ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ [άρθρα 1710-2035]

Συν συμπλήρωμα με όλες τις τροποποιηθείσες διατάξεις του ΑΚ μέχρι και το Ν 4055/2012

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €100.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2008
ISBN: 978-960-562-719-5
Σελίδες: 1202
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας
Συνεργασία: Μ. Μαυρομιχάλης

Το παρόν έργο, το οποίο αποτελεί μία πλήρη και συστηματική ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης του αστικού δικαίου, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη. Ο παρών τόμος, ο οποίος αποτελεί τον ένατο της σειράς, πραγματεύεται το κεφάλαιο του Κληρονομικού Δικαίου του Αστικού Κώδικα (άρθρα 1710-2035). Ειδικότερα περιέχει τα εξής κεφάλαια: Η κληρονομική διαδοχή γενικά (άρθρα 1711-1715), Σύνταξη-ανάκληση και δημοσίευση διαθηκών (άρθρα 1716-1780), Περιεχόμενο της διαθήκης (άρθρα 1781-1812), Εξ αδιαθέτου διαδοχή (άρθρα 1813-1824), Νόμιμη μοίρα (άρθρα 1825-1845), Αποδοχή και αποποίηση της κληρονομίας (άρθρα 1846-1859), Κληρονομική αναξιότητα (άρθρα 1860-1864), Σχολάζουσα κληρονομία (άρθρα 1865-1870), Αγωγή περί κλήρου (άρθρα 1871-1883), Σχέσεις περισσότερων κληρονόμων (άρθρα 1884-1894), Συνεισφορά (άρθρα 1895-1899), Κληρονόμος με απογραφή (άρθρα 1901-1912), Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας (άρθρα 1913-1922), Κληρονομικό καταπίστευμα (άρθρα 1923-1941), Εκποίηση της κληρονομίας (άρθρα 1942-1955), Κληρονομητήριο (άρθρα 1956-1966), Κληροδοσίες (άρθρα 1967-2010), Τρόπος (άρθρα 2011-2016), Εκτελεστής διαθήκης (άρθρα 2017-2031), Δωρεά αιτία θανάτου (άρθρα 2032-2035). Ακολουθώντας τη δομή του Αστικού Κώδικα, μετά την παράθεση του οικείου άρθρου παρατίθεται πλήρης βιβλιογραφία και αρθρογραφία, ερμηνεία - σχολιασμός των διατάξεων κατά τρόπο ευσύνοπτο και σαφή και, τέλος, οικεία νομολογία τόσο των δικαστηρίων ουσίας, όσο και του Αρείου Πάγου. Το έργο συμπληρώνεται με αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια, που διευκολύνουν τον αναγνώστη στην αναζήτηση του υπό έρευνα ζητήματος. Αποτελεί την πιο σύγχρονη ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, απαραίτητη για κάθε δικηγόρο, δικαστή και νομικό που αντιμετωπίζει ζητήματα του αστικού δικαίου.

 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΓΕΝΙΚΑ1
 • Άρθρα 1710 (Έννοια), 17111
 • Άρθρο 1712 — Περιεχόμενο διαθήκης16
 • Άρθρο 171325
 • Άρθρο 171429
 • Άρθρο 171534
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Σύνταξη, ανάκληση και δημοσίευση διαθηκών38
 • Άρθρο 1716 — Αυτοπρόσωπη σύνταξη38
 • Άρθρο 1717 — Συνδιαθήκη41
 • Άρθρο 171845
 • Άρθρα 1719 (Ανίκανοι), 172055
 • Άρθρο 1721 — Ιδιόγραφη διαθήκη66
 • Άρθρο 1722 — Κατάθεση ιδιόγραφης85
 • Άρθρο 1723 — Ανίκανος για ιδιόγραφη87
 • Άρθρο 1724 — Δημόσια διαθήκη89
 • Άρθρο 1725 — Πρόσωπα που συμπράττουν99
 • Άρθρο 1726101
 • Άρθρο 1727102
 • Άρθρο 1728103
 • Άρθρο 1729 — Συμβολαιογράφος που αγνοεί το διαθέτη105
 • Άρθρο 1730 — Δήλωση της θέλησης του διαθέτη107
 • Άρθρο 1731 — Ορκιση μαρτύρων109
 • Άρθρο 1732 — Πράξη για τη δημόσια διαθήκη110
 • Άρθρο 1733 — Ανάγνωση και υπογραφή της πράξης112
 • Άρθρο 1734 — Αλλες διατυπώσεις113
 • Άρθρο 1735 — Διαθέτης κουφός114
 • Άρθρο 1736115
 • Άρθρο 1737 — Διαθέτης που αγνοεί την ελληνική γλώσσα116
 • Άρθρο 1738 — Μυστική διαθήκη118
 • Άρθρο 1739123
 • Άρθρο 1740 — Το έγγραφο που εγχειρίζεται124
 • Άρθρο 1741 — Σφράγιση126
 • Άρθρο 1742 — Σημείωση στο έγγραφο127
 • Άρθρο 1743 — Πράξη για τη μυστική διαθήκη129
 • Άρθρο 1744 — Διαθέτης που δεν μπόρεσε να υπογράψει131
 • Άρθρο 1745 — Διαθέτης άλαλος ή κωφάλαλος133
 • Άρθρο 1746 — Διαθέτης που αγνοεί την ελληνική γλώσσα134
 • Άρθρο 1747 — Μυστική που ισχύει ως ιδιόγραφη135
 • Άρθρο 1748 — Ανίκανος για μυστική136
 • Άρθρα 1749 (Διαθήκη σε πλοίο), 1750, 1751, 1752137
 • Άρθρα 1753 (Διαθήκη σε εκστρατεία), 1754, 1755142
 • Άρθρο 1756 — Διατάξεις υπέρ αξιωματικών του πλοίου145
 • Άρθρο 1757 — Διαθήκη αυτού που βρίσκεται σε αποκλεισμό146
 • Άρθρα 1758 (Χρονικό όριο ισχύος έκτακτης διαθήκης), 1759, 1760148
 • Άρθρα 1761 (Παράδοση έκτακτης), 1762151
 • Άρθρο 1763 — Ανάκληση διαθήκης153
 • Άρθρο 1764162
 • Άρθρο 1765 — Ανάκληση ιδιόγραφης166
 • Άρθρο 1766 — Ανάκληση μυστικής172
 • Άρθρο 1767175
 • Άρθρο 1768 — Αλλοι όροι για την ανάκληση176
 • Άρθρο 1769 — Δημοσίευση διαθήκης178
 • Άρθρο 1770 — Ιδίως στη μυστική διαθήκη185
 • Άρθρο 1771 — Πρακτικό δημοσίευσης187
 • Άρθρο 1772189
 • Άρθρο 1773 — Δημοσίευση από προξενική αρχή190
 • Άρθρο 1774 — Δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης192
 • Άρθρο 1775195
 • Άρθρα 1776 (Κήρυξη κύριας), 1777196
 • Άρθρο 1778 — Βιβλία δημοσιεύσεων199
 • Άρθρο 1779201
 • Άρθρο 1780 — Τέλη δημοσίευσης202
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - Περιεχόμενο της διαθήκης203
 • Άρθρο 1781 — Διάταξη υπέρ αόριστου προσώπου203
 • Άρθρο 1782 — Διάταξη εξαιτίας απειλής ή δόλου209
 • Άρθρα 1783 (Διάταξη από πλάνη), 1784215
 • Άρθρο 1785 — Διάταξη υπέρ του συζύγου222
 • Άρθρο 1786 — Παράλειψη μεριδούχου227
 • Άρθρο 1787 — Ποιος ζητεί την ακύρωση232
 • Άρθρο 1788 — Παραγραφή238
 • Άρθρο 1789 — Εξάρτηση διάταξης από τη γνώμη άλλου240
 • Άρθρο 1790 — Διάταξη υπέρ «συγγενών» κ.λπ.244
 • Άρθρο 1791 — Διάταξη υπέρ του κατιόντος247
 • Άρθρο 1792 — Διάταξη για τους φτωχούς251
 • Άρθρο 1793 — Αμφιβολία ως προς τον τιμώμενο253
 • Άρθρο 1794 — Αίρεση ακατάληπτη255
 • Άρθρο 1795 — Αίρεση αγαμίας258
 • Άρθρο 1796 — Διάταξη δελεαστική261
 • Άρθρο 1797 — Αίρεση αναβλητική263
 • Άρθρο 1798 — Αίρεση που επιβάλλει παράλειψη265
 • Άρθρο 1799 — Αίρεση που θεωρείται ότι έχει πληρωθεί268
 • Άρθρο 1800 — Ιδιότητα του τιμωμένου270
 • Άρθρο 1801 — Εγκατάσταση σε μέρος της κληρονομίας279
 • Άρθρο 1802284
 • Άρθρο 1803 — Εγκαταστάσεις που υπερβαίνουν τον κλήρο286
 • Άρθρο 1804 — Εγκαταστάσεις αορίστως288
 • Άρθρο 1805 — Εγκαταστάσεις με προσδιορισμό και χωρίς προσδιορισμό μερών290
 • Άρθρο 1806 — Εγκατάσταση σε κοινή μερίδα293
 • Άρθρο 1807 — Προσαύξηση296
 • Άρθρο 1808303
 • Άρθρο 1809 — Υποκατάσταση κοινή305
 • Άρθρο 1810310
 • Άρθρο 1811 — Υποκατάσταση αμοιβαία311
 • Άρθρο 1812 — Υποκατάσταση και προσαύξηση313
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - Εξ αδιαθέτου διαδοχή315
 • Άρθρο 1813 — Πρώτη τάξη315
 • Άρθρο 1814 — Δεύτερη τάξη323
 • Άρθρο 1815 — Ετεροθαλείς αδελφοί328
 • Άρθρο 1816 — Τρίτη τάξη331
 • Άρθρο 1817 — Τέταρτη τάξη336
 • Άρθρο 1818 — Δικαίωμα από περισσότερες ρίζες338
 • Άρθρο 1819 — Διαδοχή τάξεων339
 • Άρθρο 1820 — Ο σύζυγος που επιζεί341
 • Άρθρο 1821 — Πέμπτη τάξη349
 • Άρθρο 1822 — Αποκλεισμός συζύγου351
 • Άρθρο 1823 — Προσαύξηση355
 • Άρθρο 1824 — Εκτη τάξη358
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - Νόμιμη μοίρα360
 • Άρθρο 1825 — Ποσοστό360
 • Άρθρο 1826 — Διαδοχή ή προσαύξηση στη νόμιμη μοίρα369
 • Άρθρο 1827 — Συμπλήρωση της νόμιμης μοίρας373
 • Άρθρο 1828 — Κληροδοσία στο μεριδούχο379
 • Άρθρο 1829 — Περιορισμοί της νόμιμης μοίρας384
 • Άρθρο 1830 — Προσδιορισμός μερίδας392
 • Άρθρα 1831 (Προσδιορισμός της κληρονομίας), 1832 (Αποτίμηση της κληρονομίας)394
 • Άρθρο 1833 — Τι καταλογίζεται στη νόμιμη μοίρα406
 • Άρθρο 1834 — Υπολογισμός σε περίπτωση συνεισφοράς412
 • Άρθρο 1835 — Μέμψη άστοργης δωρεάς417
 • Άρθρο 1836424
 • Άρθρο 1837428
 • Άρθρο 1838429
 • Άρθρο 1839 — Αποκλήρωση430
 • Άρθρο 1840 — Λόγοι υπέρ του ανιόντος435
 • Άρθρο 1841 — Λόγοι υπέρ του κατιόντος441
 • Άρθρο 1842 — Λόγος υπέρ του συζύγου442
 • Άρθρο 1843 — Πότε πρέπει να υπάρχει ο λόγος445
 • Άρθρο 1844 — Συγγνώμη του λόγου448
 • Άρθρο 1845 — Αποκλήρωση για λόγους πρόνοιας450
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ - Αποδοχή και αποποίηση της κληρονομίας453
 • Άρθρο 1846 — Αυτοδίκαιη κτήση453
 • Άρθρο 1847 — Αποποίηση463
 • Άρθρο 1848 — Δήλωση αποποίησης471
 • Άρθρο 812 ΚΠολΔ — Δήλωση αποδοχής ή αποποίησης κληρονομίας471
 • Άρθρο 1849474
 • Άρθρο 1850477
 • Άρθρο 1851 — Αποποίηση χωρίς επαγωγή479
 • Άρθρο 1852 — Αποποίηση και αποδοχή από άλλο λόγο482
 • Άρθρο 1853 — Περισσότερες μερίδες484
 • Άρθρο 1854 — Οι κληρονόμοι του κληρονόμου485
 • Άρθρο 1855487
 • Άρθρο 1856 — Συνέπειες της αποποίησης488
 • Άρθρο 1857 — Αμετάκλητο της αποποίησης491
 • Άρθρο 1858 — Αγωγές κατά της κληρονομίας494
 • Άρθρο 1859 — Η διαχείριση πριν από την αποποίηση496
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ - Κληρονομική αναξιότητα499
 • Άρθρο 1860 — Λόγοι499
 • Άρθρο 1861 — Συγγνώμη507
 • Άρθρο 1862 — Κήρυξη της αναξιότητας510
 • Άρθρο 1863 — Συνέπειες513
 • Άρθρο 1864516
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ - Σχολάζουσα κληρονομία519
 • Άρθρο 1865 — Περιπτώσεις519
 • Άρθρο 813 ΚΠολΔ — Διορισμός κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας519
 • Άρθρο 1866 — Εξουσία του κηδεμόνα526
 • Άρθρο 813 ΚΠολΔ — Διορισμός κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας526
 • Άρθρο 1867 — Μητέρα κληρονόμου που κυοφορείται531
 • Άρθρο 1868 — Οταν δεν βρίσκεται κληρονόμος534
 • Άρθρο 1869537
 • Άρθρο 1870539
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ - Αγωγή περί κλήρου541
 • Άρθρο 1871 — Εναγόμενος541
 • Άρθρο 1872 — Αντικείμενο554
 • Άρθρο 1873 — Μη αυτούσια απόδοση558
 • Άρθρο 1874 — Καλόπιστος νομέας, Ωφελήματα560
 • Άρθρο 1875 — Δαπάνες564
 • Άρθρο 1876 — Επίδοση της αγωγής567
 • Άρθρο 1877 — Κακόπιστος νομέας570
 • Άρθρο 1878573
 • Άρθρο 1879 — Χρησικτησία κατά κληρονόμου576
 • Άρθρο 1880 — Υποχρέωση παροχής πληροφοριών580
 • Άρθρο 1881 — Εγερση ειδικής αγωγής583
 • Άρθρο 1882 — Εκείνος που αποκτά από το νομέα586
 • Άρθρο 1883 — Σε περίπτωση αφάντου589
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ - Σχέσεις περισσότερων κληρονόμων592
 • Άρθρο 1884 — Κοινωνία592
 • Άρθρο 1885 — Μερισμός απαιτήσεων και χρεών599
 • Άρθρο 1886 — Διάθεση μερίδας603
 • Άρθρο 1887 — Διανομή606
 • Άρθρο 800 — Αυτούσια διανομή606
 • Άρθρο 480 ΚΠολΔ — Αυτούσια διανομή606
 • Άρθρο 480Α ΚΠολΔ606
 • Άρθρο 1888626
 • Άρθρο 490 ΚΠολΔ — Έγγραφα αποδεικτικά των δικαιωμάτων626
 • Άρθρο 1889 — Ρύθμιση ως προς την οικογενειακή στέγη629
 • Άρθρο 1890 — Τρόπος διανομής με διαθήκη633
 • Άρθρο 1891 — Νέμηση ανιόντος637
 • Άρθρο 1892642
 • Άρθρο 1893643
 • Άρθρο 1894645
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ - Συνεισφορά646
 • Άρθρο 1895 — Τι συνεισφέρεται646
 • Άρθρο 1896 — Συνεισφορά στη θέση άλλου655
 • Άρθρο 1897 — Συνεισφορά σε περίπτωση διαδοχής από διαθήκη659
 • Άρθρο 1898 — Παροχή σε απώτερο κατιόντα661
 • Άρθρα 1899 (Πώς γίνεται η συνεισφορά), 1900 (Μεγαλύτερη αξία της παροχής που συνεισφέρεται663
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ - Κληρονόμος με απογραφή670
 • Άρθρο 1901 — Ευθύνη απλού κληρονόμου670
 • Άρθρο 1902 — Αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής673
 • Άρθρο 812 ΚΠολΔ — Δήλωση αποδοχής ή αποποίησης κληρονομίας673
 • Άρθρο 1903 — Προθεσμία απογραφής678
 • Άρθρο 1903 — Προθεσμία απογραφής678
 • Άρθρο 1904 — Ευθύνη κληρονόμου με απογραφή681
 • Άρθρο 1905 — Η κληρονομία χωριστή ομάδα684
 • Άρθρο 1906 — Εγγραφή υποθήκης687
 • Άρθρο 1907 — Διοίκηση κληρονομίας689
 • Άρθρο 1908 — Εκποίηση ακινήτων και τίτλων694
 • Άρθρο 1909 — Παραχώρηση περιουσίας695
 • Άρθρο 817 ΚΠολΔ — Δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας695
 • Άρθρο 1910 — Αγωγές του κληρονόμου κατά της κληρονομίας697
 • Άρθρο 1911 — Εκπτωση από το ευεργέτημα699
 • Άρθρο 1912703
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ - Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας705
 • Άρθρο 1913 — Πότε διατάζεται705
 • Άρθρο 1914 — Η κληρονομία χωριστή ομάδα712
 • Άρθρο 1915 — Διορισμός εκκαθαριστών718
 • Άρθρο 1916 — Πρόσκληση κληρονομικών δανειστών721
 • Άρθρο 1917 — Αναγγελία δανειστών723
 • Άρθρο 1918 — Εργο του εκκαθαριστή726
 • Άρθρο 1919 — Αμοιβή του730
 • Άρθρο 1920 — Ανεπάρκεια κληρονομίας733
 • Άρθρο 1921 — Δανειστές που δεν αναγγέλθηκαν738
 • Άρθρο 1922 — Εκκαθάριση και περιορισμός της ευθύνης739
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - Κληρονομικό καταπίστευμα741
 • Άρθρο 1923 — Εννοια741
 • Άρθρο 1924748
 • Άρθρο 1925 — Εγκατάσταση με αναβλητική αίρεση ή προθεσμία750
 • Άρθρο 1926 — Εγκατάσταση με διαλυτική αίρεση ή προθεσμία752
 • Άρθρο 1927 — Απαγόρευση εκποίησης ή διάθεσης753
 • Άρθρο 1928755
 • Άρθρα 1929 (Οικογενειακό καταπίστευμα), 1930756
 • Άρθρο 1931 — Ειδική περίπτωση βεβαρημένου760
 • Άρθρο 1932 — Σιωπηρή υποκατάσταση761
 • Άρθρο 1933 — Ατεκνος κατιών763
 • Άρθρο 1934 — Εκταση καταπιστεύματος765
 • Άρθρο 1935 – Χρόνος επαγωγής766
 • Άρθρο 1936 — Υπαρξη του τιμώμενου προσώπου769
 • Άρθρο 1937 — Δικαιώματα βεβαρημένου771
 • Άρθρο 1938 — Δαπάνες776
 • Άρθρο 1939 — Αποκατάσταση του υπολοίπου777
 • Άρθρο 1940 — Αποδοχή ή αποποίηση του καταπιστεύματος781
 • Άρθρο 1941 — Αποκατάσταση και αποτέλεσμα782
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ - Εκποίηση της κληρονομίας785
 • Άρθρο 1942 — Πώληση της κληρονομίας785
 • Άρθρο 1943 — Τι περιλαμβάνει791
 • Άρθρο 1944792
 • Άρθρο 1945 — Υποχρεώσεις του πωλητή793
 • Άρθρο 1946795
 • Άρθρο 1947 — Ελαττώματα, έλλειψη δικαιώματος, βάρη797
 • Άρθρο 1948 — Οσα αποσβέστηκαν με σύγχυση799
 • Άρθρο 1949 — Υποχρεώσεις του αγοραστή800
 • Άρθρο 1950 — Ωφελήματα, βάρη, κίνδυνος802
 • Άρθρο 1951803
 • Άρθρο 1952 — Δαπάνες805
 • Άρθρο 1953 — Ευθύνη προς τους δανειστές806
 • Άρθρο 1954 — Ευεργέτημα απογραφής808
 • Άρθρο 1955 — Αλλες συμβάσεις εκποίησης810
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ - Κληρονομητήριο812
 • Άρθρο 1956 — Έννοια812
 • Άρθρο 1957 — Περιεχόμενο της αίτησης819
 • Άρθρο 1958 — Απόδειξη825
 • Άρθρο 1959 — Αυτεπάγγελτη έρευνα από το δικαστήριο830
 • Άρθρο 1960 — Περισσότεροι κληρονόμοι833
 • Άρθρο 1961 — Περιεχόμενο του κληρονομητηρίου836
 • Άρθρα 1962 (Τεκμήριο κληρονομικής ιδιότητας), 1963 (Ισχύς των δικαιοπραξιών)844
 • Άρθρο 1964 — Ανακριβές κληρονομητήριο853
 • Άρθρο 1965 — Αφαίρεση ή ακύρωση του κληρονομητηρίου858
 • Άρθρο 1966864
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ - Κληροδοσίες866
 • Άρθρο 1967 — Ποιος βαρύνεται866
 • Άρθρο 1968 — Περισσότεροι βεβαρημένοι872
 • Άρθρο 1969 — Εξαίρετο873
 • Άρθρο 1970 — Σιωπηρό κληροδότημα875
 • Άρθρο 1971 — Προσδιορισμός από το βεβαρημένο ή από τρίτο876
 • Άρθρο 1972879
 • Άρθρο 1973880
 • Άρθρο 1974 — Προσδιορισμός κατά δίκαιη κρίση882
 • Άρθρο 1975 — Κατάλειψη αντικειμένου σε περισσότερους884
 • Άρθρο 1976 — Προσαύξηση σε περίπτωση κληροδοσίας885
 • Άρθρο 1977887
 • Άρθρο 1978 — Προαποβίωση του κληροδόχου888
 • Άρθρο 1979 — Εκπτωση του βεβαρημένου889
 • Άρθρο 1980 — Αδύνατη κληροδοσία890
 • Άρθρο 1981 — Ματαίωση της κληροδοσίας893
 • Άρθρο 1982 — Παραρτήματα του αντικειμένου που κληροδοτήθηκε895
 • Άρθρο 1983 — Βάρη του αντικειμένου που κληροδοτήθηκε897
 • Άρθρο 1984 — Κληροδοσία ξένου πράγματος899
 • Άρθρο 1985904
 • Άρθρο 1986 — Ενωση ή ανάμιξη του αντικειμένου που κληροδοτήθηκε906
 • Άρθρο 1987 — Επεξεργασία ή μετάπλαση908
 • Άρθρο 1988 — Κληροδοσία απαίτησης που έχει εισπραχθεί909
 • Άρθρο 1989 — Πράγμα κατά γένος912
 • Άρθρο 1990914
 • Άρθρο 1991915
 • Άρθρο 1992 — Κληροδοσία όλων των απαιτήσεων917
 • Άρθρο 1993 — Κληροδοσία οφειλής918
 • Άρθρο 1994919
 • Άρθρο 1995 – Το δικαίωμα από την κληροδοσία920
 • Άρθρο 1996926
 • Άρθρο 1997 — Πότε γίνεται η επαγωγή ή η κτήση931
 • Άρθρο 1998 — Σε περίπτωση αίρεσης ή προθεσμίας934
 • Άρθρο 1999936
 • Άρθρο 2000938
 • Άρθρο 2001941
 • Άρθρο 2002945
 • Άρθρο 2003 — Καρποί του αντικειμένου που κληροδοτήθηκε946
 • Άρθρο 2004 — Δαπάνες948
 • Άρθρο 2005 — Βεβαρημένος κληροδόχος950
 • Άρθρο 2006952
 • Άρθρο 2007 — Ελάττωση της κληροδοσίας954
 • Άρθρο 2008 — Υποκατάσταση955
 • Άρθρο 2009 — Υποκατάσταση καταπιστευτική957
 • Άρθρο 2010 — Οικογενειακό κληροδότημα960
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ - Τρόπος963
 • Άρθρο 2011963
 • Άρθρο 2012 — Πρόσωπο για το οποίο γίνεται η παροχή967
 • Άρθρο 2013 — Καθορισμός από το βεβαρημένο ή από τρίτο969
 • Άρθρο 2014 — Ποιος απαιτεί την εκπλήρωση971
 • Άρθρο 2015 — Ακυρότητα του τρόπου973
 • Άρθρο 2016 — Τρόπος αδύνατος974
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ - Εκτελεστής της διαθήκης977
 • Άρθρο 2017 — Διορισμός977
 • Άρθρο 2018 — Ικανότητα985
 • Άρθρο 2019 — Εναρξη, αποδοχή, αποποίηση986
 • Άρθρο 2020 — Εξουσία του εκτελεστή989
 • Άρθρα 2021 (Πράξεις με άδεια του δικαστηρίου), 2022995
 • Άρθρο 2023 — Ευθύνη του εκτελεστή998
 • Άρθρο 2024 — Περισσότεροι εκτελεστές1001
 • Άρθρο 2025 — Αγωγές της κληρονομίας1003
 • Άρθρο 2026 — Αξιώσεις κατά της κληρονομίας1007
 • Άρθρο 2027 — Αμοιβή1008
 • Άρθρο 2028 — Παύση του λειτουργήματος1012
 • Άρθρο 20291014
 • Άρθρο 20301015
 • Άρθρο 20311016
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ - Δωρεά αιτία θανάτου1019
 • Άρθρο 2032 — Εννοια1019
 • Άρθρο 2033 — Ανάκληση1027
 • Άρθρο 2034 — Συμφωνία για το αμετάκλητο1031
 • Άρθρο 2035 — Δικαίωμα των δανειστών ή των μεριδούχων1035
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1039