ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ [άρθρα 496-640]

Συν συμπλήρωμα με όλες τις τροποποιηθείσες διατάξεις του ΑΚ μέχρι και το Ν 4055/2012

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €60.00
ΝΠ €70.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2008
ISBN: 978-960-562-720-1
Σελίδες: 918
Επιμέλεια: Μ. Βαρελά, Ι. Καράκωστας
Συνεργασία: Α. Μωραϊτη, Α. Σταυρουλάκη, Ν. Τριάντος

Το παρόν έργο, το οποίο αποτελεί μία πλήρη και συστηματική ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης του αστικού δικαίου, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη. Ο παρών τόμος, ο οποίος αποτελεί τον τέταρτο της σειράς, πραγματεύεται το κεφάλαιο του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου του Αστικού Κώδικα (άρθρα 496-640 ΑΚ). Ειδικότερα περιέχει τις εξής ενότητες: Δωρεά (άρθρα 496-512), Πώληση και ανταλλαγή (άρθρα 513-573), Μίσθωση πράγματος (άρθρα 574-618), Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου (άρθρα 619-640). Ακολουθώντας τη δομή του Αστικού Κώδικα, μετά την παράθεση του οικείου άρθρου παρατίθεται πλήρης βιβλιογραφία και αρθρογραφία, ερμηνεία - σχολιασμός των διατάξεων κατά τρόπο ευσύνοπτο και σαφή και, τέλος, οικεία νομολογία τόσο των δικαστηρίων ουσίας, όσο και του Αρείου Πάγου. Το έργο συμπληρώνεται με αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια, τα οποία διευκολύνουν τον αναγνώστη στην αναζήτηση του υπό έρευνα ζητήματος. Αποτελεί την πιο σύγχρονη ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, απαραίτητη για κάθε δικηγόρο, δικαστή και νομικό που αντιμετωπίζει ζητήματα του αστικού δικαίου.

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ - Δωρεά1
 • Άρθρο 496 — Έννοια6
 • Άρθρο 49714
 • Άρθρο 498 — Σύσταση17
 • Άρθρο 499 — Ευθύνη του δωρητή25
 • Άρθρο 50028
 • Άρθρο 50130
 • Άρθρο 502 — Δωρεά κατά περιοδικές παροχές34
 • Άρθρο 503 — Δωρεά υπό τρόπο36
 • Άρθρο 50443
 • Άρθρο 505 — Ανάκληση της δωρεάς46
 • Άρθρο 50654
 • Άρθρο 50756
 • Άρθρο 50861
 • Άρθρο 50964
 • Άρθρο 51074
 • Άρθρο 51179
 • Άρθρο 51280
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - Πώληση και ανταλλαγή89
 • Άρθρο 513 — Εννοια της πώλησης105
 • Άρθρο 514 — Νομικά ελαττώματα136
 • Άρθρο 515146
 • Άρθρο 516 — Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πωλητή151
 • Άρθρο 517168
 • Άρθρο 518 — Συμφωνία απαλλαγής του πωλητή από την ευθύνη171
 • Άρθρο 519 — Πληροφορίες και παράδοση εγγράφων172
 • Άρθρο 520 — Ευθύνη σε περίπτωση άλλων εκποιήσεων176
 • Άρθρο 521178
 • Άρθρο 522 — Ο κίνδυνος στην πώληση179
 • Άρθρο 523189
 • Άρθρο 524192
 • Άρθρο 525203
 • Άρθρο 526 — Έξοδα για την παράδοση και την παραλαβή207
 • Άρθρο 527 — Εξοδα για τη σύμβαση και τη μεταγραφή209
 • Άρθρο 528 — Δαπάνες πριν από την παράδοση212
 • Άρθρο 529 — Τόκος του τιμήματος215
 • Άρθρο 530 — Αγοραία ή χρηματιστηριακή τιμή219
 • Άρθρο 531 — Πίστωση του τιμήματος222
 • Άρθρο 532 — Ορος διατήρησης της κυριότητας226
 • Άρθρο 533 — Απαγόρευση αγοράς246
 • Άρθρο 534251
 • Άρθρο 535267
 • Άρθρο 536 — Πλημμελής εγκατάσταση275
 • Άρθρο 537 — Ευθύνη για ελλείψεις278
 • Άρθρο 538 — Ρήτρα μη ευθύνης για ελλείψεις284
 • Άρθρο 539285
 • Άρθρο 540 — Δικαιώματα του αγοραστή286
 • Άρθρο 541303
 • Άρθρο 542305
 • Άρθρο 543308
 • Άρθρο 544314
 • Άρθρο 545 — Ανεπιφύλακτη παραλαβή315
 • Άρθρο 546 — Δικαιώματα του πωλητή320
 • Άρθρο 547 — Ενέργεια υπαναχώρησης ή αντικατάστασης λόγω ελλείψεων323
 • Άρθρο 548 — Καταστροφή ή χειροτέρευση του πράγματος329
 • Άρθρο 549331
 • Άρθρο 550 — Πώληση ορισμένης έκτασης334
 • Άρθρο 551 — Πώληση περισσότερων πραγμάτων338
 • Άρθρο 552341
 • Άρθρο 553 — Πώληση με περισσότερους πωλητές ή αγοραστές342
 • Άρθρο 554 — Παραγραφή345
 • Άρθρο 555348
 • Άρθρο 556351
 • Άρθρο 557353
 • Άρθρο 558357
 • Άρθρο 559 — Παροχή εγγύησης360
 • Άρθρο 560-561 — Αναγωγή362
 • Άρθρο 562 — Άλλες ανταλλακτικές συμβάσεις364
 • Άρθρο 563 — Πώληση με δοκιμή366
 • Άρθρο 564375
 • Άρθρο 565 — Σύμφωνο εξώνησης378
 • Άρθρο 566 — Τίμημα, προθεσμία382
 • Άρθρο 567 — Δήλωση για την εξώνηση385
 • Άρθρο 568 — Ενέργεια387
 • Άρθρο 569-570391
 • Άρθρο 571396
 • Άρθρο 572 — Εξώνηση υπέρ ή κατά περισσοτέρων398
 • Άρθρο 573 — Ανταλλαγή400
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ - Μίσθωση πράγματος404
 • Άρθρο 574 — Έννοια404
 • Άρθρο 575 — Υποχρεώσεις του εκμισθωτή457
 • Άρθρο 576 — Ελλείψεις ή πραγματικά ελαττώματα του μισθίου465
 • Άρθρο 577483
 • Άρθρο 578491
 • Άρθρο 579499
 • Άρθρο 580503
 • Άρθρο 581505
 • Άρθρο 582 — Ρήτρα περιορισμού της ευθύνης του εκμισθωτή507
 • Άρθρο 583 — Νομικά ελαττώματα του μισθίου508
 • Άρθρο 584511
 • Άρθρο 585 — Καταγγελία για μη παραχώρηση της χρήσης520
 • Άρθρο 586529
 • Άρθρο 587 — Ενέργεια της καταγγελίας531
 • Άρθρο 588 — Κίνδυνος της υγείας του μισθωτή535
 • Άρθρο 589 — Υποχρέωση του μισθωτή για ειδοποίηση539
 • Άρθρο 590 — Βάρη και φόροι του μισθίου541
 • Άρθρο 591 — Δαπάνες544
 • Άρθρο 592 — Φθορές ή μεταβολές552
 • Άρθρο 593 — Δικαίωμα υπομίσθωσης561
 • Άρθρο 594 — Κακή χρήση του μισθίου572
 • Άρθρο 595 — Πληρωμή του μισθώματος596
 • Άρθρο 596601
 • Άρθρο 597607
 • Άρθρο 598641
 • Άρθρο 599 — Απόδοση του μισθίου642
 • Άρθρο 600648
 • Άρθρο 601651
 • Άρθρα 602-603 — Παραγραφή657
 • Άρθρο 604 — Ενέχυρο στα εισκομισθέντα661
 • Άρθρο 605666
 • Άρθρα 606-607667
 • Άρθρο 608 — Λήξη της μίσθωσης ορισμένου χρόνου669
 • Άρθρο 609 — Λήξη σε περίπτωση αόριστης διάρκειας675
 • Άρθρο 610677
 • Άρθρο 611 — Σιωπηρή αναμίσθωση678
 • Άρθρο 612 — Θάνατος του μισθωτή684
 • Άρθρο 612Α — Οικογενειακή στέγη687
 • Άρθρο 613 — Μισθώσεις δημόσιων υπαλλήλων689
 • Άρθρο 614 — Εκποίηση του μισθίου691
 • Άρθρο 615698
 • Άρθρο 616702
 • Άρθρο 617704
 • Άρθρο 618 — Μισθώσεις που πρέπει να μεταγράφονται706
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ - Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου708
 • Άρθρο 619 — Αγρομίσθωση708
 • Άρθρο 620712
 • Άρθρο 621 — Υποχρεώσεις του μισθωτή713
 • Άρθρο 622 — Υποχρεώσεις του εκμισθωτή715
 • Άρθρο 623 — Υποχρεώσεις του εκμισθωτή717
 • Άρθρο 624 — Υπεκμίσθωση720
 • Άρθρο 625 — Πληρωμή του μισθώματος722
 • Άρθρο 626 — Νόμιμο ενέχυρο του εκμισθωτή723
 • Άρθρο 627 — Ελάττωση του μισθώματος724
 • Άρθρο 628 — Καταγγελία για καθυστέρηση του μισθώματος729
 • Άρθρο 629 — Απόδοση του μισθίου731
 • Άρθρο 630733
 • Άρθρο 631735
 • Άρθρο 632 — Θάνατος του μισθωτή737
 • Άρθρο 633 — Σιωπηρή αναμίσθωση739
 • Άρθρο 634 — Ελάχιστο όριο διάρκειας741
 • Άρθρο 635743
 • Άρθρο 636 — Προϊόντα του μισθίου κατά τη λήξη745
 • Άρθρο 637747
 • Άρθρο 638 — Μίσθωση άλλων προσοδοφόρων748
 • Άρθρο 639 — Κτηνοληψία754
 • Άρθρο 640757