-Υπαλληλικός Κώδικας -Κώδικας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων -Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας -Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης -Συστήματα Αξιολόγησης

Ενημέρωση μέχρι και τον Ν 4489/2017

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €11.00
ΝΠ €13.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-269-6
Σελίδες: 512

Στο έργο «Υπαλληλικό Δίκαιο» περιλαμβάνονται πλήρως ενημερωμένοι ο Ν 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» και ο Ν 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» με όλες τις νομοθετικές αλλαγές που επήλθαν από την τρίτη έκδοση με τους πρόσφατους Ν 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄21/21.2.2016), Ν 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/27.2.2016), Ν 4407/2016 (ΦΕΚ Α΄134/27.7.2016), Ν 4440/2016 (ΦΕΚ Α΄ 224/2.12.2016), Ν 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241/23.12.2016), Ν 4456/2017 (ΦΕΚ Α΄ 24/1.3.2017), Ν 4464/2017 (ΦΕΚ Α΄ 46/4/4/2017) και Ν 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19.5.2017), Ν 4479/2017 (ΦΕΚ Α΄94/29.6.2017).

Επιπλέον, στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνεται Παράρτημα με τους πρόσφατους Ν 4440/2016 (ΦΕΚ Α΄ 224/2.12.2016) σχετικά με το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ν 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/27.2.2016) που αφορά στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, στη βαθμολογική διάρθρωση θέσεων και στα συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων.

Το έργο περιλαμβάνει Συμπλήρωμα  με τους πρόσφατους Ν 4481/2017, 4483/2017, 4484/2017, 4486/2017, 4488/2017 και 4489/2017 που επέφεραν τροποποιήσεις στους βασικούς νόμους της παρούσας συλλογής.

Στο Πρώτο μέρος του παρόντος ενθέτου παρατίθενται οι διατάξεις του Μέρους Δεύτερο του Ν 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.- Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄107/31.7.2017) που αφορούν στο προσωπικό των ΟΤΑ, ενώ στο Δεύτερο μέρος αυτού παρατίθενται οι διατάξεις των βασικών νομοθετημάτων της παρούσας έκδοσης που έχουν υποστεί τις νομοθετικές μεταβολές μετά τον Ν 4479/2017, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος νόμος που ελήφθη υπόψη για την κωδικοποίηση των βασικών νόμων, έως και την έκδοση αυτού του ενθέτου.

 • 0
 • [1] Ν 3528/20071
 • Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ1
 • Άρθρο πρώτο1
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ1
 • Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-3]1
 • ΜΕΡΟΣ Α΄1
 • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄1
 • Προσόντα και κωλύματα διορισμού [Άρθρα 4-10]1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄6
 • Πλήρωση θέσεων [Άρθρα 11-14]6
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄7
 • Διορισμός [Άρθρα 15-23]7
 • ΜΕΡΟΣ Β’12
 • ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ12
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’12
 • Υποχρεώσεις των υπαλλήλων [Άρθρα 24-30]12
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’16
 • Περιορισμοί των υπαλλήλων [Άρθρα 31-32]16
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’18
 • Ασυμβίβαστα έργα ή ιδιότητες [Άρθρα 33-35]18
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’19
 • Κωλύματα [Άρθρα 36-37]19
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’20
 • Αστική ευθύνη [Άρθρο 38]20
 • ΜΕΡΟΣ Γ’21
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ21
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’21
 • Μονιμότητα [Άρθρα 39-40]21
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’23
 • Μισθός - Συνθήκες εργασίας [Άρθρα 41-44]23
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’24
 • Θεμελιώδη δικαιώματα [Άρθρα 45-46]24
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’25
 • Εκπαίδευση προσωπικού [Άρθρο 47]25
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’26
 • Κανονική άδεια [Άρθρα 48-49]26
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’28
 • Άδειες διευκολύνσεων [Άρθρα 50-53]28
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’35
 • Αναρρωτικές άδειες [Άρθρα 54-57]35
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’39
 • Ειδικές άδειες [Άρθρα 58-60]39
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’43
 • Ηθικές αμοιβές [Άρθρα 61-64]43
 • ΜΕΡΟΣ Δ’45
 • ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ45
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’45
 • Κινητικότητα [Άρθρα 65-68]45
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’50
 • Κινητικότητα - Μετάταξη [Άρθρα 69-75]50
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’57
 • Κατηγορίες - Κλάδοι - Προσόντα [Άρθρα 76-79]57
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’60
 • Προαγωγή - Προϊστάμενοι [Άρθρα 80-98]60
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’87
 • Διαθεσιμότητα [Άρθρα 99-102]87
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’89
 • Αργία - Αναστολή άσκησης καθηκόντων [Άρθρα 103-105]89
 • ΜΕΡΟΣ Ε’93
 • ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ93
 • ΤΜΗΜΑ Α’93
 • Πειθαρχικά παραμπτώματα και ποινές [Άρθρα 106-121]93
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’93
 • Πειθαρχικά παραμπτώματα και βασικές αρχές [Άρθρα 106-108]93
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’97
 • Πειθαρχικές ποινές [Άρθρο 109]97
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’99
 • Δίωξη πειθαρχικών παραμπτωμάτων [Άρθρα 110-115]99
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’104
 • Πειθαρχικά όργανα [Άρθρα 116-121]104
 • ΤΜΗΜΑ Β’110
 • Πειθαρχική διαδικασία [Άρθρα 122-146]110
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’110
 • Άσκηση πειθαρχικής δίωξης [Άρθρα 122-124]110
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’112
 • Προκαταρκτική έρευνα - Ένορκη διοικητική εξέταση - Πειθαρχική ανάκριση [Άρθρα 125-133]112
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’119
 • Απολογία [Άρθρα 134-135]119
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’120
 • Διαδικασία ενώπιον υπηρεσιακού συμβουλίου [Άρθρα 136-137]120
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’122
 • Γενικές διαδικαστικές διατάξεις [Άρθρα 138-140]122
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’124
 • Ένσταση - Προσφυγή - Επανάληψη πειθαρχικής διαδικασίας [Άρθρα 141-143]124
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄129
 • Εκτέλεση απόφασης - Διαγραφή ποινών - Δαπάνες [Άρθρα 144-146]129
 • ΤΜΗΜΑ Γ’131
 • Πειθαρχικά συμβούλια [Άρθρα 146Α-146Β]131
 • ΜΕΡΟΣ ΣΤ’140
 • ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ140
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’140
 • Λύση υπαλληλικής σχέσης [Άρθρο 147]140
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’141
 • Παραίτηση [Άρθρο 148]141
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’142
 • Έκπτωση [Άρθρα 149-151]142
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’143
 • Απόλυση [Άρθρα 152-156]143
 • ΜΕΡΟΣ Ζ’145
 • ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ145
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’145
 • Υπηρεσιακά συμβούλια [Άρθρα 157-163]145
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’162
 • Υγειονομικές επιτροπές [Άρθρα 164-167]162
 • ΜΕΡΟΣ Η’166
 • ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ166
 • [Άρθρα 168-τρίτο]166
 • [2] N 3584/2007179
 • Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων179
 • Άρθρο πρώτο179
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ179
 • Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-3]179
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ180
 • ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ180
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’180
 • Υπηρεσιακά συμβούλια - Υγειονομικές Επιτροπές - Οργανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας [Άρθρα 4-10]180
 • Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ [Άρθρα 4-9]180
 • Β. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ [Άρθρο 10]190
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’192
 • Προϋποθέσεις διορισμού [Άρθρα 11-30]192
 • Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ [Άρθρα 11-17]192
 • Β. ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ [Άρθρα 18-30]195
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’203
 • Καθήκοντα - Υποχρεώσεις - Περιορισμοί - Κωλύματα - Αστική ευθύνη των υπαλλήλων [Άρθρα 31-44]203
 • Α. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ [Άρθρα 31-37]203
 • Β. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ [Άρθρα 38-39]209
 • Γ. ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΕΡΓΑ Ή ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ [Άρθρα 40-42]211
 • Δ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ [Άρθρο 43]212
 • Ε. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ [Άρθρο 44]212
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’214
 • Δικαιώματα των υπαλλήλων [Άρθρα 45-67]214
 • Α. ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ - ΜΙΣΘΟΣ - ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [Άρθρα 45-51]214
 • Β. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ [Άρθρα 52-53]218
 • Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [Άρθρο 54]219
 • Δ. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ [Άρθρα 55-56]220
 • Ε. ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ [Άρθρα 57-60]222
 • ΣΤ. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ [Άρθρα 61-64]227
 • Ζ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ [Άρθρα 65-67]232
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ [Άρθρα 68-71]235
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’237
 • Υπηρεσιακές μεταβολές - Μεταβολές κατάστασης υπαλλήλου [Άρθρα 72-79]237
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’246
 • Κατηγορίες - Κλάδοι - Προσόντα [Άρθρα 80-82]246
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’248
 • Προαγωγή - Προϊστάμενοι [Άρθρα 83-102]248
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’271
 • Διαθεσιμότητα [Άρθρα 103-106]271
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’273
 • Αργία - Αναστολή άσκησης καθηκόντων [Άρθρα 107-109]273
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’276
 • Πειθαρχικό δίκαιο - Πειθαρχικά παραμπτώματα και ποινές [Άρθρα 110-150]276
 • Α. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ [Άρθρα 110-112]276
 • Β. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ [Άρθρο 113]280
 • Γ. ΔΙΩΞΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ [Άρθρα 114-119]281
 • Δ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ [Άρθρα 120-125]285
 • Ε. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ [Άρθρα 126-128]288
 • ΣΤ. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - ΕΝΟΡΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΣΗ [Άρθρα 129-137]290
 • Ζ. ΑΠΟΛΟΓΙΑ [Άρθρα 138-139]295
 • Η. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ [Άρθρα 140-141]297
 • Θ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 142-144]298
 • Ι. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ [Άρθρα 145-147]300
 • ΙΑ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ [Άρθρα 148-150]304
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IB’305
 • Λύση της υπαλληλικής σχέσης [Άρθρα 151-160]305
 • Α. ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ [Άρθρο 151]305
 • Β. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ [Άρθρο 152]305
 • Γ. ΕΚΠΤΩΣΗ [Άρθρα 153-155]307
 • Δ. ΑΠΟΛΥΣΗ [Άρθρα 156-160]307
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ310
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ310
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’310
 • Ειδικές κατηγορίες προσωπικού [Άρθρα 161-167]310
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’319
 • Προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου [Άρθρα 168-216]319
 • ΤΜΗΜΑ Α’319
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 168-177]319
 • ΤΜΗΜΑ Β’323
 • Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου για κάλυψη οργανικών θέσεων ΟΤΑ [Άρθρα 178-204]323
 • ΤΜΗΜΑ Γ’335
 • Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου [Άρθρα 205-216]335
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 217-δεύτερο]344
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’344
 • Τελικές διατάξεις [Άρθρα 217-225]344
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’349
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 226-δεύτερο]349
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ358
 • [3] Ν 4440/2016358
 • Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις [Άρθρα 1-11, 15-23, 48-49]358
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’358
 • Ενιαίο σύστημα κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση [Άρθρα 1-11, 15-19]358
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’378
 • Υποχρεώσεις προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων [Άρθρα 20-23, 48-49]378
 • [4] Ν 4369/2016385
 • Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-24, 27-28, 30-31, 35, 38-40, 56, 62, 64, 70, 73-74]385
 • ΜΕΡΟΣ Α΄385
 • ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ385
 • [Άρθρα 1-13]385
 • ΜΕΡΟΣ Β΄400
 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ400
 • Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή400
 • [Άρθρα 14-24, 27-28, 30-31, 35, 38-40, 56, 62, 64, 70, 73, 74]400
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ439
 • 0
 • 0