Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-333-4
Σελίδες: 672
Συγγραφέας: Θ. Φορτσάκης

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, με την ευκαιρία της κυκλοφορίας της 10ης έκδοσης του έργου «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ», προσφέρει δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης ΤΑΧΑΤΙΟΝ LAW για 3 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησής της. Η εφαρμογή λειτουργεί από PC/Laptop (Windows),  κινητό/tablet (Android) και Windows Smartphone. Μετά την παρέλευση των 3 μηνών δωρεάν πρόσβασης, ο χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στην αναζήτηση της εφαρμογής και όχι στο περιεχόμενό της. Εφόσον επιλέξει να έχει πρόσβαση στο διαρκώς επικαιροποιημένο περιεχόμενο της εφαρμογής θα επιβαρυνθεί με μικρό ετήσιο κόστος επικαιροποίησης.

Μετά την τελευταία έκδοση της συλλογής, νέες τροποποιήσεις των νομοθετημάτων που περιλαμβάνει αυτή έλαβαν χώρα σε μικρό χρονικό διάστημα, οπότε κατέστη εκ νέου απαραίτητη η επικαιροποίησή της. Η 10η, κατά σειρά, έκδοση της «Φορολογικής νομοθεσίας», είναι ενημερωμένη έως το Ν 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137/13.9.2017).

Ειδικότερα, πέραν του ως άνω νόμου που επέφερε τροποποιήσεις στον ΚΦΔ, το Έργο ενημερώθηκε με το Ν 4485/2017 (που τροποποίησε τον ΚΦΕ και το Ν 2523/1997), το Ν 4484/2017 (που επέφερε και αυτός αλλαγές στον ΚΦΕ, αλλά και στους ΚΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και Ν 4308/2014), το Ν 4483/2017 (που μετέβαλε πάλι τον ΚΦΕ), το Ν 4474/2017 (που τροποποίησε τον ΚΦΕ, τον ΚΦΠΑ, τον ΚΦΔ και τον ΕΝΦΙΑ) και τέλος το Ν 4472/2017 (που άλλαξε και τα έξι νομοθετήματα της συλλογής).

Υπενθυμίζεται ότι το έργο εντάσσεται στη νέα σειρά Κωδίκων της Νομικής Βιβλιοθήκης σε μικρό σχήμα τσέπης και περιλαμβάνει κατά σειρά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν 4172/2013), τον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν 2859/2000), τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν 4174/2013), τον Ν 2523/1997 για τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία, τις διατάξεις του Ν 4223/2013 για τον ΕΝΦΙΑ, καθώς και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν 4308/2014).

Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη επισημαίνονται σε αγκύλη οι τροποποιήσεις που επήλθαν από τον Ν 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012) και έπειτα, ενώ με τη μορφή σημειώσεων παρατίθενται χρήσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με τις τροποποιούμενες διατάξεις. Ο κώδικας τσέπης «Φορολογική νομοθεσία» συνοδεύεται από αλφαβητικό ευρετήριο.

Η Συλλογή αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους τους επαγγελματίες του φορολογικού δικαίου, οι οποίοι έχουν ήδη εμπιστευτεί το Έργο για τη χρηστικότητα και την υψηλή του επιστημονική αξιοπιστία.

 • 0
 • [1] Ν 4172/20131
 • Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογήςτου N 4046/2012, του N 4093/2012 και του N 4127/2013και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-72] 1
 • [2] Ν 2859/2000171
 • Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 171
 • [3] Ν 4174/2013346
 • Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-72]346
 • [4] Ν 2523/1997485
 • Διοικητικές και ποινικές κυρώσειςστη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις[Άρθρα 1-22 παρ. 3-13, 24-25, 38] 485
 • [5] Ν 4223/2013518
 • Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις[Άρθρα 1-8, 13, 59] 518
 • [6] Ν 4308/2014553
 • Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσειςκαι άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-40, 44] 553
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 637
 • 0
 • 0