Έκδοση: 2008
ISBN: 978-960-562-721-8
Σελίδες: 716
Επιμέλεια: Μ. Βαρελά, Ι. Καράκωστας
Συνεργασία: Η. Γιαννακόπουλος, Α. Μπαχούρος, Α. Μωραϊτη, Β. Οικονομοπούλου, Γρ. Παπαβλασσόπουλος, Χ. Παπαϊωάννου, Χ. Σταμέλος, Α. Σταυρουλάκη

Το παρόν έργο, το οποίο αποτελεί μία πλήρη και συστηματική ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης του αστικού δικαίου, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη. Ο παρών τόμος, ο οποίος αποτελεί τον πέμπτο της σειράς, πραγματεύεται το κεφάλαιο του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου του Αστικού Κώδικα (άρθρα 641-740 ΑΚ). Ειδικότερα περιέχει τις εξής ενότητες: Επίμορτη αγροληψία (άρθρα 641-647), Σύμβαση εργασίας (άρθρα 648-680), Σύμβαση έργου (άρθρα 681-702), Μεσιτεία (άρθρα 703-708), Προκήρυξη (άρθρα 709-712), Εντολή (άρθρα 713-729), Διοίκηση αλλοτρίων (άρθρα 730-740). Ακολουθώντας τη δομή του Αστικού Κώδικα, μετά την παράθεση του οικείου άρθρου παρατίθεται πλήρης βιβλιογραφία και αρθρογραφία, ερμηνεία - σχολιασμός των διατάξεων κατά τρόπο ευσύνοπτο και σαφή και, τέλος, οικεία νομολογία τόσο των δικαστηρίων ουσίας, όσο και του Αρείου Πάγου. Το έργο συμπληρώνεται με αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια, τα οποία διευκολύνουν τον αναγνώστη στην αναζήτηση του υπό έρευνα ζητήματος. Αποτελεί την πιο σύγχρονη ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, απαραίτητη για κάθε δικηγόρο, δικαστή και νομικό που αντιμετωπίζει ζητήματα του αστικού δικαίου.

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ - Επίμορτη αγροληψία1
 • Άρθρο 641 — Έννοια1
 • Άρθρο 642 — Εκμετάλλευση του μισθίου4
 • Άρθρο 643 — Διανομή των καρπών6
 • Άρθρο 6447
 • Άρθρο 645 — Βάρη και φόροι του μισθίου9
 • Άρθρο 646 — Αγροληψία για ολόκληρη τη ζωή του αγρολήπτη10
 • Άρθρο 647 — Ανικανότητα του αγρολήπτη για καλλιέργεια11
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ - Σύμβαση Εργασίας12
 • Άρθρο 648 — Έννοια12
 • Άρθρο 649 — Έννοια49
 • Άρθρο 65052
 • Άρθρο 65155
 • Άρθρο 65263
 • Άρθρο 65383
 • Άρθρο 65498
 • Άρθρο 655 — Πότε καταβάλλεται ο μισθός102
 • Άρθρο 656107
 • Άρθρο 657 — Λόγοι που εμπόδισαν τον εργαζόμενο120
 • Άρθρο 658125
 • Άρθρο 659 — Εργασία πέρα από τη συμφωνημένη128
 • Άρθρο 660139
 • Άρθρο 661142
 • Άρθρο 662143
 • Άρθρο 663155
 • Άρθρο 664159
 • Άρθρο 665164
 • Άρθρο 666166
 • Άρθρο 667176
 • Άρθρο 668179
 • Άρθρο 669180
 • Άρθρο 670216
 • Άρθρο 671219
 • Άρθρο 672222
 • Άρθρο 673235
 • Άρθρο 674239
 • Άρθρο 675241
 • Άρθρο 676245
 • Άρθρο 677247
 • Άρθρο 678250
 • Άρθρο 679256
 • Άρθρο 680261
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ENATO - Σύμβαση έργου281
 • Άρθρο 681281
 • Άρθρο 682300
 • Άρθρο 683302
 • Άρθρο 684 — Υποκατάσταση άλλου307
 • Άρθρο 685310
 • Άρθρο 686317
 • Άρθρο 687332
 • Άρθρο 688336
 • Άρθρο 689344
 • Άρθρο 690 — Ελλείψεις από υπαιτιότητα350
 • Άρθρο 691356
 • Άρθρο 692 — Έγκριση του έργου359
 • Άρθρο 693 — Παραγραφή364
 • Άρθρο 694377
 • Άρθρο 695 — Ενέχυρο του εργολάβου387
 • Άρθρο 696 — Μεταβολή τιμών του προϋπολογισμού391
 • Άρθρο 697396
 • Άρθρο 698 — Ποιος φέρει τον κίνδυνο του έργου400
 • Άρθρο 699413
 • Άρθρο 700 — Δικαίωμα του εργοδότη για καταγγελία418
 • Άρθρο 701 — Θάνατος του εργολάβου432
 • Άρθρο 702 — Μισθοί εργατών435
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΌ - Μεσιτεία442
 • Άρθρο 703 — Μεσιτεία442
 • Άρθρο 704456
 • Άρθρο 705458
 • Άρθρο 706461
 • Άρθρο 707464
 • Άρθρο 708467
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ - Προκήρυξη469
 • Άρθρο 709 — Έννοια469
 • Άρθρο 710 — Ανάκληση475
 • Άρθρο 711 — Εκτέλεση από περισσότερους478
 • Άρθρο 712480
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Εντολή482
 • Άρθρο 713 — Εντολή482
 • Άρθρο 714493
 • Άρθρο 715 — Υποκατάσταση άλλου497
 • Άρθρο 716499
 • Άρθρο 717501
 • Άρθρο 718503
 • Άρθρο 719506
 • Άρθρο 720512
 • Άρθρο 721 — Υποχρεώσεις του εντολέα513
 • Άρθρο 722515
 • Άρθρο 723520
 • Άρθρο 724522
 • Άρθρο 725526
 • Άρθρο 726530
 • Άρθρο 727533
 • Άρθρο 728534
 • Άρθρο 729535
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ TΡΙΤΟ - Διοίκηση αλλοτρίων537
 • Άρθρο 730 — Έννοια537
 • Άρθρο 731 — Υποχρεώσεις του διοικητή554
 • Άρθρο 732556
 • Άρθρο 733558
 • Άρθρο 734560
 • Άρθρο 735562
 • Άρθρο 736 — Δικαιώματα του διοικητή564
 • Άρθρο 737567
 • Άρθρο 738569
 • Άρθρο 739 — Διοίκηση από κάποιον ξένων υποθέσεων571
 • Άρθρο 740574
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ575