Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-314-3
Σελίδες: 688
Επιμέλεια: Ι. Ληξουριώτης

Η παρούσα πέμπτη (5η) έκδοση της Εργατικής Νομοθεσίας περιλαμβάνει τα βασικότερα και χρησιμότερα στην πράξη νομοθετήματα εργατικού δικαίου και είναι ενημερωμένη μέχρι και τον πρόσφατο Ν 4487/2017.

Το έργο «Εργατική Νομοθεσία» συγκεκριμένα περιλαμβάνει εβδομήντα τέσσερα (74) νομοθετήματα που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της ύλης του εργατικού δικαίου, τόσο σε επίπεδο ατομικών εργασιακών σχέσεων, όσο και συλλογικών εργασιακών σχέσεων, μεταξύ των οποίων και όλα τα μείζονα νομοθετήματα των τελευταίων ετών και συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο.

Αποτελεί αναμφισβήτητα ένα εύχρηστο εργαλείο για όλους όσους ασχολούνται με το εργατικό δίκαιο, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες των αλλεπάλληλων μεταβολών της εργατικής νομοθεσίας.

 • 0
 • [1] Σύνταγμα της Ελλάδας[Άρθρα 4, 5 παρ. 1 και 5, 12, 21-23, 25, 28, 103, 104, 116]1
 • Αρχή απαγόρευσης διακρίσεων - Ισότητα φύλων1
 • [2] Ν 4443/201610
 • Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων[Άρθρα 1-18, 21-24]10
 • [3] Ν 3896/201030
 • Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις [Άρθρα 1-25, 30, 38]30
 • Ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων - Εργασία αλλοδαπών-26
 • [4] ΠΔ 219/200047
 • Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών47
 • [5] ΠΔ 101/201658
 • Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την εφαρμογή της Οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») [Άρθρο 1-18]58
 • Σύμβαση εργασίας-26
 • Ειδικές μορφές απασχόλησης - Τεκμήριο εξάρτησης-26
 • [6] Αστικός Κώδικας [Άρθρα 136, 250, 325-329, 648-680, 1389]82
 • [7] Ν 2639/199891
 • Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις [Άρθρο 1]91
 • Ενημέρωση για τους όρους εργασίας-26
 • [8] ΠΔ 156/199493
 • Υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας93
 • Μερική απασχόληση - Εκ περιτροπής εργασία-26
 • [9] Ν 1892/199097
 • Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις [Άρθρα 38-39]97
 • Σύμβαση ορισμένου χρόνου-26
 • [10] ΠΔ 81/2003104
 • Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου104
 • [11] ΠΔ 164/2004110
 • Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα [Άρθρα 1-10, 12]110
 • Σύμβαση προσωρινής απασχόλησης-26
 • [12] Ν 4052/2012117
 • Νόμος αρμοδιότητας ΥΥγΚοινΑλλ και ΥΕργΚοινΑσφ για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΤΧΣ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΤτΕ και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις [Άρθρα 113-133]117
 • Κατ’ οίκον απασχόληση-26
 • [13] Ν 3863/2010134
 • Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις [Άρθρο 20]134
 • Τηλεργασία-26
 • [14] Ν 3846/2010138
 • Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις [Άρθρο 5]138
 • Αμοιβή εργασίας - Αποδοχές-26
 • [15] Ν 4694/1930140
 • Περί απαγορεύσεως της εκχωρήσεως και κατασχέσεως των ημερομισθίων εργατών κ.λπ. και των μισθών των ιδιωτικών υπαλλήλων140
 • [16] ΑΝ 690/1945145
 • Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του ΑΝ 28/1944 «Περί εξουσιοδοτήσεως των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών, όπως προβαίνουν εις καθορισμόν μισθών και ημερομισθίων»145
 • [17] Ν 3248/1955147
 • Περί κυρώσεως της υπ’ αριθμ. 95 Διεθνούς Συμβάσεως «περί προστασίας του ημερομισθίου»147
 • [18] ΝΔ 3755/1957152
 • Περί αυξήσεως αναδρομικώς των αποδοχών των μισθωτών, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν 3239/1955 και άλλων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας κ.λπ. [Άρθρο 2]152
 • [19] ΠΔ 1/1990154
 • Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη154
 • [20] ΑΥΟικΕργ 8900/1946162
 • Περί καταβολής ηυξημένου ημερομισθίου εις εργαζομένους κατά τας μη εργασίμους ημέρας162
 • [21] ΑΥΟικΕργ 18310/1946164
 • Περί διευκρινίσεως των δικαιουμένων οικονομικών ενισχύσεων διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων164
 • [22] ΑΥΟικΕργ 19040/1981166
 • Χορήγηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου166
 • [23] Ν 3227/2004181
 • Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις [Άρθρο 5]181
 • Χρόνος εργασίας - Ωράριο183
 • Οργάνωση - διευθέτηση χρόνου εργασίας-26
 • [24] ΕΓΣΣΕ 2013182
 • [25] Ν 1892/1990183
 • Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις [Άρθρο 41]183
 • [26] ΠΔ 88/1999188
 • Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/104/ΕΚ188
 • Ωράριο στη βιομηχανία - βιοτεχνία-26
 • [27] Ν 2269/1920203
 • Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Ουασιγκτώνος περί περιορισμού των ωρών εργασίας εν ταις βιομηχανικαίς επιχειρήσεσιν εις 8 καθ’ ημέραν και 48 καθ’ εβδομάδα [Άρθρα πρώτο, 1-8, 14-22, δεύτερο, τρίτο]203
 • [28] ΠΔ της 27.6.1932210
 • Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας διατάξεων210
 • [29] Ν 3846/2010224
 • Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις [Άρθρο 13]224
 • [30] ΝΔ 515/1970225
 • Περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών [Άρθρα 1-3, 5-6, 8-10]225
 • [31] ΑΥΕργ 16182/1983230
 • Κήρυξη εκτελεστής της υπ’ αριθμ. 25/83 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών, που αφορά την καθιέρωση 40 ωρών και πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης στο προσωπικό των βιομηχανικών καταστημάτων της χώρας230
 • [32] Ν 2874/2000233
 • Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις [Άρθρο 4]233
 • Ωράριο εργασίας λειτουργίας καταστημάτων - γραφείων-26
 • [33] ΝΔ 1037/1971235
 • Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών235
 • [34] Ν 1892/1990245
 • Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξηκαι άλλες διατάξεις [Άρθρο 42]245
 • [36] Ν 2224/1994252
 • Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις [Άρθρο 23]252
 • Πενθήμερη εργασία-26
 • [37] Ν 3846/2010254
 • Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις [Άρθρο 8]254
 • Πρόσθετες ομάδες εργασίας-26
 • [38] Ν 1892/1990255
 • Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξηκαι άλλες διατάξεις [Άρθρο 40]255
 • Εβδομαδιαία ανάπαυση, αργίες, αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση-26
 • Άδειες-26
 • [39] ΒΔ 748/1966257
 • Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας257
 • [40] ΑΝ 380/1968274
 • Περί καθιερώσεως της 1ης Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας274
 • Κανονική ετήσια άδεια-26
 • [41] ΑΝ 539/1945275
 • Περί χορηγήσεως κατ’ έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ’ αποδοχών275
 • [42] Ν 4504/1966286
 • Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων [Άρθρο 3 παρ. 16]286
 • [43] Ν 549/1977287
 • Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων [Άρθρο 8]287
 • Συνδικαλιστικές άδειες287
 • Μεταβολή λύση εργασιακής σχέσης287
 • Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων287
 • [44] ΕΓΣΣΕ 2008-2009[Άρθρο 3]291
 • [45] Ν 1264/1982292
 • Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων [Άρθρο 17]292
 • [46] Ν 2085/1992295
 • Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις [Άρθρο 14]295
 • [47] Ν 2224/1994297
 • Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις [Άρθρο 6 παρ. 3, 4]297
 • [48] Ν 2112/1920298
 • Περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως298
 • [49] ΒΔ της 16.7.1920306
 • Περί επεκτάσεως του Ν 2112 «Περί καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας των ιδιωτικών υπαλλήλων»και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών306
 • [50] Ν 3863/2010311
 • Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις [Άρθρο 74 παρ. 2-7]311
 • [51] Ν 3198/1955314
 • Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων314
 • [52] ΑΝ 173/1967323
 • Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ΑΝ 99/1967, περί ελέγχου ομαδικών απολύσεων κ.λπ. [Άρθρο 2]323
 • [53] ΝΔ 618/1970324
 • Περί εφαρμογής των διατάξεων του ΑΝ 173/1967 επί των αποζημιώσεων των χορηγουμένων υπό του Δημοσίου, ΝΠΔΔ κ.λπ. [Άρθρο 1]324
 • [54] N 1387/1983325
 • Έλεγχος ομαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-6, 9-10]325
 • [55] Ν 3588/2007332
 • Πτωχευτικός Κώδικας [Άρθρο 34]332
 • Γυναίκες - εργαζόμενοι με οικογενειακές υποχρεώσεις-26
 • [56] N 1483/1984333
 • Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις - Τροποποιήσειςκαι βελτιώσεις εργατικών νόμων [Άρθρα 1-18, 26-27]333
 • [57] ΕΓΣΣΕ 1993 [Άρθρα 6, 7]342
 • [58] Ν 3144/2003344
 • Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις [Άρθρο 7]344
 • [59] ΕΓΣΣΕ 2014 [Άρθρα 2-3, 6]346
 • [60] Ν 3655/2008347
 • Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις [Άρθρο 142]347
 • Ανήλικοι - νέοι εργαζόμενοι-26
 • [61] Ν 3850/2010349
 • Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων [Άρθρα 50-68]349
 • Εργαζόμενοι με ειδικές ανάγκες - Αναγκαστική σχέση εργασίας-26
 • [62] Ν 2643/1998359
 • Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-13, 15, 19]359
 • Στρατευόμενοι μισθωτοί-26
 • Εργατικό ατύχημα και επαγγελματική ασθένεια-26
 • Υγεία και ασφάλεια εργασίας-26
 • Συνδικαλιστικές οργανώσεις - Συνδικαλιστική δράση-26
 • Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Συλλογικές εργασιακές σχέσεις - Κοινωνικός διάλογος-26
 • Δίκαιο επιχείρησης-26
 • [63] ΠΔ της 8.12.1928392
 • Περί θέσεως των ιδιωτικών υπαλλήλων εν περιπτώσει στρατεύσεως392
 • [64] ΒΔ της 24.7.1920395
 • Περί κωδικοποιήσεως των νόμων περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχημάτων εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων395
 • [65] Ν 3850/2010407
 • Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων [Άρθρα πρώτο, 1-21, 23-25, 29-49, 69-73, δεύτερο]407
 • [66] Ν 1264/1982481
 • Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων481
 • [67] Ν 4093/2012536
 • Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 [Άρθρα πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.11, περ. 1, 3-4]536
 • [68] ΠΥΣ 6/2012539
 • Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν 4046/2012539
 • [69] N 1876/1990544
 • Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσειςκαι άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-23, 28, 35]544
 • [70] ΠΔ 240/2006574
 • Περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/14/ΕΚ της 11.3.2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (E.E.L. 80/23.3.2002)574
 • Κανονισμοί εργασίας-26
 • [71] ΕΓΣΣΕ 2016 [Άρθρα 1-6]581
 • [72] ΕΓΣΣΕ 2017 [Άρθρα 1-6]583
 • [73] ΝΔ 3789/1957585
 • Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας [Άρθρα 1-2]585
 • Μεταβολή προσώπου εργοδότη - Μεταβίβαση επιχείρησης-26
 • [74] ΠΔ 178/2002590
 • Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου590
 • Συμμετοχή εργαζομένων-26
 • [75] N 1767/1988600
 • Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις - Κύρωση της υπ’ αριθμ. 135 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας [Άρθρα 1-18]600
 • Διοίκηση της εργασίας - Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις-26
 • [76] N 3996/2011618
 • Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-3, 23-28, 30, 32-33]618
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ651
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1
 • 0
 • 0