Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-334-1
Σελίδες: 588

Το έργο Επιτομή Οικογενειακού Δικαίου διατρέχει όλη την ύλη του Οικογενειακού Δικαίου.

Χωρίζεται σε τρία μέρη: α) στη συγγένεια, β) το γάμο, το σύμφωνο συμβίωσης και την ελεύθερη ένωση και γ) στους αναπληρωματικούς θεσμούς της οικογένειας, την επιτροπεία, την ανάδοχη οικογένεια, τη δικαστική συμπαράσταση και την δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων.

Στην συγγένεια περιέχεται, μεταξύ άλλων, η τεχνητή γονιμοποίηση, η μητρότητα, η πατρότητα, η τεκνοθεσία (υιοθεσία), η γονική μέριμνα, η διατροφή.

Στο δεύτερο μέρος περιέχονται, μεταξύ άλλων, ο μη νόμιμος γάμος, οι προσωπικές και περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, η διάσταση, το διαζύγιο, η λειτουργία του συμφώνου συμβίωσης, η ελεύθερη ένωση, ο σύγχρονος ρόλος της οικογένειας.

Στο τρίτο μέρος αναλύονται οι θεσμοί και η λειτουργία της επιτροπείας ανηλίκων, της ανάδοχης οικογένειας, της δικαστικής συμπαράστασης και της δικαστικής επιμέλειας ξένων υποθέσεων.

Το έργο Επιτομή Οικογενειακού Δικαίου περιλαμβάνει θεωρία, πλούσια βιβλιογραφία-αρθρογραφία, αναλυτικά τη νομοθετική ρύθμιση, αποσπάσματα από τη νομολογία, αλλά και γραφικές παραστάσεις για την καλύτερη κατανόηση του Οικογενειακού Δικαίου.

 • 0
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ3
 • Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ3
 • Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας3
 • I. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ9
 • ΙΙ. ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ17
 • ΙΙΙ. ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ21
 • 1. Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινηαναπαραγωγή (τεχνητή γονιμοποίηση)21
 • 1.1. Εισαγωγή21
 • 1.2. Νομοθετική ρύθμιση24
 • 1.3. Λεξιλόγιο (ορολογία)25
 • 1.4. Όροι προσφυγής στις μεθόδους Ι.Υ.Α.26
 • 1.5. Μεταθανάτια γονιμοποίηση34
 • 1.6. Παρένθετη μητέρα38
 • 1.7. Ειδικές περιπτώσεις42
 • Α. Δυνατότητα προσφυγής άγαμου μοναχικούάνδρα στη μέθοδο της παρένθετης μητέρας;42
 • Β. Παρένθετη μητρότητα και υιοθεσία44
 • Γ. Υιοθεσία από τη σύζυγο, τέκνου που απέκτησεμοναχικός άνδρας με παρένθετη γυναίκα πριναπό τον γάμο του (ζητήματα ορίων ηλικίας)45
 • 1.8. Νομοθετική ρύθμιση45
 • 1.9. Από τη νομολογία (Ιατρική υποβοήθηση,με παρένθετη μητέρα, για τη θεμελίωσηπατρότητας μοναχικού άνδρα)54
 • 1.10. Από τη νομική θεωρία56
 • 2. Μητρότητα79
 • 2.1. Θεμελίωση στη γέννηση (ΑΚ 1463.1)79
 • 2.2. Τεκμήριο μητρότητας από τεχνητή γονιμοποίηση (ΑΚ 1464 σε συνδ. με 1458)81
 • 3. Πατρότητα82
 • 3.1. Τεκμήριο πατρότητας82
 • Α. Λειτουργία του τεκμηρίου (ΑΚ 1463.2β, 1465,1466 και 9 ν. 4356/2015)82
 • Β. Προσβολή της πατρότητας (Ανατροπή του τεκμηρίου, ΑΚ 1467 και 1472)85
 • Γ. Νομοθετική ρύθμιση89
 • 3.2. Αναγνώριση της πατρότητας93
 • 3.2.1. Εκούσια αναγνώριση (ΑΚ 1473-1478 και 1484)93
 • Α. Τρόπος και αποτελέσματα93
 • Β. Προσβολή της αναγνωρίσεως96
 • Γ. Ακυρότητα ή ακυρωσία της αναγνωρίσεως98
 • 3.2.2. Δικαστική αναγνώριση (ΑΚ 1479-1484)99
 • 3.2.3. Αυτόματη αναγνώριση της πατρότητας (ΑΚ 1472.2 1475.2)101
 • 3.3. Επιγενόμενος γάμος (ΑΚ 1473-1474)102
 • 3.4. Νομοθετική ρύθμιση103
 • 3.5. Από τη νομολογία107
 • 4. Τεκνοθεσία (τεχνητή συγγένεια εξ «υιοθεσίας»)144
 • 4.1. Τεκνοθεσία ανηλίκων145
 • Α. Προϋποθέσεις145
 • Β. Τρόπος τελέσεως της τεκνοθεσίας - συναινέσεις149
 • Γ. Αποτελέσματα της τεκνοθεσίας ανηλίκου152
 • Δ. Μυστικότητα της τεκνοθεσίας153
 • Ε. Νομική φύση και προσβολή της τεκνοθεσίας153
 • ΣΤ. Λύση της τεκνοθεσίας ανηλίκων154
 • Ζ. Από τη νομολογία155
 • Η. Νομοθετική ρύθμιση165
 • 4.2. Τεκνοθεσία (υιοθεσία) ενηλίκων (ΑΚ 1579-1588)173
 • Α. Προϋποθέσεις - Αποτελέσματα - Λύση173
 • Β. Από τη νομική θεωρία177
 • Γ. Νομοθετική ρύθμιση181
 • IV. Η ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ183
 • 1. Γονική μέριμνα183
 • 1.1. Έννοια - φορείς - άσκηση183
 • Από τη νομολογία186
 • 1.2. Πράξεις από τον ένα γονέα - διαφωνία γονέων -σύγκρουση συμφερόντων με το τέκνο189
 • Από τη νομολογία190
 • 1.3. Περιεχόμενο της γονικής μέριμνας191
 • Α. Επιμέλεια του προσώπου και δικαίωμα επικοινωνίας191
 • Από τη νομολογία193
 • Β. Διοίκηση της περιουσίας και νόμιμη εκπροσώπηση201
 • 1.4. Ευθύνη των γονέων202
 • 1.5. Κακή άσκηση και έκπτωση από τη γονικήμέριμνα203
 • 1.6. Παύση της γονικής μέριμνας204
 • 1.7. Νομοθετική ρύθμιση204
 • 2. Λοιπές σχέσεις γονέων - τέκνων211
 • 2.1. Επώνυμο του τέκνου211
 • 2.2. Υποχρέωση βοήθειας, στοργής, σεβασμού και παροχής υπηρεσιών214
 • 2.3. Γονική παροχή (ΑΚ 1509)214
 • 2.4. Νομοθετική ρύθμιση215
 • 3. Διατροφή εκ του νόμου216
 • 3.1. Έννοια - Δικαιούχοι - Υπόχρεοι216
 • 3.2. Από τη νομολογία223
 • 3.3. Νομοθετική ρύθμιση229
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ235
 • ΓΑΜΟΣΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΩΣΗ235
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ235
 • Ο ΓΑΜΟΣ241
 • Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας241
 • 1. Συστατικά στοιχεία (στοιχεία του «πραγματικού»ή της «υποστάσεως») του γάμου (ΑΚ 1350, 1367)242
 • A. Ύπαρξη συμφωνίας των μελλονύμφων (ΑΚ 1350.1α)242
 • Β. Τήρηση του τύπου (ΑΚ 1367, 1371)244
 • Γ. Διαφορά φύλου245
 • Δ. Από τη νομολογία246
 • 2. Προϋποθέσεις κύρους του γάμου265
 • 2.1. Θετικές προϋποθέσεις (όροι του γάμου)265
 • Α. Νόμιμη ηλικία (ΑΚ 1350.2)265
 • Β. Δικαιοπρακτική ικανότητα (ΑΚ 1351, 1352)265
 • Γ. Συμφωνία πλήρης, ελεύθερη και καθαρή με σοβαρή, σύγχρονη και αυτοπρόσωπη δήλωση βουλήσεωςδίχως ελαττώματα (ΑΚ 1350.1)265
 • Δ. Απουσία άλλων προϋποθέσεων266
 • 2.2. Αρνητικές προϋποθέσεις (κωλύματα γάμου)267
 • Α. Προηγούμενος γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης(ΑΚ 1354)267
 • Β. Συγγένεια (AK 1356-1357 σε συνδυασμόμε 1462.2, 1360 σε συνδυασμό με 1561 και με 1584-1585)268
 • Γ. Καταργημένα κωλύματα271
 • Α. Πριν από την τέλεση του γάμου(ΑΚ 1368-1370, 1372.1β)272
 • Β. Κατά την τέλεση του γάμου272
 • 3. Προαπαιτούμενα που δεν επηρεάζουν το κύρος του γάμου272
 • 4. Νομοθετική ρύθμιση272
 • Ι. ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ241
 • ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΣ ΓΑΜΟΣ (ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΣ - ΑΚΥΡΟΣ - ΑΚΥΡΩΣΙΜΟΣ)277
 • Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας277
 • 1. Ανυπόστατος γάμος (ΑΚ 1372.2)281
 • 2. Άκυρος γάμος (ΑΚ 1372.1, 1373, 1376,1378.1, 1381-1383)283
 • Α. Αθεράπευτη ακυρότητα283
 • Β. Θεραπεύσιμη ακυρότητα (ΑΚ 1373)285
 • Γ. Δικαστική κήρυξη της ακυρότητας (ΑΚ 1376, 1378.1, 1381)286
 • 3. Ακυρώσιμος γάμος (AK 1374-1382, 1384-1385)290
 • Α. Πλάνη ή απάτη περί την ταυτότητα του προσώπου290
 • Β. Απειλή (ΑΚ 1375.1)291
 • Γ. Δικαστική ακύρωση (ΑΚ 1376, 1378.2, 1381)291
 • Δ. Θεραπεία της ακυρωσίας (ΑΚ 1374.2, 1375.2, 1380)292
 • 4. Νομιζόμενος γάμος (ΑΚ 1383)292
 • 5. Αποκλίσεις της ελαττωματικότητας του γάμουαπό τη ρύθμιση για τις ελαττωματικέςδικαιοπραξίες293
 • 6. Νομοθετική ρύθμιση294
 • 7. Από τη νομολογία295
 • ΙΙ. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ277
 • ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΖΥΓΩΝ(ΣΥΖΥΓΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ - ΔΙΑΣΤΑΣΗ)307
 • Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας307
 • 1. Προσωπικές σχέσεις310
 • Α. Υποχρέωση για συμβίωση (ΑΚ 1386)310
 • Β. Υποχρέωση σεβασμού της προσωπικότητας (ΑΚ 1386,1387.2 1388)311
 • Γ. Δικαίωμα - καθήκον κοινών αποφάσεων (ΑΚ 1387.1)312
 • Δ. Υποχρέωση συνεισφοράς στις οικογενειακές ανάγκες (ΑΚ 1389-1390)313
 • 2. Περιουσιακές σχέσεις των συζύγων314
 • 2.1. Νόμιμο σύστημα περιουσιακής αυτοτέλειας (ΑΚ 1397)314
 • A. Τεκμήρια κινητών πραγμάτων (AK 1398)316
 • Β. Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα (ΑΚ 1400)316
 • 2.2. Συμβατικό σύστημα318
 • Α. Κοινοκτημοσύνη (AK 1403-1415)318
 • Β. Ανάθεση στον ένα σύζυγο της διαχειρίσεως της περιουσίας του άλλου (ΑΚ 1399)318
 • 3. Νομοθετική ρύθμιση319
 • Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας325
 • 1. Μορφές διαστάσεως328
 • 2. Τρόποι διαστάσεως328
 • 2.1. Με κοινή απόφαση328
 • 2.2. Μονομερώς329
 • Α. Εγκατάλειψη329
 • Β. Διάσταση με εύλογη αιτία329
 • 3. Αποτελέσματα της διαστάσεως330
 • 3.1. Συνέπειες της συμπληρώσεως ενός minimumδιαστήματος σε διάσταση330
 • 3.2. Άμεσες συνέπειες της διακοπής της συμβιώσεως332
 • Α. Η εγκατάλειψη ως τεκμήριο ισχυρού κλονισμούτου γάμου (ΑΚ 1439.2)332
 • Β. Διατροφή σε χρήμα (ΑΚ 1391-1392)332
 • Γ. Οικογενειακή στέγη (ΑΚ 1393)333
 • Δ. Κατανομή των κινητών πραγμάτων (ΑΚ 1394-1395)334
 • Ε. Δικαστική ρύθμιση της γονικής μέριμνας(ΑΚ 1513-1514)335
 • ΣΤ. Προσβολή της πατρότητας από το φυσικό πατέρα (ΑΚ 1469.5)335
 • 4. Νομοθετική ρύθμιση335
 • 5. Από τη νομολογία336
 • ΙΙΙ. ΣΥΖΥΓΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ (ΑΚ 1386 επ.)307
 • IV. ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ (ΔΙΑΣΤΑΣΗ) ΑΚ 1391-1395325
 • ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ341
 • Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας341
 • 1. Θάνατος συζύγου342
 • 2. Διαζύγιο343
 • 2.1. Ο ισχυρός κλονισμός του γάμου ως μόνη νόμιμη αιτία διαζυγίου345
 • 2.2. Τρόποι διαζυγίου346
 • Α. Το συναινετικό διαζύγιο (ΑΚ 1441)348
 • Β. Διαζύγιο με αντιδικία350
 • α. Αφάνεια (ΑΚ 1440)350
 • β. Ισχυρός κλονισμός του γάμου για λόγο που δεν αφορά μόνο τον ενάγοντα (ΑΚ 1439.1 2)351
 • γ. Διετής διάσταση των συζύγων (AK 1439.3)353
 • 2.3. Αποτελέσματα του διαζυγίου356
 • Α. Κατάργηση της συζυγικής σχέσεως356
 • Β. Δικαίωμα συμμετοχής στα αποκτήματα (ΑΚ 1400)356
 • Γ. Μεταγαμιαία διατροφή (ΑΚ 1442-1446)356
 • α. Προϋποθέσεις, μέτρο και περιεχόμενο356
 • β. Παύση και αποκλεισμός ή περιορισμόςτης μεταγαμιαίας διατροφής (ΑΚ 1444)357
 • γ. Ένταξη της μεταγαμιαίας διατροφήςστην διατροφή εκ του νόμου (ΑΚ 1443)358
 • 2.4. Το δικαίωμα προς διάζευξη361
 • 3. Νομοθετική ρύθμιση363
 • 4. Από τη νομολογία365
 • V. ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ341
 • ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ375
 • Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας375
 • 1. Προσωπικές σχέσεις των μερών384
 • 2. Μη προσωπικές σχέσεις των μερών385
 • 3. Διατροφή μετά τη λύση του συμφώνου 386
 • 4. Κληρονομικό δικαίωμα387
 • 5. Τεκμήριο πατρότητας των τέκνων 388
 • 6. Επώνυμο των τέκνων389
 • 7. Γονική μέριμνα390
 • 8. Τεκνοθεσία (Υιοθεσία)391
 • VI. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ377
 • VII. ΕΝΝΟΙΑ, ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ379
 • VIII. ΣΥΣΤΑΣΗ – ΤΥΠΟΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ379
 • ΙX. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ384
 • Χ. ΛΥΣΗ391
 • ΧΙ. ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ393
 • ΧΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ393
 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΩΣΗ401
 • Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας401
 • Νομοθετική ρύθμιση404
 • ΧΙΙΙ. Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΩΣΗ401
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ409
 • Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας409
 • 1. Έννοια - διακρίσεις410
 • 2. Νόμιμη - Φυσική οικογένεια413
 • 3. Περιπτωσιολογία414
 • 4. Σύγχρονος ρόλος της οικογένειας416
 • Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας417
 • 1. Έννοια και χαρακτήρας του Οικογενειακού Δικαίου417
 • 2. Από τη νομική θεωρία421
 • 3. Από τη νομολογία431
 • 4. Δικονομική νομοθετική ρύθμιση - Διαφορέςαπό την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερησυμβίωση433
 • Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας447
 • 1. Επιτροπεία ανηλίκων (ΑΚ 1589-1654)447
 • Α. Προϋποθέσεις451
 • B. Όργανα (ΑΚ 1590, 1645-1646)452
 • α. Το δικαστήριο452
 • β. Επίτροπος453
 • i) Είδη453
 • ii) Αποκλεισμός - αποποίηση - παραίτηση458
 • iii) Παύση επιτρόπου459
 • γ. Εποπτικό συμβούλιο459
 • Γ. Αντικείμενο και λειτουργία της επιτροπείας460
 • Δ. Λήξη της επιτροπείας463
 • E. Νομοθετική ρύθμιση464
 • ΣΤ. Από τη νομολογία474
 • 2. Ανάδοχη οικογένεια (ΑΚ 1655-1665, ν. 4478/2017και ν. 2082/1992)482
 • Α. Τα υποκείμενα της αναδοχής483
 • B. Τρόποι αναδοχής485
 • Γ. Λειτουργία της αναδοχής486
 • Δ. Δικαιώματα - υποχρεώσεις ανάδοχων γονέων (ΑΚ 1656-1659)487
 • E. Παύση της αναδοχής488
 • ΣΤ. Νομοθετική ρύθμιση488
 • Z. Από τη νομική θεωρία507
 • Επιλογή ειδικής βιβλιογραφίας513
 • 1. Δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ 1666-1688)516
 • A. Προϋποθέσεις517
 • Β. Είδη δικαστικής συμπαραστάσεως519
 • α. Στερητική δικαστική συμπαράσταση520
 • β. Επικουρική δικαστική συμπαράσταση520
 • γ. Συνδυασμένη δικαστική συμπαράσταση521
 • δ. Προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης521
 • Γ. Κύρος δικαιοπραξιών και αποδοχή κληρονομίας524
 • Δ. Άρση της δικαστικής συμπαραστάσεως524
 • E. Νομοθετική ρύθμιση525
 • ΣΤ. Από τη νομική θεωρία533
 • Ζ. Από τη νομολογία545
 • 2. Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων (ΑΚ 1689-1694)554
 • A. Προϋποθέσεις554
 • Β. Λειτουργία της δικαστικής επιμέλειας555
 • Γ. Παύση της επιμέλειας555
 • Δ. Νομοθετική ρύθμιση556
 • XIV. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ409
 • XV. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ417
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ443
 • ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΑΝΑΔΟΧΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΞΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ443
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ443
 • I. ΘΕΣΜΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ447
 • II. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΞΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ513
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ557
 • 0
 • 0