Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-313-6
Σελίδες: 224
Συγγραφέας: Π. Παυλόπουλος

Στο έργο «Η Δημόσια Υπηρεσία» αναλύονται τα βασικά στοιχεία της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας και οι σύγχρονες εκφάνσεις αυτής.

Η μονογραφία περιλαμβάνει την διδασκαλία και την έρευνα των ετών 2013-2014 και 2014-2015 αξιοποιώντας το παρελθόν του δημοσίου δικαίου και της δημόσιας υπηρεσίας σε μία προσπάθεια ανάδειξης  των κινδύνων που υποθάλπτουν το μέλλον τους. 

Προσεγγίζεται ερμηνευτικά η έννοια της δημόσιας υπηρεσίας, η αρχή της συνέχειας της λειτουργίας της, η αρχή της ισότητας στην λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και η σύγχρονη κρίση της δημόσιας υπηρεσίας ως σύμπτωμα αποδυνάμωσης του δημόσιου δικαίου.  

Η δημόσια υπηρεσία ήταν και παραμένει -και μάλλον πάντοτε θα παραμένει- βασικό «μέγεθος» του δημόσιου δικαίου, δοθέντος ότι η δημόσια υπηρεσία συνιστά, από πλευράς οργάνωσης και λειτουργίας, βασική «μονάδα» του Κράτους.  Κατά τούτο λοιπόν η βαθιά και πολύπλευρη κοινωνικοοικονομική κρίση, η οποία επηρεάζει ευθέως την δομή και την λειτουργία του Κράτους και της έννομης τάξης, έχει επίσης ευθεία επίπτωση και επί της δημόσιας υπηρεσίας.  Και τόσο ως προς τα συστατικά στοιχεία της δημόσιας υπηρεσίας, όσο και ως προς τις θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας της, ήτοι ως προς την αρχή της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας και την αρχή της ισότητας κατά την λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας.

 

 • 0
 • ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 5
 • ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 17
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ19
 • «Εν αρχή ην η δημόσια υπηρεσία»: Ο διαχρονικός ρόλος της δημόσιας υπηρεσίας ως θεσμικής αφετηρίας της εξέλιξης του σύγχρονου δημόσιου δικαίου 19
 • Α. Η κανονιστική ιδιοσυστασία της εμβέλειας της κοινωνικοοικονομικής «ιδεολογίας» του Συντάγματος 20
 • Β. Η κοινωνικοοικονομική «ιδεολογία» του Συντάγματος στην δίνη της στρέβλωσης του καπιταλιστικού οικονομικού συστήματος μέσω ορισμένων ακραίων εκφάνσεων του νεοφιλελευθερισμού 25
 • Γ. Η σύγχρονη θεωρία περί δημόσιας υπηρεσίας ως θεσμικό μέσο ανάδειξης της κοινωνικοοικονομικής «ιδεολογίας» του Συντάγματος 29
 • Δ. Συμπερασματικές διευκρινίσεις ως προς την αξία της φαινομενολογικής και υπαρξιστικής μεθοδολογικής προσέγγισης, αναφορικά με την σημασία της δημόσιας υπηρεσίας κατά την επιχείρηση ανάδειξης της κοινωνικοοικονομικής «ιδεολογίας» του Συντάγματος 34
 • Ε. Πώς η φαινομενολογική και υπαρξιστική μεθοδολογική προσέγγιση αναδεικνύει την σημασία του δημόσιου συμφέροντος ως θεμελιώδους στοιχείου της δημόσιας υπηρεσίας 37
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ41
 • Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ41
 • Η διήκουσα γραμμή μεταξύ δημόσιας υπηρεσίας και δημόσιου συμφέροντος41
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ 41
 • Α. Η δημόσια υπηρεσία ως προσδιοριστικός παράγων της οργάνωσης και λειτουργίας των κρατικών δομών 41
 • Β. Η συμβολή της νομολογίας του Conseil d’Etat στην ανάδειξη της δημόσιας υπηρεσίας ως «μονάδας μέτρησης» της εξελικτικής πορείας του δημόσιου δικαίου 42
 • ΤΜΗΜΑ Α΄47
 • Τα κριτήρια ανίχνευσης της δημόσιας υπηρεσίας 47
 • Ι. Η σύμπτωση του οργανικού και του λειτουργικού κριτηρίου ως θεμελιώδες στοιχείο του αρχικού προσδιορισμού της έννοιας της δημόσιας υπηρεσίας 47
 • Α. Τα αίτια της αρχικής σύμπτωσης του οργανικού και του λειτουργικού κριτηρίου κατά τον προσδιορισμό της έννοιας της δημόσιας υπηρεσίας 48
 • Β. Η μεταγενέστερη σταδιακή χαλάρωση του δεσμού μεταξύ οργανικού και λειτουργικού κριτηρίου κατά τον προσδιορισμό της έννοιας της δημόσιας υπηρεσίας 49
 • ΙΙ. Το σύγχρονο αμάλγαμα των κριτηρίων ανίχνευσης της έννοιας της δημόσιας υπηρεσίας 51
 • Α. Το οργανικό κριτήριο και η εντεινόμενη σχετικοποίησή του 52
 • Β. Το λειτουργικό κριτήριο και η εντεινόμενη επιρροή του 56
 • ΤΜΗΜΑ Β΄69
 • Οι κανόνες ίδρυσης της δημόσιας υπηρεσίας 69
 • Ι. Η σύνθεση των κανόνων δικαίου που διέπουν την ίδρυση της δημόσιας υπηρεσίας 69
 • Α. Η κατά την ιεραρχία των κανόνων δικαίου που απαρτίζουν την έννομη τάξη ίδρυση της δημόσιας υπηρεσίας 69
 • Β. Τα θεσμικά όρια που καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης μιας δημόσιας υπηρεσίας 72
 • ΙΙ. Οι φορείς οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας 75
 • Α. Το Δημόσιο, ως φορέας της κατ’ ευθείαν εξασφάλισης της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας 75
 • Β. Τα λοιπά νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως φορείς των αντίστοιχων δημόσιων υπηρεσιών 76
 • Γ. Η ιδιομορφία της παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας 77
 • ΕΠΙΛΟΓΟΣ 81
 • Α. Η δημόσια υπηρεσία και το παρελθόν του δημόσιου δικαίου 81
 • Β. Η δημόσια υπηρεσία και το μέλλον του δημόσιου δικαίου 83
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ89
 • Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ89
 • Στο επίκεντρο της θεωρίας περί δημόσιας υπηρεσίας89
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ 89
 • Α. Η θεσμική συνύπαρξη των δύο αρχών οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας 89
 • Β. Το θεσμικό υπόβαθρο της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας 91
 • ΤΜΗΜΑ Α΄93
 • Η καταγωγή της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας 93
 • Ι. Ο Λαός 94
 • Α. Ο Λαός στο πλαίσιο του Συντάγματος 94
 • Β. Λαός και Έθνος 94
 • ΙΙ. Η Χώρα 95
 • Α. Το ζήτημα των συνόρων 95
 • Β. Η Χώρα στο πλαίσιο του Συντάγματος 96
 • ΙΙΙ. Η Εξουσία 97
 • Α. Η Aυτοδυναμία 97
 • Β. Η Kυριαρχία 97
 • Γ. Η θεσμική οργάνωση 108
 • Δ. Η σύγχρονη σχετικοποίηση 109
 • 1. Το «βεστφαλιανό υπόδειγμα» 109
 • 2. Η σχετικοποίησή του 109
 • ΤΜΗΜΑ Β΄111
 • Η έννοια και η θεσμική θεμελίωση της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας 111
 • Ι. Η έννοια της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας 111
 • Α. Η συνεχής και αδιάλειπτη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας 112
 • Β. Οι προϋποθέσεις κατάργησης της δημόσιας υπηρεσίας 112
 • ΙΙ. Η συνταγματική κατοχύρωση της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας 113
 • Α. Συγκριτικό δίκαιο 113
 • Β. Τα δεδομένα της ελληνικής έννομης τάξης 115
 • ΤΜΗΜΑ Γ΄125
 • Οι έννομες συνέπειες της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας 125
 • I.  Οι έννομες συνέπειες της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας ως προς το Δημόσιο 126
 • Α. Η ρυθμιστική αρμοδιότητα του Δημοσίου ως προς την διασφάλιση της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας 126
 • Β. Η αρμοδιότητα του Δημοσίου ως προς την εκ μέρους του υποχρέωση διασφάλισης της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας 130
 • ΙΙ. Οι έννομες συνέπειες της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας ως προς τους διοικουμένους 134
 • Α. Το δικαίωμα των διοικουμένων ν’ απαιτούν την συνεχή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας 134
 • Β. Η υποχρέωση των διοικουμένων να συμβάλλουν στην συνεχή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας 138
 • ΙΙΙ. Οι έννομες συνέπειες της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας ως προς τους εργαζομένους εντός αυτής 139
 • Α. Η εκ μέρους του προσωπικού της υπηρεσίας επίκληση της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της 140
 • Β. Η υποχρέωση του προσωπικού της δημόσιας υπηρεσίας να συμβάλλει στην συνεχή λειτουργία της 141
 • Γ. Η σημασία των ειδικότερων διατάξεων του Συντάγματος για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών και την προσφορά προσωπικής εργασίας ως προς την διασφάλιση της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας 146
 • ΕΠΙΛΟΓΟΣ 149
 • Α. Πώς και γιατί η αρχή της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας συμβάλλει στην εξήγηση της εξελικτικής πορείας του δημόσιου δικαίου 149
 • Β. Πώς και γιατί η αρχή της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας επηρεάζεται από την δεύτερη αρχή, η οποία διέπει την οργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών 151
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ155
 • Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ155
 • Από το έλλειμμα Δικαιοσύνης στο «περίσσευμα» ανισοτήτων155
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ 155
 • Α. Η αυτοτέλεια της κανονιστικής υπόστασης της αρχής της ισότητας 155
 • Β. Οι επιπτώσεις της αυτοτελούς κανονιστικής υπόστασης της αρχής της ισότητας στο πλαίσιο της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας 156
 • ΤΜΗΜΑ Α΄155
 • Η αρχή της ισότητας ως γενική ρήτρα συνταγματικής προέλευσης 159
 • Ι. Οι αρχετυπικές ρίζες της αρχής της ισότητας και η σύνδεσή τους με την έννοια της Δικαιοσύνης 160
 • Α. Η αναζήτηση της καταγωγής της αρχής της ισότητας στις πηγές της αρμονίας και της Δικαιοσύνης 160
 • Β. Η συμβολή του μύθου και της μυθολογίας 161
 • ΙΙ. Η θεσμική σύνδεση της αρχής της ισότητας με τις κυριότερες, συνταγματικώς κατοχυρωμένες, λοιπές γενικές ρήτρες 162
 • Α. Της αξίας του Ανθρώπου 162
 • Β. Της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας 164
 • Γ. Της αρχής της αναλογικότητας 166
 • III. Οι μορφές της αρχής της ισότητας 168
 • Α. Η ισότητα ενώπιον του νόμου 168
 • Β. Η ισότητα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 169
 • Γ. Από την ισότητα των ευκαιριών προς την ισότητα στην αφετηρία 170
 • Δ. Η ισότητα ενώπιον των δημόσιων βαρών 172
 • Ε. Η αρχή της ισότητας ως θεσμική βάση της απαγόρευσης των αυθαίρετων διακρίσεων 173
 • IV. Το βαρύ τίμημα της γενικευμένης παραβίασης της αρχής της ισότητας: Οι ανισότητες ως αιτία της ευθείας στρέβλωσης των αρχών του κλασικού καπιταλιστικού οικονομικού συστήματος 175
 • Α. Από τον Μ. Friedman στον A.M. Okun 176
 • Β. Ο «ηχηρός» αντίλογος 178
 • Γ. Η αδήριτη πραγματικότητα 180
 • Δ. Όταν η νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης «χωλαίνει» επικίνδυνα 181
 • ΤΜΗΜΑ Β΄187
 • Η έναντι πάντων εφαρμογή της αρχής της ισότητας κατά την λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας 187
 • I. Επιμέρους πτυχές της έναντι πάντων εφαρμογής της αρχής της ισότητας κατά την λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας 188
 • Α. Η θεσμική φυσιογνωμία της αναλογικής ισότητας 188
 • Β. Τα νομολογιακά δεδομένα 189
 • Γ. Το κατ’ εξοχήν πεδίο εφαρμογής της αρχής της αναλογικής ισότητας 190
 • ΙΙ. Οι πρακτικές επιπτώσεις της έναντι πάντων εφαρμογής της αρχής της ισότητας κατά την λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας 191
 • Α. Η αρχή της ίσης πρόσβασης στην δημόσια υπηρεσία 192
 • Β. Η αρχή της καθολικής πρόσβασης στην δημόσια υπηρεσία 192
 • ΤΜΗΜΑ Γ΄195
 • Η έναντι των χρηστών εφαρμογή της αρχής της ισότητας κατά την λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας 195
 • I. Η σταδιακή εμπέδωση της έναντι των χρηστών της εφαρμογής της αρχής της ισότητας κατά την λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας 195
 • Α. Τα δεδομένα της ελληνικής νομικής πραγματικότητας 195
 • Β. Τα δεδομένα της γαλλικής νομικής πραγματικότητας 196
 • II. Η έννοια και οι έννομες συνέπειες της εφαρμογής της αρχής της ισότητας κατά την λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας έναντι των χρηστών της 196
 • Α. Η έννοια 197
 • Β. Η εφαρμογή της 197
 • ΤΜΗΜΑ Δ΄199
 • Η έναντι του προσωπικού της εφαρμογή της αρχής της ισότητας κατά την λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας 199
 • Ι. Η εφαρμογή της αρχής της ισότητας κατά τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας στο πεδίο της πρόσληψης του προσωπικού της 199
 • Α. Τα δεδομένα της ελληνικής έννομης τάξης 199
 • Β. Τα δεδομένα της γαλλικής έννομης τάξης 201
 • ΙΙ. Η εφαρμογή της αρχής της ισότητας κατά την λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας στο πεδίο της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της 201
 • Α. Ισότητα, αξιοκρατία, αντικειμενικότητα 202
 • Β. Η ρύθμιση του υπηρεσιακού καθεστώτος του προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών 202
 • ΕΠΙΛΟΓΟΣ 205
 • Α. Από την συνοχή της δημόσιας υπηρεσίας στη συνοχή του όλου κοινωνικού ιστού 205
 • Β. Η εφαρμογή της αρχής της ισότητας κατά την λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας ως θεσμική εγγύηση του Κράτους Δικαίου 206
 • Γ. Η εφαρμογή της αρχής της ισότητας κατά την λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας ως θεσμική εγγύηση της αποτελεσματικής επιδίωξης και επίτευξης του σκοπού της 207
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ209
 • Η σύγχρονη κρίση της δημόσιας υπηρεσίας ως σύμπτωμα αποδυνάμωσης του δημόσιου δικαίου 209
 • Α. Η προϊούσα αλλοίωση των συστατικών στοιχείων της δημόσιας υπηρεσίας 209
 • Β. Οι αρνητικές επιπτώσεις ως προς την εφαρμογή των αρχών της συνέχειας και της ισότητας κατά την λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας 211
 • Γ. Η αδυναμία προσαρμογής της δημόσιας υπηρεσίας στο ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον 212
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ217
 • Ι. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ 217
 • II. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ 218
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 221
 • 0
 • 0