Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-281-8
Σελίδες: 344
Επιμέλεια: Α. Σινανιώτη - Μαρούδη

Το Ασφαλιστικό Δίκαιο βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο προσκήνιο του εγχώριου και διεθνούς νομικού προβληματισμού. Λόγω δε της μεγάλης νομοθετικής παραγωγής στο πεδίο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η επικαιροποίηση της πρώτης έκδοσης, προϊόν της οποίας είναι το παρόν σύγγραμμα. Η δεύτερη έκδοση του Ασφαλιστικού Δικαίου, ενσωματώνοντας τις σύγχρονες νομοθετικές, νομολογιακές και βιβλιογραφικές εξελίξεις στο χώρο του δικαίου της Ιδιωτικής Ασφάλισης, τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, φιλοδοξεί να συμβάλει στη θεωρητική και πρακτική εμπέδωση των οικείων θεσμών και ζητημάτων.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου επιχειρείται η ερμηνευτική προσέγγιση του Ν 4364/2016, με τον οποίον εναρμονίστηκε το ελληνικό δίκαιο προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης – SOLVENCY II (Φερεγγυότητα ΙΙ) και των κυριότερων μεταβολών που επέφερε στην εθνική έννομη τάξη. Ακολουθεί η ανάπτυξη του γενικού μέρους του δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης, με αντίστοιχη επικαιροποίηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας και νομολογίας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Οδηγία 2016/97/ΕΕ “Insurance Distribution Directive” (IDD) σχετικά με τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και στον Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα  679/2016 (General Data Protection Regulation). Το δεύτερο μέρος του συγγράμματος καταλαμβάνει το Ειδικό Μέρος του δικαίου της Ιδιωτικής Ασφάλισης, στο οποίο αναπτύσσονται οι γενικές αρχές των ασφαλίσεων ζημίων και ποσού, καθώς και τα κατ’ ιδίαν είδη τους, με αντίστοιχη προσθήκη της νεώτερης θεωρίας και νομολογίας, οι οποίες έχουν συμβάλει αποφασιστικά στην ερμηνεία των οικείων διατάξεων. Διεξοδική καταγραφή επιχειρείται στα ειδικά ζητήματα που αφορούν στην αστική ευθύνη εξ αυτοκινήτων, τη θαλάσσια και αεροπορική ασφάλιση, την εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, καθώς και τους κώδικες δεοντολογίας. Σε ενωσιακό επίπεδο, εξετάζονται οι Κανονισμοί 593/2008 (Ρώμη Ι), 846/2007 (Ρώμη ΙΙ), 1215/2012 (Βρυξέλλες Ibis), καθώς και η Οδηγία 2002/65/ΕΚ σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Το σύγγραμμα απευθύνεται σε όλο το νομικό και επιχειρηματικό κόσμο που επιθυμεί να ενημερωθεί για το ισχύον Ασφαλιστικό Δίκαιο, φιλοδοξώντας να διευκολύνει τους νομικούς της θεωρίας και της πράξης στην κατανόηση των οικείων θεσμών και την εμπέδωση των ποικίλων ρυθμίσεων της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

 • 0
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ9
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ9
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1ης ΕΚΔΟΣΗΣ11
 • ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ27
 • α. Ελληνικές27
 • β. Ξενόγλωσσες28
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ31
 • ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ31
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ31
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ31
 • I. Έννοια και περιεχόμενο του Ασφαλιστικού Δικαίου31
 • ΙΙ. Ιστορία της ασφάλισης32
 • ΙΙI. Βασικές Έννοιες του Ασφαλιστικού Δικαίου37
 • 1. Ασφάλιση37
 • 2. Ασφαλιστικός Κίνδυνος37
 • 2.1. Έννοια37
 • 2.2. Μορφές κινδύνου κατά τον ν. 4364/201638
 • 2.3. Η κοινωνία κινδύνου40
 • 2.3.1. Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί41
 • 2.3.2. Η εξαιρούμενη λόγω μεγέθους ασφαλιστική επιχείρηση42
 • 2.4. Η ομοιότητα κινδύνων43
 • 3. Αξίωση για ασφαλιστική κάλυψη44
 • 4. Αντασφάλιση44
 • 5. Συνασφάλιση44
 • ΙV. Διακρίσεις της Ασφάλισης45
 • 1. Ιδιωτική και Κοινωνική Ασφάλιση45
 • 2. Διάκριση με βάση το είδος του ασφαλισμένου κινδύνου45
 • 3. Διάκριση με βάση τη μορφή της ασφαλιστικής κάλυψης46
 • 4. Διάκριση με βάση τον λειτουργικό σκοπό της ασφάλισης47
 • 5. Διάκριση με βάση την ελευθερία σύναψης της ασφάλισης47
 • 6. Διάκριση με βάση τον αριθμό των δημιουργημένων ασφαλιστικών σχέσεων47
 • V. Πηγές Ιδιωτικού Ασφαλιστικού Δικαίου48
 • 1. Ιδιωτική Ασφάλιση48
 • 2. Συμπληρωματικώς εφαρμοστέες διατάξεις στην ασφαλιστική σύμβαση50
 • 3. Νομοθεσία περί ασφαλιστικών επιχειρήσεων51
 • 4. Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές51
 • 5. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης52
 • 5.1. Ο Κανονισμός 593/2008 ΕΚ («Ρώμη Ι»)52
 • 5.2. Ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου κατά τον Κανονισμό 864/2007 (Ρώμη ΙΙ) στο πεδίο της αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα54
 • 5.3. Ασφαλιστικές συμβάσεις και διεθνής δικαιοδοσία56
 • 6. Εθνικό Δικονομικό Δίκαιο57
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ59
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ59
 • Ι. Έννοια59
 • ΙΙ. Νομική Φύση60
 • III. Εμπορικός χαρακτήρας της ασφαλιστικής σύμβασης62
 • IV. Συμβαλλόμενα Μέρη63
 • 1. Ασφαλιστής63
 • 1.2. Βοηθητικά πρόσωπα ασφαλιστή63
 • 1.2.1. Γενικά63
 • 1.2.2. Ασφαλιστικός πράκτορας65
 • 1.2.3. Ασφαλιστικός σύμβουλος67
 • 1.2.4. Συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων68
 • 1.2.5. Μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων69
 • 1.2.6. Συνδεδεμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής70
 • 1.2.7. Υπάλληλος ασφαλιστικής επιχείρησης70
 • 1.2.8. Πραγματογνώμονες71
 • 2. Λήπτης της ασφάλισης72
 • 3. Δικαιούχος του ασφαλίσματος72
 • 4. Ασφαλισμένος72
 • V. Η διενέργεια της ασφαλιστικής επιχείρησης73
 • 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις73
 • 2. Έννοια της ασφαλιστικής επιχείρησης73
 • 3. Χορήγηση άδειας και ανάκλησή της74
 • 3.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις74
 • 3.2. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας75
 • 3.3. Ανάκληση της άδειας και συνέπειες77
 • 3.3.1. Δυνητική ανάκληση77
 • 3.3.2. Υποχρεωτική ανάκληση78
 • 3.3.3. Η ανακλητική απόφαση και οι συνέπειές της- Η κατ’ εξαίρεση ”διάσωση’’ της επιχείρησης ως νομικού προσώπου78
 • 4. Εποπτεία στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις79
 • 4.1. Εισαγωγικά79
 • 4.2. Σκοπός και Γενικές Αρχές Εποπτείας80
 • 4.2.1. Σκοπός80
 • 4.2.2. Εφαρμοστέες Αρχές81
 • 4.3. Το περιεχόμενο της εποπτείας81
 • 4.3.1. Επί ημεδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης81
 • 4.3.2. Επί αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης82
 • 4.4. Τρόπος διενέργειας της εποπτείας84
 • 4.4.1. Γενικές εποπτικές εξουσίες84
 • 4.4.2. Επιμέρους εξουσίες 84
 • 4.5. Πληροφόρηση για εποπτικούς σκοπούς και διαφάνεια λειτουργίας των εποπτευομένων86
 • 4.5.1. Το περιεχόμενο της υποχρέωσης86
 • 4.5.2. Περιορισμοί της υποχρέωσης παροχής πληροφοριών για την άσκηση εποπτείας και την εποπτική αξιολόγηση87
 • 4.5.3. Περιορισμοί της υποχρέωσης παροχής πληροφοριών για συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο88
 • 4.6. Δημόσια πληροφόρηση89
 • 4.6.1. Έκθεση σχετικά με τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση: Περιεχόμενα89
 • 4.6.2. Πληροφορίες προς την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων 90
 • 4.6.3. Έκθεση σχετικά με τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση: Εφαρμοστέες αρχές91
 • 4.6.4. Επικαιροποιήσεις και εκούσια παροχή πρόσθετων πληροφοριών91
 • 4.6.5. Πολιτική και έγκριση 92
 • 4.7. Περιορισμοί στο εποπτικό έργο της ΤτΕ93
 • 4.8. Μεταβίβαση Χαρτοφυλακίου94
 • 5. Εταιρική Διακυβέρνηση96
 • 5.1. Προϋποθέσεις διακυβέρνησης – Ευθύνη διοικητικού συμβουλίου 96
 • 5.2. Σύστημα διακυβέρνησης96
 • 5.3. Διαχείριση κινδύνων98
 • 5.4. Ίδια αξιολόγηση κινδύνου και φερεγγυότητας100
 • 5.5. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου100
 • 5.6. Αναλογιστική λειτουργία101
 • 5.7. Εξωτερική ανάθεση (Εξωπορισμός)101
 • 6. Κανόνες για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού102
 • 6.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις102
 • 6.2. Υπολογισμός των τεχνικών προβλέψεων103
 • 6.3. Ασφαλιστική τοποθέτηση105
 • 6.4. Περιθώριο φερεγγυότητας106
 • 6.4.1. Έννοια106
 • 6.4.2. Περιεχόμενο του περιθωρίου φερεγγυότητας106
 • 6.4.3. Ελάχιστο απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας107
 • 7. Εξυγίανση ασφαλιστικών επιχειρήσεων108
 • 7.1. Η μη εφαρμογή των Κανονισμών 1215/2012 και 1346/2000 στην εξυγίανση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων108
 • 7.2. Το εσωτερικό δίκαιο της εξυγίανσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων109
 • 7.2.1. Το εφαρμοστέο ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο για τη λήψη των μέτρων εξυγίανσης109
 • 7.2.2. Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τα αποτελέσματα των μέτρων εξυγίανσης110
 • 7.2.3. Προϋποθέσεις ενεργοποίησης των μέτρων εξυγίανσης110
 • 7.3. Ασφαλιστικός Διαχειριστής112
 • 7.3.1. Έννοια και απόφαση περί διορισμού του112
 • 7.3.2. Καθήκοντα και υποχρεώσεις του ασφαλιστικού διαχειριστή114
 • 7.3.3. Δικαιώματα116
 • 7.3.4. Ευθύνη116
 • 7.3.5. Άσκηση αρμοδιοτήτων εντός άλλων κρατών-μελών117
 • 7.3.6. Λήξη της θητείας ή παύση του ασφαλιστικού διαχειριστή117
 • 8. Eκκαθάριση ασφαλιστικών επιχειρήσεων118
 • 8.1. Εφαρμοστέες διατάξεις118
 • 8.2. Η απόφαση για τη θέση σε ασφαλιστική εκκαθάριση119
 • 8.3. Η διαδικασία της ασφαλιστικής εκκαθάρισης120
 • 8.4. Περάτωση και λήξη της ασφαλιστικής εκκαθάρισης125
 • 8.5. Ασφαλιστικός εκκαθαριστής126
 • 8.5.1. Έννοια126
 • 8.5.2. Διαδικασία διορισμού ασφαλιστικού εκκαθαριστή126
 • 8.5.3. Καθήκοντα127
 • 8.5.4. Ευθύνη128
 • VΙ. Κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης128
 • 1. Εισαγωγή128
 • 2. Πρόταση του λήπτη της ασφάλισης129
 • 3. Αποδοχή της πρότασης130
 • 4. Συμφωνία συμβαλλομένων μερών130
 • 5. Το Ασφαλιστήριο131
 • 5.1. Εισαγωγικά131
 • 5.2. Υποχρέωση παράδοσης του ασφαλιστηρίου131
 • 5.3. Απαραίτητο περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου132
 • 5.4. Το δικαίωμα εναντίωσης του λήπτη της ασφάλισης λόγω παρεκκλίσεων132
 • 5.5. Το δικαίωμα εναντίωσης του λήπτη λόγω μη παράδοσης πληροφοριών και ασφαλιστικών όρων134
 • 5.6. Νομική φύση του δικαιώματος εναντίωσης135
 • 6. Ασφαλιστικοί όροι135
 • 6.1. Γενικοί και ειδικοί όροι της ασφαλιστικής σύμβασης135
 • 6.2. Η ειδική ρύθμιση του άρθρου 2 ΑσφΝ136
 • 6.3. Η νομική αντιμετώπιση των ΓΟΣ κατά τη γενική διάταξη του άρθρου 2 ν. 2251/1994137
 • 6.3.1. Διεύρυνση της έννοιας του καταναλωτή137
 • 6.3.2. Το στάδιο της ένταξης των ΓΟΣ στη σύμβαση138
 • 6.3.3. Το στάδιο της ερμηνείας139
 • 6.3.4. Το στάδιο ελέγχου του περιεχομένου139
 • 7. Προστασία προσωπικών δεδομένων140
 • 7.1. Γενικά140
 • 7.2. Ο ν. 2472/1997140
 • 7.3. Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 679/2016141
 • 8. Αρχή της Διαφάνειας143
 • 9. Ο χαρακτήρας των διατάξεων του ΑσφΝ144
 • 9.1. Κανόνες αναγκαστικού δικαίου υπέρ του αντισυμβαλλομένου του ασφαλιστή 144
 • 9.2. Η νομική φύση των διατάξεων του ΑσφΝ και οι ρήτρες claims made policy145
 • 10. Εξαιρέσεις από την ασφαλιστική κάλυψη147
 • 11. Κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης από απόσταση149
 • 12. Έναρξη της ασφαλιστικής σύμβασης153
 • 13. Διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης155
 • 14. Λύση της ασφαλιστικής σύμβασης156
 • 14.1. Καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης156
 • 14.1.1. Γενικές Εισαγωγικές Παρατηρήσεις156
 • 14.1.2. Ειδικοί νόμιμοι λόγοι καταγγελίας156
 • 14.1.3. Επέλευση των αποτελεσμάτων καταγγελίας158
 • 14.2. Δικαίωμα υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύμβαση159
 • 14.3. Άλλοι λόγοι λύσης160
 • VII. Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών στην ασφαλιστική σύμβαση161
 • 1. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης161
 • 1.1. Καταβολή του ασφαλίστρου161
 • 1.2. Ασφαλιστικά βάρη164
 • 1.2.1. Η έννοια του ασφαλιστικού βάρους164
 • 1.2.2. Η προσυμβατική δήλωση του κινδύνου ως ασφαλιστικό βάρος165
 • 1.2.3. Η επίταση του κινδύνου168
 • 1.2.4. Η μείωση του κινδύνου171
 • 1.2.5. Η έλλειψη κινδύνου172
 • 1.2.6. Αποφυγή ή μείωση ζημίας172
 • 1.2.7. Ειδοποίηση του ασφαλιστή για επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης173
 • 2. Υποχρεώσεις του ασφαλιστή175
 • 2.1. Υποχρεώσεις κατά το προσυμβατικό στάδιο176
 • 2.2. Έκδοση και παράδοση του ασφαλιστηρίου179
 • 2.3. Καταβολή του ασφαλίσματος180
 • VII. Εκχώρηση της ασφαλιστικής αξίωσης180
 • 1. Εκχώρηση του ασφαλίσματος180
 • 2. Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση181
 • IX. Παραγραφή181
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ183
 • ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ183
 • I. Η Οδηγία 2009/138/ΕΚ και η Ελληνική Πράξη Προσαρμογής (ν. 4364/2016)183
 • ΙΙ. Κώδικες Δεοντολογίας στην Ιδιωτική Ασφάλιση184
 • 1. Ο δικαιολογητικός λόγος ύπαρξης των Κωδίκων Δεοντολογίας184
 • 2. Οι Κώδικες Δεοντολογίας ως πεδίο ανάπτυξης του soft law185
 • 3. Νομική φύση186
 • 4. Νέος Κανονισμός Συμπεριφοράς των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών187
 • 4.1. Κανόνες Συμπεριφοράς187
 • 4.2. Πρότυπα Ενημέρωσης και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς188
 • 4.3. Κυρώσεις189
 • III. Η Oδηγία 2016/97/ΕΕ σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων189
 • 1. Γενικά - Ορισμοί 189
 • 2. Πεδίο εφαρμογής193
 • 3. Εγγραφή σε μητρώο194
 • 4. Άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών195
 • 5. Παράβαση υποχρεώσεων κατά την άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών196
 • 6. Άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης196
 • 7. Παράβαση υποχρεώσεων κατά την άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης197
 • 8. Επαγγελματικές και οργανωτικές απαιτήσεις197
 • 9. Δημοσίευση κανόνων περί γενικού συμφέροντος199
 • 10. Αρμόδιες αρχές - Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών199
 • 11. Εξωδικαστική επίλυση διαφορών200
 • 12. Απαιτήσεις παροχής πληροφοριών και κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας200
 • 13. Ελάχιστες απαιτήσεις για επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες202
 • 14. Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης204
 • ΙV. Αρχές Ευρωπαϊκού Δικαίου της Ασφαλιστικής Σύμβασης (Principles of European Insurance Contract Law)204
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ209
 • ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ209
 • Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ209
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ209
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ209
 • I. Έννοια της ασφάλισης ζημιών209
 • II. Ουσιώδη στοιχεία της ασφάλισης ζημιών210
 • III. Διακρίσεις ασφάλισης ζημιών211
 • ΙV. Ασφαλιστικό ποσό212
 • 1. Έννοια212
 • 2. Ασφαλιστικό ποσό και έκταση ευθύνης του ασφαλιστή212
 • 2.1. Πλήρης ασφάλιση212
 • 2.2. Υπασφάλιση213
 • 2.3. Υπερασφάλιση213
 • 2.4. Συνασφάλιση214
 • 2.5. Πολλαπλή ή διπλή ασφάλιση214
 • 2.6. Ανοικτή ή τρέχουσα ασφάλιση215
 • V. Ασφαλιστικό συμφέρον216
 • 1. Γενικά216
 • 2. Προϋποθέσεις του ασφαλιστικού συμφέροντος218
 • 2.1. Οικονομική αξία ή σε κάθε περίπτωση χρηματική αποτίμηση218
 • 2.2. Νομιμότητα218
 • 3. Διακρίσεις του ασφαλιστικού συμφέροντος219
 • 3.1. Ασφάλιση ιδίου και ξένου συμφέροντος219
 • 3.2. Συμφέρον ουσίας, συμφέρον ευθύνης, συμφέρον καρπώσεως και συμφέρον χρήσεως221
 • 3.3. Συμφέρον παρελθόν, παρόν και μέλλον221
 • 3.4. Πολλαπλά συμφέροντα221
 • VΙ. Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση222
 • VΙI. Εξαιρέσεις της κάλυψης222
 • VIII. Αρχή απαγόρευσης πλουτισμού223
 • ΙΧ. Υποκατάσταση ασφαλιστή224
 • 1. Έννοια224
 • 2. Βασικά χαρακτηριστικά της υποκατάστασης ασφαλιστή226
 • X. Υπολογισμός του ασφαλίσματος228
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ231
 • ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ231
 • Ι. Χερσαία ασφάλιση ζημιών231
 • 1. Ασφάλιση πυρκαγιάς231
 • 2. Ασφάλιση μεταφοράς πραγμάτων237
 • 2.1. Η sedes materiae του άρθρου 20 AσφΝ237
 • 2.2. Αρχή της καθολικότητας των ασφαλιζόμενων κινδύνων237
 • 2.3. Χρονική ισχύς της ασφαλιστικής κάλυψης238
 • 2.4. Επέκταση ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης όταν ο κίνδυνος επήλθε από πταίσμα του μεταφορέα ή των προστηθέντων του239
 • 2.5. Διατήρηση της ασφαλιστικής κάλυψης και επί παρεκκλίσεων, διακοπών και αλλαγών στη διαδρομή ή στο μεταφορικό μέσο239
 • 2.6. Φορέας της αξίωσης για το ασφάλισμα240
 • 2.7. Ο υπολογισμός του ασφαλίσματος στην ασφάλιση μεταφοράς241
 • 3. Ασφάλιση εσοδείας241
 • 4. Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων242
 • 5. Άλλες μορφές ζημιών244
 • 5.1. Ασφάλιση περιβαλλοντικών ζημιών244
 • 5.2. Ασφάλιση διακοπής λειτουργίας επιχείρησης247
 • 5.3. Αντασφάλιση248
 • 5.4. Ασφάλιση βοήθειας250
 • 5.5. Ασφάλιση νομικής προστασίας250
 • ΙΙ. Θαλάσσια ασφάλιση ζημιών251
 • 1. Εισαγωγή251
 • 2. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια στη θαλάσσια ασφάλιση252
 • 3. Οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι στη θαλάσσια ασφάλιση253
 • 3.1. Η αρχή της καθολικότητας στη θαλάσσια ασφάλιση253
 • 3.2. Είδη θαλάσσιων κινδύνων253
 • 3.3. Μη καλυπτόμενοι θαλάσσιοι κίνδυνοι254
 • 4. Το ασφαλιστικό συμφέρον στη θαλάσσια ασφάλιση255
 • 5. Ασφάλιση πλοίου256
 • 6. Ασφάλιση φορτίου 258
 • 6.1. Έννοια258
 • 6.2. Μορφές258
 • 7. Ασφάλιση ναύλου και ελπιζομένου κέρδους259
 • 8. Υποχρεωτικές θαλάσσιες ασφαλίσεις259
 • 9. Υπαγωγή της θαλάσσιας ασφάλισης στο αγγλικό δίκαιο260
 • 9.1. Marine Insurance Act (MIA του 1906)260
 • 9.2. Insurance Act του 2015262
 • 9.3. Φορείς θαλάσσιας ασφάλισης στη Μ. Βρετανία264
 • 9.4. Η δημιουργία του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου (I.U.A.) 265
 • 9.5. Οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί265
 • III. Αεροπορική ασφάλιση ζημιών266
 • Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ275
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ275
 • ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ275
 • Ι. Ασφάλιση ζωής275
 • ΙΙ. Ασφάλιση ατυχήματος281
 • ΙΙΙ. Ασφάλιση ασθενείας283
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ285
 • ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ285
 • I. Εισαγωγή285
 • II. Συγκριτική Επισκόπηση των Εγγυητικών Κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες287
 • IΙI. Σκοπός288
 • IV. Μέλη288
 • V. Κάλυψη - Εξαιρέσεις289
 • VI. Χρηματοδότηση290
 • VII. Διοίκηση292
 • VIII. Λύση292
 • Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ293
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ293
 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ293
 • Ι. Έννοια ασφάλισης αστικής ευθύνης293
 • 1. Η ασφάλιση της γενικής αστικής ευθύνης293
 • 1.1. Γενικά293
 • 1.2. Η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης 295
 • ΙΙ. Ειδικές Περιπτώσεις Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης296
 • 1. Ασφάλιση ευθύνης διοικητών και διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων (Directors Officers)296
 • 2. Ασφάλιση ιατρικής ευθύνης296
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡO301
 • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ301
 • Ι. Γενικά301
 • ΙΙ. Κατ’ ιδίαν περιπτώσεις υποχρεωτικής ασφάλισης από αστική ευθύνη302
 • 1. Οδικός, σιδηροδρομικός και αεροπορικός μεταφορέας302
 • 2. Διοργανωτές ταξιδίων302
 • 3. Εταιρίες επενδυτικών υπηρεσιών303
 • 4. Ερευνητές φαρμακευτικών προϊόντων303
 • ΙΙΙ. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από τροχαία ατυχήματα303
 • 1. Νομοθετική ρύθμιση303
 • 1.1. Η έννοια του ασφαλισμένου, του ασφαλιστή και του ζημιωθέντος τρίτου304
 • 1.1.1. Ασφαλισμένος304
 • 1.1.2. Ασφαλιστής 305
 • 1.1.3. Ζημιωθείς τρίτος305
 • 1.2. Η έννοια του αυτοκινήτου305
 • 1.3. Τα όρια της ευθύνης του ασφαλιστή306
 • 1.4. Οι εξαιρέσεις από την υποχρεωτικά καλυπτόμενη αστική ευθύνη307
 • 1.5. Σχέσεις ασφαλιστή και ασφαλισμένου - Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο309
 • 1.5.1. Η ευθύνη του ασφαλιστή310
 • i. Η Εγγυητική ευθύνη311
 • ii. Η Συμβατική ευθύνη312
 • 1.6. Επικουρικό Κεφάλαιο ευθύνης από τροχαία ατυχήματα312
 • 1.6.1. Γενικά312
 • 1.6.2. Ευθύνη του Επικουρικού Κεφαλαίου313
 • 1.6.3. Οι Αποφάσεις Αρείου Πάγου 3, 4 και 5 του 2017 σχετικά με το Επικουρικό Κεφάλαιο314
 • 1.7. Διακρατική κυκλοφορία αυτοκινήτων - Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης316
 • I. Γενικά319
 • II. Αντικειμενική υπόσταση319
 • III. Υποκειμενική Υπόσταση320
 • IV. Τετελεσμένο έγκλημα - Απόπειρα320
 • V. Συμμετοχή320
 • VI. Συρροές321
 • VII. Ποινική Κύρωση - Έμπρακτη Μετάνοια321
 • α. Ελληνική323
 • β. Αλλοδαπή330
 • γ. Ηλεκτρονική332
 • α. Ελληνικό333
 • 0
 • 0