Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-280-1
Σελίδες: XXVI + 646
Συγγραφέας: Ευ. Περάκης

Η οικονομική κρίση, αλλά και η γενικότερη εξέλιξη του δικαίου τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, έχουν βαθύτατα επηρεάσει, όπως είναι φυσικό, το Πτωχευτικό Δίκαιο.

 Έτσι, η πρόσφατη αναμόρφωση του Πτωχευτικού Κώδικα (περιλαμβανομένης της εκ βάθρων αναμόρφωσης της διαδικασίας εξυγίανσης) με διαδοχικούς νόμους (N 4336/2015, 4446/2016 και 4272/2017), η επανειλημμένη τροποποίηση του νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, η εισαγωγή νέων συλλογικών διαδικασιών, όπως η ειδική διαχείριση  και η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (N 4469/2017), η αντικατάσταση του Κανονισμού 1346/2000 για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας από τον νεότερο Κανονισμό 2015/848, οι μαζικές αναμορφώσεις της νομοθεσίας της αφερεγγυότητας στην Ευρώπη, αλλά και η νεότερη επιστημονική και νομολογιακή εξέλιξη στο πτωχευτικό δίκαιο κατέστησαν αναγκαία την αναθεώρηση του παρόντος βιβλίου.

 Στην παρούσα 3η έκδοση του έργου προσεγγίζονται ερμηνευτικά το δίκαιο της πτώχευσης, η διαδικασία εξυγίανσης, ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, τα εξωπτωχευτικά μέτρα μη εξυπηρετούμενων δανείων, η υπερχρέωση φυσικών προσώπων και το διεθνές πτωχευτικό δίκαιο.

 • -28
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΤΑ γενικΑ ζητΗματα του ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ δικαΙου ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ1
 • § 1. Ο «μελαγχολικός» κλάδος του εμπορικού δικαίου – «Πτώχευση» και «συλλογικές διαδικασίες» – Οι αισιόδοξες πλευρές του ΠτΔ1
 • § 2. Η «πρώτη γενιά» των πτωχευτικών νομοθεσιών: Κύρωση και εκκαθάριση – Κριτική6
 • § 3. Η «δεύτερη γενιά» των πτωχευτικών νομοθεσιών: Η στροφή προς την εξυγίανση11
 • A. Η διεθνής νομοθετική κίνηση προς τη διατήρηση και διάσωση της επιχείρησης11
 • B. Η ελληνική εξυγιαντική νομοθεσία του 198313
 • § 4. Η επιστροφή στην προστασία των πιστωτών – Το σημερινό ΠτΔ «τρίτης γενιάς»13
 • § 5. Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας, ν. 3588/2007 (ΠτΚ)17
 • Α. Η ιστορία και οι φιλοδοξίες του νέου νομοθετήματος17
 • Β. Το άρθρο 1 του ΠτΚ – Τα υπηρετούμενα συμφέροντα23
 • Γ. Νεώτερη νομοθεσία για το δίκαιο της αφερεγγυότητας – ιδίως ο ν. 4446/2016 και το π.δ. 133/201626
 • Δ. Νεώτερη ενωσιακή νομοθεσία29
 • Ε. Πτωχευτικό έθιμο;29
 • § 6. Η οικονομική κρίση – H εκκολαπτόμενη «τέταρτη γενιά»29
 • § 7. Ορισμένα αλλοδαπά δίκαια33
 • Α. Το γαλλικό δίκαιο33
 • Β. Το γερμανικό και το αυστριακό δίκαιο34
 • Γ. Το ιταλικό δίκαιο36
 • Δ. Το ελβετικό δίκαιο37
 • Ε. Το ισπανικό και το πορτογαλικό δίκαιο37
 • ΣΤ. Το αγγλικό και το κυπριακό δίκαιο38
 • Ζ. Το αμερικανικό δίκαιο39
 • Η. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης40
 • § 8. Η θέση του ΠτΔ στο δίκαιο – Ιδίως η σχέση του με την πολιτική δικονομία41
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (ΘΕΣΜΙΚΕΣ Η ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ)45
 • § 9. Η πρόληψη της πτώχευσης και η διάγνωση της αφερεγγυότητας45
 • § 10. Εξωπτωχευτικές συμφωνίες για την αποτροπή της πτώχευσης47
 • § 11. Ο προπτωχευτικός συμβιβασμός – Τα (καταργηθέντα) άρθρα 44 και 45 ν. 1892/199049
 • § 12. Η (καταργηθείσα) προπτωχευτική «διαδικασία συνδιαλλαγής» (άρθρα 99-106 ΠτΚ)53
 • § 12Α. Η προπτωχευτική «διαδικασία εξυγίανσης» (άρθρα 99-106στ ΠτΚ)54
 • A. Γενικά55
 • Β. Προϋποθέσεις της διαδικασίας – η αίτηση επικύρωσης (ΠτΚ 104)58
 • Γ. Η νόμιμη («αυτοδίκαιη») προληπτική αναστολή (ΠτΚ 106)63
 • Δ. Τα δικαστικά προληπτικά μέτρα (ΠτΚ 106α)65
 • Ε. Η συμφωνία εξυγίανσης – Το περιεχόμενό της – Η σύναψή της – Η μετοχική κωλυσιεργία και το άρθρο 101 ΠτΚ68
 • ΣΤ. H επικύρωση της συμφωνίας από το «πτωχευτικό» δικαστήριο (ΠτΚ 106β)77
 • Ζ. Τροποποίηση της συμφωνίας (ΠτΚ 106β § 11)82
 • Η. Αποτελέσματα της επικύρωσης (ΠτΚ 106γ)83
 • Θ. Ειδικά: Η μεταβίβαση της επιχείρησης του οφειλέτη (ΠτΚ 106δ)86
 • Ι. Καθήκοντα και αμοιβές των οργάνων της διαδικασίας (ΠτΚ 106στ)88
 • ΙΑ. Ακύρωση και ματαίωση της συμφωνίας εξυγίανσης μετά την επικύρωση (ΠτΚ 106ε)88
 • ΙΒ. Χρέη προς το Δημόσιο και ΦΚΑ89
 • ΙΓ. Συνθετική παρουσίαση της συμφωνίας των πιστωτών χωρίς τη σύμπραξη του οφειλέτη90
 • § 13. Η προπτωχευτική διαδικασία της «ειδικής διαχείρισης», άρθρα 68-77 ν. 4307/201491
 • § 13Α. Eξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν. 4469/2017)99
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ108
 • § 14. Υποκειμενική προϋπόθεση: Πτωχευτική ικανότητα φυσικών και νομικών προσώπων108
 • § 15. Αντικειμενικές προϋποθέσεις: Λόγοι κήρυξης της πτώχευσης και επάρκεια ενεργητικού115
 • A. Γενικά: Αίτια και συμπτώματα της κρίσης115
 • B. Η «παύση πληρωμών» (ΠτΚ 3 § 1)122
 • Γ. Η «επαπειλούμενη» αδυναμία εκπλήρωσης (ΠτΚ 3 § 2)129
 • Δ. Η «πιθανότητα αφερεγγυότητας» (ΠτΚ 3 § 3)132
 • Ε. Η ύπαρξη ικανού ενεργητικού (ΠτΚ 3 § 4)135
 • § 16. Ποιος μπορεί να ζητήσει την κήρυξη της πτώχευσης – Η αίτηση πτώχευσης (ΠτΚ 5 §§ 1-2)138
 • A. Οι πιστωτές με έννομο συμφέρον139
 • B. Ο οφειλέτης145
 • Γ. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών για λόγους δημόσιου συμφέροντος147
 • Δ. Άλλα πρόσωπα149
 • Ε. Περιεχόμενο και κοινοποίηση της αίτησης πτώχευσης (ΠτΚ 5 §§ 3-4)149
 • § 16Α. Τα προπτωχευτικά «προληπτικά» μέτρα του άρθρου 10 ΠτΚ152
 • § 17. Ποιος κηρύσσει την πτώχευση – Το «κέντρο των κύριων συμφερόντων» του οφειλέτη (ΠτΚ 4)156
 • § 18. Οι λόγοι απόρριψης της αίτησης πτώχευσης160
 • A. Καταχρηστική αίτηση πτώχευσης (νέο άρθρο 6 § 2 ΠτΚ)161
 • B. Έλλειψη ενεργητικού (τέως ΠτΚ 6 § 2 – κατάργηση με ν. 4446/2016)164
 • Γ. Άλλοι λόγοι164
 • § 19. Η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση (ΠτΚ 7)165
 • § 20. Η δημοσιότητα της πτώχευσης και οι αντίκλητοι167
 • § 21. Ένδικα μέσα και βοηθήματα169
 • A. Τα ένδικα μέσα170
 • B. Αίτηση για μεταβολή του χρόνου παύσης πληρωμών170
 • Γ. Πτωχευτική ανακοπή (ΠτΚ 56)171
 • Δ. Αίτηση ανάκλησης (ΠτΚ 57)172
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ DRAMATIS PERSONAE (ΤΑ «ΟΡΓΑΝΑ» ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ)175
 • § 22. Γενικά175
 • § 23. Το πτωχευτικό δικαστήριο176
 • A. Γενικά176
 • B. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες του πτωχευτικού δικαστηρίου177
 • Γ. Οι «πτωχευτικές δίκες»178
 • § 24. Ο εισηγητής δικαστής181
 • Α. Διορισμός και αντικατάσταση του εισηγητή δικαστή181
 • Β. Αρμοδιότητες και καθήκοντα182
 • § 25. Ο σύνδικος (πριν και μετά το π.δ. 133/2016)183
 • A. Γενικά: Το «δημόσιο λειτούργημα» του συνδίκου184
 • B. Ο διορισμός του συνδίκου – Ποιος ορίζεται σύνδικος – Βοηθητικά πρόσωπα – Αντικατάσταση συνδίκου – Λήξη της συνδικίας – π.δ. 133/2016186
 • Γ. Καθήκοντα (και δικαιώματα) του συνδίκου191
 • Δ. Ευθύνη του συνδίκου194
 • E. Λογοδοσία και αμοιβή του συνδίκου200
 • § 26. Η συνέλευση των πιστωτών202
 • § 27. Το νέο (και ήδη καταργηθέν με το ν. 4446/2016) όργανο: Η επιτροπή πιστωτών204
 • § 28. Το φάντασμα της πτωχευτικής διαδικασίας: Η «ομάδα των πιστωτών»205
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ209
 • § 29. Γενικά209
 • § 30. Συνέπειες ως προς τον οφειλέτη211
 • A. Γενικά211
 • B. Προσωπικές συνέπειες, στερήσεις του οφειλέτη και υποχρέωση εμφάνισης και συνεργασίας του212
 • Γ. Περιουσιακές συνέπειες: Η πτωχευτική απαλλοτρίωση (ΠτΚ 17)218
 • Δ. Η ανάθεση της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας στον οφειλέτη (ΠτΚ 18)225
 • Ε. Ποινική ευθύνη του οφειλέτη που πτώχευσε229
 • § 31. Συνέπειες ως προς τους πιστωτές: Τα είδη των πιστωτών230
 • Α. Πτωχευτικοί, μεταπτωχευτικοί, εξωπτωχευτικοί, ομαδικοί πιστωτές230
 • Β. Ειδικά για τους πτωχευτικούς πιστωτές (ΠτΚ 21)231
 • Γ. Οι ανέγγυοι (εγχειρόγραφοι) πιστωτές235
 • Δ. Οι γενικοί προνομιούχοι πιστωτές236
 • E. Οι ασφαλισμένοι με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματη ασφάλεια («ενέγγυοι») πιστωτές240
 • ΣΤ. Οι πιστωτές «τελευταίας σειράς»244
 • Ζ. Η ισότιμη μεταχείριση των πτωχευτικών πιστωτών («par condicio creditorum»)245
 • Η. Οι ομαδικοί πιστωτές250
 • § 32. Οι κατιδίαν συνέπειες ως προς τους πτωχευτικούς πιστωτές253
 • A. Η αναστολή των ατομικών διώξεων (ΠτΚ 25)253
 • B. Το ληξιπρόθεσμο των απαιτήσεων (ΠτΚ 23)261
 • Γ. Η παύση της τοκογονίας (ΠτΚ 24)262
 • Δ. Η εγγραφή υποθήκης (ΠτΚ 66 § 2)263
 • § 33. Συνέπειες επί των εις ολόκληρον συνοφειλετών και εγγυητών (ΠτΚ 27)264
 • § 34. Συνέπειες επί των εταιριών267
 • § 35. Συνέπειες επί του συζύγου και των τέκνων267
 • § 36. Συνέπειες ως προς τους εργαζομένους268
 • § 37. Ορισμένες πρόσθετες παρατηρήσεις για τις συνέπειες της πτώχευσης269
 • A. Αυτοματισμός των συνεπειών269
 • B. Συνέπειες της πτώχευσης ή πτωχευτικές συνέπειες;270
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ274
 • § 38. H πτωχευτική περιουσία (ΠτΚ 16)274
 • Α. Η έννοια της πτωχευτικής περιουσίας274
 • B. Μεταπτωχευτική περιουσία277
 • Γ. Ειδικά ζητήματα280
 • § 39. «Αποχωρισμός» και «πτωχευτική διεκδίκηση»287
 • A. Τα ζητήματα287
 • B. Ο αποχωρισμός (ΠτΚ 37)287
 • Γ. Η πτωχευτική διεκδίκηση (ΠτΚ 38 επ.)293
 • § 40. Η πτωχευτική ανάκληση (ΠτΚ 41 επ.)299
 • A. Το ζήτημα299
 • B. Γενικές προϋποθέσεις της ανάκλησης303
 • Γ. Μη ανακλητές πράξεις και ειδικές ρυθμίσεις (ΠτΚ 45 και 46)308
 • Δ. «Πράξεις υποχρεωτικής ανάκλησης» (ΠτΚ 42)312
 • E. «Πράξεις δυνητικής ανάκλησης» (ΠτΚ 43)316
 • ΣΤ. Η ανάκληση λόγω «δόλιας βλάβης των πιστωτών» (ΠτΚ 44)320
 • Ζ. Η ανακλητική αγωγή – Δικονομικά ζητήματα – Παραγραφή322
 • H. Αποτελέσματα της ανάκλησης (ΠτΚ 49, 50)326
 • Θ. Ποινικές διατάξεις329
 • § 41. Οι εκκρεμείς αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (ΠτΚ 28 επ.)330
 • Α. Το ζήτημα330
 • Β. Ο κανόνας της διατήρησης της ισχύος των αμφοτεροβαρών συμβάσεων332
 • Γ. Εξαιρέσεις στον κανόνα της διατήρησης της ισχύος των συμβάσεων340
 • Δ. Ειδικά οι συμβάσεις εργασίας (ΠτΚ 34)346
 • E. Η μεταβίβαση της συμβατικής σχέσης (ΠτΚ 33)351
 • ΣΤ. Η επιφύλαξη της κυριότητας (ΠτΚ 35)353
 • Ζ. Το ζήτημα του συμψηφισμού (ΠτΚ 36)356
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ361
 • § 42. Γενικά: Πτωχευτικό και εταιρικό δίκαιο361
 • § 43. Ειδικές διατάξεις που αφορούν την υπόσταση και τη λειτουργία του νομικού προσώπου που έχει πτωχεύσει366
 • § 44. Αποτελέσματα της πτώχευσης της εταιρίας στους ομόρρυθμους εταίρους371
 • § 45. Οι ευθύνες των διοικούντων – Γενικά: Τα μοντέλα ευθύνης376
 • § 46. Οι μορφές ευθύνης κατά τον ΠτΚ380
 • A. Γενικά για το ζήτημα – Το άρθρο 98 ΠτΚ (ως έχει μετά τον ν. 4446/2016)380
 • B. Η παρέλκυση της πτώχευσης (ΠτΚ 98 § 1, ως έχει μετά το ν. 4446/2016)382
 • Γ. Η πρόκληση της παύσης πληρωμών (ΠτΚ 98 § 2, ως έχει μετά το ν. 4446/2016)390
 • § 47. Ποινικά πτωχευτικά αδικήματα επί εταιριών395
 • § 48. Η πτώχευση των ομίλων επιχειρήσεων395
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ400
 • § 49. Οι πρώτες εργασίες της πτώχευσης – Ιδίως η σφράγιση της περιουσίας του οφειλέτη400
 • § 50. Η αποσφράγιση και η απογραφή του ενεργητικού (ΠτΚ 68, όπως ισχύει μετά το ν. 4055/2012)401
 • § 51. Η παραλαβή, διαφύλαξη και διοίκηση της πτωχευτικής περιουσίας από το σύνδικο – Χρηματική διαχείριση – Συμβιβασμός402
 • § 52. Η απογραφή του παθητικού: Η «εξέλεγξη των πιστώσεων» (ΠτΚ 89 επ.)406
 • A. Γενικά406
 • B. Η αναγγελία των πιστώσεων406
 • Γ. Η επαλήθευση των πιστώσεων411
 • Δ. Οι αναγγελίες και η επαλήθευση στις «πτωχεύσεις μικρών επιχειρήσεων»415
 • § 53. Η συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη κατ’ άρθρο 78 ΠτΚ415
 • § 54. Οι εκθέσεις του συνδίκου κατά τα άρθρα 69 και 70 ΠτΚ418
 • § 55. Η απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών κατ’ άρθρο 84 ΠτΚ419
 • § 56. Εκποιήσεις πριν από την ένωση422
 • Α. Κατά ΠτΚ 19 (εκποίηση στοιχείων του ενεργητικού ή και της επιχείρησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις)423
 • B. Κατά ΠτΚ 67 (εκποίηση κινητών υποκείμενων σε φθορά)423
 • Γ. Κατά ΠτΚ 77 (εκποίηση κινητών για αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών)424
 • Δ. Κατά ΠτΚ 78 (εκποίηση εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της συνέχισης της επιχείρησης)424
 • Ε. Εκποίηση και ακινήτων πριν από την ένωση;425
 • ΣΤ. Εκποιήσεις με βάση απόφαση της γ.σ. κατά το άρθρο 84 ΠτΚ425
 • § 57. Τα επόμενα στάδια της διαδικασίας425
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ427
 • § 58. Το γενικό νόημα και η καταγωγή του σχεδίου αναδιοργάνωσης - Η σύγκριση με τον πτωχευτικό συμβιβασμό του ΕμπΝ427
 • § 59. Η υποβολή (πρότασης) σχεδίου (ΠτΚ 108, ως έχει μετά το ν. 4446/2016)432
 • § 60. Το περιεχόμενο της πρότασης σχεδίου και οι περιορισμοί του433
 • § 61. Οι ομάδες και υποομάδες των πιστωτών (ΠτΚ 111-113)438
 • § 62. Παραδείγματα ρυθμίσεων με το σχέδιο441
 • § 63. Καθορισμός προθεσμίας και ημερομηνίας για την αποδοχή του σχεδίου – πρόσκληση των πιστωτών443
 • § 64. Η αποδοχή της πρότασης σχεδίου (ΠτΚ 115-121)444
 • § 65. Η δικαστική επικύρωση του σχεδίου (ΠτΚ 122-124)448
 • § 66. Αποτελέσματα της επικύρωσης του σχεδίου – Η εκπλήρωση των όρων του σχεδίου και η εποπτεία της εκπλήρωσης (ΠτΚ 125, 126)452
 • A. Γενικά452
 • B. Αποτελέσματα με βάση το περιεχόμενο του σχεδίου452
 • Γ. Αποτελέσματα λόγω της περάτωσης της πτώχευσης (ΠτΚ 125)456
 • Δ. Η εκπλήρωση του σχεδίου και η εποπτεία της (ΠτΚ 131)457
 • § 67. Νομική φύση του σχεδίου αναδιοργάνωσης458
 • § 68. Ανατροπή του σχεδίου460
 • A. Γενικά460
 • B. Ακύρωση του σχεδίου (ΠτΚ 127, 128)461
 • Γ. Ατομική ανατροπή του σχεδίου (ΠτΚ 129)464
 • Δ. Νέα πτώχευση του οφειλέτη – «Ματαίωση» του σχεδίου (ΠτΚ 130)465
 • § 69. Εκτίμηση – Αποτυχία του θεσμού;466
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ Η ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ467
 • § 70. Πότε επέρχεται η «ένωση των πιστωτών»467
 • § 71. H ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη κατά τον ΠτΚ469
 • A. Οι δύο τρόποι ρευστοποίησης: Εκποίηση της επιχείρησης και εκποίηση των κατιδίαν περιουσιακών στοιχείων469
 • B. Η απλουστευμένη ρευστοποίηση του άρθρου 135 § 2 ΠτΚ470
 • § 72. Η γενική ρευστοποίηση (εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου ή κατά κλάδους)471
 • A. Το πρόδρομο νομοθέτημα: Το άρθρο 46α ν. 1892/1990 (διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης)471
 • B. Η εκποίηση της επιχείρησης (ΠτΚ 135 επ.)472
 • Γ. Η διαδικασία μέχρι τη μεταβίβαση474
 • Δ. Η μεταβίβαση479
 • E. Η καταβολή του τιμήματος και η εκπλήρωση των λοιπών όρων της πώλησης482
 • ΣΤ. Ο δεύτερος δημόσιος πλειστηριασμός484
 • Ζ. Επόμενες εκποιήσεις484
 • Η. Νομική φύση, ελαττώματα485
 • Θ. Το ύστερο νομοθέτημα: Το άρθρο 106ια ΠτΚ (διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης)485
 • § 73. Η εκποίηση των κατ’ ιδίαν στοιχείων της περιουσίας του οφειλέτη485
 • Α. Η εκποίηση των κινητών (ΠτΚ 146)486
 • B. Η εκποίηση των ακινήτων (ΠτΚ 147 επ.)488
 • § 74. Ανακοπές κατά των πράξεων εκποίησης (ΠτΚ 151 επ.)491
 • § 75. Οι διανομές (ΠτΚ 153 επ.)493
 • A. Γενικά – Ο πίνακας διανομής493
 • B. Τα ομαδικά πιστώματα495
 • Γ. Τα γενικά προνόμια του ΠτΚ497
 • Δ. Ενέγγυοι πιστωτές (με ειδικά προνόμια και εμπράγματες ασφάλειες)501
 • Ε. Λοιποί πιστωτές, περίσσευμα503
 • ΣΤ. Άλλες ρυθμίσεις για την κατάταξη των απαιτήσεων504
 • § 76. Ανακοπή κατά του πίνακα διανομής (ΠτΚ 161 § 1)505
 • § 77. Πληρωμές στους πιστωτές (ΠτΚ 161 § 3)506
 • § 78. Πλειστηριασμός διενεργούμενος με βάση ατομική αναγκαστική εκτέλεση507
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ509
 • § 79. Οι περιπτώσεις περάτωσης της πτώχευσης509
 • § 80. Η παύση των εργασιών της πτώχευσης ως λόγος περάτωσης511
 • Α. Γενικά511
 • Β. Η παλιά «παύση των εργασιών» (ΕμπΝ 637)512
 • Γ. Η νέα «παύση των εργασιών» (ΠτΚ 166 §§ 1 και 2)513
 • Δ. Αποτελέσματα της παύσης των εργασιών515
 • § 81. Η πάροδος 10ετίας ή 15ετίας (ΠτΚ 166 § 3)516
 • § 82. Τα αποτελέσματα της περάτωσης και τα τελικά βήματα της πτώχευσης517
 • Α. Τα αποτελέσματα της περάτωσης517
 • Β. Η λογοδοσία του συνδίκου (ΠτΚ 165)519
 • Γ. Η κήρυξη του οφειλέτη συγγνωστού (ΠτΚ 167)519
 • Δ. Η (καταργηθείσα) αποκατάσταση του οφειλέτη (παλαιά άρθρα 168-170 ΠτΚ)521
 • Ε. Η απαλλαγή («discharge») του οφειλέτη-φυσικού προσώπου από τα χρέη (νέα άρθρα 168 και 169 ΠτΚ)522
 • § 83. Η δυνατότητα δεύτερης πτώχευσης πριν από την περάτωση της πρώτης – «Συντρέχουσες πτωχεύσεις»525
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΜΙΚΡΩΝ» ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» – ΤΑ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΜΕΔ) – ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ527
 • § 84. Οι «μικρές» πτωχεύσεις και η απλοποιημένη διαδικασία527
 • § 85. Η διαδικασία των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων («καταναλωτών», «νοικοκυριών») και ο ν. 3869/2010 (όπως έχει τροποποιηθεί)531
 • Α. Γενικά532
 • B. Ο ν. 3869/2010 και η συλλογική διαδικασία που εισάγει535
 • Γ. Πεδίο εφαρμογής του ν. 3869/2010 (άρθρο 1) – Μη πτωχευτική ικανότητα – Αδυναμία πληρωμής – Χωρίς δόλο – Ρυθμίσιμες οφειλές – Οι τρεις φάσεις της διαδικασίας538
 • Δ. Αρχική φάση (προαιρετική και σπάνια): Η προσπάθεια συμβιβασμού545
 • Ε. Δεύτερη φάση: Η αίτηση του άρθρου 4, η προετοιμασία του φακέλου, η πρώτη συζήτηση: «Η ημέρα επικύρωσης»549
 • ΣΤ. Τρίτη φάση: Η δεύτερη συζήτηση: Δικαστική ρύθμιση χρεών (άρθρα 8-10 ν. 3869/2010)558
 • Ζ. Η ρευστοποίηση της περιουσίας και το ζήτημα της κατοικίας (άρθρο 9 ν. 3869/2010)564
 • Η. Αποτελέσματα της εκπλήρωσης (ή μη εκπλήρωσης) από τον οφειλέτη των υποχρεώσεών του – Η «απαλλαγή» (άρθρο 11 ν. 3869/2010)569
 • Θ. Η εφαρμογή του ΠτΚ (άρθρο 15 ν. 3869/2010)572
 • Ι. Η διαδικασία της ταχείας διευθέτησης μικροοφειλών (άρθρο 5α ν. 3869/2010)572
 • ΙΑ. Ειδικά ζητήματα του ν. 3869/2010574
 • § 85Α. Eξωπτωχευτικά μέτρα για τα μη εξυπηρετούμενα («κόκκινα») δάνεια (ΜΕΔ) – Ο ν. 4354/2015, όπως τροποποιήθηκε, και ο «Κώδικας Δεοντολογίας»574
 • § 86. Το ποινικό δίκαιο της πτώχευσης580
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ585
 • § 87. Βασικές πηγές και αρχές του Διεθνούς Πτωχευτικού Δικαίου585
 • Α. Τα μεγάλα ζητήματα του διεθνούς πτωχευτικού δικαίου και οι βασικές μέθοδοι επίλυσής τους585
 • Β. Το ελληνικό ιδιωτικό και δικονομικό διεθνές δίκαιο στα παραπάνω ζητήματα587
 • Γ. Ο αρχικός κανονισμός (Καν. 1346/2000) της ΕΕ και ο διάδοχός του (Καν. 2015/848) περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας590
 • Δ. «Κλαδικές» ενωσιακές ρυθμίσεις607
 • Ε. Άλλες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για το πτωχευτικό δίκαιο608
 • ΣΤ. Ο Πρότυπος Νόμος (Model Law) της Uncitral του 1997 για τη διασυνοριακή πτώχευση – Ο ν. 3858/2010611
 • Z. Παραπέρα εργασίες της Uncitral616
 • § 88. Η κρατική πτώχευση616
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ619
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 4ης ΕΚΔΟΣΗΣ629
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ645
 • 0
 • 0