Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-304-4
Σελίδες: 242
Συγγραφέας: Α. Δανηλάτου
Επιμέλεια: Ι. Χαμηλοθώρης

Στο έργο «Αρμοδιότητες Πολιτικών Δικαστηρίων» συγκεντρώνονται όλες οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σημαντικών ειδικών αστικών νόμων και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που αφορούν την καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα.Πρόκειται για ένα βιβλίο με έντονο πρακτικό προσανατολισμό, αφού ο δικηγόρος μπορεί, ανατρέχοντας μόνο στις σελίδες του, να βρει κάθε τι σχετικό με την καθ΄ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα για την άσκηση αγωγής για αδικαιολόγητο πλουτισμό, αδικοπραξίες, αλληλόχρεο λογαριασμό, αμοιβές, αναγγελία δικαιώματος, αναγκαστική απαλλοτρίωση, αναγκαστική εκτέλεση, ακυρότητα, απόδειξη, ασφάλιση, ασφαλιστικά μέτρα, αυτοκίνητα, αφάνεια, δάνειο, δήλωση βουλήσεως, δημοσιεύματα/ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, διαθήκη/κληρονομικές διαφορές, διαιτησία, διανομή, διαπραγματεύσεις, διαταγή πληρωμής/διαφορές από πιστωτικούς τίτλους κ.ά.

Πέρα από την θεωρητική ανάπτυξη, η συγγραφέας πλαισιώνει κάθε θέμα με πίνακες, όπου ο αναγνώστης άμεσα και εύκολα βρίσκει την αρμοδιότητα και την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει στην συγκεκριμένη αστική δικαστική υπόθεση που τον αφορά. Το έργο συμπληρώνουν αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια.

 • 0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ7
 • Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ15
 • Α. Εισαγωγή15
 • Β. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα15
 • 1. Αρμόδια καθ’ ύλην δικαστήρια για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων15
 • 2. Η γενική καθ’ ύλην αρμοδιότητα - Η αξία του αντικειμένου της διαφοράς ως κριτήριο καθορισμού της 16
 • α. Γενικά16
 • β. Καθορισμός της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς18
 • γ. Καθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας επί σωρεύσεως απαιτήσεων και ομοδικίας21
 • i) Αντικειμενική σώρευση απαιτήσεων21
 • ii) Διαζευκτική σώρευση απαιτήσεων23
 • iii) Επικουρική σώρευση απαιτήσεων23
 • iv) Ενεργητική και παθητική ομοδικία23
 • δ. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου σε ειδικές περιπτώσεις (άρθρο 11 ΚΠολΔ)25
 • ε. Καθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας επί περιοδικών παροχών26
 • i) Αντικείμενο της αγωγής αποτελούν αυτές καθ’ εαυτές οι περιοδικές παροχές27
 • ii) Αντικείμενο της αγωγής αποτελεί αυτή καθ’ εαυτή η έννομη σχέση28
 • 3. Η εξαιρετική καθ’ ύλην αρμοδιότητα29
 • α. Εξαιρετική καθ’ ύλην αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου29
 • β. Εξαιρετική καθ’ ύλην αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου32
 • 4. Η αποκλειστική καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου35
 • Γ. Κατά τόπον αρμοδιότητα 36
 • 1. Γενική δωσιδικία (δωσιδικία κατοικίας) και δωσιδικία διαμονής38
 • 2. Ειδικές δωσιδικίες42
 • α. Αποκλειστική δωσιδικία42
 • i) Δωσιδικία εταιρικών διαφορών42
 • ii) Δωσιδικία διαχείρισης ύστερα από δικαστική εντολή43
 • iii) Δωσιδικία τοποθεσίας ακινήτων44
 • iv) Δωσιδικία κληρονομίας 45
 • v) Δωσιδικία της συνάφειας47
 • vi) Δωσιδικία ανταγωγής51
 • β. Συντρέχουσα δωσιδικία52
 • i) Δωσιδικία δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών52
 • ii) Δωσιδικία δικαιοπραξίας52
 • iii) Διαφορές από αδικοπραξία58
 • iv) Δωσιδικία της διαχείρισης χωρίς δικαστική εντολή60
 • v) Δωσιδικία της προσωπικής και πραγματικής ταυτότητας του δικαίου61
 • vi) Δωσιδικία μακρότερης διαμονής64
 • vii) Δωσιδικία γαμικών διαφορών65
 • viii) Δωσιδικία διατροφής66
 • ix) Δωσιδικία της περιουσίας67
 • x) Επιλογή από τον ενάγοντα68
 • 3. Παρέκταση αρμοδιότητας68
 • Δ. Έρευνα της αρμοδιότητας - Παραπομπή σε αρμόδιο δικαστήριο76
 • 1. Το αμετάβλητο της αρμοδιότητας76
 • 2. Έρευνα της αρμοδιότητας78
 • α. Αυτεπάγγελτη έρευνα78
 • β. Ένσταση αναρμοδιότητας81
 • γ. Παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο82
 • ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ87
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ235
 • Αδικαιολόγητος πλουτισμός87
 • Αδικοπραξία89
 • Αλληλόχρεος λογαριασμός95
 • Αμοιβές96
 • Αναγγελία δικαιώματος101
 • Αναγκαστική απαλλοτρίωση102
 • Αναγκαστική εκτέλεση104
 • Ακυρότητα116
 • Απόδειξη116
 • Ασφάλιση118
 • Ασφαλιστικά μέτρα119
 • Αυτοκίνητα127
 • Αφάνεια129
 • Δάνειο130
 • Δήλωση βουλήσεως130
 • Δημοσιεύματα Ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές132
 • Διαθήκη - Κληρονομικές διαφορές133
 • Διαιτησία143
 • Διανομή145
 • Διαπραγματεύσεις147
 • Διαταγή πληρωμής - Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους147
 • Διοίκηση αλλοτρίων149
 • Διόρθωση και ερμηνεία δικαστικής απόφασης150
 • Δουλείες (πραγματικές) - Γειτονικό δίκαιο151
 • Δωρεά157
 • Εκούσια δικαιοδοσία (Γενικές διατάξεις)159
 • Εκχώρηση απαίτησης160
 • Ενέχυρο161
 • Εντολή162
 • Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας163
 • Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση163
 • Επίδειξη εγγράφων164
 • Επιδόσεις165
 • Ένδικα μέσα και ανακοπές160
 • Εταιρία165
 • Ευεργέτημα πενίας168
 • Ευθύνη ξενοδόχων168
 • Ζημίες σε δένδρα κ.λπ.168
 • Ίδρυμα169
 • Καταδολίευση δανειστών170
 • Καταναλωτές171
 • Κοινωνία174
 • Κτηματολόγιο175
 • Κυριότητα177
 • Ληξιαρχικές πράξεις180
 • Εγγυοδοσία158
 • Λογοδοσία (βλ. και λήμμα: εταιρείες, εντολή, διοίκηση αλλοτρίων)181
 • Μεσεγγυούχος182
 • Μεσιτεία184
 • Μισθωτικές διαφορές185
 • Νομή191
 • Νομικά πρόσωπα194
 • Οικογενειακές διαφορές195
 • Οριζόντια ιδιοκτησία204
 • Παρακαταθήκη209
 • Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο210
 • Πληρεξουσιότητα211
 • Πνευματική ιδιοκτησία212
 • Προκήρυξη213
 • Προσωπικά δεδομένα213
 • Προσωπικότητα215
 • Πώληση218
 • Σύμβαση εργασίας221
 • Σύμβαση έργου226
 • Σωματεία - Οικοδομικοί συνεταιρισμοί227
 • Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα230
 • Υποθήκη231
 • Υποθηκοφυλάκεια232
 • Χρησιδάνειο233
 • 0
 • 0