Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-315-0
Σελίδες: 968
Επιμέλεια: Ι. Ληξουριώτης
Συνεργασία: Ε. Αγγελόπουλος, . Δ.Καραδήμα, Α. Παπαϊωάννου, Π. Πετροπούλου , Κ. Ρίζος, I. Σκανδάλης, Μ. Σταυροπούλου, A. Σωτηροπούλου, Μ. Τσακριού

Η 2η έκδοση του επίτομου συλλογικού έργου «Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου» καλύπτει το σύνολο της ύλης του Εργατικού Δικαίου (ατομικό, συλλογικό, δίκαιο της εκμετάλλευσης) και είναι πλήρως ενημερωμένη με όλες τις πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές.

 Η ύλη κατανέμεται σε επιμέρους θεματικές ενότητες, κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει πλούσιες αναφορές σε θεωρία και νομολογία με ταυτόχρονη παράθεση χρηστικών υποδειγμάτων.

 Αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τους δικηγόρους και τους συμβούλους επιχειρήσεων, που επιθυμούν να προσεγγίσουν με ευχερή και ταχύ τρόπο βασικούς θεσμούς του Εργατικού Δικαίου, όπως αυτοί αναδεικνύονται μέσα από την πράξη.

 • -42
 • Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ3
 • [1] ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ3
 • Α. Νομικό πλαίσιο5
 • Β. Έννοια, στοιχεία και διάρκεια της σύμβασης εργασίας7
 • 1. Έννοια και στοιχεία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας7
 • 2. Η διάρκεια της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας10
 • α. Σύμβαση ορισμένου χρόνου10
 • β. Σύμβαση αορίστου χρόνου11
 • Γ. Η κατάρτιση της σύμβασης εργασίας12
 • 1. Διαδικασία πρόσληψης 12
 • 2. Τρόπος σύναψης της σύμβασης13
 • Δ. Το κύρος της σύμβασης εργασίας14
 • 1. Γενικοί λόγοι ακυρότητας 14
 • 2. Ειδικοί λόγοι ακυρότητας16
 • 3. Συνέπειες ακυρότητας της σύμβασης εργασίας17
 • Ε. Οι συμβαλλόμενοι στη σύμβαση εργασίας18
 • 1. Ο Μισθωτός18
 • α. Υποχρεώσεις - Δικαιώματα 18
 • β. Διακρίσεις μισθωτών19
 • 2. Ο Εργοδότης20
 • α. Υποχρεώσεις - Δικαιώματα20
 • β. Μεταβολή του προσώπου του εργοδότη22
 • ΣΤ. Διάκριση από άλλες συμβάσεις23
 • 1. Σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών23
 • 2. Σύμβαση έργου24
 • 3. Σύμβαση μαθητείας25
 • 4. Σύμβαση εταιρίας26
 • Ζ. Δικονομικά θέματα26
 • Η. Υπόδειγμα27
 • Β. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ33
 • [2] ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΜΙΣΘΟΣ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ - ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ33
 • Α. Νομικό πλαίσιο35
 • Β. Μισθός36
 • 1. Έννοια μισθού - Υπόχρεος καταβολής36
 • 2. Οικειοθελείς παροχές40
 • 3. Παροχές για αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών41
 • 4. Είδη μισθού42
 • α. Συμβατικός μισθός42
 • β. Νόμιμος μισθός42
 • γ. Σχέση συμβατικού και νόμιμου μισθού46
 • δ. Συνηθισμένος ή ειθισμένος μισθός48
 • ε. Πρόσθετη αμοιβή 48
 • στ. Αμοιβή για μικτή επαγγελματική απασχόληση49
 • 5. Προσδιορισμός του μισθού50
 • α. Χρονικός μισθός51
 • β. Άλλα συστήματα αμοιβής52
 • i. Μισθός κατά μονάδα εργασίας (ή με το κομμάτι) και μισθός «κατ’ αποκοπήν»53
 • ii. Αμοιβή εργαζομένων επιχείρησης με διανομή κερδών 53
 • 6. Τακτικές αποδοχές54
 • 7. Μορφές μισθολογικών παροχών55
 • α. Μισθός σε χρήμα 55
 • β. Μισθός σε είδος55
 • 8. Μικτός και καθαρός μισθός (κρατήσεις)56
 • 9. Βασικός μισθός, επιδόματα και προσαυξήσεις57
 • α. Οικογενειακά επιδόματα58
 • β. Επιδόματα (δώρα) εορτών - Αποδοχές και επίδομα αδείας59
 • γ. Επίδομα ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας και επίδομα ειδικών συνθηκών61
 • δ. Προσαυξήσεις μισθού62
 • i. Υπερωρία και Υπερεργασία62
 • ii. Παροχή εργασίας κατά τις Κυριακές, αργίες και τη νύκτα65
 • 10. Λοιπά θέματα66
 • α. Συμψηφισμός μισθού με ανταπαίτηση εργοδότη66
 • β. Χρόνος καταβολής αμοιβών67
 • γ. Παραίτηση από μισθολογικές αξιώσεις68
 • δ. Άκυρη σύμβαση εργασίας69
 • Γ. Δικονομικά θέματα69
 • Δ. Υποδείγματα71
 • [3] ΑΡΧΗ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΜΟΙΒΗΣ84
 • Α. Νομικό πλαίσιο85
 • Β. Ίση μεταχείριση85
 • 1. Έννοια85
 • 2. Εφαρμογή86
 • α. Γενικά 86
 • β. Επαγγελματική και βαθμολογική εξέλιξη 90
 • γ. Λύση εργασιακών σχέσεων 91
 • 3. Αποκλίσεις93
 • Γ. Ισότητα Αμοιβής94
 • Δ. Υπόδειγμα98
 • [4] YΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ - ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ102
 • Α. Νομικό πλαίσιο103
 • Β. Υπερημερία εργοδότη103
 • 1. Γενικά - έννοια103
 • 2. Πότε γίνεται ο εργοδότης υπερήμερος - Δήλη ημέρα107
 • 3. Ειδικές περιπτώσεις109
 • α. Πρόσληψη με διαγωνισμό 109
 • β. Μεταβολή του προσώπου του εργοδότη109
 • γ. Βλαπτική μεταβολή όρων της σύμβασης110
 • δ. Άκυρη σύμβαση εργασίας110
 • ε. Άκυρη καταγγελία σύμβασης εργασίας111
 • στ. Επίσχεση εργασίας113
 • ζ. Μερική απασχόληση113
 • 4. Άρση υπερημερίας του εργοδότη 113
 • Γ. Αδυναμία αποδοχής της εργασίας 115
 • Δ. Αξίωση μισθών υπερημερίας116
 • 1. Γενικά116
 • 2. Δικονομικά θέματα117
 • 3. Προθεσμίες – Παραγραφή122
 • E. Υπόδειγμα123
 • [5] ΚΩΛΥΜΑ - ΑΠΟΧΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ126
 • Α. Νομικό πλαίσιο127
 • Β. Αξίωση στον μισθό127
 • 1. Γενικά127
 • 2. Λόγοι που εμπόδισαν τον μισθωτό να εργασθεί127
 • α. Κώλυμα παροχής εργασίας127
 • i. Ύπαρξη περισσότερων κωλυμάτων128
 • ii. Ασθένεια128
 • iii. Στράτευση131
 • β. Σπουδαίος λόγος131
 • γ. Υπαιτιότητα132
 • δ. Προηγούμενη παροχή πραγματικής εργασίας132
 • Γ. Χρόνος διατήρησης αξίωσης στον μισθό 133
 • Δ. Υπόδειγμα133
 • [6] ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ136
 • Α. Νομικό πλαίσιο136
 • Β. Έννοια και όροι νομιμότητας του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας137
 • Γ. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος141
 • Δ. Βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας 142
 • Ε. Ένσταση επίσχεσης εργασίας 142
 • ΣΤ. Άρση της επίσχεσης 143
 • Ζ. Υπόδειγμα143
 • [7] ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ152
 • Α. Νομικό πλαίσιο152
 • Β. Γενικά153
 • Γ. Παραγραφή πενταετής155
 • Δ. Παραγραφή εικοσαετής156
 • Ε. Ειδικά θέματα156
 • 1. Αξιώσεις μισθωτών του Δημοσίου156
 • 2. Σύντομες αποσβεστικές προθεσμίες157
 • ΣΤ. Αναστολή - Διακοπή παραγραφής158
 • Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ163
 • [8] ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ163
 • Α. Νομικό πλαίσιο164
 • Β. Ωράριο εργασίας166
 • 1. Γενικά166
 • 2. Νόμιμο ωράριο εργασίας166
 • 3. Συμβατικό ωράριο εργασίας 168
 • α. Συλλογικό συμβατικό ωράριο168
 • β. Ατομικό συμβατικό ωράριο168
 • 4. Εργαζόμενοι σε καταστήματα - Ωράριο λειτουργίας 170
 • 5. Διαλείμματα εργασίας171
 • 6. Χρόνος μετάβασης στον τόπο εργασίας 173
 • Γ. Υπέρβαση του Ωραρίου: Υπερεργασία – Υπερωρία – Πρόσθετη Εργασία επί Μερικής Απασχόλησης173
 • 1. Υπερεργασία173
 • 2. Υπερωριακή απασχόληση 175
 • α. Γενικά175
 • β. Ουσιαστικές προϋποθέσεις για την προσφυγή σε υπερωριακή απασχόληση176
 • γ. Ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης 177
 • δ. Τήρηση βιβλίου υπερωριών και λοιπές διατυπώσεις179
 • ε. Αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης180
 • στ. Υπερωρία και ετοιμότητα προς εργασία181
 • ζ. Πρόσθετη Εργασία επί Μερικής Απασχόλησης182
 • Δ. Λοιπά Θέματα182
 • 1. Χρόνος εργασίας Σαββάτου και Κυριακής182
 • 2. Παροχή εργασίας σε περισσότερους εργοδότες183
 • α. Γενικά207
 • β. Μορφές διευθέτησης207
 • γ. Προϋποθέσεις νόμιμης επιβολής της διευθέτησης 208
 • δ. Διαδικασία επιβολής της διευθέτησης209
 • ε. Αμοιβή των εργαζομένων κατά τη διευθέτηση210
 • στ. Διασφαλίσεις των εργαζομένων στο πλαίσιο της διευθέτησης 210
 • Ε. Εξαιρέσεις από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας περί χρονικών ορίων εργασίας 183
 • ΣΤ. Επιθεώρηση εργασίας 184
 • [9] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ186
 • Α. Νομικό πλαίσιο186
 • B. Πενθήμερη και εξαήμερη εργασία187
 • Γ. Εργασία σε Βάρδιες188
 • Δ. Επιχειρήσεις Συνεχούς Λειτουργίας189
 • [10] ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ191
 • Α. Νομικό πλαίσιο191
 • Β. Εργασία κατά τη νύκτα192
 • Γ. Αμοιβή νυχτερινής εργασίας193
 • [11] ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΓΙΩΝ – ΕΟΡΤΩΝ194
 • Α. Νομικό πλαίσιο195
 • Β. Απαγόρευση Εργασίας την Κυριακή και υποχρέωση εβδομαδιαίας ανάπαυσης195
 • Γ. Αργίες - Εορτές196
 • Δ. Εξαιρέσεις από τον κανόνα της υποχρεωτικής ανάπαυσης τις Κυριακές και Αργίες197
 • Ε. Αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση200
 • Στ. Αμοιβή εργασίας Κυριακής και Αργιών201
 • Ζ. Ποινική ευθύνη του εργοδότη202
 • [12] ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ203
 • Α. Νομικό πλαίσιο204
 • B. Γενικά204
 • Γ. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και η Κοινοτική Νομοθεσία206
 • [13] ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ212
 • Α. Νομικό πλαίσιο212
 • Β. Ο Θεσμός της μερικής απασχόλησης213
 • 1. Έννοια 213
 • α. Προϋποθέσεις κύρους της σύμβασης μερικής απασχόλησης - χρόνος παροχής της εργασίας – Διασφαλίσεις του μερικώς απασχολούμενου214
 • Γ. Εκ περιτροπής εργασία216
 • Δ. Διαλείπουσα εργασία218
 • [14] ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΕΣ219
 • Α. Νομικό πλαίσιο220
 • Β. Ετήσια άδεια ανάπαυσης222
 • 1. Δικαίωμα ετήσιας άδειας ανάπαυσης222
 • 2. Χρόνος χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας225
 • 3. Υπολογισμός κανονικής άδειας και αναλογίας κανονικής άδειας 227
 • 4. Αποχή από την εργασία που εξομοιώνεται με απασχόληση 228
 • 5. Λύση της σχέσης εργασίας και ετήσια άδεια228
 • Γ. Λοιπές άδειες228
 • 1. Άδεια μητρότητας 229
 • 2. Άδειες φροντίδας παιδιού229
 • 3. Άδεια γάμου231
 • 4. Άδεια λόγω θανάτου231
 • 5. Διευκόλυνση σπουδών - Άδεια εξετάσεων 231
 • 6. Άδειες συνδικαλιστικές232
 • 7. Άδεια άνευ αποδοχών232
 • Δ. ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ235
 • [15] ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ235
 • Α. Πεδίο εφαρμογής236
 • Β. Αυτοδίκαιη λήξη237
 • Γ. Λύση με οικειοθελή αποχώρηση238
 • Δ. Λύση με κοινή συμφωνία238
 • Ε. Λύση με καταγγελία για σπουδαίο λόγο239
 • 1. Εννοιολογικός προσδιορισμός του σπουδαίου λόγου239
 • 2. Περιπτωσιολογία241
 • 3. Άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας242
 • 4. Καταβολή εύλογης αποζημίωσης λόγω μεταβολών των προσωπικών ή περιουσιακών σχέσεων του εργοδότη243
 • 5. Καταβολή αποζημίωσης λόγω αθέτησης της σύμβασης243
 • ΣΤ. Καταγγελία χωρίς σπουδαίο λόγο – Συνέπειες243
 • Ζ. Δικονομικά244
 • Η. Αγωγή για επιδίκαση μισθών υπερημερίας και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης από καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου χωρίς σπουδαίο λόγο245
 • [16] ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ250
 • Α. Έννοια και διακρίσεις του δικαιώματος καταγγελίας257
 • 1. Έννοια, νομική φύση και επιμέρους χαρακτηριστικά257
 • 2. Νομικό πλαίσιο, πεδίο εφαρμογής και γενικές προϋποθέσεις κύρους της καταγγελίας260
 • 3. Διακρίσεις καταγγελίας264
 • α. Τακτική και έκτακτη καταγγελία264
 • β. Καταγγελία υπό αίρεση265
 • γ. Μερική καταγγελία266
 • Β. Τυπικές προϋποθέσεις νομικής άσκησης του δικαιώματος καταγγελίας από τον εργοδότη266
 • 1. Έγγραφος τύπος267
 • 2. Τήρηση προθεσμίας269
 • 3. Αποζημίωση απόλυσης272
 • α. Χρόνος, τρόπος και τόπος καταβολής272
 • β. Ύψος και τρόπος υπολογισμού275
 • γ. Περιορισμοί του ύψους της αποζημίωσης απόλυσης280
 • δ. Συμψηφισμός, φορολογία, χαρτόσημο, εισφορές, εκχώρηση και κατάσχεση της αξίωσης για αποζημίωση απόλυσης283
 • ε. Συνέπειες μη καταβολής αποζημίωσης284
 • στ. Προθεσμία για την άσκηση της αξίωσης της αποζημίωσης απόλυσης.285
 • ζ. Ένσταση συγγνωστής πλάνης287
 • 4. Ασφάλιση στο ΙΚΑ288
 • 5. Αναγγελία της καταγγελίας288
 • Γ. Η καταχρηστικότητα ως ουσιαστική προϋπόθεση κύρους της εργοδοτικής καταγγελίας289
 • 1. Υποχρέωση τήρησης των κριτηρίων του άρθρου 281 ΑΚ289
 • α. Καταγγελία εξ αιτίας της άσκησης δικαιωμάτων ή εκπλήρωσης υποχρεώσεων εκ του νόμου ή της σύμβασης290
 • β. Καταγγελία εξ αιτίας συνδικαλιστικής δράσης291
 • γ. Καταγγελία εξ αιτίας πολιτικής δράσης292
 • δ. Καταγγελία αντίθετη προς την αρχή της μη διάκρισης292
 • ε. Καταγγελία εξ αιτίας απόκρουσης σεξουαλικής παρενόχλησης292
 • 2. Η αρχή της αναλογικότητας292
 • Δ. Περιπτωσιολογία καταχρηστικής ή μη απόλυσης293
 • 1. Γενική θέση293
 • 2. Καταγγελία υπαγορευόμενη από το πρόσωπο ή τη συμπεριφορά του εργαζομένου293
 • 3. Καταγγελία υπαγορευόμενη από το πρόσωπο του εργοδότη - δηλαδή για οικονομοτεχνικούς λόγους294
 • α. Έννοια 294
 • β. Ο δικαστικός έλεγχος της επιχειρηματικής απόφασης294
 • γ. Ο δικαστικός έλεγχος καθαυτών των απολύσεων με βάση την αρχή του εσχάτου μέσου 295
 • δ. Διερεύνηση δυνατοτήτων απασχόλησης του απολυθέντος εργαζομένου296
 • αα. Μετακίνηση296
 • ββ. Η τροποιητική καταγγελία προηγείται της απόλυσης296
 • γγ. Μέτρα νομοθετικά προβλεπόμενα για την αποφυγή των απολύσεων297
 • ε. Η ορθή επιλογή απολυτέου298
 • αα. Πεδίο σύγκρισης298
 • ββ. Ο κύκλος των συγκρίσιμων μισθωτών298
 • γγ. Τα κρίσιμα κριτήρια επιλογής299
 • Ε. Απαγορεύσεις καταγγελίας για τον εργοδότη βάσει ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων301
 • 1. Κατά τη διάρκεια της άδειας αναψυχής301
 • 2. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης302
 • 3. Κατά τη διάρκεια της στράτευσης303
 • 4. Λόγω άσκησης νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης304
 • 5. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης μισθωτών τουριστικών επιχειρήσεων στις σχολές μετεκπαίδευσης ή μαθητείας των Ν 1077/1980 και Ν 4032/1960305
 • 6. Κατά τη διάρκεια απεξάρτησης «εξαρτημένων» ατόμων305
 • 7. Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων305
 • 8. Λόγω αντίδρασης του εργαζομένου για τη μη εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης305
 • 9. Λόγω μη αποδοχής εκ μέρους του εργαζομένου εργοδοτικής πρότασης για τροπή της πλήρους σε μερική απασχόληση306
 • 10. Λόγω διαφωνίας του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας με τον εργοδότη 306
 • 11. Λόγω μεταβίβασης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης ή τμήματός τους306
 • 12. Λόγω μέριμνας για τους αναγκαστικώς τοποθετούμενους μισθωτούς307
 • Στ. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας χωρίς την καταβολή αποζημίωσης307
 • 1. Καταγγελία λόγω αξιόποινης πράξης307
 • α. Τέλεση αξιόποινης πράξης307
 • β. Υποβολή μήνυσης ή απαγγελία κατηγορίας σε χρόνο πριν από την καταγγελία307
 • γ. Χρόνος άσκησης της καταγγελίας308
 • δ. Απαλλαγή του εργαζόμενου308
 • ε. Ένσταση άσκησης του δικαιώματος καταγγελίας κατά παράβαση των κριτηρίων του άρθρου 281 ΑΚ309
 • 2. Καταγγελία λόγω ανωτέρας βίας310
 • α. Συνδρομή ανωτέρας βίας310
 • β. Οριστική και ολοκληρωτική διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης311
 • 3. Καταγγελία λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς του εργαζομένου με απώτερο σκοπό την πρόκληση της απόλυσής του - Εξαναγκασμένη απόλυση311
 • Ζ. Συνέπειες παράβασης τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων κύρους της καταγγελίας από την πλευρά του εργοδότη312
 • 1. Μισθοί υπερημερίας312
 • α. Προϋποθέσεις312
 • αα. Ύπαρξη έγκυρης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας312
 • ββ. Προσφορά της εργασίας313
 • γγ. Δυνατότητα εκπλήρωσης της παροχής313
 • δδ. Μη αποδοχή της εργασίας από τον εργοδότη314
 • β. Παύση της υπερημερίας314
 • αα. Με επαναπασχόληση ή με δήλωση του εργοδότη περί αποδοχής των υπηρεσιών του απολυθέντος 314
 • ββ. Με νέα καταγγελία315
 • γγ. Με περιέλευση του απολυθέντος σε αδυναμία παροχής των υπηρεσιών του315
 • γ. Αφαίρεση της ωφέλειας (ένσταση αλλαχού κερδηθέντων)315
 • δ. Καταχρηστική άσκηση της αξίωσης καταβολής μισθών υπερημερίας317
 • ε. Νομική φύση, περιεχόμενο, συμψηφισμός και παραγραφή της αξίωσης καταβολής μισθών υπερημερίας318
 • 2. Αξίωση για πραγματική απασχόληση318
 • α. Θεμελίωση318
 • β. Προσωρινή ικανοποίηση της αξίωσης για πραγματική απασχόληση μέσω της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων319
 • 3. Χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης320
 • 4. Προθεσμία προσβολής320
 • 5. Παραίτηση από το δικαίωμα προσβολής322
 • Η. Οιονεί εργοδοτική καταγγελία επί μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των εργασιακών όρων323
 • 1. Προϋποθέσεις323
 • α. Παράβαση όρου της εργασιακής σύμβασης κατά την ενάσκηση του διευθυντικού δικαιώματος323
 • β. Μονομερής εργοδοτική ενέργεια324
 • γ. Βλαπτικός χαρακτήρας της μεταβολής324
 • 2. Περιπτωσιολογία325
 • 3. Τρόποι αντίδρασης του εργαζομένου στη μονομερή βλαπτική μεταβολή326
 • 4. Συνέπειες327
 • α. Αξίωση καταβολής αποζημίωσης απόλυσης327
 • β. Αξίωση επαναφοράς στην προτέρα κατάσταση327
 • γ. Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης327
 • δ. Αξίωση πραγματικής αποδοχής των προσφερόμενων κατά τους όρους της σύμβασης υπηρεσιών327
 • Θ. Καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από την πλευρά του εργαζομένου328
 • 1. Παραίτηση ή οικειοθελής αποχώρηση328
 • 2. Οικειοθελής αποχώρηση ή απόλυση λόγω πλήρους συνταξιοδότησης330
 • 3. Οικειοθελής αποχώρηση με τη συγκατάθεση του εργοδότη331
 • Ι. Υπόδειγμα332
 • [17] ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ340
 • Α. Νομικό πλαίσιο340
 • Β. Εννοιολογικός προσδιορισμός των ομαδικών απολύσεων341
 • Γ. Διαδικασία για τη σύννομη διενέργεια ομαδικών απολύσεων343
 • Δ. Συνέπειες παραβίασης των εργοδοτικών υποχρεώσεων345
 • Ε. Δικονομικά345
 • ΣΤ. Υπόδειγμα346
 • [18] ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ350
 • Α. Νομικό πλαίσιο351
 • Β. Έννοια και νομική φύση δικαιώματος351
 • Γ. Προϋποθέσεις έγκυρης άσκησης του δικαιώματος352
 • 1. Περιορισμός οικονομικής δραστηριότητας352
 • 2. Έγγραφη δήλωση του εργοδότη προς τους μισθωτούς352
 • 3. Διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων353
 • 4. Μη καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος353
 • Δ. Διάρκεια354
 • Ε. Συνέπειες παράβασης των νόμιμων όρων άσκησής του355
 • ΣΤ. Προσωπικό πεδίο εφαρμογής της διαθεσιμότητας356
 • Ζ. Αμοιβή και λοιπά δικαιώματα των υπό διαθεσιμότητα μισθωτών356
 • Η. Υπόδειγμα357
 • [19] ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ359
 • Α. Εισαγωγή360
 • Β. Προπτωχευτικό στάδιο360
 • Η προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης360
 • Γ. Πτωχευτικό στάδιο365
 • 1. Η αρχή της εξακολούθησης της σύμβασης εργασίας365
 • 2. Το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από το σύνδικο της πτώχευσης και η ταυτόχρονη υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης367
 • Δ. Η κατάταξη των εργατικών απαιτήσεων στην αναγκαστική εκτέλεση369
 • 1. Η διαίρεση των απαιτήσεων των εργαζομένων369
 • 2. Ο πίνακας κατάταξης και διανομή371
 • 3. Ειδικά για το προνόμιο των εργατικών απαιτήσεων (άρ. 975 αρ. 3 ΚΠολΔ)372
 • 4. Οι αλλαγές στην κατάταξη των εργατικών απαιτήσεων μετά τον Ν 4335/2015 (ΚΠολΔ) και τους Ν 4336/2015 και Ν 4446/2016 (ΠτΚ) - Κατάργηση «υπερ-προνομίου» εργατικών απαιτήσεων375
 • Ε. Κοινωνική αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας του εργοδότη376
 • ΣΤ. Δικαιώματα εργαζομένων σύμφωνα με το άρθρο 25 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη378
 • Ε. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ383
 • [20] ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ383
 • Α. Εθνικό και Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο προστασίας εργαζομένων 387
 • Β. Πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 178/2002389
 • Γ. Η νομική φύση των διατάξεων του ΠΔ 178/2002 και η σχέση τους με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 του Ν 2112/1920 και 9 παρ. 1 του ΒΔ 18.7.1920391
 • Δ. Έννοια της μεταβίβασης επιχείρησης, εγκατάστασης, τμήματος επιχείρησης ή εγκατάστασης392
 • 1. Ο όρος «μεταβίβαση» και ο τρόπος μεταβίβασης393
 • 2. Έννοια της επιχείρησης, εγκατάστασης και τμήματος επιχείρησης ή εγκατάστασης394
 • 3. Διατήρηση της ταυτότητας της μεταβιβαζόμενης οικονομικής οντότητας υπό τον νέο φορέα396
 • α. Γενικά396
 • β. Μεταβίβαση υλικών στοιχείων397
 • γ. Μεταβίβαση άυλων στοιχείων397
 • δ. Ανάληψη προσωπικού397
 • ε. Συνέχιση ίδιας ή παρόμοιας δραστηριότητας398
 • στ. Διακοπή λειτουργίας398
 • ζ. Λοιπά στοιχεία398
 • 4. Χρόνος που έχει συντελεστεί η μεταβίβαση και διευθυντικό δικαίωμα399
 • Ε. Η Μεταβίβαση ή ανάθεση δραστηριότητας ή λειτουργίας/ Outsourcing399
 • ΣΤ. Συνέπειες μεταβίβασης στις ατομικές και συλλογικές εργασιακές σχέσεις401
 • 1. Η αυτοδίκαιη μεταβίβαση της εργασιακής σχέσης στο σύνολό της και η απουσία συναίνεσης του εργαζομένου401
 • 2. Μεταβίβαση της ατομικής σύμβασης εργασίας402
 • 3. Μεταβίβαση της επιχειρησιακής συνήθειας403
 • 4. Διατήρηση της ισχύος των όρων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων και κανονισμών εργασίας403
 • 5. Συστήματα επαγγελματικής ή διεπαγγελματικής ασφάλισης405
 • 6. Αρχή της ισότητας και αρχή της ίσης μεταχείρισης407
 • 7. Προστασία των εργαζομένων από την απόλυση λόγω της μεταβίβασης408
 • 8. Προστασία των εκπροσώπων των εργαζομένων410
 • Ζ. Ευθύνη μεταβιβάζοντος και διαδόχου 410
 • Η. Υποχρέωση πληροφόρησης και διαβούλευσης 412
 • Θ. Σύμβαση γνήσιου δανεισμού εργαζομένου413
 • 1. Έννοια413
 • 2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια του δανεισμού414
 • Ι. Μη γνήσιος δανεισμός/ Κατ’ επάγγελμα δανεισμός/ Προσωρινή απασχόληση416
 • 1. Έννοια της προσωρινής απασχόλησης416
 • 2. Περιπτώσεις προσφυγής στην προσωρινή απασχόληση417
 • α. Οι επιτρεπόμενες περιπτώσεις προσφυγής στην προσωρινή απασχόληση417
 • β. Οι περιπτώσεις απαγόρευσης προσφυγής στην προσωρινή απασχόληση417
 • 3. Προϋποθέσεις νόμιμης σύστασης και λειτουργίας των ΕΠΑ418
 • 4. Έννομη σχέση μεταξύ ΕΠΑ και έμμεσου εργοδότη419
 • 5. Έννομη σχέση μεταξύ ΕΠΑ και εργαζομένου420
 • 6. Έννομη σχέση μεταξύ έμμεσου εργοδότη και εργαζομένου422
 • 7. Η διάρκεια της παραχώρησης του προσωρινώς απασχολούμενου στον έμμεσο εργοδότη422
 • 8. Συλλογικά δικαιώματα των προσωρινώς απασχολούμενων424
 • ΙΑ. Υπόδειγμα424
 • ΣΤ. ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ431
 • [21] ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ431
 • Α. Νομικό πλαίσιο433
 • Β. Έννοια και επιμέρους στοιχεία της εκμετάλλευσης435
 • 1. Έννοια 435
 • 2. Τα επιμέρους χαρακτηριστικά435
 • 3. Διάκριση εκμετάλλευσης από την επιχείρηση436
 • Γ. Συμβούλια εργαζομένων και λοιποί θεσμοί εκπροσώπησης436
 • 1. Έννοια436
 • 2. Πεδίο δράσης437
 • 3. Εκλογή438
 • 4. Συγκρότηση και λειτουργία439
 • 5. Αρμοδιότητες440
 • α. Αρμοδιότητα συναπόφασης440
 • β. Αρμοδιότητα πληροφόρησης 442
 • γ. Αρμοδιότητα ενημέρωσης και διαβούλευσης443
 • γα. Στις ελληνικές επιχειρήσεις443
 • γβ. Στην Ευρωπαϊκή εταιρία445
 • γγ. Στις κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους445
 • 6. Προστασία μελών των εκπροσωπευτικών οργάνων447
 • Δ. Κανονισμοί εργασίας447
 • 1. Έννοια447
 • 2. Είδη κανονισμών εργασίας448
 • 3. Κατάρτιση κανονισμών εργασίας και νομική τους ενέργεια449
 • Α. Με βάση το ΝΔ 3789/1957449
 • β. Με βάση τον Ν 1876/1990451
 • γ. Με βάση τον Ν 1767/1988452
 • 4. Ιεραρχική σχέση των ισχυόντων συστημάτων θέσπισης κανονισμών εργασίας453
 • 5. Περιεχόμενο κανονισμών εργασίας454
 • Ε. Δίκαιο Προαγωγών455
 • 1. Έννοια455
 • 2. Διακρίσεις455
 • 3. Θεμελίωση δικαιώματος προαγωγής456
 • 4. Συμβούλια προαγωγών457
 • 5. Δικαστικός έλεγχος της παράλειψης προαγωγής457
 • α. Επί κανονισμών συμβατικής ισχύος458
 • β. Επί κανονισμών νομοθετικής ισχύος459
 • 6. Η παραγραφή της αξίωσης προαγωγής του παραλειφθέντος461
 • 7. Η πλασματική δικαστική ικανοποίηση της αξίωσης προαγωγής463
 • Στ. Πειθαρχικό δίκαιο465
 • 1. Έννοια465
 • 2. Φορέας της πειθαρχικής εξουσίας466
 • 3. Γενικές αρχές πειθαρχικού δικαίου466
 • α. Αρχή του nullum crimen, nulla poena, sine lege466
 • β. Αρχή της απαγόρευσης της κατ’ αναλογία επιβολής ποινής και της αναδρομικότητας466
 • γ. Αρχή της απαγόρευσης του ne bis in idem466
 • δ. Διαδικαστικές αρχές της πειθαρχικής διαδικασίας467
 • ε. Αρχή της αναλογίας πειθαρχικού παραπτώματος και ποινής467
 • 4. Πεδίο εφαρμογής467
 • 5. Πειθαρχικές ποινές468
 • Ζ. Επιχειρησιακή συνήθεια470
 • 1. Έννοια και νομική φύση470
 • 2. Προϋποθέσεις471
 • α. Παροχή οικειοθελής471
 • β. Παροχή μακροχρόνια471
 • γ. Παροχή γενική και απρόσωπη471
 • δ. Παροχή σταθερή και ομοιόμορφη471
 • ε. Παροχή ανεπιφύλακτη472
 • 3. Μεταβολή και κατάργηση472
 • Η. Υπόδειγμα472
 • Ζ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ479
 • [22] ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ479
 • Α. Νομοθετικό πλαίσιο480
 • Β. Έννοια αλλοδαπού480
 • Γ. Σύναψη σύμβασης εργασίας481
 • Δ. Μισθολογικές αξιώσεις – Αξιώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού481
 • Ε. Θεώρηση εισόδου - Άδεια διαμονής483
 • Στ. Διάρκεια σύμβασης εργασίας484
 • Ζ. Καταγγελία σύμβασης εργασίας484
 • Η. Εργατικό ατύχημα - Λοιπά ατυχήματα484
 • Θ. Υποχρεώσεις εργοδοτών486
 • Ι. Κυρώσεις για παράνομη απασχόληση αλλοδαπού486
 • ΙΑ. Δικονομικά ζητήματα488
 • ΙΒ. Υπόδειγμα488
 • [23] ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ493
 • Α. Νομοθετικό πλαίσιο494
 • Β. Πεδίο εφαρμογής494
 • Γ. Σύναψη σύμβασης εργασίας494
 • Δ. Χρόνος εργασίας497
 • Ε. Άδειες ανηλίκων499
 • Στ. Αμοιβή εργασίας499
 • Ζ. Υποχρεώσεις εργοδότη499
 • Η. Καταγγελία σύμβασης εργασίας500
 • Θ. Επιθεώρηση Εργασίας500
 • Ι. Ποινικές κυρώσεις500
 • ΙΑ. Δικονομικά ζητήματα501
 • [24] ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΤΟΙ502
 • Α. Νομοθετικό πλαίσιο503
 • B. Απαγόρευση διακρίσεων σε βάρος των γυναικών503
 • 1. Γενικά503
 • 2. Ισότητα ευκαιριών 504
 • 3. Ισότητα αμοιβής εργασίας505
 • 4. Ισότητα ως προς άλλους όρους εργασίας506
 • 5. Ισότητα κατά τη λύση τη σύμβασης εργασίας507
 • Γ. Προστασία μητρότητας508
 • 1. Γενικά508
 • 2. Απαγόρευση απόλυσης509
 • 3. Άδειες σχετικές με τη μητρότητα513
 • 4. Ασφάλεια και υγιεινή εργασίας514
 • Δ. Υπόδειγμα515
 • [25] ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ518
 • Α. Νομοθετικό πλαίσιο518
 • Β. Σκοπός προστασίας519
 • Γ. Πεδίο εφαρμογής - Προϋποθέσεις προστασίας519
 • Δ. Διατυπώσεις και όροι επανόδου521
 • Ε. Χρόνος στράτευσης ως χρόνος εργασίας521
 • ΣΤ. Αμοιβή εργασίας521
 • Ζ. Λύση της σύμβασης εργασίας522
 • Η. Μεταβολή προσώπου του εργοδότη523
 • Θ. Υπόδειγμα523
 • [26] ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ526
 • Α. Νομοθετικό πλαίσιο527
 • Β. Εισαγωγικές παρατηρήσεις527
 • Γ. Προστατευόμενα πρόσωπα528
 • Δ. Εξαιρούμενα της προστασίας πρόσωπα529
 • Ε. Υπόχρεοι εργοδότες529
 • ΣΤ. Εξαιρούμενοι και απαλλασσόμενοι εργοδότες531
 • Ζ. Κατανομή ποσοστού τοποθετηθέντων532
 • Η. Διαδικασία αναγκαστικής τοποθέτησης532
 • Θ. Υποχρέωση εργοδοτικής αποδοχής της τοποθέτησης534
 • Ι. Αίτηση αντικατάστασης τοποθετηθέντος537
 • ΙΑ. Έλεγχος αποφάσεων Επιτροπών538
 • ΙΒ. Λύση αναγκαστικής σχέσης εργασίας539
 • ΙΓ. Διάφορα ζητήματα541
 • ΙΔ. Υπόδειγμα542
 • [27] ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ548
 • Α. Νομοθετικό πλαίσιο549
 • Β. Απαγόρευση καταγγελίας σύμβασης εργασίας για νόμιμη συνδικαλιστική δράση549
 • Γ. Προστασία συνδικαλιστικών στελεχών από απόλυση551
 • Δ. Έγκυρη απόλυση συνδικαλιστικών στελεχών553
 • Ε. Μετάθεση συνδικαλιστικών στελεχών556
 • ΣΤ. Επιτροπές Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών557
 • Ζ. Συνδικαλιστικές άδειες 560
 • Η. Δικονομικά ζητήματα561
 • Θ. Κοινωνικο-ασφαλιστικά ζητήματα562
 • Ι. Υπόδειγμα562
 • [28] ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ566
 • Α. Νομοθετικό πλαίσιο 567
 • Β. Η έννοια567
 • 1. Νομολογιακά κριτήρια για το χαρακτηρισμό ενός μισθωτού ως «διευθύνοντος υπαλλήλου»569
 • 2. Νομολογία για το μη χαρακτηρισμό ενός μισθωτού ως «διευθύνοντος υπαλλήλου»572
 • 3. Συμπεράσματα 575
 • Γ. Οι έννομες συνέπειες 576
 • Δ. Διάφορα ζητήματα578
 • Ε. Υπόδειγμα 579
 • [29] ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ582
 • Α. Νομοθετικό πλαίσιο583
 • Β. Σύμβαση ναυτολόγησης583
 • Γ. Αποδοχές ναυτικού591
 • Δ. Διάρκεια ναυτολόγησης596
 • Ε. Λύση σύμβασης ναυτικής εργασίας597
 • ΣΤ. Ασθένεια ναυτικού600
 • Ζ. Ναυτεργατικό ατύχημα601
 • Η. Δικονομικά ζητήματα608
 • Θ. Παραγραφή αξιώσεων612
 • Ι. Συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας614
 • ΙΑ. Υπόδειγμα615
 • Η. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ623
 • [30] ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ623
 • Α. Νομικό πλαίσιο 624
 • Β. Έννοια εργατικού ατυχήματος625
 • Γ. Αποζημίωση631
 • 1. Αποζημίωση με βάση την εργατική νομοθεσία (Ν 551/1915)631
 • α. Γενικά631
 • β. Ανικανότητα - Θάνατος632
 • γ. Συνυπαιτιότητα633
 • δ. Παραγραφή αξίωσης αποζημίωσης634
 • 2. Μισθωτοί ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ635
 • 3. Αποζημίωση κατά το κοινό αστικό δίκαιο638
 • α. Πλήρης638
 • β. Αποζημίωση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη639
 • α. Γενικές υποχρεώσεις του εργοδότη661
 • β. Ειδικές υποχρεώσεις του εργοδότη662
 • Δ. Λοιπές υποχρεώσεις εργοδότη640
 • E. Δικονομικά και λοιπά σχετικά θέματα 640
 • ΣΤ. Υπόδειγμα643
 • [31] ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ647
 • Α. Γενικά648
 • Β. Προστασία από τον Αστικό Κώδικα653
 • Γ. Η ειδική περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων εθνική νομοθεσία654
 • 1. Γενικά654
 • 2. Τεχνικός ασφάλειας - Ιατρός εργασίας της επιχείρησης656
 • 3. Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης659
 • 4. Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας659
 • 5. Νομαρχιακή Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας660
 • 6. Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας660
 • 7. Υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων661
 • γ. Γενικές υποχρεώσεις εργαζομένων663
 • Δ. Προστασία των εγκύων γυναικών663
 • Ε. Απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους εργασίας664
 • ΣΤ. Όργανα ελέγχου, ενημέρωσης και πληροφόρησης επί θεμάτων ΥΑΕ665
 • Ζ. Κυρώσεις λόγω παράβασης των εργοδοτικών υποχρεώσεων665
 • 1. Αστικές κυρώσεις 665
 • 2. Διοικητικές κυρώσεις666
 • 3. Ποινικές κυρώσεις666
 • Θ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ669
 • [32] ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ669
 • Α. Η Συνδικαλιστική Ελευθερία673
 • 1. Έννοια - Φορείς του δικαιώματος 673
 • 2. Θετική και αρνητική συνδικαλιστική ελευθερία675
 • 3. Η συλλογική συνδικαλιστική ελευθερία676
 • Β. Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις677
 • 1. Έννοια 677
 • 2. Νομικό πλαίσιο677
 • Γ. Βασικά χαρακτηριστικά και σκοποί των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων678
 • 1. Βασικά χαρακτηριστικά678
 • 2. Οι σκοποί των συνδικαλιστικών οργανώσεων ειδικότερα679
 • Δ. Κατηγορίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων681
 • 1. Κριτήρια διακρίσεων681
 • 2. Οι κατηγορίες συνδικαλιστικών οργανώσεων του Ν 1264/1982681
 • α) Πρωτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 681
 • αα) Εργατικά Σωματεία682
 • ββ) Τοπικά Παραρτήματα682
 • γγ) Ενώσεις Προσώπων682
 • β) Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 684
 • αα) Ομοσπονδίες684
 • ββ) Εργατικά Κέντρα684
 • γ) Τριτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 685
 • Ε. Η ίδρυση συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων685
 • 1. Ιδρυτικά μέλη685
 • 2. Ιδρυτική πράξη685
 • 3. Καταστατικό686
 • 4. Υποβολή της αίτησης για αναγνώριση του σωματείου - Έλεγχος νομιμότητας και καταχρηστικότητας687
 • 5. Απόκτηση νομική προσωπικότητας689
 • ΣΤ. Μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων689
 • 1. Απόκτηση της ιδιότητας του μέλους689
 • 2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών692
 • 3. Απώλεια της ιδιότητας του μέλους693
 • Ζ. Οργάνωση και λειτουργία συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων696
 • 1. Γενική Συνέλευση696
 • α) Έννοια και αρμοδιότητες696
 • β) Σύγκληση της Γενική Συνέλευσης697
 • γ) Συμμετοχή στη ΓΣ και απαρτία697
 • δ) Ψηφοφορία και πλειοψηφία699
 • ε) Αρχαιρεσίες700
 • i) Εφορευτική επιτροπή700
 • ii) Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι700
 • iii) Απαγόρευση της πολλαπλής εκπροσώπησης στις υπερκείμενες οργανώσεις701
 • iv) Εκλογικό σύστημα701
 • v) Κατανομή εδρών702
 • vi) Πρακτικά διαλογής702
 • στ) Προσβολή των αποφάσεων της ΓΣ702
 • i) Ακυρώσιμες αποφάσεις - Κήρυξη της ακυρότητας με δικαστική απόφαση - Προϋποθέσεις - Προθεσμία - Έννομο συμφέρον702
 • ii) Ανυπόστατες και απολύτως άκυρες αποφάσεις706
 • iii) Ελαττωματικές αποφάσεις λοιπών οργάνων της συνδικαλιστικής οργάνωσης707
 • 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο708
 • α) Έννοια - Συγκρότηση - Θητεία - Αρμοδιότητες - Παύση708
 • β) Διορισμός προσωρινής διοίκησης με δικαστική απόφαση708
 • 3. Ελεγκτική Επιτροπή710
 • 4. Αντιπρόσωποι στις υπερκείμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις710
 • Η. Προστασία και διευκολύνσεις συνδικαλιστικής δράσης711
 • 1. Έννοια συνδικαλιστικής δράσης και προστασία αυτής711
 • 2. Προστασία από την απόλυση712
 • 3. Προστασία από τη μετάθεση712
 • 4. Διευκολύνσεις στον τόπο εργασίας713
 • Θ. Διάλυση της συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων 713
 • Ι. Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών714
 • ΙΑ. Υπόδειγμα715
 • [33] ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ717
 • Α. Συλλογική Αυτονομία722
 • 1. Έννοια 722
 • 2. Νομικό πλαίσιο722
 • 3. Το άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγματος και η σχέση συλλογικής αυτονομίας και κρατικής ρύθμισης των όρων εργασίας723
 • Β. Πεδίο εφαρμογής του Ν 1876/1990724
 • 1. Σχέσεις εξαρτημένης εργασίας724
 • 2. Εργασία υπό συνθήκες εξάρτησης725
 • Γ. Έννοια και διφυής χαρακτήρας της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας726
 • 1. Έννοια726
 • 2. Διφυής χαρακτήρας ΣΣΕ 726
 • Δ. Περιεχόμενο ΣΣΕ727
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις και περιορισμοί727
 • 2. Το κατ’ ιδίαν περιεχόμενο ΣΣΕ728
 • α. Ζητήματα σχετικά με τη σύναψη, λειτουργία και λήξη των ατομικών συμβάσεων εργασίας728
 • β. Ζητήματα σχετικά με την άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος, τις συνδικαλιστικές διευκολύνσεις στην επιχείρηση και τον τρόπο παρακράτησης των συνδικαλιστικών εισφορών730
 • γ. Ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης730
 • δ. Ζητήματα σχετικά με την άσκηση επιχειρηματικής πολιτικής731
 • ε. Ζητήματα ερμηνείας των κανονιστικών όρων ΣΣΕ732
 • στ. Ζητήματα του άρθρου 12 Ν 1767/1988732
 • ζ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις συμβαλλομένων στη ΣΣΕ μερών733
 • η. Ζητήματα σχετικά με τις διαδικασίες και του όρους συλλογικής διαπραγμάτευσης, Μεσολάβησης και Διαιτησίας733
 • θ. Ρήτρα ειρήνης733
 • ι. Ζητήματα σχετικά με το χρόνο εργασίας734
 • ια. Ζητήματα σχετικά με προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια απεργίας734
 • Ε. Είδη ΣΣΕ734
 • 1. Εθνικές Γενικές ΣΣΕ (ΕΓΣΣΕ)734
 • 2. Κλαδικές ΣΣΕ735
 • 3. Ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ736
 • α. Έννοια736
 • β. Διάκριση κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ737
 • 4. Επιχειρησιακές ΣΣΕ737
 • ΣΤ. Αρμοδιότητα, ικανότητα και αντιπροσωπευτικότητα για τη σύναψη ΣΣΕ738
 • 1. Αρμοδιότητα σύναψης ΣΣΕ738
 • 2. Ικανότητα σύναψης ΣΣΕ740
 • 3. Αντιπροσωπευτικότητα741
 • α. Κριτήριο αντιπροσωπευτικότητας741
 • β. Αμφισβήτηση αντιπροσωπευτικότητας741
 • Ζ. Διαδικασία διαπραγματεύσεων742
 • Η. Σύναψη και θέση σε ισχύ της ΣΣΕ743
 • Θ. Πεδίο ισχύος και δεσμευόμενα πρόσωπα από ΣΣΕ743
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις743
 • 2. Δεσμευόμενα πρόσωπα από ΕΓΣΣΕ744
 • 3. Δεσμευόμενα πρόσωπα από κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ744
 • 4. Δεσμευόμενα πρόσωπα από επιχειρησιακές ΣΣΕ745
 • 5. Διεύρυνση των δεσμευόμενων από ΣΣΕ προσώπων746
 • α. Συνυπογραφή από μη αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση746
 • β. Προσχώρηση746
 • γ. Κήρυξη ΣΣΕ ως γενικώς υποχρεωτικής (επέκταση)746
 • δ. Με παραπομπή από ατομική σύμβαση εργασίας748
 • ε. Με παραπομπή από ΣΣΕ σε ΣΣΕ748
 • Ι. Χρονικό πεδίο ισχύος ΣΣΕ749
 • 1. Ορισμένη διάρκεια ΣΣΕ749
 • 2. Έναρξη ισχύος ΣΣΕ749
 • 3. Λήξη ισχύος ΣΣΕ750
 • α. Γενικά750
 • β. Καταγγελία ΣΣΕ750
 • 4. Παράταση ισχύος κανονιστικών όρων ΣΣΕ μετά τη λήξη της752
 • 5. Μετενέργεια752
 • ΙΑ. Συσχετισμός ΣΣΕ και άλλων διαμορφωτικών της εργασιακής σχέσης παραγόντων755
 • 1. Αρχές συσχέτισης των διαμορφωτικών παραγόντων755
 • α. Αρχή της επικουρικότητας της κρατικής ρύθμισης755
 • β. Αρχή της προστασίας755
 • γ. Αρχή της εύνοιας755
 • δ. Αρχή της τάξεως756
 • 2. Κατ’ ιδίαν συσχέτιση ΣΣΕ με τους άλλους βασικούς διαμορφωτικούς παράγοντες757
 • α. Σχέση όρων ΣΣΕ και διατάξεων νόμου757
 • β. Συσχέτιση ΣΣΕ με ατομική σύμβαση εργασίας758
 • 3. Συσχέτιση ΣΣΕ μεταξύ τους759
 • α. Διαδοχή ΣΣΕ759
 • β. Συρροή ΣΣΕ760
 • ΙΒ. Επίλυση συλλογικών διαφορών εργασίας με παρέμβαση τρίτων761
 • 1. Συμφιλίωση761
 • 2. Γενικά χαρακτηριστικά του συστήματος Μεσολάβησης - Διαιτησίας762
 • 3. Μεσολάβηση763
 • 4. Διαιτησία764
 • α. Βασικά χαρακτηριστικά και ζητήματα συνταγματικότητας του συστήματος διαιτησίας764
 • β. Προσφυγή στη διαιτησία766
 • γ. Η διαιτητική διαδικασία766
 • δ. Η διαιτητική απόφαση768
 • ε. Δικαστικός έλεγχος ΣΣΕ και ΔΑ769
 • ΙΓ. Υπόδειγμα771
 • [34] ΑΠΕΡΓΙΑ775
 • Α. Νομικό πλαίσιο και διεθνής κατοχύρωση778
 • Β. Φορείς του δικαιώματος απεργίας779
 • Γ. Έννοια και επιμέρους στοιχεία της απεργίας780
 • Δ. Αιτήματα της απεργίας / Επιδιωκόμενα συμφέροντα781
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις781
 • 2. Τα εργασιακά, οικονομικά, συνδικαλιστικά και ασφαλιστικά συμφέροντα ειδικότερα782
 • 3. Συλλογικές διαφορές και νομικές διαφορές783
 • 4. Αιτήματα που άπτονται της επιχειρηματικής πολιτικής και του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη783
 • 5. Νομιμότητα λοιπών αιτημάτων785
 • Ε. Είδη και μορφές απεργίας786
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις786
 • 2. Διεκδικητική απεργία - Προειδοποιητική απεργία - Απεργία διαμαρτυρίας786
 • 3. Καθολική απεργία - Μερική απεργία - Κυκλική απεργία787
 • 4. Συνεχιζόμενη απεργία - Διαλείπουσα απεργία - Στάσεις εργασίας787
 • 5. Λευκή ή αφανής απεργία788
 • 6. Συνδικαλιστική απεργία - Αδέσποτη απεργία788
 • 7. Πολιτική απεργία - Εργασιακή απεργία - Μικτή απεργία789
 • 8. Απεργία αλληλεγγύης790
 • α. Έννοια, βασικά χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις790
 • β. Απεργία αλληλεγγύης στις πολυεθνικές επιχειρήσεις791
 • γ. Απεργία εσωτερικής αλληλεγγύης792
 • ΣΤ. Διαδικαστικές προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης του δικαιώματος απεργίας792
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις792
 • 2. Νόμιμη κήρυξη της απεργίας793
 • α. Κήρυξη απεργίας από νόμιμα συνεστημένη συνδικαλιστική οργάνωση793
 • β. Κήρυξη απεργίας από αρμόδια συνδικαλιστική οργάνωση793
 • γ. Κήρυξη απεργίας από το αρμόδιο όργανο της συνδικαλιστικής οργάνωσης795
 • γα. Απεργία πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων795
 • γβ. Απεργία δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων796
 • γγ. Απεργία δημοσίων υπαλλήλων796
 • δ. Λήψη απόφασης με τη νόμιμη και καταστατική διαδικασία797
 • 3. Προειδοποίηση του εργοδότη797
 • 4. Διάθεση προσωπικού ασφαλείας799
 • 5. Ειδικές προϋποθέσεις για τις απεργίες εργαζομένων με σχέση ιδιωτικού δικαίου στο δημόσιο τομέα και στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας802
 • α. Υπαγόμενες υπηρεσίες και επιχειρήσεις802
 • β. Γνωστοποίηση αιτημάτων προ τεσσάρων (4) ημερών804
 • γ. Δημόσιος διάλογος805
 • δ. Διάθεση προσωπικού για την αντιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών807
 • 6. Ειδικές προϋποθέσεις για τις απεργίες δημοσίων υπαλλήλων808
 • Ζ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης του δικαιώματος απεργίας809
 • 1. Υποχρέωση ειρήνης809
 • 2. Νομιμότητα των απεργιακών αιτημάτων810
 • 3. Μη καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος της απεργίας810
 • 4. Η απεργία ως ύστατο μέσο814
 • Η. Συνέπειες από τη συμμετοχή σε απεργία814
 • 1. Συμμετοχή σε νόμιμη απεργία814
 • 2. Συμμετοχή σε παράνομη απεργία816
 • α. Γενικές παρατηρήσεις, τεκμήριο νομιμότητας και συμψηφισμός των ημερών απεργίας με τις ημέρες αδείας816
 • β. Καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συμμετοχής σε παράνομη απεργία817
 • γ. Ευθύνη των απεργών για αποζημίωση του εργοδότη818
 • 3. Συνέπειες ως προς τους μη απεργούς818
 • Θ. Απαγορευμένα μέσα αντίδρασης του εργοδότη819
 • Ι. Επίλυση των δικαστικών διαφορών για την απεργία819
 • α. Δικονομικά ζητήματα819
 • β. Αιτήματα της αγωγής και προσωρινή εκτελεστότητα της απόφασης821
 • ΙΑ. Υπόδειγμα823
 • Ι. ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ831
 • [35] ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ831
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις833
 • Β. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα833
 • 1. Διαφορές κατ’ άρθρο 614 παρ. 3 στοιχ. α’834
 • 2. Διαφορές κατ’ άρθρο 614 παρ. 3 στοιχ. β’836
 • 3. Διαφορές κατ’ άρθρο 614 παρ. 3 στοιχ. γ’837
 • 4. Οι παρεμπίπτουσες αγωγές κατ’ άρθρο 614 παρ. 3 στοιχ. δ’837
 • Γ. Η εξαιρετική καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου837
 • Δ. Κατά τόπο αρμοδιότητα838
 • Ε. Διεθνής δικαιοδοσία840
 • ΣΤ. Ομοδικία841
 • Ζ. Παράσταση στο δικαστήριο – αναβολή και ματαίωση της συζήτησης842
 • Η. Ερημοδικία843
 • Θ. Δικαστικό ένσημο844
 • Ι. Δικαιώματα επαγγελματικών σωματείων845
 • 1. Άσκηση υπέρ των µελών τoυς δικαιωμάτων που απορρέουν από συλλογική σύμβαση (άρθρο 622 αρ. 1 ΚΠολΔ)845
 • 2. Άσκηση υπέρ των µελών τoυς παρέμβασης μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης (άρθρο 622 αρ. 2 ΚΠολΔ)846
 • 3. Άσκηση παρέμβασης σε κάθε δίκη που αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή ΣΣΕ στην οποία μετέχουν ή διάταξης που εξομοιώνεται προς ΣΣΕ (άρθρο 622 αρ. 3 ΚΠολΔ)847
 • ΙΑ. Περιεχόμενο της αγωγής847
 • ΙΒ. Συζήτηση της αγωγής850
 • 1. Κλήτευση διαδίκων850
 • 2. Προσαγωγή αποδεικτικών μέσων στο ακροατήριο (άρθρο 591 παρ. 1 στ. ε’ ΚΠολΔ)851
 • 3. Αποδεικτικά μέσα (άρθρα 339 επ. ΚΠολΔ)851
 • ΙΓ. Ένδικα μέσα855
 • 1. Ανακοπή ερημοδικίας855
 • 2. Αναψηλάφηση856
 • 3. Έφεση – αντέφεση – πρόσθετοι λόγοι έφεσης857
 • 4. Αναίρεση859
 • ΙΔ. Κατάργηση και περάτωση της δίκης860
 • 1. Συμβιβασμός (δικαστικός - εξώδικος)860
 • 2. Παραίτηση από το δικαίωμα της αγωγής861
 • 3. Αποδοχή της αγωγής862
 • ΙΕ. Υποδείγματα862
 • ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ EΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ879
 • ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ889
 • 0
 • 0