ΤΟΜΟΣ Α

Ερμηνεία κατ’ άρθροΟ Α΄ Τόμος μόλις κυκλοφόρησεΟ Β΄ Τόμος κυκλοφορεί 10 Οκτωβρίου

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €130.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-246-7
Σελίδες: 3279
Επιμέλεια: Χ. Απαλαγάκη
Συνεργασία: Σπ. Ανδρίτσος, Π. Βαφειάδου, Μ. Γεωργιάδου, Δ. Γιακουμής, Ι. Μιχαηλίδης, Ε. Μπαλογιάννη, Π. Πετροπούλου , Α. Πλεύρη, Π. Ρεντούλης, Χ. Τριανταφυλλίδης, Μ. Τσικουρή

Η επικαιροποιημένη 5η έκδοση του δίτομου συλλογικού έργου «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο» προσεγγίζει ερμηνευτικά κατά τρόπο ευσύνοπτο και πλήρη τα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτά ισχύουν μετά και τους Ν 4465/2017, 4472/2017 και 4475/2017 (καθώς και τις ΥΑ 41756/2017, ΥΑ 46904/2017) και είναι εμπλουτισμένη με πρόσφατη νομολογία. Η ανάλυση και η ερμηνεία του κάθε άρθρου γίνεται με επιστημονική αντικειμενικότητα και πληρότητα και βασίζεται στην πάγια, αλλά και στην εξελισσόμενη νομολογία και τη νομοθεσία, ενώ συνοδεύεται με την καταγραφή του αναγκαίου θεωρητικού πλαισίου. Ειδικότερα:

Ο Α’ Τόμος περιλαμβάνει επικαιροποιημένα τα νέα άρθρα ΚΠολΔ:  241 (αναβολή), 495 (παράβολα έφεσης, αναίρεσης και αναψηλάφησης), 505 (παράβολο ερημοδικίας), 575 (αναβολή αναίρεσης) [όπως ισχύουν μετά τους Ν 4446/2016 και 4465/2017].

Ο Β’ Τόμος περιλαμβάνει: α) επικαιροποιημένα τα νέα άρθρα ΚΠολΔ:  740 (αρμόδιο δικαστήριο εκούσιας δικαιοδοσίας), 800 ΚΠολΔ (αρμόδιο δικαστήριο για υιοθεσία) [όπως ισχύουν μετά τους Ν 4446/2016 και 4465/2017], β) τις σημαντικές τροποποιήσεις που επέφεραν οι Ν 4472/2017 και 4475/2017 (καθώς και οι ΥΑ 41756/2017 και YA 46904/2017) στην αναγκαστική εκτέλεση, ιδίως για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς (βλ. άρθρα 927, 943, 954, 955, 959, 959Α, 964, 965, 966, 995, 998Α, 1005 και 1021 ΚΠολΔ), καθώς και γ) τις επικείμενες τροποποιήσεις των υπό ψήφιση νομοσχεδίων: i) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις», αναφορικά με τα άρθρα 621, (νέο) 636Α ΚΠολΔ και 71 ΕισΝΚΠολΔ (δικαστικό ένσημο εργατικών διαφορών), και ii) «Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ», αναφορικά με το άρθρο 758 ΚΠολΔ.

Το έργο συμπληρώνεται με την παράθεση του ΕισΝΚΠολΔ και αναλυτικού αλφαβητικού ευρετηρίου. Συνιστά έναν ολοκληρωμένο και πλήρη ερμηνευτικό οδηγό της Πολιτικής Δικονομίας, συνεισφέροντας στην ασφάλεια δικαίου.

 • 0
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ45
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ45
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ45
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ45
 • Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων45
 • Άρθρο 1 Ποιες διαφορές υπάγονται στα πολιτικά δικαστήρια45
 • Άρθρο 2 Πολιτικές και διοικητικές διαφορές53
 • Άρθρο 3 Δωσιδικία αλλοδαπών. Ετεροδικία55
 • Άρθρο 4 Έλλειψη δικαιοδοσίας. Έρευνα και αποτέλεσμα. Εξέταση της δικαιοδοσίας64
 • Άρθρο 5 Διαδικαστικές πράξεις στην αλλοδαπή66
 • Άρθρο 6 Διαδικαστικές πράξεις για αλλοδαπές αρχές68
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ70
 • Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης70
 • Άρθρο 7 Αξία του αντικειμένου δίκης70
 • Άρθρο 8 Πώς προσδιορίζεται71
 • Άρθρο 9 Αίτημα αγωγής. Παρεπόμενα αιτήματα. Διαιρετά δικαιώματα72
 • Άρθρο 10 Χρόνος υπολογισμού76
 • Άρθρο 11 Προσδιορισμός σε ειδικές περιπτώσεις77
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ81
 • Καθ’ ύλην αρμοδιότητα81
 • Άρθρο 12 Δύο βαθμοί δικαιοδοσίας81
 • Άρθρο 13 Πρωτοβάθμια δικαστήρια83
 • Άρθρο 14 Αρμοδιότητα ειρηνοδικείων και μονομελών πρωτοδικείων λόγω ποσού85
 • Άρθρο 15 Εξαιρετική αρμοδιότητα ειρηνοδικείου χωρίς διάκριση αξίας87
 • Άρθρο 16 Εξαιρετική αρμοδιότητα μονομελούς πρωτοδικείου χωρίς διάκριση αξίας92
 • Άρθρο 17 Αρμοδιότητα μονομελών πρωτοδικείων98
 • Άρθρο 17Α Αρμοδιότητα μονομελών πρωτοδικείων102
 • Άρθρο 18 Αρμοδιότητα πολυμελών πρωτοδικείων103
 • Άρθρο 19 Αρμοδιότητα εφετείων105
 • Άρθρο 20 Αρμοδιότητα Αρείου Πάγου106
 • Άρθρο 21 Ποιο δικαστήριο δικάζει ανακοπή ερημοδικίας ή αναψηλάφηση107
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ108
 • Κατά τόπον αρμοδιότητα108
 • Άρθρο 22 Δωσιδικία κατοικίας του εναγομένου (γενική δωσιδικία)108
 • Άρθρο 23 Δωσιδικία διαμονής ή ειδικής κατοικίας112
 • Άρθρο 24 Δωσιδικία κρατικών υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό113
 • Άρθρο 25 Δωσιδικία δημοσίου και νομικών προσώπων114
 • Άρθρο 26 Δωσιδικία δικηγόρων και συμβολαιογράφων116
 • Άρθρο 27 Δωσιδικία εταιρικών διαφορών117
 • Άρθρο 28 Δωσιδικία διαχείρισης ύστερα από δικαστική εντολή119
 • Άρθρο 29 Δωσιδικία τοποθεσίας ακινήτων120
 • Άρθρο 30 Δωσιδικία κληρονομίας122
 • Άρθρο 31 Παρεπόμενες ή συναφείς διαφορές126
 • Άρθρο 32 Δωσιδικία δημοσίων υπαλλήλων129
 • Άρθρο 33 Δωσιδικία δικαιοπραξίας130
 • Άρθρο 34 Δωσιδικία ανταγωγής135
 • Άρθρο 35 Διαφορές από αδικοπραξία138
 • Άρθρο 36 Δωσιδικία διαχείρισης χωρίς δικαστική εντολή141
 • Άρθρο 37 Δωσιδικία λόγω ομοδικίας142
 • Άρθρο 38 Απαιτήσεις κατά σπουδαστών, μαθητών, υπηρετών, υπαλλήλων κ.λπ.145
 • Άρθρο 39 Δωσιδικία γαμικών διαφορών146
 • Άρθρο 39Α Ειδική δωσιδικία διατροφών149
 • Άρθρο 40 Δωσιδικία περιουσίας κατοίκων αλλοδαπής150
 • Άρθρο 40Α153
 • Άρθρο 41 Επιλογή από τον ενάγοντα153
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ154
 • Παρέκταση της αρμοδιότητας154
 • Άρθρο 42 Συμφωνία για παρέκταση αρμοδιότητας154
 • Άρθρο 43 Συμφωνία για μελλοντικές διαφορές157
 • Άρθρο 44 Δημιουργία αποκλειστικής δωσιδικίας159
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ161
 • Έρευνα της αρμοδιότητας161
 • Άρθρο 45 Αμετάβλητο αρμοδιότητας161
 • Άρθρο 46 Αυτεπάγγελτη έρευνα αρμοδιότητας. Παραπομπή162
 • Άρθρο 47 Μη παραπομπή σε κατώτερο δικαστήριο. Όχι ένδικα μέσα166
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ167
 • Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο167
 • Άρθρο 48 Πότε γίνεται παραπομπή167
 • Άρθρο 49 Ποιος ζητεί την παραπομπή169
 • Άρθρο 50 Ποιο δικαστήριο αποφασίζει170
 • Άρθρο 51 Διαδικασία της παραπομπής171
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ173
 • Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας173
 • Άρθρο 52 Λόγοι εξαιρέσεως173
 • Άρθρο 53 Πότε δεν επιτρέπεται179
 • Άρθρο 54 Αρμόδιο για την εξαίρεση δικαστήριο180
 • Άρθρο 55 Δήλωση λόγου εξαίρεσης181
 • Άρθρο 56 Αυτεπάγγελτη ενέργεια182
 • Άρθρο 57 Πότε προτείνεται η εξαίρεση183
 • Άρθρο 58 Πώς προτείνεται. Συζήτηση. Αποχή185
 • Άρθρο 59 Αίτηση εξαίρεσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης187
 • Άρθρο 60 Απόφαση188
 • Άρθρο 61 Αδυναμία συγκρότησης δικαστηρίου. Παραπομπή189
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ190
 • Διάδικοι190
 • Άρθρο 62 Ποιοι μπορούν να είναι διάδικοι190
 • Άρθρο 63 Ποιοι μπορούν να παρίστανται στο δικαστήριο199
 • Άρθρο 64 Πώς εκπροσωπούνται οι ανίκανοι, τα νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προσώπων203
 • Άρθρο 65 Γενική και ειδική εξουσιοδότηση διεξαγωγής δίκης210
 • Άρθρο 66 Ικανότητα παράστασης αλλοδαπών212
 • Άρθρο 67 Ελλείψεις σχετικές με την ικανότητα παράστασης. Συμπλήρωση213
 • Άρθρο 68 Άμεσο έννομο συμφέρον για δικαστική προστασία216
 • Άρθρο 69 Πότε άλλοτε μπορεί να ζητηθεί229
 • Άρθρο 70 Αναγνωριστική αγωγή234
 • Άρθρο 71 Διαπλαστική αγωγή245
 • Άρθρο 72 Υποκατάσταση στην άσκηση δικαστικής προστασίας. Πλαγιαστική αγωγή248
 • Άρθρο 73 Έρευνα των προϋποθέσεων257
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ259
 • Ομοδικία259
 • Άρθρο 74 Ομοδικία απλή. Περιπτώσεις259
 • Άρθρο 75 Ανεξάρτητες ενέργειες. Επίσπευση δίκης263
 • Άρθρο 76 Ομοδικία αναγκαστική. Συνέπειες267
 • Άρθρο 77 Επιρροή αντιφατικών ισχυρισμών277
 • Άρθρο 78 Έλλειψη προϋποθέσεων. Χωρισμός δίκης279
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ279
 • Συμμετοχή τρίτων στη δίκη279
 • Άρθρο 79279
 • Άρθρο 80 Παρέμβαση πρόσθετη285
 • Άρθρο 81 Πώς ασκείται η παρέμβαση. Στοιχεία δικογράφου. Αποτελέσματα291
 • Άρθρο 82 Διαδικαστικές πράξεις του προσθέτως παρεμβαίνοντος296
 • Άρθρο 83 Πρόσθετη παρέμβαση και αναγκαστική ομοδικία300
 • Άρθρο 84 Έκταση δικαιωμάτων του προσθέτως παρεμβαίνοντος302
 • Άρθρο 85 Ο προσθέτως παρεμβαίνων ως κύριος διάδικος304
 • Άρθρο 86 Προσεπίκληση των αναγκαστικών ομοδίκων306
 • Άρθρο 87 Προσεπίκληση του αληθινού κυρίου ή νομέα311
 • Άρθρο 88 Προσεπίκληση των δικονομικών εγγυητών312
 • Άρθρο 89 Πώς και πότε ασκείται η προσεπίκληση317
 • Άρθρο 90 Πότε το δικαστήριο διατάσσει την προσεπίκληση321
 • Άρθρο 91 Ανακοίνωση δίκης. Πώς ασκείται322
 • Άρθρο 92 Δικαιώματα του τρίτου. Συνέπειες αν δεν μετάσχει στη δίκη326
 • Άρθρο 93 Παρέμβαση σε δίκη για απαίτηση δεκτική καταθέσεως328
 • Άρθρο 93Α328
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ329
 • Πληρεξουσιότητα329
 • Άρθρο 94 Παράσταση με δικηγόρο ή χωρίς δικηγόρο329
 • Άρθρο 95 Δικαιώματα περισσοτέρων πληρεξουσίων338
 • Άρθρο 96 Τύπος πληρεξουσιότητας341
 • Άρθρο 97 Γενική πληρεξουσιότητα. Έκταση. Διάρκεια345
 • Άρθρο 98 Πότε απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα347
 • Άρθρο 99 Ανάκληση ομολογιών από τον διάδικο351
 • Άρθρο 100 Πότε παύει η πληρεξουσιότητα351
 • Άρθρο 101 Συνέχιση πληρεξουσιότητας σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας353
 • Άρθρο 102 Πότε παύει η πληρεξουσιότητα απέναντι στον αντίδικο353
 • Άρθρο 103 Υποχρεώσεις πληρεξουσίου που παραιτήθηκε355
 • Άρθρο 104 Έλεγχος πληρεξουσιότητας356
 • Άρθρο 105 Συμπλήρωση ελλείψεων364
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ366
 • Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές366
 • Άρθρο 106 Αρχή διάθεσης και συζήτησης366
 • Άρθρο 107 Ευχέρεια του δικαστηρίου για την απόδειξη372
 • Άρθρο 108 Οι διάδικοι κινούν τις διαδικασίες373
 • Άρθρο 109 Αναφαίρετος ο νόμιμος δικαστής376
 • Άρθρο 110 Οι διάδικοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις378
 • Άρθρο 111 Απαραίτητη η προδικασία384
 • Άρθρο 112 Όχι δημόσια η προδικασία386
 • Άρθρο 113 Δημόσιες οι συνεδριάσεις των δικαστηρίων387
 • Άρθρο 114 Λόγοι περιορισμού της δημοσιότητας389
 • Άρθρο 115 Έγγραφη προδικασία. Προφορική συζήτηση και προτάσεις391
 • Άρθρο 116 Καλοπιστία, ειλικρίνεια και επιμέλεια394
 • Άρθρο 116Α Διαμεσολάβηση402
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ407
 • Εκθέσεις407
 • Άρθρο 117 Ουσιώδη στοιχεία της εκθέσεως407
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ412
 • Δικόγραφα412
 • Άρθρο 118 Στοιχεία δικογράφων412
 • Άρθρο 119 Ακριβής καθορισμός διεύθυνσης. Ηλεκτρονική υποβολή δικογράφων420
 • Άρθρο 120 Επίδοση στην αναγραφόμενη διεύθυνση423
 • Άρθρο 121 Συνέπειες μη αναγραφής διευθύνσεως425
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ426
 • Επιδόσεις426
 • Άρθρο 122 Όργανα επίδοσης426
 • Άρθρο 123 Παραγγελία για επίδοση429
 • Άρθρο 124 Πού μπορεί να γίνει η επίδοση431
 • Άρθρο 125 Πότε μπορεί να γίνει η επίδοση433
 • Άρθρο 126 Σε ποιον γίνεται η επίδοση435
 • Άρθρο 127 Παράδοση του εγγράφου441
 • Άρθρο 128 Πώς γίνεται η επίδοση σε κατοικία442
 • Άρθρο 129 Πώς γίνεται η επίδοση στον τόπο εργασίας448
 • Άρθρο 130 Άρνηση παραλαβής εγγράφου450
 • Άρθρο 131 Επίδοση σε νοσοκομείο ή φυλακή453
 • Άρθρο 132 Επίδοση προς ναυτικούς454
 • Άρθρο 133 Επίδοση προς στρατιωτικούς455
 • Άρθρο 134 Επίδοση σε πρόσωπα αλλοδαπής457
 • Άρθρο 135 Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής466
 • Άρθρο 136 Πότε συντελείται η επίδοση470
 • Άρθρο 137 Επίδοση με διατυπώσεις αλλοδαπού νόμου472
 • Άρθρο 138 Άρνηση παραλαβής σε ορισμένες περιπτώσεις472
 • Άρθρο 139 Στοιχεία έκθεσης επίδοσης473
 • Άρθρο 140 Πρωτότυπα της εκθέσεως επιδόσεως. Χορήγηση αντιγράφων478
 • Άρθρο 141 Αυτεπάγγελτη επίδοση479
 • Άρθρο 142 Αντίκλητος. Δήλωση διορισμού480
 • Άρθρο 143 Αντίκλητος πληρεξούσιος δικηγόρος. Ποιες επιδόσεις μπορούν να γίνουν σε αυτόν485
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ490
 • Προθεσμίες490
 • Άρθρο 144 Έναρξη και λήξη προθεσμιών490
 • Άρθρο 145 Υπολογισμός προθεσμίας496
 • Άρθρο 146 Διακοπή προθεσμίας λόγω θανάτου497
 • Άρθρο 147 Αναστολή προθεσμιών499
 • Άρθρο 148 Παράταση προθεσμιών502
 • Άρθρο 149 [Παράταση από το δικαστήριο ή τον εισηγητή.]503
 • Άρθρο 150 Σύντμηση των νόμιμων προθεσμιών504
 • Άρθρο 151 Συνέπειες παρέλευσης προθεσμίας506
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ508
 • Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση508
 • Άρθρο 152 Απώλεια της προθεσμίας. Επαναφορά508
 • Άρθρο 153 Προθεσμία για την αίτηση επαναφοράς515
 • Άρθρο 154516
 • Άρθρο 155 Πώς ασκείται η αίτηση επαναφοράς. Λόγοι517
 • Άρθρο 156 Συζήτηση της αιτήσεως519
 • Άρθρο 157 Δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα520
 • Άρθρο 158 Πότε αποκλείεται η αίτηση επαναφοράς521
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ521
 • Ακυρότητες521
 • Άρθρο 159 Πότε υπάρχει ακυρότητα521
 • Άρθρο 160 Ποιος και πότε προτείνει την ακυρότητα534
 • Άρθρο 161 Αποτελέσματα ακυρότητας537
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ538
 • Εγγυοδοσία538
 • Άρθρο 162 Καθορισμός από το δικαστήριο538
 • Άρθρο 163 Κατάθεση μετρητών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων541
 • Άρθρο 164 Εγγυητικές επιστολές. Υποθήκη. Ομολογίες, μετοχές κ.λπ.542
 • Άρθρο 165 Κατάθεση των τίτλων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Διαδικασία ολοκληρώσεως εγγυοδοσίας544
 • Άρθρο 166 Αποτελέσματα καταθέσεως545
 • Άρθρο 167 Συμπλήρωση ή αντικατάσταση εγγυήσεως546
 • Άρθρο 168 Άρση ή κατάπτωση της εγγυήσεως. Διαδικασία546
 • Άρθρο 169 Εγγυοδοσία για τα έξοδα550
 • Άρθρο 170 Πότε δεν επιβάλλεται554
 • Άρθρο 171 Αναστολή απαντήσεως ή συζητήσεως555
 • Άρθρο 172 Συνέπειες μη δόσεως εγγυήσεως556
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ556
 • Δικαστικά έξοδα556
 • Άρθρο 173 Προκαταβολή των εξόδων. Ειδικότερα επί δίκης διατροφής556
 • Άρθρο 174 Καθορισμός από τον δικαστή. Απόδειξη προκαταβολής564
 • Άρθρο 175 Μη προκαταβολή των εξόδων565
 • Άρθρο 176 Καταδίκη στην πληρωμή των εξόδων567
 • Άρθρο 177 Πότε καταδικάζεται ο ενάγων571
 • Άρθρο 178 Συμφηφισμός δικαστικών εξόδων572
 • Άρθρο 179 Πότε είναι δυνητικός575
 • Άρθρο 180 Ενοχή κατ’ ίσα μέρη. Πότε εις ολόκληρον577
 • Άρθρο 181 Σε περίπτωση κυρίας παρεμβάσεως579
 • Άρθρο 182 Σε περίπτωση πρόσθετης παρεμβάσεως580
 • Άρθρο 183 Σε περίπτωση ενδίκων μέσων581
 • Άρθρο 184 Ερημοδικία ή αναβολή συζητήσεως582
 • Άρθρο 185 Υπαιτιότητα του διαδίκου που νίκησε584
 • Άρθρο 186 Καταδίκη τρίτων σε πληρωμή των εξόδων585
 • Άρθρο 187 Έξοδα δικαστικού συμβιβασμού586
 • Άρθρο 188 Σε περίπτωση παραιτήσεως ή αποδοχής587
 • Άρθρο 189 Ποια έξοδα αποδίδονται589
 • Άρθρο 190 Κατάλογος εξόδων και εκκαθάριση594
 • Άρθρο 191 Διάταξη αποφάσεως για τα έξοδα596
 • Άρθρο 192 Εκκαθάριση εξόδων597
 • Άρθρο 193 Προσβολή της αποφάσεως για τα έξοδα600
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ603
 • Ευεργέτημα πενίας603
 • Άρθρο 194 Σε ποιους παρέχεται το ευεργέτημα603
 • Άρθρο 195 Σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς606
 • Άρθρο 196 Στοιχεία αιτήσεως και δικαιολογητικά607
 • Άρθρο 197 Εκδίκαση της αιτήσεως609
 • Άρθρο 198 Ισχύς του ευεργετήματος611
 • Άρθρο 199 Ποια έξοδα περιλαμβάνει το ευεργέτημα612
 • Άρθρο 200 Ορισμός δικηγόρου, συμβολαιογράφου και δικαστικού επιμελητή614
 • Άρθρο 201 Παύση του ευεργετήματος615
 • Άρθρο 202 Ανάκληση ή περιορισμός616
 • Άρθρο 203 Εκκαθάριση και είσπραξη των εξόδων617
 • Άρθρο 204 Ποινή για αναληθή στοιχεία και δηλώσεις619
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ620
 • Ποινές620
 • Άρθρο 205 Χρηματικές ποινές σε στρεψοδίκους620
 • Άρθρο 206 Διαγραφή ανάρμοστων φράσεων. Επιβολή πειθαρχικών ποινών626
 • Άρθρο 207 Ποινές σε άτομα που θορυβούν. Ποινές σε δικηγόρους629
 • ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ631
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ631
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ631
 • Απόπειρα συμβιβασμού631
 • Άρθρο 208 [Υποχρέωση του ειρηνοδίκη για απόπειρα συμβιβασμού]631
 • Άρθρο 209 Αίτηση του διαδίκου για συμβιβασμό632
 • Άρθρο 210 Ελεύθερη εκτίμηση των περιστατικών634
 • Άρθρο 211 [Επιβολή όρκου για τον συμβιβασμό]635
 • Άρθρο 212 Πρακτικό για τον συμβιβασμό635
 • Άρθρο 213 Αίτηση συμβιβαστικής επέμβασης636
 • Άρθρο 214 Συνέπειες της αιτήσεως συμβιβασμού637
 • Άρθρο 214A Εξώδικη επίλυση διαφοράς638
 • Άρθρο 214B Δικαστική μεσολάβηση640
 • Άρθρο 214Γ Προσφυγή σε διαδικασία διαμεσολάβησης644
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ649
 • Άσκηση της αγωγής649
 • Άρθρο 215 Πώς ασκείται η αγωγή649
 • Άρθρο 216 Ποια στοιχεία πρέπει να περιέχει653
 • Άρθρο 217 Εφαρμογή και σε άλλα δικόγραφα660
 • Άρθρο 218 Προϋποθέσεις σωρεύσεως αγωγών661
 • Άρθρο 219 Επικουρική βάση ή αίτημα της αγωγής666
 • Άρθρο 220 Ποιες αγωγές εγγράφονται στα βιβλία διεκδικήσεων. Διαδικασία διαγραφής670
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ675
 • Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής675
 • Άρθρο 221 Συνέπειες της καταθέσεως και της επιδόσεως της αγωγής675
 • Άρθρο 222 Συνέπειες της εκκρεμοδικίας683
 • Άρθρο 223 Απαράδεκτη η μεταβολή του αιτήματος691
 • Άρθρο 224 Απαράδεκτη η μεταβολή της βάσεως της αγωγής. Συμπλήρωση ισχυρισμών695
 • Άρθρο 225 Ελεύθερη μεταβίβαση του επιδίκου πράγματος ή δικαιώματος698
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ702
 • Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση702
 • Άρθρο 226 Ορισμός δικασίμου. Εγγραφή στο πινάκιο. Αναβολή. Νέα συζήτηση702
 • Άρθρο 227 Συμπλήρωση τυπικών παραλείψεων707
 • Άρθρο 228 Προθεσμία κλήτευσης των διαδίκων709
 • Άρθρο 229 [Επίδοση της αγωγής στον εναγόμενο]712
 • Άρθρο 230 Επίσπευση συζήτησης712
 • Άρθρο 231 [Προφορική πρόσθετη παρέμβαση στο Ειρηνοδικείο]714
 • Άρθρο 232 Προδικαστικές ενέργειες του δικαστηρίου714
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ716
 • Συζήτηση στο ακροατήριο716
 • Άρθρο 233 Ενέργειες του δικαστή κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο716
 • Άρθρο 234 Δικαιώματα μελών του δικαστηρίου, διαδίκων, πληρεξουσίων και τεχνικών συμβούλων718
 • Άρθρο 235 Απόκρουση ή απαγόρευση ερωτήσεων719
 • Άρθρο 236 Διασάφηση ισχυρισμών με φροντίδα του δικαστή719
 • Άρθρο 237 Προθεσμία καταθέσεως προτάσεων και αποδεικτικών εγγράφων. Αντίκρουση και συμπλήρωση. Ορισμός δικαστών. Εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο. Ανάληψη «σχετικών»723
 • Άρθρο 238 Παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, ανακοινώσεις και ανταγωγές733
 • Άρθρο 239 [Καθυστερημένη κατάθεση προτάσεων. Συνέπειες]735
 • Άρθρο 240 Προσαγωγή προτάσεων προηγουμένων συζητήσεων735
 • Άρθρο 241 Αναβολή για σπουδαίο λόγο. Παρέχεται μόνο μία φορά737
 • Άρθρο 242 Εκφώνηση της υποθέσεως και συζήτηση. Συμφωνία των διαδίκων να δικασθούν χωρίς να παραστούν κατά την εκφώνηση741
 • Άρθρο 243 Αναπλήρωση του δικαστή για σπουδαίο λόγο743
 • Άρθρο 244 [Παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο δικαστήριο για συνεκδίκαση]744
 • Άρθρο 245 Αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων744
 • Άρθρο 246 Συνεκδίκαση εκκρεμών δικών747
 • Άρθρο 247 Χωρισμός αγωγής ή ανταγωγής749
 • Άρθρο 248 Διαδοχική ή περιορισμένη συζήτηση750
 • Άρθρο 249 Αναστολή δίκης για προκριματικά ζητήματα751
 • Άρθρο 250 Αναβολή μέχρι περατώσεως ποινικής διαδικασίας753
 • Άρθρο 251 [Καθοδήγηση των διαδίκων από τον ειρηνοδίκη]754
 • Άρθρο 252 Διορισμός διερμηνέα755
 • Άρθρο 253 Συνεννόηση με κωφούς, αλάλους ή κωφαλάλους756
 • Άρθρο 254 Επανάληψη συζητήσεως για τη συμπλήρωση κενών757
 • Άρθρο 255 Απομάκρυνση προσώπων για λόγους τάξεως761
 • Άρθρο 256 Περιεχόμενο πρακτικών762
 • Άρθρο 257 Ανάγνωση των πρακτικών764
 • Άρθρο 258 Υπογραφή των πρακτικών764
 • Άρθρο 259 Πλήρης απόδειξη. Ελεύθερη εκτίμηση ομολογιών765
 • Άρθρο 260 Ματαίωση της συζητήσεως766
 • Άρθρο 261 Απάντηση στους ισχυρισμούς769
 • Άρθρο 262 Περιεχόμενο ενστάσεως771
 • Άρθρο 263 Χρόνος προτάσεως ορισμένων ενστάσεων776
 • Άρθρο 264 Παραπομπή υποθέσεως στη διαιτησία778
 • Άρθρο 265 Πρόωρη αγωγή κατά κληρονόμου780
 • Άρθρο 266 Αναβολή λόγω προσεπικλήσεως781
 • Άρθρο 267 Ιδιαίτερη συζήτηση επί ορισμένων ενστάσεων782
 • Άρθρο 268 Άσκηση ανταγωγής. Προϋποθέσεις και συνέπειες783
 • Άρθρο 269 [Προβολή ισχυρισμών μέχρι το τέλος της συζήτησης. Προϋποθέσεις]786
 • Άρθρο 270 [Προφορικότητα διαδικασίας. Αποδεικτικά μέσα] 787
 • Άρθρο 270A787
 • Άρθρο 271 Ερημοδικία εναγομένου787
 • Άρθρο 272 Ερημοδικία ενάγοντος. Πότε απορρίπτεται η αγωγή. Τύχη της ανταγωγής789
 • Άρθρο 273 Ερημοδικία κυρίως παρεμβαίνοντος790
 • Άρθρο 274 Ερημοδικία ή εμφάνιση του προσθέτως παρεμβαίνοντος791
 • Άρθρο 275 Ερημοδικία επί ομοδικίας792
 • Άρθρο 276 Ερημοδικία προσώπων του άρθρου 87793
 • Άρθρο 277 Προσεπίκληση του υποχρέου προς αποζημίωση794
 • Άρθρο 278 Υποκατάσταση του προσεπικαλέσαντος796
 • Άρθρο 279 [Ερημοδικία μετά την πρώτη συζήτηση]797
 • Άρθρο 280 Ειδικές περιπτώσεις ερημοδικίας797
 • Άρθρο 281 Πότε αρχίζει η συζήτηση798
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ799
 • Παρεμπίπτοντα799
 • Άρθρο 282 Προϋποθέσεις παρεμπιπτόντων ζητημάτων799
 • Άρθρο 283 Παρεμπίπτουσες αγωγές σε κάθε στάδιο της δίκης800
 • Άρθρο 284 Εξέταση των παρεμπιπτόντων ζητημάτων803
 • Άρθρο 285 Συνεκδίκαση ή παραπομπή σε ιδιαίτερη συζήτηση804
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ805
 • Διακοπή και επανάληψη της δίκης805
 • Άρθρο 286 Σε ποιες περιπτώσεις επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης805
 • Άρθρο 287 Πώς και πότε επέρχεται διακοπή της δίκης809
 • Άρθρο 288 Επί αναγκαστικής ομοδικίας812
 • Άρθρο 289 Άκυρες μετά τη διακοπή πράξεις813
 • Άρθρο 290 Εκούσια επανάληψη814
 • Άρθρο 291 Αναγκαστική επανάληψη815
 • Άρθρο 292 Προθεσμία για κληρονόμο816
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ817
 • Κατάργηση και περάτωση της δίκης817
 • Άρθρο 293 Διαδικασία και αποτελέσματα συμβιβασμού817
 • Άρθρο 294 Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής. Πότε απαράδεκτη825
 • Άρθρο 295 Αποτέλεσμα της παραιτήσεως828
 • Άρθρο 296 Παραίτηση από το δικαίωμα της αγωγής. Πότε απαράδεκτη830
 • Άρθρο 297 Πώς γίνεται η παραίτηση από το δικόγραφο ή το δικαίωμα833
 • Άρθρο 298 Αποδοχή της αγωγής από τον εναγόμενο835
 • Άρθρο 299 Εφαρμογή σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις838
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ843
 • Απόφαση843
 • Άρθρο 300 Πότε και από ποιον εκδίδεται843
 • Άρθρο 301 Διάσκεψη και ψηφοφορία επί πολυμελών δικαστηρίων847
 • Άρθρο 302 Απόφαση κατά πλειοψηφία. Τρόπος σχηματισμού της848
 • Άρθρο 303 Διχασμός ψήφων850
 • Άρθρο 304 Σύνταξη απόφασης851
 • Άρθρο 305 Τι πρέπει να περιλαμβάνει το πρωτότυπο της αποφάσεως853
 • Άρθρο 306 Ποιοι υπογράφουν το πρωτότυπο της αποφάσεως856
 • Άρθρο 308 Πότε εκδίδεται οριστική απόφαση860
 • Άρθρο 309 Η οριστική απόφαση δεν ανακαλείται. Δυνητική ανάκληση μη οριστικής αποφάσεως864
 • Άρθρο 310 Πώς γίνεται η επίδοση της αποφάσεως867
 • Άρθρο 311 [Υπόδειξη του ειρηνοδίκη για την άσκηση ενδίκων μέσων]868
 • Άρθρο 312 Τι αποδεικνύει η δικαστική απόφαση. Αντίθεση του πρακτικού συζητήσεως868
 • Άρθρο 313 Πότε δικαστική απόφαση αναγνωρίζεται ως ανύπαρκτη869
 • Άρθρο 314 Αναστολή εκτελέσεως ανύπαρκτης αποφάσεως875
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ876
 • Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων876
 • Άρθρο 315 Λάθη κατά τη σύνταξη της απόφασης876
 • Άρθρο 316 Ερμηνεία αποφάσεως883
 • Άρθρο 317 Περιεχόμενο αίτησης διόρθωσης ή ερμηνείας απόφασης886
 • Άρθρο 318 Διαδικασία συζήτησης της αίτησης888
 • Άρθρο 319 Ένδικα μέσα κατά της αποφάσεως890
 • Άρθρο 320 Σημείωση στο πρωτότυπο891
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ892
 • Δεδικασμένο892
 • Άρθρο 321 Ποιες αποφάσεις αποτελούν δεδικασμένο892
 • Άρθρο 322 Τι καλύπτει το δεδικασμένο903
 • Άρθρο 323 Προϋποθέσεις δεδικασμένου από αλλοδαπή απόφαση911
 • Άρθρο 324 Για ποια δικαιώματα υπάρχει δεδικασμένο923
 • Άρθρο 325 Υπέρ και κατά ποίων ισχύει το δεδικασμένο929
 • Άρθρο 326 Δεδικασμένο και καταπιστευματοδόχος936
 • Άρθρο 327 Δεδικασμένο και κληρονόμος ή εκτελεστής διαθήκης937
 • Άρθρο 328 Δεδικασμένο και εγγυητής938
 • Άρθρο 329 Δεδικασμένο και μέλη νομικού προσώπου940
 • Άρθρο 330 Ποιες ενστάσεις καλύπτει το δεδικασμένο941
 • Άρθρο 331 Δεδικασμένο και παρεμπίπτοντα945
 • Άρθρο 332 Πώς λαμβάνεται υπόψη953
 • Άρθρο 333 Προσβολή δεδικασμένου λόγω δόλου956
 • Άρθρο 334 Μεταρρύθμιση τελεσίδικης αποφάσεως για περιοδικές παροχές λόγω μεταβολής οικονομικών συνθηκών. Προϋποθέσεις και διαδικασία959
 • ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ – Γενικές διατάξεις0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ963
 • Απόδειξη963
 • Άρθρο 335 Αντικείμενο της αποδείξεως963
 • Άρθρο 336 Γεγονότα κοινώς γνωστά ή γνωστά στο δικαστήριο. Διδάγματα της κοινής πείρας966
 • Άρθρο 337 Γνώση του αλλοδαπού δικαίου970
 • Άρθρο 338 Ποιος φέρει το βάρος της αποδείξεως972
 • Άρθρο 339 Ποια είναι τα αποδεικτικά μέσα976
 • Άρθρο 340 Ελεύθερη εκτίμηση και κατά συνείδηση κρίση980
 • Άρθρο 341 [Τι πρέπει να ορίζει η (προδικαστική) περί αποδείξεως απόφαση. Εξουσία εισηγητών ή εντεταλμένων δικαστών]987
 • Άρθρο 342 [Αποφάσεις των εισηγητών περί την απόδειξη]987
 • Άρθρο 343 [Προθεσμία κλητεύσεως διαδίκου]987
 • Άρθρο 344 [Διάταξη νέων (συμπληρωματικών) αποδείξεων]987
 • Άρθρο 345 [Κοινή προθεσμία ανταποδείξεως]987
 • Άρθρο 346 Κοινά αποδεικτικά μέσα988
 • Άρθρο 347 Πιθανολόγηση περιστατικών με όλα τα πρόσφορα μέσα990
 • Άρθρο 348 Διεξαγωγή συντηρητικής αποδείξεως991
 • Άρθρο 349 Στοιχεία αιτήσεως και διαδικασία εκδικάσεώς της994
 • Άρθρο 350 Πώς διεξάγεται η συντηρητική απόδειξη995
 • Άρθρο 351 Πώς λαμβάνεται υπόψη η συντηρητική απόδειξη996
 • ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ – Ομολογία0
 • Άρθρο 352 Αποδεικτική δύναμη της ομολογίας997
 • Άρθρο 353 Αποδεικτική δύναμη σύνθετης ομολογίας1006
 • Άρθρο 354 Προϋποθέσεις ανακλήσεως ομολογίας1007
 • ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ – Aυτοψία0
 • Άρθρο 355 Πότε διατάσσεται1010
 • Άρθρο 356 Συνδυασμός αυτοψίας με πραγματογνωμοσύνη και εξέταση μαρτύρων1013
 • Άρθρο 357 Τόπος και χρόνος ενέργειας της αυτοψίας1014
 • Άρθρο 358 Μέσα αυτοψίας1015
 • Άρθρο 359 Περιεχόμενο της εκθέσεως αυτοψίας1015
 • Άρθρο 360 Κατάθεση της εκθέσεως αυτοψίας1016
 • Άρθρο 361 Συνδρομή των διαδίκων1017
 • Άρθρο 362 Ανοχή διαδίκου ή τρίτου1018
 • Άρθρο 363 Υποχρέωση διευκολύνσεως της αυτοψίας1019
 • Άρθρο 364 Κλήτευση διαδίκου ή τρίτου1020
 • Άρθρο 365 Εξαναγκασμός για την ενέργεια της αυτοψίας1021
 • Άρθρο 366 Ματαίωση αυτοψίας. Κρίση του δικαστηρίου1022
 • Άρθρο 367 Παρακώλυση αυτοψίας. Ποινές1024
 • ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ – Πραγματογνωμοσύνη0
 • Άρθρο 368 Πότε διορίζονται πραγματογνώμονες1025
 • Άρθρο 369 Έργο των πραγματογνωμόνων1034
 • Άρθρο 370 Διορισμός και αντικατάσταση πραγματογνωμόνων1036
 • Άρθρο 371 Κατάλογος πραγματογνωμόνων1038
 • Άρθρο 372 Ορισμός ή διορισμός πραγματογνωμόνων1038
 • Άρθρο 373 Ποιοι δεν μπορούν να διορισθούν1039
 • Άρθρο 374 Υποχρεωτική η εκτέλεση των καθηκόντων πραγματογνωμοσύνης1041
 • Άρθρο 375 Κοινοποίηση της αποφάσεως διορισμού1042
 • Άρθρο 376 Εξαίρεση πραγματογνωμόνων. Λόγοι1043
 • Άρθρο 377 Πώς γίνεται η αίτηση εξαιρέσεως1045
 • Άρθρο 378 Συζήτηση και απόφαση. Διορισμός άλλου1046
 • Άρθρο 379 Παροχή οδηγιών προς τους πραγματογνώμονες1047
 • Άρθρο 380 Γνώση στοιχείων της δικογραφίας και διευκρινίσεις1048
 • Άρθρο 381 Πώς παρέχονται οι οδηγίες ή οι διευκρινίσεις1049
 • Άρθρο 382 Παράσταση των πραγματογνωμόνων σε διαδικαστικές πράξεις1050
 • Άρθρο 383 Γνωμοδότηση πραγματογνωμόνων. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει. Κατάθεση της εκθέσεως1051
 • Άρθρο 384 Διευκρινίσεις περί της γνωμοδοτήσεως1053
 • Άρθρο 385 Όρκιση πραγματογνωμόνων1054
 • Άρθρο 386 Άρνηση εκτελέσεως καθηκόντων. Ποινές1054
 • Άρθρο 387 Ελεύθερη εκτίμηση της γνωμοδοτήσεως1056
 • Άρθρο 388 Νέα πραγματογνωμοσύνη1058
 • Άρθρο 389 [Συζήτηση μετά την πραγματογνωμοσύνη]1059
 • Άρθρο 390 Άλλες γνωμοδοτήσεις1060
 • Άρθρο 391 Τεχνικοί σύμβουλοι των διαδίκων1061
 • Άρθρο 392 Πώς διορίζονται. Ποια δικαιώματα έχουν1063
 • ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ – Μάρτυρες0
 • Άρθρο 393 Πότε δεν επιτρέπεται απόδειξη με μάρτυρες λόγω ποσού1065
 • Άρθρο 394 Πότε επιτρέπεται ανεξάρτητα από το ποσό1068
 • Άρθρο 395 Σχέση μαρτύρων και τεκμηρίων1071
 • Άρθρο 396 Εξέταση μαρτύρων1075
 • Άρθρο 397 [Γνωστοποίηση μαρτύρων]1075
 • Άρθρο 398 Κλήτευση μαρτύρων. Συνέπειες μη προσέλευσης1076
 • Άρθρο 399 Ποιοι δεν εξετάζονται ως μάρτυρες1077
 • Άρθρο 400 Ποιοι μπορούν να εξαιρεθούν ως μάρτυρες1078
 • Άρθρο 401 Ποιοι μπορούν να αρνηθούν την εξέτασή τους1081
 • Άρθρο 402 Για ποια περιστατικά δεν υπάρχει υποχρέωση μαρτυρίας1082
 • Άρθρο 403 Έρευνα των λόγων μη εξετάσεως και απόφαση1083
 • Άρθρο 404 Αδικαιολόγητη άρνηση μαρτυρίας1084
 • Άρθρο 405 Μάρτυρες που δεν ορκίζονται1085
 • Άρθρο 406 Εξέταση μαρτύρων στην κατοικία τους1085
 • Άρθρο 407 Έρευνα στοιχείων και αξιοπιστίας του μάρτυρα1086
 • Άρθρο 408 Όρκιση του μάρτυρα. Τύπος όρκου1088
 • Άρθρο 409 Πώς γίνεται η εξέταση των μαρτύρων1089
 • Άρθρο 410 Έκθεση ή πρακτικά εξετάσεως των μαρτύρων1092
 • Άρθρο 411 Συμπληρωματική εξέταση μαρτύρων1093
 • Άρθρο 412 [Παραίτηση από την εξέταση μάρτυρα]1094
 • Άρθρο 413 Μάρτυρες με ειδικές γνώσεις1094
 • Άρθρο 414 [Περαιτέρω συζήτηση της υποθέσεως]1095
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ – Εξέταση των διαδίκων0
 • Άρθρο 415 Προϋποθέσεις εξετάσεως των διαδίκων1095
 • Άρθρο 416 Πώς γίνεται1098
 • Άρθρο 417 Εξέταση χωρίς όρκο. Δυνητική η ένορκη εξέταση διαδίκου1099
 • Άρθρο 418 Πότε αποκλείεται η ένορκη εξέταση1100
 • Άρθρο 419 Συνέπειες μη εμφανίσεως ή μη καταθέσεως διαδίκου1101
 • Άρθρο 420 Ελεύθερη εκτίμηση1102
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ – Όρκος0
 • Άρθρο 421 Ένορκες βεβαιώσεις1102
 • Άρθρο 422 Επίδοση κλήσης1105
 • Άρθρο 423 Ενστάσεις και αιτήσεις εξαίρεσης1106
 • Άρθρο 4241107
 • Άρθρα 425-4311108
 • ΤΙΤΛΟΣ ΟΓΔΟΟΣ – Έγγραφα0
 • Άρθρο 432 Πότε τα έγγραφα έχουν αποδεικτική δύναμη1109
 • Άρθρο 433 Τεκμήριο επί τεμαχισμού ή διαγραφής1113
 • Άρθρο 434 Μεταβολές στο έγγραφο1114
 • Άρθρο 435 Απόδειξη περί υπάρξεως εγγράφου1115
 • Άρθρο 436 Αναφορά εγγράφου σε άλλο έγγραφο1117
 • Άρθρο 437 Συντηρητική απόδειξη με έγγραφο1117
 • Άρθρο 438 Βεβαιώσεις του συντάκτη δημοσίων εγγράφων1118
 • Άρθρο 439 Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα1123
 • Άρθρο 440 Γεγονότα που όφειλε να βεβαιώσει ο συντάκτης δημοσίων εγγράφων1124
 • Άρθρο 441 Δηλώσεις συμβαλλομένων σε δημόσια έγγραφα1127
 • Άρθρο 442 Άκυρα δημόσια έγγραφα1129
 • Άρθρο 443 Στοιχεία ιδιωτικών εγγράφων1130
 • Άρθρο 444 Επίσημα βιβλία εμπόρων και επαγγελματιών. Έννοια μηχανικής απεικόνισης1133
 • Άρθρο 445 Αποδεικτική δύναμη ιδιωτικών εγγράφων1139
 • Άρθρο 446 Τρόποι κτήσεως βεβαίας χρονολογίας1142
 • Άρθρο 447 Αποδεικτική δύναμη υπέρ του εκδότη1143
 • Άρθρο 448 Αποδεικτική δύναμη επαγγελματικών βιβλίων1145
 • Άρθρο 449 Επίσημα αντίγραφα1147
 • Άρθρο 450 Επίδειξη εγγράφων1151
 • Άρθρο 451 Πώς ζητείται η επίδειξη1157
 • Άρθρο 452 Εκτέλεση αποφάσεως επιδείξεως εγγράφων1161
 • Άρθρο 453 Πρωτότυπο, αντίγραφο, απόσπασμα1164
 • Άρθρο 454 Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων1166
 • Άρθρο 455 Γνησιότητα δημοσίων εγγράφων1167
 • Άρθρο 456 Γνησιότητα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων1168
 • Άρθρο 457 Γνησιότητα ιδιωτικών εγγράφων. Αναγνώριση υπογραφής1169
 • Άρθρο 458 Πώς αποδεικνύεται1172
 • Άρθρο 459 Παραβολή εγγράφων. Δείγμα γραφής ή υπογραφής1173
 • Άρθρο 460 Προσβολή εγγράφων ως πλαστών1175
 • Άρθρο 461 Πώς προτείνεται η πλαστογραφία1178
 • Άρθρο 462 Υπόνοιες πλαστογραφίας1181
 • Άρθρο 463 Προσαγωγή αποδεικτικών μέσων πλαστότητας1182
 • Άρθρο 464 Προσβολή χωρίς να κατονομάζεται ο πλαστογράφος1184
 • Άρθρο 465 Κήρυξη εγγράφου ως πλαστού. Γνωστοποίηση στον Εισαγγελέα1185
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ1186
 • Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές1186
 • Άρθρο 466 Αξία μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ1186
 • Άρθρο 467 Σώρευση απαιτήσεων1192
 • Άρθρο 468 Πώς ασκείται η αγωγή. Προθεσμία επίδοσης1193
 • Άρθρο 469 Συζήτηση της αγωγής. Περιορισμός ερημοδικίας. Αποκλίσεις από τις δικονομικές διατάξεις1195
 • Άρθρο 470 Ενιαία η διαδικασία1197
 • Άρθρο 471 Δημοσίευση της αποφάσεως1198
 • Άρθρο 472 [Αντιπροσώπευση του διαδίκου από άλλα πρόσωπα]1199
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ1200
 • Ειδικές διατάξεις για τη λογοδοσία1200
 • Άρθρο 473 Περιεχόμενο του αιτήματος της αγωγής1200
 • Άρθρο 474 Ορισμός προθεσμίας καταθέσεως του λογαριασμού ή του καταλόγου1208
 • Άρθρο 475 Συζήτηση μετά την κατάθεση1210
 • Άρθρο 476 Καταδίκη του εναγομένου σε περίπτωση ομολογίας1211
 • Άρθρο 477 Μη κατάθεση λογαριασμού ή καταλόγου1212
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ1215
 • Ειδικές διατάξεις για τη διανομή1215
 • Άρθρο 478 Απαράδεκτη η αγωγή1215
 • Άρθρο 479 Προσδιορισμός μερίδων1221
 • Άρθρο 480 Αυτούσια διανομή1223
 • Άρθρο 480Α1225
 • Άρθρο 481 Πότε δεν διατάσσεται απόδειξη1231
 • Άρθρο 4821233
 • Άρθρο 483 Επιχείρηση ως οικονομικό σύνολο. Εξαγορά μερίδων1235
 • Άρθρο 484 Ανέφικτη ή ασύμφορη διανομή. Πλειστηριασμός1238
 • Άρθρο 485 Μερική αυτούσια διανομή1244
 • Άρθρο 486 Κλήρωση1245
 • Άρθρο 487 Πώς γίνεται η κλήρωση1246
 • Άρθρο 488 Κλήρωση ενώπιον συμβολαιογράφου. Συμφωνία περί μη κληρώσεως1248
 • Άρθρο 489 Μεταγραφή αποφάσεως και εκθέσεως κληρώσεως ή διανομής1249
 • Άρθρο 490 Έγγραφα αποδεικτικά των δικαιωμάτων1250
 • Άρθρο 491 Προσεπίκληση τρίτων1251
 • Άρθρο 492 Περιορισμός υποθήκης και ενεχύρου μετά τη διανομή1253
 • Άρθρο 493 Περιορισμός επικαρπίας1256
 • Άρθρο 494 Περιορισμός κατασχέσεων1257
 • ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ1261
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ1261
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ1261
 • Γενικές διατάξεις1261
 • Άρθρο 495 Άσκηση1261
 • Άρθρο 496 Καταχώριση εκθέσεως στο βιβλίο ενδίκων μέσων1271
 • Άρθρο 497 Φύλαξη του πρωτοτύπου στο αρχείο1272
 • Άρθρο 498 Πώς γίνεται ο προσδιορισμός δικασίμου ένδικου μέσου1273
 • Άρθρο 499 Πότε ασκούνται τα ένδικα μέσα1276
 • Άρθρο 500 Έναρξη αποτελεσμάτων1276
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ1277
 • Ανακοπή ερημοδικίας1277
 • Άρθρο 501 Πότε επιτρέπεται ανακοπή ερημοδικίας1277
 • Άρθρο 502 Ποιοι δικαιούνται να ασκήσουν ανακοπή ερημοδι­κίας1281
 • Άρθρο 503 Προθεσμία και χρόνος ενάρξεώς της1283
 • Άρθρο 5041285
 • Άρθρο 505 Προκαταβολή εξόδων και παραβόλου ερημοδικίας1285
 • Άρθρο 5061288
 • Άρθρο 507 Συζήτηση της ανακοπής ερήμην του ανακόπτοντος1289
 • Άρθρο 5081290
 • Άρθρο 509 Επί ανακοπής αποφάσεως μετά τη συζήτηση1291
 • Άρθρο 510 Ερημοδικία του καθ’ ου η ανακοπή1292
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ1292
 • Έφεση1292
 • Άρθρο 511 Αποφάσεις πρωτοβαθμίων δικαστηρίων1292
 • Άρθρο 512 Ανέκκλητες οι αποφάσεις των μικροδιαφορών1295
 • Άρθρο 513 Έφεση κατά των οριστικών αποφάσεων1297
 • Άρθρο 514 Μόνο μία έφεση επιτρέπεται1302
 • Άρθρο 5151304
 • Άρθρο 516 Ποιοι δικαιούνται να ασκήσουν έφεση1304
 • Άρθρο 517 Κατά ποιων στρέφεται η έφεση1310
 • Άρθρο 518 Προθεσμία και χρόνος ενάρξεώς της1314
 • Άρθρο 519 Ανασταλτικό αποτέλεσμα προθεσμίας1320
 • Άρθρο 520 Στοιχεία της εφέσεως. Πρόσθετοι λόγοι1321
 • Άρθρο 521 Ανασταλτικό αποτέλεσμα. Μέχρι πότε. Εξαίρεση1327
 • Άρθρο 522 Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα1328
 • Άρθρο 523 Αντέφεση. Διατυπώσεις. Συνέπειες1334
 • Άρθρο 564 Διαδικασία συζήτησης της έφεσης1339
 • Άρθρο 525 Απαράδεκτο νέων αιτημάτων και ανταγωγής1344
 • Άρθρο 526 Απαράδεκτο μεταβολής βάσεως και αιτήματος1346
 • Άρθρο 527 Πότε επιτρέπεται η προβολή νέων ισχυρισμών1348
 • Άρθρο 528 Επί εξαφανίσεως εκκαλουμένης αποφάσεως1352
 • Άρθρο 529 Προσκόμιση νέων αποδεικτικών μέσων. Στρεψοδικία1354
 • Άρθρο 530 Ένορκη εξέταση των διαδίκων1356
 • Άρθρο 531 [Ερημοδικία στην κατ’ έφεση δίκη]1357
 • Άρθρο 532 Αυτεπάγγελτη εξέταση του παραδεκτού1357
 • Άρθρο 533 Ποιο δίκαιo εφαρμόζεται1358
 • Άρθρο 534 Αντικατάσταση αιτιολογιών1360
 • Άρθρο 535 Αποδοχή της εφέσεως1362
 • Άρθρο 536 Επιβλαβέστερη απόφαση1364
 • Άρθρο 537 Επέκταση στους ομοδίκους1366
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ1367
 • Αναψηλάφηση1367
 • Άρθρο 538 Ποιες αποφάσεις προσβάλλονται με αναψηλάφηση1367
 • Άρθρο 539 Τελεσίδικες αποφάσεις1371
 • Άρθρο 540 Επί απορρίψεως ανακοπής1372
 • Άρθρο 541 Αποκλείεται δεύτερη αναψηλάφηση1373
 • Άρθρο 542 Ποια πρόσωπα δικαιούνται1374
 • Άρθρο 543 Κατά ποίων στρέφεται1375
 • Άρθρο 544 Λόγοι αναψηλαφήσεως1376
 • Άρθρο 545 Προθεσμία αναψηλαφήσεως1387
 • Άρθρο 546 Πότε αναστέλλεται η εκτέλεση1391
 • Άρθρο 547 Στοιχεία δικογράφου και πρόσθετοι λόγοι1393
 • Άρθρο 548 Διαδικασία1395
 • Άρθρο 549 Διαδικασία μετά την αναψηλάφηση1396
 • Άρθρο 550 Απόφαση επαναφοράς των πραγμάτων1397
 • Άρθρο 551 Ένδικα μέσα1398
 • Εισαγωγή - Γενικές παρατηρήσεις0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ1407
 • Αναίρεση1407
 • Άρθρο 552 Ποιων δικαστηρίων οι αποφάσεις προσβάλλονται1407
 • Άρθρο 553 Κατά ποιων αποφάσεων1409
 • Άρθρο 554 Επί απορρίψεως ανακοπής1412
 • Άρθρο 555 Αποκλείεται δεύτερη αναίρεση1414
 • Άρθρο 556 Ποια πρόσωπα δικαιούνται1417
 • Άρθρο 557 Αναίρεση υπέρ του νόμου1422
 • Άρθρο 558 Κατά ποίων στρέφεται1423
 • Άρθρο 559 Λόγοι αναιρέσεως1427
 • Άρθρο 560 Αναιρετικοί λόγοι κατά αποφάσεων κατωτέρων δικαστηρίων1499
 • Άρθρο 561 Ανέλεγκτη ή ουσιαστική εκτίμηση1503
 • Άρθρο 562 Απαράδεκτα1506
 • Άρθρο 563 Αρμοδιότητα ολομέλειας και τμημάτων ΑΠ1509
 • Άρθρο 564 Προθεσμία αναιρέσεως1510
 • Άρθρο 565 Πότε αναστέλλεται η εκτέλεση1514
 • Άρθρο 566 Στοιχεία αναιρετηρίου1516
 • Άρθρο 567 Αναίρεση από τους εισαγγελείς1521
 • Άρθρο 568 Προσδιορισμός δικασίμου1522
 • Άρθρο 569 Πρόσθετοι λόγοι1525
 • Άρθρο 570 Προτάσεις. Πότε υποχρεωτικές1528
 • Άρθρο 571 Πρόταση εισηγητή. Διάταξη ματαίωσης της συζήτησης1532
 • Άρθρο 572 Επί αναιρέσεων εισαγγελέων1536
 • Άρθρο 573 Διαδικασία1537
 • Άρθρο 574 Συζήτηση στο ακροατήριο1538
 • Άρθρο 575 Αναβολή της συζήτησης1539
 • Άρθρο 576 Αποκλείεται ανακοπή ερημοδικίας1541
 • Άρθρο 577 Εξέταση του παραδεκτού1545
 • Άρθρο 578 Εσφαλμένες αιτιολογίες1546
 • Άρθρο 579 Αναίρεση της αποφάσεως. Συνέπειες1548
 • Άρθρο 580 Διαδικασία μετά την αναίρεση1550
 • Άρθρο 581 Συζήτηση στο δικαστήριο της παραπομπής1554
 • Άρθρο 582 Σημείωση της αναιρετικής1556
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ1557
 • Ανακοπή και Τριτανακοπή1557
 • Άρθρο 583 Πότε επιτρέπεται1557
 • Άρθρο 584 Αρμόδιο δικαστήριο1559
 • Άρθρο 585 Πώς ασκείται1559
 • Άρθρο 586 Προϋποθέσεις τριτανακοπής1562
 • Άρθρο 587 Αρμόδιο δικαστήριο1565
 • Άρθρο 588 Κατά ποίων στρέφεται1565
 • Άρθρο 589 Αναστολή εκτελέσεως1569
 • Άρθρο 590 Αποδοχή της τριτανακοπής1570
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1573
 • 0
 • 0