεις των γσ (άρθ. 72 κ.ν. 2190/20) και έγκριση της Αρχής140
 • v. Ολοκλήρωση και παθολογία της συγχώνευσης140
 • γ. Άλλοι τρόποι συγχώνευσης141
 • αα. Με σύσταση νέας εταιρίας141
 • ββ. Καταχρηστικές συγχωνεύσεις141
 • γγ. Συγχώνευση με απορρόφηση θυγατρικής κατά 100% της απορροφώσας141
 • 17. Διάσπαση ανωνύμων εταιριών141
 • α. Γενικά141
 • β. Διάσπαση με απορρόφηση 142
 • γ. Υλοποίηση της διάσπασης με απορρόφηση142
 • αα. Σχέδιο διάσπασης142
 • ββ. Διατυπώσεις σχεδίου διάσπασης142
 • γγ. Αποφάσεις των γσ και έγκριση της Αρχής143
 • δδ. Ακυρότητα143
 • δ. Άλλοι τρόποι διάσπασης143
 • 18. Αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες143
 • 19. Λύση και εκκαθάριση144
 • α. Λύση144
 • β. Εκκαθάριση145
 • Τμήμα Β΄146
 • Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ146
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις146
 • α. Γενικά χαρακτηριστικά146
 • β. Διαφορές από αε147
 • γ. Τα προσωπικά και κεφαλαιουχικά στοιχεία147
 • 2. Ίδρυση148
 • α. Το καταστατικό148
 • β. Παθολογία της εταιρικής σύμβασης149
 • αα. Λόγοι ακυρότητας της εταιρίας149
 • ββ. Συνέπειες149
 • γγ. Ακυρότητα διατάξεων του καταστατικού149
 • γ. Υλοποίηση της ίδρυσης150
 • δ. Δημοσιότητα150
 • ε. Επε υπό ίδρυση - Ευθύνη ιδρυτών150
 • στ. Υποκαταστήματα ημεδαπής επε σε περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου απ’ αυτό της έδρας της και υποκατάστημα με το οποίο εγκαθίσταται στην Ελλάδα αλλοδαπή επε151
 • 3. Εταιρικό κεφάλαιο, διαίρεση, αύξηση και μείωση151
 • α. Το εταιρικό κεφάλαιο151
 • β. Διαίρεση του εταιρικού κεφαλαίου152
 • αα. Γενικά152
 • ββ. Μεταβίβαση μεριδίων152
 • γγ. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου153
 • δδ. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου154
 • 4. Οι εταίροι154
 • α. Είσοδος και έξοδος εταίρων154
 • β. Δικαιώματα από την κατοχή μεριδίου επε155
 • αα. Γενικά155
 • ββ. Δικαίωμα ψήφου155
 • γγ. Δικαίωμα πληροφοριών επί των εταιρικών υποθέσεων και δικαίωμα προτίμησης155
 • δδ. Περιουσιακά δικαιώματα γενικά156
 • εε. Περιουσιακά δικαιώματα - Το δικαίωμα στα κέρδη156
 • γ. Υποχρεώσεις των εταίρων156
 • δ. Ευθύνη των εταίρων157
 • αα. Γενικά157
 • ββ. Στην μονοπρόσωπη επε157
 • γγ. Ευθύνη εταίρων έναντι των δανειστών της εταιρίας και μέτρα προστασίας τους158
 • 5. Η συνέλευση των εταίρων158
 • α. Γενικά158
 • β. Είδη συνελεύσεων και σύγκληση αυτών159
 • γ. Λήψη αποφάσεων160
 • δ. Παθολογία των αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων160
 • αα. Γενικά160
 • ββ. Προσβολή της ακυρότητας160
 • γγ. Λόγοι ακυρότητας160
 • 6. Οι διαχειριστές161
 • α. Είδη διαχείρισης και διορισμός διαχειριστή161
 • β. Ανάκληση διαχειριστών162
 • γ. Εκπροσωπευτική και διαχειριστική εξουσία των διαχειριστών162
 • δ. Λοιπές υποχρεώσεις των διαχειριστών163
 • ε. Ευθύνη διαχειριστών163
 • 7. Οι ελεγκτές163
 • 8. Ετήσιοι Λογαριασμοί - Κέρδη164
 • α. Ετήσιοι Λογαριασμοί164
 • β. Διανομή κερδών165
 • 10. Λύση και εκκαθάριση166
 • α. Λόγοι λύσης166
 • β. Προαιρετικοί λόγοι167
 • γ. Εκκαθάριση167
 • αα. Κανόνες εκκαθάρισης167
 • ββ. Οι εκκαθαριστές168
 • 9. Μετατροπή - Συγχώνευση165
 • α. Μετατροπή άλλων εταιρικών τύπων σε επε και επε σε αε165
 • β. Συγχώνευση με σύσταση νέας επε ή με απορρόφηση166
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’169
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ169
 • ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ169
 • 1. Έννοια - χαρακτηριστικά169
 • α. Γενικά169
 • β. Δραστηριότητες του συνεταιρισμού170
 • γ. Σύσταση170
 • δ. Συνενώσεις συνεταιρισμών171
 • 2. Οι συνέταιροι171
 • α. Είσοδος και έξοδος συνεταίρων171
 • β. Η συνεταιριστική μερίδα - Υποχρεώσεις και δικαιώματα συνεταίρων172
 • γ. Ευθύνη συνεταίρων172
 • 3. Τα όργανα173
 • α. Η γενική συνέλευση173
 • αα. Σύγκληση173
 • ββ. Λήψη απόφασης. Απαρτία173
 • γγ. Λήψη απόφασης. Πλειοψηφία173
 • δδ. Αρμοδιότητα της γσ173
 • εε. Ακυρότητα αποφάσεων174
 • β. Το διοικητικό συμβούλιο174
 • γ. Το εποπτικό συμβούλιο175
 • 4. Τήρηση βιβλίων - Διανομή κερδών175
 • α. Τήρηση βιβλίων175
 • β. Διανομή κερδών175
 • 5. Λύση - Εκκαθάριση - Αναβίωση176
 • α. Λύση176
 • β. Εκκαθάριση176
 • γ. Αναβίωση176
 • 3. Ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρία179
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ169
 • 1. Αγροτικός συνεταιρισμός176
 • α. Σκοπός, διακρίσεις176
 • β. Σύσταση - Μέλη - Όργανα177
 • 2. Οικοδομικός συνεταιρισμός178
 • α. Σκοπός - Σύσταση178
 • β. Μέλη - Συνεταιριστική μερίδα - Όργανα178
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄181
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ181
 • 1. Τραπεζικές και ασφαλιστικές ανώνυμες εταιρίες181
 • α. Τραπεζική αε181
 • αα. Έννοια - Άδεια σύστασης181
 • ββ. Εποπτεία181
 • β. Παροχή πιστώσεων / ανώνυμες εταιρίες παροχής πιστώσεων 182
 • γ. Ανώνυμη εταιρία ηλεκτρονικού χρήματος183
 • δ. Ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία183
 • αα. Αντικείμενο εργασίας183
 • ββ. Αδειοδότηση183
 • γγ. Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις184
 • δδ. Άλλες παρεκκλίσεις από τις κοινές αε184
 • εε. Ευρωπαϊκό διαβατήριο184
 • 2. Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου184
 • α. Αντικείμενο εργασίας184
 • β. Παρεκκλίσεις από τις κοινές αε185
 • γ. Ανώνυμη εταιρία διαχείρισης χαρτοφυλακίων αναδυόμενων αγορών185
 • δ. Ανώνυμη εταιρία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία186
 • αα. Αντικείμενο εργασίας186
 • ββ. Άδεια λειτουργίας186
 • γγ. Μετοχές187
 • 3. Aνώνυμες εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων187
 • α. Αμοιβαίο κεφάλαιο187
 • αα. Έννοια187
 • ββ. Τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου188
 • β. Η ανώνυμη εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)189
 • αα. Αντικείμενο εργασίας - Μετοχές - Άδεια λειτουργίας189
 • ββ. Κανόνες λειτουργίας190
 • γ. Ανώνυμη εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας190
 • αα. Αντικείμενο εργασίας190
 • ββ. Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις191
 • γγ. Άδεια σύστασης191
 • δδ. Τα μερίδια191
 • 4. Εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης - παροχής επενδυτικών υπηρεσιών - χρηματιστηριακές εταιρίες - εταιρίες factoring - εταιρίες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος192
 • α. Ανώνυμη εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης192
 • β. Ανώνυμη εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών192
 • γ. Ανώνυμη εταιρία επενδυτικής διαμεσολάβησης193
 • δ. Ανώνυμη εταιρία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων193
 • ε. Ανώνυμη εταιρία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος193
 • 5. Εταιρίες της ναυτιλίας194
 • α. Η ναυτική εταιρία194
 • αα. Αντικείμενο εργασίας194
 • ββ. Σύσταση195
 • γγ. Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές195
 • δδ. Όργανα: Η γενική συνέλευση των μετόχων195
 • εε. Όργανα: Το διοικητικό συμβούλιο196
 • στστ. Ελεγκτές196
 • ζζ. Λύση196
 • β. Η ειδική ανώνυμη εταιρία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία197
 • αα. Αντικείμενο εργασίας197
 • ββ. Μετοχικό κεφάλαιο197
 • γγ. Εισαγωγή στο Χ.Α.Α.198
 • δδ. Πλοία που ελέγχει η Ε.Ε.Π.Ν.198
 • 6. Αθλητική ανώνυμη εταιρία199
 • α. Αντικείμενο εργασίας - Σύσταση - Εισφορές199
 • β. Σήμα199
 • γ. Μετοχικό κεφάλαιο - Μέτοχος200
 • δ. Εποπτεία201
 • Κυριότερη Βασική Βιβλιογραφία215
 • Ενιαίο Αλφαβητικό Ευρετήριο217
 • 7. Άλλα εταιρικά μορφώματα202
 • α. Μεταφορική εταιρία202
 • β. Εταιρία Επιχειρηματικού Κεφαλαίου ή Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) 202
 • γ. Εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών203
 • αα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών203
 • ββ. Μερίδια204
 • γγ. Ανώνυμη εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών204
 • δ. Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού205
 • αα. Σκοπός - Σύσταση205
 • ββ. Μέλη205
 • γγ. Καταχώριση στο μητρώο206
 • δδ. Εφαρμοστέο δίκαιο206
 • εε. Όργανα207
 • στστ. Αποκλεισμός - Αποχώρηση μέλους207
 • ζζ. Λύση207
 • ηη. Διαχείριση208
 • ε. Ευρωπαϊκή εταιρία208
 • στ. Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία209
 • αα. Χαρακτηριστικά / Ίδρυση209
 • ββ. Εταιρικό κεφάλαιο / εταιρική περιουσία, εταιρικά μερίδια και εισφορές εταίρων210
 • γγ. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις211
 • δδ. Διοίκηση (Διαχείριση - Εκπροσώπηση) 211
 • εε. Αποφάσεις των εταίρων 212
 • στστ. Εταιρική διαφάνεια - Δημοσιότητα213
 • ζζ. Λύση και Εκκαθάριση213
 • 0
 • 0