Έκδοση: 2011
ISBN: 978-960-622-330-3
Σελίδες: 190
Συγγραφέας: Β. Τσούμας
Το έργο «Εντολή & Διοίκηση Αλλοτρίων» ανήκει στη σειρά «Η Δικηγορία στην πράξη» και έχει σκοπό να επισημάνει τη νομολογιακή θέση για τα ζητήματα που αφορούν στην Εντολή (713 -729 ΑΚ) και στη Διοίκηση Αλλοτρίων (730-740 ΑΚ), ζητήματα που αντιμετωπίζονται συχνά στις δικαστικές αίθουσες.Η πλήρης ανάπτυξη των θεμάτων της Εντολής (713 -729 ΑΚ) και της Διοίκησης Αλλοτρίων (730-740 ΑΚ)στηρίζεται αποκλειστικά στη νομολογία.Συγκεριμένα, αναπτύσσονται τα επιμέρους θέματα:Α. Εντολή (713 -729 ΑΚ): Έννοια και αντικείμενο εντολής, Υποχρεώσεις εντολοδόχου, Ευθύνη εντολοδόχου, Υποχρεώσεις του εντολέα, Δικηγορική εντολή (ή Εντολή στη Δικηγορία), Κατάρτιση και λύση της σύμβασης εντολής.Β. Διοίκηση Αλλοτρίων (730-740 ΑΚ): Έννοια και περιεχόμενο της Διοίκησης αλλοτρίων, Υποχρεώσεις και ευθύνη του διοικητή αλλοτρίων, Αξιώσεις του διοικητή αλλοτρίων, Παραγραφή αξιώσεων από τη διοίκηση αλλοτρίων, Δαπάνες του διοικητή αλλοτρίων και αδικαιολόγητος πλουτισμός.Το έργο περιλαμβάνει:1) παράρτημα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν στην Εντολή (713 -729 ΑΚ) και στη Διοίκηση Αλλοτρίων (730-740 ΑΚ).2) παράρτημα με σχετικά υποδείγματα αγωγών, όπως: Αγωγή λογοδοσίας του εντολοδόχου, Αγωγή απόδοσης στον εντολέα των αποκτηθέντων κατά την εκτέλεση της εντολής, Αγωγή αναζήτησης αποδοτέων δαπανών στον διοικητή αλλοτρίων, Αγωγή αναζήτησης αποδοτέων δαπανών βάσει αδικαιολόγητου πλουτισμού κ.λπ.Το βιβλίο, που ολοκληρώνεται με ευρετήριο καθίσταται με αυτό τον τρόπο ένα εύχρηστο εγχειρίδιο για το δικηγόρο της πραξης.
 • 0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ7
 • ΜΕΡΟΣ Α΄13
 • Η Εντολή13
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄13
 • Η έννοια, η φύση, η κατάρτιση και το αντικείμενο της εντολής13
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄45
 • Οι υποχρεώσεις του εντολοδόχου45
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄61
 • Η ευθύνη του εντολοδόχου61
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄67
 • Η υποκατάσταση άλλου στη θέση του εντολοδόχου67
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄73
 • Οι υποχρεώσεις του εντολέως73
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄83
 • Η εντολή στη δικηγορία83
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄91
 • Το τέλος της συμβάσεως εντολής91
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄103
 • Η ευθύνη για την παροχή συμβουλών ή διατύπωση συστάσεων103
 • ΜΕΡΟΣ Β΄107
 • Η διοίκηση αλλοτρίων107
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄107
 • Η έννοια, τα στοιχεία και το περιεχόμενο της διοίκησης αλλοτρίων107
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄127
 • Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες του διοικητή αλλοτρίων127
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄135
 • Τα δικαιώματα και οι αξιώσεις του διοικητή αλλοτρίων135
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄143
 • Οι δαπάνες του διοικητή αλλοτρίων και ο αδικαιολόγητος πλουτισμός143
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄149
 • Διατάξεις του Αστικού Κώδικα149
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22ο - Εντολή149
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23ο - Διοίκηση αλλοτρίων153
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄157
 • Υποδείγματα157
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ183
 • ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ189
 • 0
 • 0