Έκδοση: 2011
ISBN: 978-960-622-331-0
Σελίδες: 288
Συγγραφέας: Β. Τσούμας
Στα πλαίσια της σειράς «Η δικηγορία στην πράξη», διευθυντής της οποίας είναι ο συγγραφέας, έχουν εκδοθεί το 2009 οι «Αδικοπραξίες» της Μ. Γεωργιάδου, το 2010 ο «Αδικαιολόγητος πλουτισμός» της Μ. Κατζέλα και το 2011 το παρόν έργο, το οποίο έχει ως αντικείμενο την κοινωνία δικαιώματος και το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της.Στο έργο αναλύεται η άσκηση διοίκησης του κοινού, το δικαίωμα του κοινωνού στη χρήση και στους καρπούς του κοινού, το δικαίωμα διάθεσης των μερίδων των κοινωνών, το δικαίωμα λύσης της κοινωνίας δικαιώματος, η διανομή του κοινού κ.ά.Ο συγγραφέας δεν περιορίστηκε στην παρουσίαση των ισχυόντων γενικά στη κοινωνία δικαιώματος, αλλά επεκτάθηκε και στις περιπτώσεις ειδικών κατηγοριών κοινωνίας δικαιώματος, όπως πχ στα κρατούντα στο χώρο της κοινοκτημοσύνης των συζύγων, της διαιρεμένης ιδιοκτησίας, των συγκληρονόμων, της συμπλοιοκτησίας κλπ.Παρατίθεται παράρτημα αποδελτιωμένων δικαστικών αποφάσεων με αντικείμενο την κοινωνία δικαιώματος, καθώς και παράρτημα υποδειγμάτων για την κοινωνία δικαιώματος.Τέλος, γίνεται μία προσπάθεια καταγραφής όλων των διατάξεων της νομοθεσίας μας που αφορούν στην κοινωνία δικαιώματος.
 • 0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ7
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄11
 • Η κοινωνία δικαιώματος και το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της11
 • Η κοινωνία, γενικά11
 • Το αντικείμενο της κοινωνίας11
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄15
 • Η διοίκηση του κοινού15
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄34
 • Το δικαίωμα του κοινωνού στη χρήση και στους καρπούς του κοινού34
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄47
 • Το δικαίωμα διάθεσης των μερίδων των κοινωνών47
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄50
 • Το δικαίωμα λύσεως της κοινωνίας50
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄57
 • Η διανομή του κοινού57
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄80
 • Η συμμετοχή στις δαπάνες για το επίκοινο80
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄87
 • Η κοινωνία δικαιώματος στη σχέση της οροφοκτησίας87
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄97
 • Η κοινοκτημοσύνη μεταξύ των συζύγων97
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄101
 • Η συγκυριότητα101
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄104
 • Η κοινωνία των συγκληρονόμων104
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄114
 • Η συμπλοιοκτησία114
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄116
 • Τα δικονομικά της κοινωνίας δικαιώματος116
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ125
 • Νομολογία της Κοινωνίας Δικαιώματος127
 • Επιλογή Υποδειγμάτων219
 • Η Νομοθεσία της Κοινωνίας Δικαιώματος245
 • Α. Αστικός Κώδικας247
 • – Κοινωνία247
 • – Συγκυριότητα250
 • – Κοινοκτημοσύνη συζύγων253
 • – Σχέσεις περισσοτέρων κληρονόμων255
 • – Μεσότοιχοι257
 • – Άρθρο 1002 (Ιδιοκτησία ορόφου)258
 • Β. Διαιρεμένη Ιδιοκτησία259
 • – Ο Ν 3741/1929259
 • – Το ΝΔ 1024/1971263
 • – Ο Ν 1562/1985265
 • Γ. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας. Ειδικές διατάξεις για τη διανομή270
 • Δ. Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (Κ.Ι.Ν.Δ.). Συμπλοιοκτησία277
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ281
 • ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ287
 • 0
 • 0