Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-317-4
Σελίδες: XII + 748
Συγγραφέας: Σύνδεσμος. Ελλήνων Εμπορικολόγων

Το βιβλίο αυτό ενσωματώνει τα πρακτικά του 26ου Συνεδρίου του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων με θέμα «Οι όμιλοι επιχειρήσεων», που έλαβε χώρα από 28 έως 30 Οκτωβρίου 2016 στην Καλαμάτα.

Στην πρώτη ενότητα, των γενικών εισηγήσεων, ανέπτυξαν τις εισηγήσεις τους οι κ.κ. Β. Τουντόπουλος, με θέμα: «Οι όμιλοι επιχειρήσεων ως δικαιικό ζήτημα» και Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, με θέμα: «Οι όμιλοι: έμφαση στο σύνολο ή στα μέλη; Το παράδειγμα της πτώχευσης».

Στη δεύτερη ενότητα, έλαβαν χώρα εισηγήσεις αναφορικά με τα «Προβλήματα εταιρικού δικαίου και δικαίου της κεφαλαιαγοράς». Ειδικότερα, ο Θ. Κατσάς ανέπτυξε την εισήγησή του με θέμα: «Ο έλεγχος ως παράμετρος σύνδεσης. Ομιλοποίηση και απο-ομιλοποίηση: Οι δυνατότητες προληπτικής προστασίας της μετοχικής ή εταιρικής μειοψηφίας», ο Α. Ρόκας παρουσίασε την εισήγησή του με θέμα: «Το “συμφέρον του ομίλου”. Σκέψεις σχετικά με την σκοπιμότητα εισαγωγής του “συμφέροντος του ομίλου” ως κατευθυντήριας γραμμής δράσης των διοικήσεων των μελών του ομίλου επιχειρήσεων», η Α. Μικρουλέα ανέπτυξε την προβληματική γύρω από την «Σχέση μητρικής – θυγατρικής. Δεσμευτικές εντολές και ζητήματα ευθύνης», ο Π. Σταϊκούρας παρουσίασε την εισήγησή του με θέμα: «Όμιλοι επιχειρήσεων και δίκαιο της κεφαλαιαγοράς» και ο Γ. Αληφαντής μίλησε για τις «Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το Ν 4308/2014».

Στο πλαίσιο της τρίτης ενότητας, πραγματοποιήθηκε συζήτηση («Στρογγυλό τραπέζι») με αντικείμενο «το παρόν και το μέλλον των διεθνών ομίλων» με ομιλητές τους κ.κ. Ν. Βερβεσό, ο οποίος μίλησε για «Ζητήματα εταιρικού δικαίου στους διεθνείς ομίλους επιχειρήσεων», Α. Μεταλληνό, ο οποίος ανέπτυξε την προβληματική αναφορικά με τον «Όμιλο εταιριών στις συγκρούσεις νόμων», Κ. Στεφάνου, η συμβολή ΄του οποίου είχε ως θέμα τις «Νομικές παραμέτρους της διεθνοποίησης επιχειρήσεων» και Δ. Τσιμπανούλη, ο οποίος συζήτησε για τους «Κανόνες ενδοομιλικής χρηματοδοτικής στήριξης στα πιστωτικά ιδρύματα μετά την Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και το Ν 4335/2015».

Η τέταρτη ενότητα του συνεδρίου είχε ως αντικείμενο την εξέταση «Ειδικών ζητημάτων του δικαίου των ομίλων», την παρουσίαση των οποίων ανέλαβαν, με τις εισηγήσεις τους, οι κ.κ.: Η. Σουφλερός, με θέμα: «Ο όμιλος επιχειρήσεων στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού», Δ. Τραυλός-Τζανετάτος, με θέμα: «Εργατικό δίκαιο και όμιλοι επιχειρήσεων», Ν. Φράγκος, η εισήγηση του οποίου είχε ως αντικείμενο τα «Ζητήματα χρηματοδότησης του ομίλου», ο Α. Τσουρουφλής, ο οποίος ανέπτυξε τα «Φορολογικά ζητήματα ομίλων» και η Κ. Πέρρου, η οποία μίλησε για τις «Ενδοομιλικές Συναλλαγές (το “transfer pricing”)». Ακόμη, περιλαμβάνονται η ομιλία του προέδρου της IV Συνεδρίας, κ. Λ. Κοτσίρη, καθώς και η καταληκτική ομιλία του προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εμπορικολόγων, κ. Ε. Περάκη.

Στο έργο ενσωματώνονται και οι υποβληθείσες έγγραφες παρεμβάσεις των κ.κ. Μ. Βαρελά, Ρ. Γιοβαννόπουλου, Θ. Καμενόπουλου, Δ. Λαδά, Χ. Λιβαδά, Α. Οικονόμου, Α. Παΐζη και Ν. Πίτσου.

 • 0
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ3
 • ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Γενικές Εισηγήσεις3
 • Οι όμιλοι επιχειρήσεων ως δικαιικό ζήτημα3
 • Οι όμιλοι: Έμφαση στο σύνολο ή στα μέλη; Το παράδειγμα της πτώχευσης39
 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ Προβλήματα εταιρικού δικαίου και δικαίου της κεφαλαιαγοράς75
 • Ο έλεγχος ως παράμετρος σύνδεσης Ομιλοποίηση και απο-ομιλοποίηση: Οι δυνατότητες προληπτικής προστασίας της μετοχικής ή εταιρικής μειοψηφίας75
 • Το «συμφέρον του ομίλου» Σκέψεις σχετικά με την σκοπιμότητα εισαγωγής του «συμφέροντος του ομίλου» ως κατευθυντήριας γραμμής δράσης των διοικήσεων των μελών του ομίλου επιχειρήσεων97
 • Σχέση Μητρικής - Θυγατρικής Δεσμευτικές Εντολές και Ζητήματα Ευθύνης147
 • Όμιλοι επιχειρήσεων και δίκαιο της κεφαλαιαγοράς205
 • Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το Ν 4308/2014255
 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙI Στρογγυλό τραπέζι: Το παρόν και το μέλλον των διεθνών ομίλων289
 • Ζητήματα Εταιρικού δικαίου στους Διεθνείς Ομίλους Επιχειρήσεων289
 • Ο όμιλος εταιρειών στις συγκρούσεις νόμων343
 • Νομικές παράμετροι της διεθνοποίησης επιχειρήσεων 357
 • Οι κανόνες ενδοομιλικής χρηματοδοτικής στήριξης στα πιστωτικά ιδρύματα μετά την Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και το Ν 4335/2015365
 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV Ειδικά ζητήματα του δικαίου των ομίλων387
 • Ομιλία κλεισίματος IV Συνεδρίας387
 • Ο όμιλος επιχειρήσεων στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού389
 • Εργατικό δίκαιο και όμιλοι επιχειρήσεων435
 • Ζητήματα χρηματοδότησης του ομίλου461
 • Φορολογικά ζητήματα ομίλων499
 • Ενδοομιλικές Συναλλαγές (το «transfer pricing»)511
 • ΕΝΟΤΗΤΑ V Παρεμβάσεις (submitted papers)531
 • Η αντίστροφη άρση της αυτοτέλειας στους ομίλους εταιριών: Ευθεία υπεγγυότητα της περιουσίας της θυγατρικής για τους δανειστές της μητρικής531
 • Oι διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας στους ομίλους επιχειρήσεων: Ορισμένες σκέψεις με αφορμή μιαν «ελληνοϊταλική» διαφορά551
 • Όμιλοι επιχειρήσεων και μεταβίβαση επιχειρήσεως στο εργατικό δίκαιο. Η αναζήτηση του «πραγματικού» εργοδότη σε περίπτωση ενδοομιλικού δανεισμού εργαζομένων [με αφορμή την υπόθεση Albron (ΔΕΕ της 21.10.2010, C-242/09)]569
 • Η αρχή της ίσης μεταχείρισης εργαζομένων σε εκμεταλλεύσεις ομίλου επιχειρήσεων585
 • Πτυχές της εταιρικής διακυβέρνησης στους ομίλους επιχειρήσεων619
 • Τα προγράμματα Compliance ως εργαλεία Ομιλικής Εταιρικής Διακυβέρνησης651
 • Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας των μελών ομίλου εταιριών υπό το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 848/2015663
 • Επίκαιρα ζητήματα διαμόρφωσης της εταιρικής ευθύνης στον Όμιλο Επιχειρήσεων - Η διεθνής εμπειρία σύμφωνα με τις μορφές ενδοομιλικής σύνδεσης και επιρροής689
 • Όμιλοι Επιχειρήσεων731
 • Απαντήσεις στο Ερωτηματολόγιο Νομοθετικής Πολιτικής και σύντομο σχόλιο επί των απαντήσεων739
 • 0
 • 0