Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-548-1
Σελίδες: 1424
Επιμέλεια: Λ. Κοντογεώργου, Ν. Στασινόπουλος, Ε. Τρύφωνα
Συνεργασία: Μ. Νάνου

Με την 5η έκδοση του έργου «Επαγγελματικό Δίκαιο του Συμβολαιογράφου» επιχειρείται η πλήρης κατά το δυνατόν ενημέρωση των Συμβολαιογράφων με τη συστηματική παράθεση τόσο του Συμβολαιογραφικού Κώδικα (Ν 2830/2000), όσο και των σχετικών με αυτόν θεμάτων. Το έργο περιλαμβάνει 138 νομοθετήματα ενημερωμένα και κωδικοποιημένα μέχρι και τον Ν 4374/2016 (ΦΕΚ Α΄ 50/1.4.2016), που καλύπτουν θέματα αμοιβών συμβολαιογράφων, σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας, κτηματολογίου, μεταγραφών, πολεοδομικά, ακινήτων εκτός σχεδίου πόλεως και φορολογικά (μεταβίβασης ακινήτων, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, τελών χαρτοσήμου κ.ά.).

Στην πρώτη ενότητα παρατίθεται ο Συμβολαιογραφικός Κώδικας, όπως ισχύει, καθώς και νομοθετήματα που αφορούν στα τηρούμενα από τους συμβολαιογράφους βιβλία, στις αρχαιρεσίες των συμβολαιογράφων, στις Συμβολαιογραφικές Εταιρίες και στην εμπορική επικοινωνία των συμβολαιογράφων. Η ενότητα συμπληρώνεται με τις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος, του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τα δικαιώματα (αμοιβές) των Συμβολαιογράφων, όπως καθορίστηκαν με τις ΚΥΑ 111376/2011 και 72386/2015.

Η τρίτη ενότητα αφορά στα ασφαλιστικά ταμεία των συμβολαιογράφων. Συγκεκριμένα, παρατίθεται ο Ν 3655/2008 για το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), το ΝΔ 4114/1960 περί Ταμείου Νομικών, καθώς και η Εγκύκλιος 402/2006 του Ταμείου Νομικών που παρέχει οδηγίες για την κανονική είσπραξη και απόδοση των πόρων του Ταμείου. Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει διατάξεις σχετικές με τους συμβολαιογράφους (σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, Οικοδομικός Κανονισμός, θέματα κτηματογράφησης, κτηματολογίου και μεταγραφών, όπου περιλαμβάνεται και πίνακας χωρικής αρμοδιότητας Υποθηκοφυλακείων Αττικής-Πειραιώς, θέματα πολεοδομικά και μεταβίβασης ακινήτων, αυθαίρετες κατασκευές, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, ακίνητα εκτός σχεδίου πόλεως, μεσιτική αμοιβή, σύμφωνο συμβίωσης, ένορκες βεβαιώσεις, καθώς και νομοθετήματα σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος, φορολογία ακίνητης περιουσίας, ΕΝΦΙΑ, φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, ζητήματα ΦΠΑ, τελών χαρτοσήμου κ.ά.).

Τέλος, περιλαμβάνονται και δύο υποδείγματα (σχέδιο καταστατικού για σύσταση συμβολαιογραφικής εταιρίας και σχέδιο συμφώνου συμβίωσης). Αποτελεί ένα έργο λειτουργικό και πρακτικό που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των Συμβολαιογράφων.

 • -36
 • Ι. ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ - ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ1
 • [1] Ν 2830/2000 Κώδικας Συμβολαιογράφων1
 • [2] ΠΔ 38/1981 Περί καθορισμού των υπό των συμβολαιογράφων τηρουμένων βιβλίων87
 • [3] ΠΔ 190/1991 Εκτέλεση των οριζομένων στο άρθρο 119 του Ν 670/1977 90
 • [Άρθρα 1, 11-12]90
 • [4] ΠΔ 36/1999 Αρχαιρεσίες Συμβολαιογράφων92
 • [5] ΠΔ 284/1993 Σύσταση συμβολαιογραφικών εταιριών102
 • [6] Ν 3844/2010 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις112
 • [Άρθρο 25]112
 • [7] ΠΔ 95/2011 Εμπορική επικοινωνία Συμβολαιογράφων113
 • [8] ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ114
 • [Άρθρο 92 παρ. 3, 4, 5]114
 • [9] ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ115
 • [Άρθρα 5, 7-12, 25, 27, 28, 34-39, 51-54, 56, 108-111, 127-137, 158-161, 164, 166, 194, 199, 217, 220, 235, 240-246, 250 περ. 11, 271, 367, 369, 498, 527, 565-567, 618, 842, 958, 1033, 1121, 1134, 1143, 1169, 1187, 1192, 1193, 1247, 1266, 1319, 1325, 1403-1405, 1412, 1456, 1457, 1475, 1476, 1505, 1506, 1546, 1592, 1722, 1724-1746, 1761, 1763, 1766-1776, 1848, 1891, 1942, 2033, 2034]115
 • [10] ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ135
 • [Άρθρα 16 περ. 7, 26, 96, 98, 102, 186, 199, 200, 206, 214A, 214B, 253, 270 παρ. 2, 293, 400 παρ. 1, 401 παρ. 1, 408, 421, 424, 444 παρ. 1 περ. β΄, 446, 455, 480, 480Α, 482, 484-486, 488, 489, 614 παρ. 1 περ. 5α΄, 622Α παρ. 1. 807-811, 826-842, 904, 918, 927, 943, 944, 959, 962, 964, 965, 966-981, 988, 998-1016, 1018, 1021, 1022, 1023, 1026]135
 • [Άρθρα 16 περ. 7, 26, 96, 98, 102, 186, 199, 200, 206, 214A, 214B, 253, 270 παρ. 2, 293, 400 παρ. 1, 401 παρ. 1, 408, 421, 424, 444 παρ. 1 περ. β΄, 446, 455, 480, 480Α, 482, 484-486, 488, 489, 614 παρ. 1 περ. 5α΄, 622Α παρ. 1. 807-811, 826-842, 904, 918, 927, 943, 944, 959, 962, 964, 965, 966-981, 988, 998-1016, 1018, 1021, 1022, 1023, 1026]135
 • [11] ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ175
 • [Άρθρο 73]175
 • ΙI. ΚαθορισμΟς δικαιωμΑτων (αμοιβΩν) ΣυμβολαιογρΑφων179
 • [12] ΚΥΑ 72386/2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111376/31.12.2011 (Β΄ 13/2012) απόφασης «Καθορισμός δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων»179
 • [13] KYA 111376/2011 Καθορισμός δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων180
 • [14] ΚΥΑ 100692/2009 Καθορισμός δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων182
 • [15] Αναλυτικά συμβολαιογραφικά δικαιώματα επί παγίων πράξεων χωρίς αντίγραφο189
 • [16] Αναλυτικά δικαιώματα επί αντιγράφων191
 • [17] Σύνολο δικαιωμάτων και καθαρών αμοιβών επί παγίων πράξεων193
 • ΙII. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ197
 • [18] Ν 3655/2008 Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος 197
 • [Άρθρα 25-32, 38]197
 • [19] ΝΔ 4114/1960 Περί του Κώδικος «περί Ταμείου Νομικών»210
 • [Άρθρα 1-11]210
 • [20] Ν 3518/2006 Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας223
 • [Άρθρο 48 παρ. 3α΄]223
 • [21] ΚΥΑ Φ10041/13133/584/2007 Καθορισμός συνεπειών για τους συμβολαιογράφους από τη μη εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3α΄ του άρθρου 48 του Ν 3518/2006224
 • [22] Εγκύκλιος Ταμείου Νομικών 402/2006 Οδηγίες για την κανονική είσπραξη και απόδοση των πόρων του Ταμείου226
 • ΙV. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ267
 • Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ267
 • [23] Ν 4356/2015 Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις267
 • [24] Ν 3714/2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις272
 • [Άρθρα 4-7]272
 • [25] Ν 1540/1944 Περί ενόρκων βεβαιώσεων276
 • [Άρθρα 1-3]276
 • [26] ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/15743/2007 Κατάργηση της υποβολής εκθέσεως ενόρκου βεβαιώσεως ως δικαιολογητικού για την έκδοση πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών από τις οικείες υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων και αντικατάστασή της από υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, όπως ισχύει280
 • [27] ΝΔ 3082/1954 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 281
 • [Άρθρο 10]281
 • [28] ΠΔ 34/1995 Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών 283
 • [Άρθρα 1, 2, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15-30, 32-35, 37-48, 52-66, 67]283
 • [29] Ν 3213/2003 Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων306
 • [Άρθρα 1, 2 παρ. 1δ΄]306
 • [30] Ν 3691/2008 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις313
 • [Άρθρα 1-4, 5 περ. ιγ΄, 6 παρ. 2ζ΄, 3-8, 12-14, 17-20, 22-34, 54, 55, 58]313
 • Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-36
 • 1. Κτηματογράφηση - Κτηματολόγιο - Μεταγραφές-36
 • 2. Διατάξεις σχετικές με τις πράξεις σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας-36
 • 3. Πολεοδομικές διατάξεις-36
 • 4. Ακίνητα εκτός σχεδίου πόλεως (αγροτικά, δασικά, κληροτεμάχια κ.λπ.)-36
 • 5. Περί φάρων, αμυντικών περιοχών - οχυρώσεων, παραμεθορίων περιοχών και οικοδομικών συνεταιρισμών-36
 • 6. Φορολογία-36
 • α. Φορολογία εισοδήματος-36
 • β. Φορολογία ακίνητης περιουσίας-36
 • γ. Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων-36
 • δ. Φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ.-36
 • ε. Φορολογητέα αξία μεταβιβαζόμενων ακινήτων-36
 • στ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας-36
 • Βλ. σχετικά τον Πίνακα Φορολογίας Μεταβίβασης Ακινήτων εξ επαχθούς αιτίας (μετά την επιβολή του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές άρθρο 6 Ν 3427/2005), σελ. 1323.-36
 • ζ. Κώδικας Τελών Χαρτοσήμου-36
 • η. Ειδικές φορολογικές και άλλες διατάξεις-36
 • [31] Ν 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, 339
 • [Άρθρο 4]339
 • [32] N 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων 342
 • [Άρθρα 1-10, 11 παρ. 1, 2, 5, 18]342
 • [33] Ν 2308/1995 Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις349
 • [Άρθρα 1-14 παρ. 1-2, 20]349
 • [34] Ν 2664/1998 Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις372
 • [Άρθρα 1-24, 26-28, 34]372
 • [35] ΝΔ 4201/1961 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του οργανισμού των Υποθηκοφυλακείων του Κράτους και διατάξεων τινών περί Συμβολαιογράφων422
 • [Άρθρα 1-7]422
 • [36] ΒΔ 533/1963 Περί εκτελέσεως του άρθρου 10 του ΝΔ 4201/1961424
 • Χωρική αρμοδιότητα των Υποθηκοφυλακείων της περιφέρειας των Πρωτοδικείων Αθηνών Πειραιώς441
 • [37] Ν 3741/1929 Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους446
 • [38] ΝΔ 1024/1971 Περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου450
 • [39] Ν 1562/1985 Οικοδόμηση συνιδιόκτητων ακινήτων και τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τη διανομή και άλλες διατάξεις453
 • [Άρθρα 1-9, 25]453
 • [40] N 2052/1992 Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους 458
 • [Άρθρο 9 παρ. 2, 3α’-δ’]458
 • [41] Ν 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του Ν 1577/1985 462
 • [Άρθρο 27 παρ. 2]461
 • [42] Ν 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός462
 • [Άρθρα 1, 2, 4-11, 23, 24, 45]462
 • [43] N 4178/2013 Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης - 502
 • [Άρθρα 1-6, 9-11, 13, 14, 23, 28-30, 60]502
 • [44] ΝΔ της 17.7/16.8.1923 Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών 533
 • [Άρθρα 16, 20]533
 • [45] ΝΔ 690/1948 Περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων536
 • [Άρθρο 2]536
 • [46] Ν 651/1977 Περί καταργήσεως του ΝΔ 349/1974, τροποποιήσεως των «περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών διατάξεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων»537
 • [Άρθρο 5]537
 • [47] Ν 1221/1981 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν 960/1979 «περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων διά την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεματών» και άλλων τινών διατάξεων539
 • [Άρθρα 1-7, 10-11, 15-20]539
 • [48] Ν 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική 549
 • [Άρθρα 1, 4, 8, 9, 12, 17, 29]549
 • [49] Ν 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών570
 • [Άρθρα 2, 3, 9 παρ. 1, 5]570
 • [50] Ν 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός573
 • [Άρθρα 2, 5, 6, 25]573
 • [51] Ν 2242/1994 Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Eλέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις579
 • [Άρθρα 1-3]579
 • [52] ΠΔ της 14.7/27.7.1999 Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας589
 • [Άρθρα 245, 310, 329, 381, 410-412, 414, 417, 418, 419-420]589
 • [53] Ν 2971/2001 Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις600
 • [Άρθρα 1, 2, 7, 7Α, 8, 10, 26]600
 • [54] Ν 3889/2010 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, 605
 • [Άρθρα 13-22]605
 • [55] Ν 634/1977 Περί καταργήσεως του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού, θεσπίσεως απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως γεωργικών ή κτηνοτροφικών εκτάσεων, ρυθμίσεως θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Γεωργίας και άλλων τινών διατάξεων616
 • [Άρθρα 12, 13]616
 • [56] Ν 674/1977 Περί αναδασμού της γης και μεγεθύνσεως των γεωργικών 620
 • [Άρθρα 4, 6, 13, 15-17, 21-23]620
 • [57] Ν 684/1977 Περί Αμπελουργικού Κτηματολογίου629
 • [Άρθρα 3, 4]629
 • [58] ΝΔ 86/1969 Δασικός Κώδικας632
 • [Άρθρα 50, 60, 148, 280 παρ. 3-4]632
 • [59] Ν 998/1979 Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 636
 • [Άρθρα 3, 8, 14, 35, 37, 38, 43, 57, 59, 62, 72]636
 • [60] Ν 4061/2012 Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις654
 • [Άρθρα 29, 31]654
 • [61] ΥA ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/2002 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75)657
 • [62] Ν 3208/2003 Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις661
 • [Άρθρα 9, 10, 12, 13]661
 • [63] Ν 3958/1959 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οριστικών παραχωρητηρίων των κλήρων διατάξεων της Εποικιστικής Νομοθεσίας, κυρώσεως πράξεων τινών του Υπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων669
 • [Άρθρο 15 παρ. 1-8]669
 • [64] Ν 3147/2003 Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις674
 • [Άρθρο 16]674
 • [65] Ν 2538/1997 Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις676
 • [Άρθρο 65 παρ. 1]676
 • [66] N 4122/2013 Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις677
 • [Άρθρα 11-13, 19, 21, 22, 29]677
 • [67] Ν 3843/2010 Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές 682
 • [Άρθρο 5]682
 • [68] Ν 4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής685
 • [Άρθρα 23-26]685
 • [69] Ν 4015/2011 Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου - Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους706
 • [Άρθρο 21]706
 • [70] Ν 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου 707
 • [Άρθρο 49 παρ. 15-16]707
 • [71] Ν 4042/2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής709
 • [Άρθρα 50 παρ. 7, 9, 51 παρ. 11, 72]709
 • [72] ΕγκΥπΑγροτΑναπτ 282178/13.6.2005 Μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων ή/και δικαιωμάτων πληρωμής εν όψει εφαρμογής του καθεστώτος της Ενιαίας Αποδεσμευμένης Ενίσχυσης711
 • [73] Ν 4278/2014 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις713
 • [Άρθρα 1, 2, 5, 48, 65]713
 • [74] ΑΝ 376/1936 Περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων717
 • [Άρθρα 1-5]717
 • [75] Ν 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη 719
 • [Άρθρα 24-32]719
 • [76] AN 201/1967 Περί ειδικών διατάξεων επί Οικοδομικών Συνεταιρισμών727
 • [Άρθρο 4]727
 • [77] N 4280/2014 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις729
 • [Άρθρα 10, 12, 26]729
 • [78] N 1882/1990 Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις 735
 • [Άρθρα 1 παρ. 11, 8 παρ. 1, 8, 10 και 13-18, 26]735
 • [79] Ν 2065/1992 Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις743
 • [Άρθρο 55 παρ. 1]743
 • [80] Ν 4172/2013 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του N 4046/2012, του N 4093/2012 και του N 4127/2013 και άλλες διατάξεις744
 • [Άρθρα 35-43, 61-65, 67, 67Α, 69, 70]744
 • [81] Ν 4174/2013 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις770
 • [Άρθρο 12]770
 • [82] Πολ. 1274/27.12.2013 Αποδεικτικό ενημερότητας άρθρου 12 Ν 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει772
 • [83] Πολ. 1275/27.12.2013 Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 Ν 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει 781
 • [84] Πολ. 1124/29.4.2014 Επικαιροποιημένες αποφάσεις περί αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής άρθρου 12 του ΚΦΔ785
 • [85] Ν 3427/2005 Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, 791
 • [Άρθρα 23, 23Α]791
 • [86] N 4223/2013 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις798
 • [Άρθρα 1-8, 13, 59]798
 • [87] Ν 3842/2010 Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, 821
 • [Άρθρο 32]821
 • [88] Ν 4174/2013 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις838
 • [Άρθρο 54Α]838
 • [89] Πολ. 1004/2.1.2015 Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων841
 • [90] N 1587/1950 Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ΑΝ 1521/1950 «περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων»851
 • [91] Ν 1078/1980 Περί απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων της αγοράς πρώτης κατοικίας, καταργήσεως και τροποποιήσεως διατάξεων προσδιορισμού εισοδήματος βάσει τεκμηρίων καταργήσεως φορολογίας ακινήτου περιουσίας και άλλων τινών φορολογικών διατάξεων872
 • [Άρθρο 1]872
 • [92] Πολ. 1101/24.6.2010 Καθορισμός των δικαιολογητικών που υποβάλλονται για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας με αγορά ή αιτία θανάτου ή γονικής παροχής 879
 • [93] Πολ. 1151/26.6.2013 Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση απαλλαγής α΄ κατοικίας με βάση την απογραφή του πληθυσμού του 2011 887
 • [94] Πολ. 1085/30.3.2012 Οδηγίες για την αντιμετώπιση των ρυθμισθέντων χώρων με το Ν 4014/2011 889
 • [95] Πολ. 1126/31.5.2011 Οδηγίες για τον τρόπο αντιμετώπισης των τακτοποιούμενων χώρων του Ν 3843/2010 (ΦΕΚ Α΄ 62), μετά την εφαρμογή του Ν 3897/2010 (ΦΕΚ Α΄ 208) στα πλαίσια της Φορολογίας Κεφαλαίου και της Φορολογίας Εισοδήματος και κοινοποίηση των διατάξεων του Ν 3897/2010 891
 • [96] Ν 2873/2000 Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις 898
 • [Άρθρο 48]898
 • [97] Ν 3763/2009 Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98 ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις899
 • [Άρθρο 44]899
 • [98] ΕγκΥπΟικΟικ 1023290/68/B0013/Πολ. 1050/21.2.1996 Φορολογικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται σε περιπτώσεις σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν σύσταση, τροποποίηση ή κατάργηση οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών900
 • [99] ΕγκΥπΟικΟικ 1022712/94/Β0013/Πολ. 1053/25.2.1994 Θέματα σχετικά με τη διανομή ακινήτων αποκτηθέντων προ της 1.1.2006909
 • [100] ΕγκΥπΟικΟικ 1098059/325 Π.Ε./Β0013/Πολ. 1006/17.1.2006 Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 463/2005 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ913
 • [101] N 2961/2001 Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια917
 • [102] N 4182/2013 Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών 996
 • [Άρθρα 1-76, 82, 102]996
 • [103] ΥΑ 1067780/82/Γ0013/1994 Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα1048
 • [Άρθρα 1-7]1048
 • [104] ΥA 1129485/1996 Προσδιορισμός κατ’ άρθρο 41α του Ν 1249/1982 με αντικειμενικά κριτήρια, αξίας κτισμάτων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού1079
 • [105] ΥΑ 1144814/26361/1998 Προσδιορισμός της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού1106
 • [106] ΕγκΥπΟικΟικ 1092408/2666/OOTY/Δ/Πολ. 1127/15.9.2008 Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού σε περιοχές εντός ΓΠΣ1116
 • [107] ΥΑ 1144816/26362/1998 Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας γης σε περιοχές: α) εντός σχεδίου πόλης και οικισμών, αλλά εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και μέχρι την ένταξή τους σ’ αυτό και β) εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών, αλλά με ειδικούς όρους δόμησης1118
 • [108] ΕγκΥπΟικΟικ 1024287/780/00ΤΥ/Δ/Πολ. 1046/25.2.2008 Χαρακτηρισμός εγγράφου ως δημοσίου, για την απόδειξη παλαιότητας στον αντικειμενικό προσδιορισμό αξίας κτισμάτων1121
 • [109] Ν 2859/2000 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας1125
 • [Άρθρα 1-6, 7 παρ. 2γ, 14 παρ. 2α, 16, 19 παρ. 1-2, 21 παρ. 1-2 και 4, 22 παρ. 1 ε΄ και λα΄, 30 παρ. 1, 31 παρ. 1 και 7, 33 παρ. 1-3, 34 παρ. 1, 35 παρ. 1, 36 παρ. 1 και 4, 37, 48 παρ. 1-2, 54, 57 παρ. 1, 62 παρ. 7ε, 63 παρ. 1]1125
 • [110] Πολ. 1100/24.6.2010 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 59, 60, 61, 62, 63 και 81 του Ν 3842/23.4.2010 (ΦΕΚ Α΄ 58) «αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»1145
 • [111] Πολ. 1118/2.8.2010 Παροχή διευκρινίσεων για την επιβολή ΦΠΑ στις αμοιβές συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, δικηγόρων, κ.λπ. που υπάγονται στο ΦΠΑ από 1.7.20101150
 • [112] ΥΑ 1031379/178/35/0014/2006 Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη μεταβίβαση ακινήτου1152
 • [113] ΕγκΥπΟικΟικ 1042614/3111/696/0014/Πολ. 1070/4.5.2006 Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της «δήλωσης μεταβίβασης ακινήτου»1155
 • [114] ΕγκΥπΟικΟικ 1049703/3689/770/Α0014/Πολ. 1083/25.5.2006 Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν 3427/27.12.2005 για το ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές1162
 • [115] ΕγκΥπΟικΟικ 1042617/1303/ΔΕ-Α/Πολ. 1071/4.5.2006 Οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης 1031382/1116/ΔΕ-Α/Πολ. 1054/ 27.3.2006 «Έλεγχος ειδικής δήλωσης ΦΠΑ μεταβίβασης ακινήτων»1171
 • [116] ΕγκΥπΟικΟικ 1002381/96/32/Α0014/Πολ. 1003/3.1.2008 Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στην περίπτωση ακύρωσης πράξης προσδιορισμού του φόρου επί ειδικής δήλωσης ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 56 και στην περίπτωση ανάκλησης της ειδικής δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ1182
 • [117] ΕγκΥπΟικΟικ 1002380/97/33/Α0014/Πολ. 1004/3.1.2008 Διευκρινίσεις και οδηγίες για την επιστροφή ΦΠΑ σύμφωνα με την ΑΥΟ Πολ. 1003/3.1.20081185
 • [118] ΕγκΥπΟικΟικ 1120496 /7934/1549/Α0014/Πολ. 1160/2.12.2008 Κοινοποίηση διατάξεων, ρυθμίσεις και διευκρινίσεις για την επιβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα1192
 • [119] ΠΔ της 28ης Ιουλίου 1931 Περί Κώδικος των νόμων περί τελών 1198
 • [Άρθρα 3 παρ. 1, 12, 13 περ. ε΄-ζ΄, 15 παρ. 1γ΄, 2, 15Ε παρ. 3, 20, 24, 27 παρ. 3, 9, 32 παρ. 2, 33 παρ. 1, 34, 35 παρ. 1, 45, 51 παρ. 3, 55, 66 παρ. 3, 68 παρ. 2]1198
 • [120] ΕγκΥπΟικ 1113309/1303/Δ.Τ. Ε.Φ./Πολ. 1300/13.12.2000 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 25-33 του νόμου «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» 1207
 • [121] N 3986/2011 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου 1216
 • [Άρθρα 18-26]1216
 • [122] Ν 4072/2012 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις1222
 • [Άρθρα 197, 200 παρ. 8]1222
 • [123] Ν 3091/2002 Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία 1224
 • [Άρθρα 15-18]1224
 • [124] N 1641/1986 Μικτά δανειοδοτικά στεγαστικά προγράμματα 1231
 • [Άρθρο 4]1231
 • [125] Ν 1665/1986 Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης1232
 • [126] Ν 1652/1986 Σύμβαση της χρονομεριστικής μίσθωσης και ρύθμιση συναφών θεμάτων1240
 • [127] Ν 2744/1999 Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως 1244
 • [Άρθρο 9 παρ. 6]1244
 • [128] Ν 2844/2000 Συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείμενες σε δημοσιότητα και άλλες συμβάσεις παροχής ασφάλειας1245
 • [129] Ν 4112/1929 Περί συστάσεως υποθήκης επί μηχανικών ή άλλων εγκαταστάσεων1254
 • [130] Ν 3816/1958 Περί κυρώσεως Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου1257
 • [Άρθρα 1-9, 190-218]1257
 • [131] Ν 3899/1958 Περί προτιμωμένης υποθήκης επί πλοίων1263
 • [Άρθρα 1-25]1263
 • [132] Ν 3156/2003 Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων 1267
 • [Άρθρα 1-14, 20, 28]1267
 • [133] Ν 1599/1986 Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου 1283
 • [Άρθρα 6, 8, 14, 22]1283
 • [134] Ν 344/1976 Περί ληξιαρχικών πράξεων1286
 • [Άρθρα 8, 8Α, 10, 13, 14, 31Α]1286
 • [135] Ν 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης 1290
 • [Άρθρα 20, 27, 138 παρ. 11, 148]1290
 • [136] Ν 1746/1988 Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων 1295
 • [Άρθρο 24 παρ. 1, 6]1295
 • [137] Ν 2690/1999 Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 1296
 • [Άρθρο 11]1296
 • [138] ΥΑ Φ.21/116/2000 Αποδεικτικό ασφαλιστικής 1299
 • [Άρθρα 1 παρ. 2-4, 2, 3 παρ. 7-8]1299
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ-36
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞ ΕΠΑΧΘΟΥΣ ΑΙΤΙΑΣ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΝΕΟΔΜΗΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΑΡΘΡΟ 6 Ν 3427/2005)1321
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1323
 • α) Σχέδιο Συμφώνου Συμβίωσης 1303
 • β) Καταστατικό Αστικής Επαγγελματικής Εταιρίας Συμβολαιογράφων1309
 • 0
 • 0