ΤΟΜΟΣ Α

Ερμηνεία κατ’ άρθροΟ Α΄ Τόμος μόλις κυκλοφόρησεΟ Β΄ Τόμος κυκλοφορεί 10 Οκτωβρίου

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €130.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-246-7
Σελίδες: 3279
Επιμέλεια: Χ. Απαλαγάκη
Συνεργασία: Σπ. Ανδρίτσος, Π. Βαφειάδου, Μ. Γεωργιάδου, Δ. Γιακουμής, Ι. Μιχαηλίδης, Ε. Μπαλογιάννη, Π. Πετροπούλου , Α. Πλεύρη, Π. Ρεντούλης, Χ. Τριανταφυλλίδης, Μ. Τσικουρή

Η επικαιροποιημένη 5η έκδοση του δίτομου συλλογικού έργου «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο» προσεγγίζει ερμηνευτικά κατά τρόπο ευσύνοπτο και πλήρη τα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτά ισχύουν μετά και τους Ν 4465/2017, 4472/2017 και 4475/2017 (καθώς και τις ΥΑ 41756/2017, ΥΑ 46904/2017) και είναι εμπλουτισμένη με πρόσφατη νομολογία. Η ανάλυση και η ερμηνεία του κάθε άρθρου γίνεται με επιστημονική αντικειμενικότητα και πληρότητα και βασίζεται στην πάγια, αλλά και στην εξελισσόμενη νομολογία και τη νομοθεσία, ενώ συνοδεύεται με την καταγραφή του αναγκαίου θεωρητικού πλαισίου. Ειδικότερα:

Ο Α’ Τόμος περιλαμβάνει επικαιροποιημένα τα νέα άρθρα ΚΠολΔ:  241 (αναβολή), 495 (παράβολα έφεσης, αναίρεσης και αναψηλάφησης), 505 (παράβολο ερημοδικίας), 575 (αναβολή αναίρεσης) [όπως ισχύουν μετά τους Ν 4446/2016 και 4465/2017].

Ο Β’ Τόμος περιλαμβάνει: α) επικαιροποιημένα τα νέα άρθρα ΚΠολΔ:  740 (αρμόδιο δικαστήριο εκούσιας δικαιοδοσίας), 800 ΚΠολΔ (αρμόδιο δικαστήριο για υιοθεσία) [όπως ισχύουν μετά τους Ν 4446/2016 και 4465/2017], β) τις σημαντικές τροποποιήσεις που επέφεραν οι Ν 4472/2017 και 4475/2017 (καθώς και οι ΥΑ 41756/2017 και YA 46904/2017) στην αναγκαστική εκτέλεση, ιδίως για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς (βλ. άρθρα 927, 943, 954, 955, 959, 959Α, 964, 965, 966, 995, 998Α, 1005 και 1021 ΚΠολΔ), καθώς και γ) τις επικείμενες τροποποιήσεις των υπό ψήφιση νομοσχεδίων: i) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις», αναφορικά με τα άρθρα 621, (νέο) 636Α ΚΠολΔ και 71 ΕισΝΚΠολΔ (δικαστικό ένσημο εργατικών διαφορών), και ii) «Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ», αναφορικά με το άρθρο 758 ΚΠολΔ.

Το έργο συμπληρώνεται με την παράθεση του ΕισΝΚΠολΔ και αναλυτικού αλφαβητικού ευρετηρίου. Συνιστά έναν ολοκληρωμένο και πλήρη ερμηνευτικό οδηγό της Πολιτικής Δικονομίας, συνεισφέροντας στην ασφάλεια δικαίου.

 • 0
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ43
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ43
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ43
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ43
 • Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων43
 • Άρθρο 1 Ποιες διαφορές υπάγονται στα πολιτικά δικαστήρια43
 • Άρθρο 2 Πολιτικές και διοικητικές διαφορές51
 • Άρθρο 3 Δωσιδικία αλλοδαπών. Ετεροδικία53
 • Άρθρο 4 Έλλειψη δικαιοδοσίας. Έρευνα και αποτέλεσμα. Εξέταση της δικαιοδοσίας62
 • Άρθρο 5 Διαδικαστικές πράξεις στην αλλοδαπή64
 • Άρθρο 6 Διαδικαστικές πράξεις για αλλοδαπές αρχές66
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ68
 • Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης68
 • Άρθρο 7 Αξία του αντικειμένου δίκης68
 • Άρθρο 8 Πώς προσδιορίζεται69
 • Άρθρο 9 Αίτημα αγωγής. Παρεπόμενα αιτήματα. Διαιρετά δικαιώματα70
 • Άρθρο 10 Χρόνος υπολογισμού74
 • Άρθρο 11 Προσδιορισμός σε ειδικές περιπτώσεις75
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ79
 • Καθ’ ύλην αρμοδιότητα79
 • Άρθρο 12 Δύο βαθμοί δικαιοδοσίας79
 • Άρθρο 13 Πρωτοβάθμια δικαστήρια81
 • Άρθρο 14 Αρμοδιότητα ειρηνοδικείων και μονομελών πρωτοδικείων λόγω ποσού83
 • Άρθρο 15 Εξαιρετική αρμοδιότητα ειρηνοδικείου χωρίς διάκριση αξίας85
 • Άρθρο 16 Εξαιρετική αρμοδιότητα μονομελούς πρωτοδικείου χωρίς διάκριση αξίας90
 • Άρθρο 17 Αρμοδιότητα μονομελών πρωτοδικείων96
 • Άρθρο 17Α Αρμοδιότητα μονομελών πρωτοδικείων100
 • Άρθρο 18 Αρμοδιότητα πολυμελών πρωτοδικείων101
 • Άρθρο 19 Αρμοδιότητα εφετείων103
 • Άρθρο 20 Αρμοδιότητα Αρείου Πάγου104
 • Άρθρο 21 Ποιο δικαστήριο δικάζει ανακοπή ερημοδικίας ή αναψηλάφηση105
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ106
 • Κατά τόπον αρμοδιότητα106
 • Άρθρο 22 Δωσιδικία κατοικίας του εναγομένου (γενική δωσιδικία)106
 • Άρθρο 23 Δωσιδικία διαμονής ή ειδικής κατοικίας110
 • Άρθρο 24 Δωσιδικία κρατικών υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό111
 • Άρθρο 25 Δωσιδικία δημοσίου και νομικών προσώπων112
 • Άρθρο 26 Δωσιδικία δικηγόρων και συμβολαιογράφων114
 • Άρθρο 27 Δωσιδικία εταιρικών διαφορών115
 • Άρθρο 28 Δωσιδικία διαχείρισης ύστερα από δικαστική εντολή117
 • Άρθρο 29 Δωσιδικία τοποθεσίας ακινήτων118
 • Άρθρο 30 Δωσιδικία κληρονομίας120
 • Άρθρο 31 Παρεπόμενες ή συναφείς διαφορές124
 • Άρθρο 32 Δωσιδικία δημοσίων υπαλλήλων127
 • Άρθρο 33 Δωσιδικία δικαιοπραξίας128
 • Άρθρο 34 Δωσιδικία ανταγωγής133
 • Άρθρο 35 Διαφορές από αδικοπραξία136
 • Άρθρο 36 Δωσιδικία διαχείρισης χωρίς δικαστική εντολή139
 • Άρθρο 37 Δωσιδικία λόγω ομοδικίας140
 • Άρθρο 38 Απαιτήσεις κατά σπουδαστών, μαθητών, υπηρετών, υπαλλήλων κ.λπ.143
 • Άρθρο 39 Δωσιδικία γαμικών διαφορών144
 • Άρθρο 39Α Ειδική δωσιδικία διατροφών147
 • Άρθρο 40 Δωσιδικία περιουσίας κατοίκων αλλοδαπής148
 • Άρθρο 40Α151
 • Άρθρο 41 Επιλογή από τον ενάγοντα151
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ152
 • Παρέκταση της αρμοδιότητας152
 • Άρθρο 42 Συμφωνία για παρέκταση αρμοδιότητας152
 • Άρθρο 43 Συμφωνία για μελλοντικές διαφορές155
 • Άρθρο 44 Δημιουργία αποκλειστικής δωσιδικίας157
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ159
 • Έρευνα της αρμοδιότητας159
 • Άρθρο 45 Αμετάβλητο αρμοδιότητας159
 • Άρθρο 46 Αυτεπάγγελτη έρευνα αρμοδιότητας. Παραπομπή160
 • Άρθρο 47 Μη παραπομπή σε κατώτερο δικαστήριο. Όχι ένδικα μέσα164
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ165
 • Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο165
 • Άρθρο 48 Πότε γίνεται παραπομπή165
 • Άρθρο 49 Ποιος ζητεί την παραπομπή167
 • Άρθρο 50 Ποιο δικαστήριο αποφασίζει168
 • Άρθρο 51 Διαδικασία της παραπομπής169
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ171
 • Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας171
 • Άρθρο 52 Λόγοι εξαιρέσεως171
 • Άρθρο 53 Πότε δεν επιτρέπεται177
 • Άρθρο 54 Αρμόδιο για την εξαίρεση δικαστήριο178
 • Άρθρο 55 Δήλωση λόγου εξαίρεσης179
 • Άρθρο 56 Αυτεπάγγελτη ενέργεια180
 • Άρθρο 57 Πότε προτείνεται η εξαίρεση181
 • Άρθρο 58 Πώς προτείνεται. Συζήτηση. Αποχή183
 • Άρθρο 59 Αίτηση εξαίρεσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης185
 • Άρθρο 60 Απόφαση186
 • Άρθρο 61 Αδυναμία συγκρότησης δικαστηρίου. Παραπομπή187
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ188
 • Διάδικοι188
 • Άρθρο 62 Ποιοι μπορούν να είναι διάδικοι188
 • Άρθρο 63 Ποιοι μπορούν να παρίστανται στο δικαστήριο197
 • Άρθρο 64 Πώς εκπροσωπούνται οι ανίκανοι, τα νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προσώπων201
 • Άρθρο 65 Γενική και ειδική εξουσιοδότηση διεξαγωγής δίκης208
 • Άρθρο 66 Ικανότητα παράστασης αλλοδαπών210
 • Άρθρο 67 Ελλείψεις σχετικές με την ικανότητα παράστασης. Συμπλήρωση211
 • Άρθρο 68 Άμεσο έννομο συμφέρον για δικαστική προστασία214
 • Άρθρο 69 Πότε άλλοτε μπορεί να ζητηθεί227
 • Άρθρο 70 Αναγνωριστική αγωγή232
 • Άρθρο 71 Διαπλαστική αγωγή243
 • Άρθρο 72 Υποκατάσταση στην άσκηση δικαστικής προστασίας. Πλαγιαστική αγωγή246
 • Άρθρο 73 Έρευνα των προϋποθέσεων255
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ257
 • Ομοδικία257
 • Άρθρο 74 Ομοδικία απλή. Περιπτώσεις257
 • Άρθρο 75 Ανεξάρτητες ενέργειες. Επίσπευση δίκης261
 • Άρθρο 76 Ομοδικία αναγκαστική. Συνέπειες265
 • Άρθρο 77 Επιρροή αντιφατικών ισχυρισμών275
 • Άρθρο 78 Έλλειψη προϋποθέσεων. Χωρισμός δίκης277
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ277
 • Συμμετοχή τρίτων στη δίκη277
 • Άρθρο 79277
 • Άρθρο 80 Παρέμβαση πρόσθετη283
 • Άρθρο 81 Πώς ασκείται η παρέμβαση. Στοιχεία δικογράφου. Αποτελέσματα289
 • Άρθρο 82 Διαδικαστικές πράξεις του προσθέτως παρεμβαίνοντος294
 • Άρθρο 83 Πρόσθετη παρέμβαση και αναγκαστική ομοδικία298
 • Άρθρο 84 Έκταση δικαιωμάτων του προσθέτως παρεμβαίνοντος300
 • Άρθρο 85 Ο προσθέτως παρεμβαίνων ως κύριος διάδικος302
 • Άρθρο 86 Προσεπίκληση των αναγκαστικών ομοδίκων304
 • Άρθρο 87 Προσεπίκληση του αληθινού κυρίου ή νομέα309
 • Άρθρο 88 Προσεπίκληση των δικονομικών εγγυητών310
 • Άρθρο 89 Πώς και πότε ασκείται η προσεπίκληση315
 • Άρθρο 90 Πότε το δικαστήριο διατάσσει την προσεπίκληση319
 • Άρθρο 91 Ανακοίνωση δίκης. Πώς ασκείται320
 • Άρθρο 92 Δικαιώματα του τρίτου. Συνέπειες αν δεν μετάσχει στη δίκη324
 • Άρθρο 93 Παρέμβαση σε δίκη για απαίτηση δεκτική καταθέσεως326
 • Άρθρο 93Α326
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ327
 • Πληρεξουσιότητα327
 • Άρθρο 94 Παράσταση με δικηγόρο ή χωρίς δικηγόρο327
 • Άρθρο 95 Δικαιώματα περισσοτέρων πληρεξουσίων336
 • Άρθρο 96 Τύπος πληρεξουσιότητας339
 • Άρθρο 97 Γενική πληρεξουσιότητα. Έκταση. Διάρκεια343
 • Άρθρο 98 Πότε απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα345
 • Άρθρο 99 Ανάκληση ομολογιών από τον διάδικο349
 • Άρθρο 100 Πότε παύει η πληρεξουσιότητα349
 • Άρθρο 101 Συνέχιση πληρεξουσιότητας σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας351
 • Άρθρο 102 Πότε παύει η πληρεξουσιότητα απέναντι στον αντίδικο351
 • Άρθρο 103 Υποχρεώσεις πληρεξουσίου που παραιτήθηκε353
 • Άρθρο 104 Έλεγχος πληρεξουσιότητας354
 • Άρθρο 105 Συμπλήρωση ελλείψεων362
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ364
 • Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές364
 • Άρθρο 106 Αρχή διάθεσης και συζήτησης364
 • Άρθρο 107 Ευχέρεια του δικαστηρίου για την απόδειξη370
 • Άρθρο 108 Οι διάδικοι κινούν τις διαδικασίες371
 • Άρθρο 109 Αναφαίρετος ο νόμιμος δικαστής374
 • Άρθρο 110 Οι διάδικοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις376
 • Άρθρο 111 Απαραίτητη η προδικασία382
 • Άρθρο 112 Όχι δημόσια η προδικασία384
 • Άρθρο 113 Δημόσιες οι συνεδριάσεις των δικαστηρίων385
 • Άρθρο 114 Λόγοι περιορισμού της δημοσιότητας387
 • Άρθρο 115 Έγγραφη προδικασία. Προφορική συζήτηση και προτάσεις389
 • Άρθρο 116 Καλοπιστία, ειλικρίνεια και επιμέλεια392
 • Άρθρο 116Α Διαμεσολάβηση400
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ405
 • Εκθέσεις405
 • Άρθρο 117 Ουσιώδη στοιχεία της εκθέσεως405
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ410
 • Δικόγραφα410
 • Άρθρο 118 Στοιχεία δικογράφων410
 • Άρθρο 119 Ακριβής καθορισμός διεύθυνσης. Ηλεκτρονική υποβολή δικογράφων418
 • Άρθρο 120 Επίδοση στην αναγραφόμενη διεύθυνση421
 • Άρθρο 121 Συνέπειες μη αναγραφής διευθύνσεως423
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ424
 • Επιδόσεις424
 • Άρθρο 122 Όργανα επίδοσης424
 • Άρθρο 123 Παραγγελία για επίδοση427
 • Άρθρο 124 Πού μπορεί να γίνει η επίδοση429
 • Άρθρο 125 Πότε μπορεί να γίνει η επίδοση431
 • Άρθρο 126 Σε ποιον γίνεται η επίδοση433
 • Άρθρο 127 Παράδοση του εγγράφου439
 • Άρθρο 128 Πώς γίνεται η επίδοση σε κατοικία440
 • Άρθρο 129 Πώς γίνεται η επίδοση στον τόπο εργασίας446
 • Άρθρο 130 Άρνηση παραλαβής εγγράφου448
 • Άρθρο 131 Επίδοση σε νοσοκομείο ή φυλακή451
 • Άρθρο 132 Επίδοση προς ναυτικούς452
 • Άρθρο 133 Επίδοση προς στρατιωτικούς453
 • Άρθρο 134 Επίδοση σε πρόσωπα αλλοδαπής455
 • Άρθρο 135 Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής464
 • Άρθρο 136 Πότε συντελείται η επίδοση468
 • Άρθρο 137 Επίδοση με διατυπώσεις αλλοδαπού νόμου470
 • Άρθρο 138 Άρνηση παραλαβής σε ορισμένες περιπτώσεις470
 • Άρθρο 139 Στοιχεία έκθεσης επίδοσης471
 • Άρθρο 140 Πρωτότυπα της εκθέσεως επιδόσεως. Χορήγηση αντιγράφων476
 • Άρθρο 141 Αυτεπάγγελτη επίδοση477
 • Άρθρο 142 Αντίκλητος. Δήλωση διορισμού478
 • Άρθρο 143 Αντίκλητος πληρεξούσιος δικηγόρος. Ποιες επιδόσεις μπορούν να γίνουν σε αυτόν483
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ488
 • Προθεσμίες488
 • Άρθρο 144 Έναρξη και λήξη προθεσμιών488
 • Άρθρο 145 Υπολογισμός προθεσμίας494
 • Άρθρο 146 Διακοπή προθεσμίας λόγω θανάτου495
 • Άρθρο 147 Αναστολή προθεσμιών497
 • Άρθρο 148 Παράταση προθεσμιών500
 • Άρθρο 149 [Παράταση από το δικαστήριο ή τον εισηγητή.]501
 • Άρθρο 150 Σύντμηση των νόμιμων προθεσμιών502
 • Άρθρο 151 Συνέπειες παρέλευσης προθεσμίας504
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ506
 • Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση506
 • Άρθρο 152 Απώλεια της προθεσμίας. Επαναφορά506
 • Άρθρο 153 Προθεσμία για την αίτηση επαναφοράς513
 • Άρθρο 154514
 • Άρθρο 155 Πώς ασκείται η αίτηση επαναφοράς. Λόγοι515
 • Άρθρο 156 Συζήτηση της αιτήσεως517
 • Άρθρο 157 Δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα518
 • Άρθρο 158 Πότε αποκλείεται η αίτηση επαναφοράς519
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ519
 • Ακυρότητες519
 • Άρθρο 159 Πότε υπάρχει ακυρότητα519
 • Άρθρο 160 Ποιος και πότε προτείνει την ακυρότητα532
 • Άρθρο 161 Αποτελέσματα ακυρότητας535
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ536
 • Εγγυοδοσία536
 • Άρθρο 162 Καθορισμός από το δικαστήριο536
 • Άρθρο 163 Κατάθεση μετρητών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων539
 • Άρθρο 164 Εγγυητικές επιστολές. Υποθήκη. Ομολογίες, μετοχές κ.λπ.540
 • Άρθρο 165 Κατάθεση των τίτλων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Διαδικασία ολοκληρώσεως εγγυοδοσίας542
 • Άρθρο 166 Αποτελέσματα καταθέσεως543
 • Άρθρο 167 Συμπλήρωση ή αντικατάσταση εγγυήσεως544
 • Άρθρο 168 Άρση ή κατάπτωση της εγγυήσεως. Διαδικασία544
 • Άρθρο 169 Εγγυοδοσία για τα έξοδα548
 • Άρθρο 170 Πότε δεν επιβάλλεται552
 • Άρθρο 171 Αναστολή απαντήσεως ή συζητήσεως553
 • Άρθρο 172 Συνέπειες μη δόσεως εγγυήσεως554
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ554
 • Δικαστικά έξοδα554
 • Άρθρο 173 Προκαταβολή των εξόδων. Ειδικότερα επί δίκης διατροφής554
 • Άρθρο 174 Καθορισμός από τον δικαστή. Απόδειξη προκαταβολής562
 • Άρθρο 175 Μη προκαταβολή των εξόδων563
 • Άρθρο 176 Καταδίκη στην πληρωμή των εξόδων565
 • Άρθρο 177 Πότε καταδικάζεται ο ενάγων569
 • Άρθρο 178 Συμφηφισμός δικαστικών εξόδων570
 • Άρθρο 179 Πότε είναι δυνητικός573
 • Άρθρο 180 Ενοχή κατ’ ίσα μέρη. Πότε εις ολόκληρον575
 • Άρθρο 181 Σε περίπτωση κυρίας παρεμβάσεως577
 • Άρθρο 182 Σε περίπτωση πρόσθετης παρεμβάσεως578
 • Άρθρο 183 Σε περίπτωση ενδίκων μέσων579
 • Άρθρο 184 Ερημοδικία ή αναβολή συζητήσεως580
 • Άρθρο 185 Υπαιτιότητα του διαδίκου που νίκησε582
 • Άρθρο 186 Καταδίκη τρίτων σε πληρωμή των εξόδων583
 • Άρθρο 187 Έξοδα δικαστικού συμβιβασμού584
 • Άρθρο 188 Σε περίπτωση παραιτήσεως ή αποδοχής585
 • Άρθρο 189 Ποια έξοδα αποδίδονται587
 • Άρθρο 190 Κατάλογος εξόδων και εκκαθάριση592
 • Άρθρο 191 Διάταξη αποφάσεως για τα έξοδα594
 • Άρθρο 192 Εκκαθάριση εξόδων595
 • Άρθρο 193 Προσβολή της αποφάσεως για τα έξοδα598
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ601
 • Ευεργέτημα πενίας601
 • Άρθρο 194 Σε ποιους παρέχεται το ευεργέτημα601
 • Άρθρο 195 Σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς604
 • Άρθρο 196 Στοιχεία αιτήσεως και δικαιολογητικά605
 • Άρθρο 197 Εκδίκαση της αιτήσεως607
 • Άρθρο 198 Ισχύς του ευεργετήματος609
 • Άρθρο 199 Ποια έξοδα περιλαμβάνει το ευεργέτημα610
 • Άρθρο 200 Ορισμός δικηγόρου, συμβολαιογράφου και δικαστικού επιμελητή612
 • Άρθρο 201 Παύση του ευεργετήματος613
 • Άρθρο 202 Ανάκληση ή περιορισμός614
 • Άρθρο 203 Εκκαθάριση και είσπραξη των εξόδων615
 • Άρθρο 204 Ποινή για αναληθή στοιχεία και δηλώσεις617
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ618
 • Ποινές618
 • Άρθρο 205 Χρηματικές ποινές σε στρεψοδίκους618
 • Άρθρο 206 Διαγραφή ανάρμοστων φράσεων. Επιβολή πειθαρχικών ποινών624
 • Άρθρο 207 Ποινές σε άτομα που θορυβούν. Ποινές σε δικηγόρους627
 • ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ629
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ629
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ629
 • Απόπειρα συμβιβασμού629
 • Άρθρο 208 [Υποχρέωση του ειρηνοδίκη για απόπειρα συμβιβασμού]629
 • Άρθρο 209 Αίτηση του διαδίκου για συμβιβασμό630
 • Άρθρο 210 Ελεύθερη εκτίμηση των περιστατικών632
 • Άρθρο 211 [Επιβολή όρκου για τον συμβιβασμό]633
 • Άρθρο 212 Πρακτικό για τον συμβιβασμό633
 • Άρθρο 213 Αίτηση συμβιβαστικής επέμβασης634
 • Άρθρο 214 Συνέπειες της αιτήσεως συμβιβασμού635
 • Άρθρο 214A Εξώδικη επίλυση διαφοράς636
 • Άρθρο 214B Δικαστική μεσολάβηση638
 • Άρθρο 214Γ Προσφυγή σε διαδικασία διαμεσολάβησης642
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ647
 • Άσκηση της αγωγής647
 • Άρθρο 215 Πώς ασκείται η αγωγή647
 • Άρθρο 216 Ποια στοιχεία πρέπει να περιέχει651
 • Άρθρο 217 Εφαρμογή και σε άλλα δικόγραφα658
 • Άρθρο 218 Προϋποθέσεις σωρεύσεως αγωγών659
 • Άρθρο 219 Επικουρική βάση ή αίτημα της αγωγής664
 • Άρθρο 220 Ποιες αγωγές εγγράφονται στα βιβλία διεκδικήσεων. Διαδικασία διαγραφής668
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ673
 • Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής673
 • Άρθρο 221 Συνέπειες της καταθέσεως και της επιδόσεως της αγωγής673
 • Άρθρο 222 Συνέπειες της εκκρεμοδικίας681
 • Άρθρο 223 Απαράδεκτη η μεταβολή του αιτήματος689
 • Άρθρο 224 Απαράδεκτη η μεταβολή της βάσεως της αγωγής. Συμπλήρωση ισχυρισμών693
 • Άρθρο 225 Ελεύθερη μεταβίβαση του επιδίκου πράγματος ή δικαιώματος696
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ700
 • Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση700
 • Άρθρο 226 Ορισμός δικασίμου. Εγγραφή στο πινάκιο. Αναβολή. Νέα συζήτηση700
 • Άρθρο 227 Συμπλήρωση τυπικών παραλείψεων705
 • Άρθρο 228 Προθεσμία κλήτευσης των διαδίκων707
 • Άρθρο 229 [Επίδοση της αγωγής στον εναγόμενο]710
 • Άρθρο 230 Επίσπευση συζήτησης710
 • Άρθρο 231 [Προφορική πρόσθετη παρέμβαση στο Ειρηνοδικείο]712
 • Άρθρο 232 Προδικαστικές ενέργειες του δικαστηρίου712
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ714
 • Συζήτηση στο ακροατήριο714
 • Άρθρο 233 Ενέργειες του δικαστή κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο714
 • Άρθρο 234 Δικαιώματα μελών του δικαστηρίου, διαδίκων, πληρεξουσίων και τεχνικών συμβούλων716
 • Άρθρο 235 Απόκρουση ή απαγόρευση ερωτήσεων717
 • Άρθρο 236 Διασάφηση ισχυρισμών με φροντίδα του δικαστή717
 • Άρθρο 237 Προθεσμία καταθέσεως προτάσεων και αποδεικτικών εγγράφων. Αντίκρουση και συμπλήρωση. Ορισμός δικαστών. Εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο. Ανάληψη «σχετικών»721
 • Άρθρο 238 Παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, ανακοινώσεις και ανταγωγές731
 • Άρθρο 239 [Καθυστερημένη κατάθεση προτάσεων. Συνέπειες]733
 • Άρθρο 240 Προσαγωγή προτάσεων προηγουμένων συζητήσεων733
 • Άρθρο 241 Αναβολή για σπουδαίο λόγο. Παρέχεται μόνο μία φορά735
 • Άρθρο 242 Εκφώνηση της υποθέσεως και συζήτηση. Συμφωνία των διαδίκων να δικασθούν χωρίς να παραστούν κατά την εκφώνηση739
 • Άρθρο 243 Αναπλήρωση του δικαστή για σπουδαίο λόγο741
 • Άρθρο 244 [Παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο δικαστήριο για συνεκδίκαση]742
 • Άρθρο 245 Αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων742
 • Άρθρο 246 Συνεκδίκαση εκκρεμών δικών745
 • Άρθρο 247 Χωρισμός αγωγής ή ανταγωγής747
 • Άρθρο 248 Διαδοχική ή περιορισμένη συζήτηση748
 • Άρθρο 249 Αναστολή δίκης για προκριματικά ζητήματα749
 • Άρθρο 250 Αναβολή μέχρι περατώσεως ποινικής διαδικασίας751
 • Άρθρο 251 [Καθοδήγηση των διαδίκων από τον ειρηνοδίκη]752
 • Άρθρο 252 Διορισμός διερμηνέα753
 • Άρθρο 253 Συνεννόηση με κωφούς, αλάλους ή κωφαλάλους754
 • Άρθρο 254 Επανάληψη συζητήσεως για τη συμπλήρωση κενών755
 • Άρθρο 255 Απομάκρυνση προσώπων για λόγους τάξεως759
 • Άρθρο 256 Περιεχόμενο πρακτικών760
 • Άρθρο 257 Ανάγνωση των πρακτικών762
 • Άρθρο 258 Υπογραφή των πρακτικών762
 • Άρθρο 259 Πλήρης απόδειξη. Ελεύθερη εκτίμηση ομολογιών763
 • Άρθρο 260 Ματαίωση της συζητήσεως764
 • Άρθρο 261 Απάντηση στους ισχυρισμούς767
 • Άρθρο 262 Περιεχόμενο ενστάσεως769
 • Άρθρο 263 Χρόνος προτάσεως ορισμένων ενστάσεων774
 • Άρθρο 264 Παραπομπή υποθέσεως στη διαιτησία776
 • Άρθρο 265 Πρόωρη αγωγή κατά κληρονόμου778
 • Άρθρο 266 Αναβολή λόγω προσεπικλήσεως779
 • Άρθρο 267 Ιδιαίτερη συζήτηση επί ορισμένων ενστάσεων780
 • Άρθρο 268 Άσκηση ανταγωγής. Προϋποθέσεις και συνέπειες781
 • Άρθρο 269 [Προβολή ισχυρισμών μέχρι το τέλος της συζήτησης. Προϋποθέσεις]784
 • Άρθρο 270 [Προφορικότητα διαδικασίας. Αποδεικτικά μέσα] 785
 • Άρθρο 270A785
 • Άρθρο 271 Ερημοδικία εναγομένου785
 • Άρθρο 272 Ερημοδικία ενάγοντος. Πότε απορρίπτεται η αγωγή. Τύχη της ανταγωγής787
 • Άρθρο 273 Ερημοδικία κυρίως παρεμβαίνοντος788
 • Άρθρο 274 Ερημοδικία ή εμφάνιση του προσθέτως παρεμβαίνοντος789
 • Άρθρο 275 Ερημοδικία επί ομοδικίας790
 • Άρθρο 276 Ερημοδικία προσώπων του άρθρου 87791
 • Άρθρο 277 Προσεπίκληση του υποχρέου προς αποζημίωση792
 • Άρθρο 278 Υποκατάσταση του προσεπικαλέσαντος794
 • Άρθρο 279 [Ερημοδικία μετά την πρώτη συζήτηση]795
 • Άρθρο 280 Ειδικές περιπτώσεις ερημοδικίας795
 • Άρθρο 281 Πότε αρχίζει η συζήτηση796
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ797
 • Παρεμπίπτοντα797
 • Άρθρο 282 Προϋποθέσεις παρεμπιπτόντων ζητημάτων797
 • Άρθρο 283 Παρεμπίπτουσες αγωγές σε κάθε στάδιο της δίκης798
 • Άρθρο 284 Εξέταση των παρεμπιπτόντων ζητημάτων801
 • Άρθρο 285 Συνεκδίκαση ή παραπομπή σε ιδιαίτερη συζήτηση802
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ803
 • Διακοπή και επανάληψη της δίκης803
 • Άρθρο 286 Σε ποιες περιπτώσεις επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης803
 • Άρθρο 287 Πώς και πότε επέρχεται διακοπή της δίκης807
 • Άρθρο 288 Επί αναγκαστικής ομοδικίας810
 • Άρθρο 289 Άκυρες μετά τη διακοπή πράξεις811
 • Άρθρο 290 Εκούσια επανάληψη812
 • Άρθρο 291 Αναγκαστική επανάληψη813
 • Άρθρο 292 Προθεσμία για κληρονόμο814
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ815
 • Κατάργηση και περάτωση της δίκης815
 • Άρθρο 293 Διαδικασία και αποτελέσματα συμβιβασμού815
 • Άρθρο 294 Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής. Πότε απαράδεκτη823
 • Άρθρο 295 Αποτέλεσμα της παραιτήσεως826
 • Άρθρο 296 Παραίτηση από το δικαίωμα της αγωγής. Πότε απαράδεκτη828
 • Άρθρο 297 Πώς γίνεται η παραίτηση από το δικόγραφο ή το δικαίωμα831
 • Άρθρο 298 Αποδοχή της αγωγής από τον εναγόμενο833
 • Άρθρο 299 Εφαρμογή σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις836
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ841
 • Απόφαση841
 • Άρθρο 300 Πότε και από ποιον εκδίδεται841
 • Άρθρο 301 Διάσκεψη και ψηφοφορία επί πολυμελών δικαστηρίων845
 • Άρθρο 302 Απόφαση κατά πλειοψηφία. Τρόπος σχηματισμού της846
 • Άρθρο 303 Διχασμός ψήφων848
 • Άρθρο 304 Σύνταξη απόφασης849
 • Άρθρο 305 Τι πρέπει να περιλαμβάνει το πρωτότυπο της αποφάσεως851
 • Άρθρο 306 Ποιοι υπογράφουν το πρωτότυπο της αποφάσεως854
 • Άρθρο 308 Πότε εκδίδεται οριστική απόφαση858
 • Άρθρο 309 Η οριστική απόφαση δεν ανακαλείται. Δυνητική ανάκληση μη οριστικής αποφάσεως862
 • Άρθρο 310 Πώς γίνεται η επίδοση της αποφάσεως865
 • Άρθρο 311 [Υπόδειξη του ειρηνοδίκη για την άσκηση ενδίκων μέσων]866
 • Άρθρο 312 Τι αποδεικνύει η δικαστική απόφαση. Αντίθεση του πρακτικού συζητήσεως866
 • Άρθρο 313 Πότε δικαστική απόφαση αναγνωρίζεται ως ανύπαρκτη867
 • Άρθρο 314 Αναστολή εκτελέσεως ανύπαρκτης αποφάσεως873
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ874
 • Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων874
 • Άρθρο 315 Λάθη κατά τη σύνταξη της απόφασης874
 • Άρθρο 316 Ερμηνεία αποφάσεως881
 • Άρθρο 317 Περιεχόμενο αίτησης διόρθωσης ή ερμηνείας απόφασης884
 • Άρθρο 318 Διαδικασία συζήτησης της αίτησης886
 • Άρθρο 319 Ένδικα μέσα κατά της αποφάσεως888
 • Άρθρο 320 Σημείωση στο πρωτότυπο889
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ890
 • Δεδικασμένο890
 • Άρθρο 321 Ποιες αποφάσεις αποτελούν δεδικασμένο890
 • Άρθρο 322 Τι καλύπτει το δεδικασμένο901
 • Άρθρο 323 Προϋποθέσεις δεδικασμένου από αλλοδαπή απόφαση909
 • Άρθρο 324 Για ποια δικαιώματα υπάρχει δεδικασμένο921
 • Άρθρο 325 Υπέρ και κατά ποίων ισχύει το δεδικασμένο927
 • Άρθρο 326 Δεδικασμένο και καταπιστευματοδόχος934
 • Άρθρο 327 Δεδικασμένο και κληρονόμος ή εκτελεστής διαθήκης935
 • Άρθρο 328 Δεδικασμένο και εγγυητής936
 • Άρθρο 329 Δεδικασμένο και μέλη νομικού προσώπου938
 • Άρθρο 330 Ποιες ενστάσεις καλύπτει το δεδικασμένο939
 • Άρθρο 331 Δεδικασμένο και παρεμπίπτοντα943
 • Άρθρο 332 Πώς λαμβάνεται υπόψη951
 • Άρθρο 333 Προσβολή δεδικασμένου λόγω δόλου954
 • Άρθρο 334 Μεταρρύθμιση τελεσίδικης αποφάσεως για περιοδικές παροχές λόγω μεταβολής οικονομικών συνθηκών. Προϋποθέσεις και διαδικασία957
 • ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ – Γενικές διατάξεις-2
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ961
 • Απόδειξη961
 • Άρθρο 335 Αντικείμενο της αποδείξεως961
 • Άρθρο 336 Γεγονότα κοινώς γνωστά ή γνωστά στο δικαστήριο. Διδάγματα της κοινής πείρας964
 • Άρθρο 337 Γνώση του αλλοδαπού δικαίου968
 • Άρθρο 338 Ποιος φέρει το βάρος της αποδείξεως970
 • Άρθρο 339 Ποια είναι τα αποδεικτικά μέσα974
 • Άρθρο 340 Ελεύθερη εκτίμηση και κατά συνείδηση κρίση978
 • Άρθρο 341 [Τι πρέπει να ορίζει η (προδικαστική) περί αποδείξεως απόφαση. Εξουσία εισηγητών ή εντεταλμένων δικαστών]985
 • Άρθρο 342 [Αποφάσεις των εισηγητών περί την απόδειξη]985
 • Άρθρο 343 [Προθεσμία κλητεύσεως διαδίκου]985
 • Άρθρο 344 [Διάταξη νέων (συμπληρωματικών) αποδείξεων]985
 • Άρθρο 345 [Κοινή προθεσμία ανταποδείξεως]985
 • Άρθρο 346 Κοινά αποδεικτικά μέσα986
 • Άρθρο 347 Πιθανολόγηση περιστατικών με όλα τα πρόσφορα μέσα988
 • Άρθρο 348 Διεξαγωγή συντηρητικής αποδείξεως989
 • Άρθρο 349 Στοιχεία αιτήσεως και διαδικασία εκδικάσεώς της992
 • Άρθρο 350 Πώς διεξάγεται η συντηρητική απόδειξη993
 • Άρθρο 351 Πώς λαμβάνεται υπόψη η συντηρητική απόδειξη994
 • ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ – Ομολογία-2
 • Άρθρο 352 Αποδεικτική δύναμη της ομολογίας995
 • Άρθρο 353 Αποδεικτική δύναμη σύνθετης ομολογίας1004
 • Άρθρο 354 Προϋποθέσεις ανακλήσεως ομολογίας1005
 • ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ – Aυτοψία-2
 • Άρθρο 355 Πότε διατάσσεται1008
 • Άρθρο 356 Συνδυασμός αυτοψίας με πραγματογνωμοσύνη και εξέταση μαρτύρων1011
 • Άρθρο 357 Τόπος και χρόνος ενέργειας της αυτοψίας1012
 • Άρθρο 358 Μέσα αυτοψίας1013
 • Άρθρο 359 Περιεχόμενο της εκθέσεως αυτοψίας1013
 • Άρθρο 360 Κατάθεση της εκθέσεως αυτοψίας1014
 • Άρθρο 361 Συνδρομή των διαδίκων1015
 • Άρθρο 362 Ανοχή διαδίκου ή τρίτου1016
 • Άρθρο 363 Υποχρέωση διευκολύνσεως της αυτοψίας1017
 • Άρθρο 364 Κλήτευση διαδίκου ή τρίτου1018
 • Άρθρο 365 Εξαναγκασμός για την ενέργεια της αυτοψίας1019
 • Άρθρο 366 Ματαίωση αυτοψίας. Κρίση του δικαστηρίου1020
 • Άρθρο 367 Παρακώλυση αυτοψίας. Ποινές1022
 • ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ – Πραγματογνωμοσύνη-2
 • Άρθρο 368 Πότε διορίζονται πραγματογνώμονες1023
 • Άρθρο 369 Έργο των πραγματογνωμόνων1032
 • Άρθρο 370 Διορισμός και αντικατάσταση πραγματογνωμόνων1034
 • Άρθρο 371 Κατάλογος πραγματογνωμόνων1036
 • Άρθρο 372 Ορισμός ή διορισμός πραγματογνωμόνων1036
 • Άρθρο 373 Ποιοι δεν μπορούν να διορισθούν1037
 • Άρθρο 374 Υποχρεωτική η εκτέλεση των καθηκόντων πραγματογνωμοσύνης1039
 • Άρθρο 375 Κοινοποίηση της αποφάσεως διορισμού1040
 • Άρθρο 376 Εξαίρεση πραγματογνωμόνων. Λόγοι1041
 • Άρθρο 377 Πώς γίνεται η αίτηση εξαιρέσεως1043
 • Άρθρο 378 Συζήτηση και απόφαση. Διορισμός άλλου1044
 • Άρθρο 379 Παροχή οδηγιών προς τους πραγματογνώμονες1045
 • Άρθρο 380 Γνώση στοιχείων της δικογραφίας και διευκρινίσεις1046
 • Άρθρο 381 Πώς παρέχονται οι οδηγίες ή οι διευκρινίσεις1047
 • Άρθρο 382 Παράσταση των πραγματογνωμόνων σε διαδικαστικές πράξεις1048
 • Άρθρο 383 Γνωμοδότηση πραγματογνωμόνων. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει. Κατάθεση της εκθέσεως1049
 • Άρθρο 384 Διευκρινίσεις περί της γνωμοδοτήσεως1051
 • Άρθρο 385 Όρκιση πραγματογνωμόνων1052
 • Άρθρο 386 Άρνηση εκτελέσεως καθηκόντων. Ποινές1052
 • Άρθρο 387 Ελεύθερη εκτίμηση της γνωμοδοτήσεως1054
 • Άρθρο 388 Νέα πραγματογνωμοσύνη1056
 • Άρθρο 389 [Συζήτηση μετά την πραγματογνωμοσύνη]1057
 • Άρθρο 390 Άλλες γνωμοδοτήσεις1058
 • Άρθρο 391 Τεχνικοί σύμβουλοι των διαδίκων1059
 • Άρθρο 392 Πώς διορίζονται. Ποια δικαιώματα έχουν1061
 • ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ – Μάρτυρες-2
 • Άρθρο 393 Πότε δεν επιτρέπεται απόδειξη με μάρτυρες λόγω ποσού1063
 • Άρθρο 394 Πότε επιτρέπεται ανεξάρτητα από το ποσό1066
 • Άρθρο 395 Σχέση μαρτύρων και τεκμηρίων1069
 • Άρθρο 396 Εξέταση μαρτύρων1073
 • Άρθρο 397 [Γνωστοποίηση μαρτύρων]1073
 • Άρθρο 398 Κλήτευση μαρτύρων. Συνέπειες μη προσέλευσης1074
 • Άρθρο 399 Ποιοι δεν εξετάζονται ως μάρτυρες1075
 • Άρθρο 400 Ποιοι μπορούν να εξαιρεθούν ως μάρτυρες1076
 • Άρθρο 401 Ποιοι μπορούν να αρνηθούν την εξέτασή τους1079
 • Άρθρο 402 Για ποια περιστατικά δεν υπάρχει υποχρέωση μαρτυρίας1080
 • Άρθρο 403 Έρευνα των λόγων μη εξετάσεως και απόφαση1081
 • Άρθρο 404 Αδικαιολόγητη άρνηση μαρτυρίας1082
 • Άρθρο 405 Μάρτυρες που δεν ορκίζονται1083
 • Άρθρο 406 Εξέταση μαρτύρων στην κατοικία τους1083
 • Άρθρο 407 Έρευνα στοιχείων και αξιοπιστίας του μάρτυρα1084
 • Άρθρο 408 Όρκιση του μάρτυρα. Τύπος όρκου1086
 • Άρθρο 409 Πώς γίνεται η εξέταση των μαρτύρων1087
 • Άρθρο 410 Έκθεση ή πρακτικά εξετάσεως των μαρτύρων1090
 • Άρθρο 411 Συμπληρωματική εξέταση μαρτύρων1091
 • Άρθρο 412 [Παραίτηση από την εξέταση μάρτυρα]1092
 • Άρθρο 413 Μάρτυρες με ειδικές γνώσεις1092
 • Άρθρο 414 [Περαιτέρω συζήτηση της υποθέσεως]1093
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ – Εξέταση των διαδίκων-2
 • Άρθρο 415 Προϋποθέσεις εξετάσεως των διαδίκων1093
 • Άρθρο 416 Πώς γίνεται1096
 • Άρθρο 417 Εξέταση χωρίς όρκο. Δυνητική η ένορκη εξέταση διαδίκου1097
 • Άρθρο 418 Πότε αποκλείεται η ένορκη εξέταση1098
 • Άρθρο 419 Συνέπειες μη εμφανίσεως ή μη καταθέσεως διαδίκου1099
 • Άρθρο 420 Ελεύθερη εκτίμηση1100
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ – Όρκος-2
 • Άρθρο 421 Ένορκες βεβαιώσεις1100
 • Άρθρο 422 Επίδοση κλήσης1103
 • Άρθρο 423 Ενστάσεις και αιτήσεις εξαίρεσης1104
 • Άρθρο 4241105
 • Άρθρα 425-4311106
 • ΤΙΤΛΟΣ ΟΓΔΟΟΣ – Έγγραφα-2
 • Άρθρο 432 Πότε τα έγγραφα έχουν αποδεικτική δύναμη1107
 • Άρθρο 433 Τεκμήριο επί τεμαχισμού ή διαγραφής1111
 • Άρθρο 434 Μεταβολές στο έγγραφο1112
 • Άρθρο 435 Απόδειξη περί υπάρξεως εγγράφου1113
 • Άρθρο 436 Αναφορά εγγράφου σε άλλο έγγραφο1115
 • Άρθρο 437 Συντηρητική απόδειξη με έγγραφο1115
 • Άρθρο 438 Βεβαιώσεις του συντάκτη δημοσίων εγγράφων1116
 • Άρθρο 439 Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα1121
 • Άρθρο 440 Γεγονότα που όφειλε να βεβαιώσει ο συντάκτης δημοσίων εγγράφων1122
 • Άρθρο 441 Δηλώσεις συμβαλλομένων σε δημόσια έγγραφα1125
 • Άρθρο 442 Άκυρα δημόσια έγγραφα1127
 • Άρθρο 443 Στοιχεία ιδιωτικών εγγράφων1128
 • Άρθρο 444 Επίσημα βιβλία εμπόρων και επαγγελματιών. Έννοια μηχανικής απεικόνισης1131
 • Άρθρο 445 Αποδεικτική δύναμη ιδιωτικών εγγράφων1137
 • Άρθρο 446 Τρόποι κτήσεως βεβαίας χρονολογίας1140
 • Άρθρο 447 Αποδεικτική δύναμη υπέρ του εκδότη1141
 • Άρθρο 448 Αποδεικτική δύναμη επαγγελματικών βιβλίων1143
 • Άρθρο 449 Επίσημα αντίγραφα1145
 • Άρθρο 450 Επίδειξη εγγράφων1149
 • Άρθρο 451 Πώς ζητείται η επίδειξη1155
 • Άρθρο 452 Εκτέλεση αποφάσεως επιδείξεως εγγράφων1159
 • Άρθρο 453 Πρωτότυπο, αντίγραφο, απόσπασμα1162
 • Άρθρο 454 Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων1164
 • Άρθρο 455 Γνησιότητα δημοσίων εγγράφων1165
 • Άρθρο 456 Γνησιότητα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων1166
 • Άρθρο 457 Γνησιότητα ιδιωτικών εγγράφων. Αναγνώριση υπογραφής1167
 • Άρθρο 458 Πώς αποδεικνύεται1170
 • Άρθρο 459 Παραβολή εγγράφων. Δείγμα γραφής ή υπογραφής1171
 • Άρθρο 460 Προσβολή εγγράφων ως πλαστών1173
 • Άρθρο 461 Πώς προτείνεται η πλαστογραφία1176
 • Άρθρο 462 Υπόνοιες πλαστογραφίας1179
 • Άρθρο 463 Προσαγωγή αποδεικτικών μέσων πλαστότητας1180
 • Άρθρο 464 Προσβολή χωρίς να κατονομάζεται ο πλαστογράφος1182
 • Άρθρο 465 Κήρυξη εγγράφου ως πλαστού. Γνωστοποίηση στον Εισαγγελέα1183
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ1184
 • Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές1184
 • Άρθρο 466 Αξία μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ1184
 • Άρθρο 467 Σώρευση απαιτήσεων1190
 • Άρθρο 468 Πώς ασκείται η αγωγή. Προθεσμία επίδοσης1191
 • Άρθρο 469 Συζήτηση της αγωγής. Περιορισμός ερημοδικίας. Αποκλίσεις από τις δικονομικές διατάξεις1193
 • Άρθρο 470 Ενιαία η διαδικασία1195
 • Άρθρο 471 Δημοσίευση της αποφάσεως1196
 • Άρθρο 472 [Αντιπροσώπευση του διαδίκου από άλλα πρόσωπα]1197
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ1198
 • Ειδικές διατάξεις για τη λογοδοσία1198
 • Άρθρο 473 Περιεχόμενο του αιτήματος της αγωγής1198
 • Άρθρο 474 Ορισμός προθεσμίας καταθέσεως του λογαριασμού ή του καταλόγου1206
 • Άρθρο 475 Συζήτηση μετά την κατάθεση1208
 • Άρθρο 476 Καταδίκη του εναγομένου σε περίπτωση ομολογίας1209
 • Άρθρο 477 Μη κατάθεση λογαριασμού ή καταλόγου1210
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ1213
 • Ειδικές διατάξεις για τη διανομή1213
 • Άρθρο 478 Απαράδεκτη η αγωγή1213
 • Άρθρο 479 Προσδιορισμός μερίδων1219
 • Άρθρο 480 Αυτούσια διανομή1221
 • Άρθρο 480Α1223
 • Άρθρο 481 Πότε δεν διατάσσεται απόδειξη1229
 • Άρθρο 4821231
 • Άρθρο 483 Επιχείρηση ως οικονομικό σύνολο. Εξαγορά μερίδων1233
 • Άρθρο 484 Ανέφικτη ή ασύμφορη διανομή. Πλειστηριασμός1236
 • Άρθρο 485 Μερική αυτούσια διανομή1242
 • Άρθρο 486 Κλήρωση1243
 • Άρθρο 487 Πώς γίνεται η κλήρωση1244
 • Άρθρο 488 Κλήρωση ενώπιον συμβολαιογράφου. Συμφωνία περί μη κληρώσεως1246
 • Άρθρο 489 Μεταγραφή αποφάσεως και εκθέσεως κληρώσεως ή διανομής1247
 • Άρθρο 490 Έγγραφα αποδεικτικά των δικαιωμάτων1248
 • Άρθρο 491 Προσεπίκληση τρίτων1249
 • Άρθρο 492 Περιορισμός υποθήκης και ενεχύρου μετά τη διανομή1251
 • Άρθρο 493 Περιορισμός επικαρπίας1254
 • Άρθρο 494 Περιορισμός κατασχέσεων1255
 • ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ1259
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ1259
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ1259
 • Γενικές διατάξεις1259
 • Άρθρο 495 Άσκηση1259
 • Άρθρο 496 Καταχώριση εκθέσεως στο βιβλίο ενδίκων μέσων1269
 • Άρθρο 497 Φύλαξη του πρωτοτύπου στο αρχείο1270
 • Άρθρο 498 Πώς γίνεται ο προσδιορισμός δικασίμου ένδικου μέσου1271
 • Άρθρο 499 Πότε ασκούνται τα ένδικα μέσα1274
 • Άρθρο 500 Έναρξη αποτελεσμάτων1274
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ1275
 • Ανακοπή ερημοδικίας1275
 • Άρθρο 501 Πότε επιτρέπεται ανακοπή ερημοδικίας1275
 • Άρθρο 502 Ποιοι δικαιούνται να ασκήσουν ανακοπή ερημοδι­κίας1279
 • Άρθρο 503 Προθεσμία και χρόνος ενάρξεώς της1281
 • Άρθρο 5041283
 • Άρθρο 505 Προκαταβολή εξόδων και παραβόλου ερημοδικίας1283
 • Άρθρο 5061286
 • Άρθρο 507 Συζήτηση της ανακοπής ερήμην του ανακόπτοντος1287
 • Άρθρο 5081288
 • Άρθρο 509 Επί ανακοπής αποφάσεως μετά τη συζήτηση1289
 • Άρθρο 510 Ερημοδικία του καθ’ ου η ανακοπή1290
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ1290
 • Έφεση1290
 • Άρθρο 511 Αποφάσεις πρωτοβαθμίων δικαστηρίων1290
 • Άρθρο 512 Ανέκκλητες οι αποφάσεις των μικροδιαφορών1293
 • Άρθρο 513 Έφεση κατά των οριστικών αποφάσεων1295
 • Άρθρο 514 Μόνο μία έφεση επιτρέπεται1300
 • Άρθρο 5151302
 • Άρθρο 516 Ποιοι δικαιούνται να ασκήσουν έφεση1302
 • Άρθρο 517 Κατά ποιων στρέφεται η έφεση1308
 • Άρθρο 518 Προθεσμία και χρόνος ενάρξεώς της1312
 • Άρθρο 519 Ανασταλτικό αποτέλεσμα προθεσμίας1318
 • Άρθρο 520 Στοιχεία της εφέσεως. Πρόσθετοι λόγοι1319
 • Άρθρο 521 Ανασταλτικό αποτέλεσμα. Μέχρι πότε. Εξαίρεση1325
 • Άρθρο 522 Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα1326
 • Άρθρο 523 Αντέφεση. Διατυπώσεις. Συνέπειες1332
 • Άρθρο 564 Διαδικασία συζήτησης της έφεσης1337
 • Άρθρο 525 Απαράδεκτο νέων αιτημάτων και ανταγωγής1342
 • Άρθρο 526 Απαράδεκτο μεταβολής βάσεως και αιτήματος1344
 • Άρθρο 527 Πότε επιτρέπεται η προβολή νέων ισχυρισμών1346
 • Άρθρο 528 Επί εξαφανίσεως εκκαλουμένης αποφάσεως1350
 • Άρθρο 529 Προσκόμιση νέων αποδεικτικών μέσων. Στρεψοδικία1352
 • Άρθρο 530 Ένορκη εξέταση των διαδίκων1354
 • Άρθρο 531 [Ερημοδικία στην κατ’ έφεση δίκη]1355
 • Άρθρο 532 Αυτεπάγγελτη εξέταση του παραδεκτού1355
 • Άρθρο 533 Ποιο δίκαιo εφαρμόζεται1356
 • Άρθρο 534 Αντικατάσταση αιτιολογιών1358
 • Άρθρο 535 Αποδοχή της εφέσεως1360
 • Άρθρο 536 Επιβλαβέστερη απόφαση1362
 • Άρθρο 537 Επέκταση στους ομοδίκους1364
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ1365
 • Αναψηλάφηση1365
 • Άρθρο 538 Ποιες αποφάσεις προσβάλλονται με αναψηλάφηση1365
 • Άρθρο 539 Τελεσίδικες αποφάσεις1369
 • Άρθρο 540 Επί απορρίψεως ανακοπής1370
 • Άρθρο 541 Αποκλείεται δεύτερη αναψηλάφηση1371
 • Άρθρο 542 Ποια πρόσωπα δικαιούνται1372
 • Άρθρο 543 Κατά ποίων στρέφεται1373
 • Άρθρο 544 Λόγοι αναψηλαφήσεως1374
 • Άρθρο 545 Προθεσμία αναψηλαφήσεως1385
 • Άρθρο 546 Πότε αναστέλλεται η εκτέλεση1389
 • Άρθρο 547 Στοιχεία δικογράφου και πρόσθετοι λόγοι1391
 • Άρθρο 548 Διαδικασία1393
 • Άρθρο 549 Διαδικασία μετά την αναψηλάφηση1394
 • Άρθρο 550 Απόφαση επαναφοράς των πραγμάτων1395
 • Άρθρο 551 Ένδικα μέσα1396
 • Εισαγωγή - Γενικές παρατηρήσεις-2
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ1405
 • Αναίρεση1405
 • Άρθρο 552 Ποιων δικαστηρίων οι αποφάσεις προσβάλλονται1405
 • Άρθρο 553 Κατά ποιων αποφάσεων1407
 • Άρθρο 554 Επί απορρίψεως ανακοπής1410
 • Άρθρο 555 Αποκλείεται δεύτερη αναίρεση1412
 • Άρθρο 556 Ποια πρόσωπα δικαιούνται1415
 • Άρθρο 557 Αναίρεση υπέρ του νόμου1420
 • Άρθρο 558 Κατά ποίων στρέφεται1421
 • Άρθρο 559 Λόγοι αναιρέσεως1425
 • Άρθρο 560 Αναιρετικοί λόγοι κατά αποφάσεων κατωτέρων δικαστηρίων1497
 • Άρθρο 561 Ανέλεγκτη ή ουσιαστική εκτίμηση1501
 • Άρθρο 562 Απαράδεκτα1504
 • Άρθρο 563 Αρμοδιότητα ολομέλειας και τμημάτων ΑΠ1507
 • Άρθρο 564 Προθεσμία αναιρέσεως1508
 • Άρθρο 565 Πότε αναστέλλεται η εκτέλεση1512
 • Άρθρο 566 Στοιχεία αναιρετηρίου1514
 • Άρθρο 567 Αναίρεση από τους εισαγγελείς1519
 • Άρθρο 568 Προσδιορισμός δικασίμου1520
 • Άρθρο 569 Πρόσθετοι λόγοι1523
 • Άρθρο 570 Προτάσεις. Πότε υποχρεωτικές1526
 • Άρθρο 571 Πρόταση εισηγητή. Διάταξη ματαίωσης της συζήτησης1530
 • Άρθρο 572 Επί αναιρέσεων εισαγγελέων1534
 • Άρθρο 573 Διαδικασία1535
 • Άρθρο 574 Συζήτηση στο ακροατήριο1536
 • Άρθρο 575 Αναβολή της συζήτησης1537
 • Άρθρο 576 Αποκλείεται ανακοπή ερημοδικίας1539
 • Άρθρο 577 Εξέταση του παραδεκτού1543
 • Άρθρο 578 Εσφαλμένες αιτιολογίες1544
 • Άρθρο 579 Αναίρεση της αποφάσεως. Συνέπειες1546
 • Άρθρο 580 Διαδικασία μετά την αναίρεση1548
 • Άρθρο 581 Συζήτηση στο δικαστήριο της παραπομπής1552
 • Άρθρο 582 Σημείωση της αναιρετικής1554
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ1555
 • Ανακοπή και Τριτανακοπή1555
 • Άρθρο 583 Πότε επιτρέπεται1555
 • Άρθρο 584 Αρμόδιο δικαστήριο1557
 • Άρθρο 585 Πώς ασκείται1557
 • Άρθρο 586 Προϋποθέσεις τριτανακοπής1560
 • Άρθρο 587 Αρμόδιο δικαστήριο1563
 • Άρθρο 588 Κατά ποίων στρέφεται1563
 • Άρθρο 589 Αναστολή εκτελέσεως1567
 • Άρθρο 590 Αποδοχή της τριτανακοπής1568
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1571
 • 0
 • 0