Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-310-5
Σελίδες: XLVIII + 1096
Συγγραφέας: Χ. Αποστολόπουλος, Δ. Αυγητίδης, Ι. Βενιέρης, Γ. Θεοδόσης, Α. Καραγκουνίδης, Ε. Καραμανάκου, Ε. Καστρήσιος, Θ. Κατσάς, Θ. Κουλουριάνος, Μ.-Θ. Μαρίνος, Χ. Μαστροκώστας, Γ. Μπαμπέτας, Ι. Παπαδημόπουλος, Ν. Σγουρινάκης, Σ. Σταυρίδου, Γ. Τριανταφυλλάκης
Επιμέλεια: Μ.-Θ. Μαρίνος, Γ. Τριανταφυλλάκης

Η ερμηνεία των άρθρων 249- 294 Ν 4072/2012 (που αφορούν στις προσωπικές εμπορικές εταιρίες) είναι το αντικείμενο του ανά χείρας έργου.

Η σχέση και οι αποκλίσεις από την εταιρία του ΑΚ, πηγή κάθε προσωπικής εταιρίας, αποτέλεσε έναν από τους στόχους του έργου, όπως και η κριτική ανάδειξη εκείνων των στοιχείων ή θεσμών που αποτελούν τις καινοτομίες του νέου νόμου μαζί με την δικονομική τους διάσταση.

Η ερμηνεία των διατάξεων συμπληρώνεται από έξι παραρτήματα σε σημαντικά παράπλευρα ζητήματα με προφανή πρακτική σημασία, όπως είναι η δικηγορική εταιρία, η αστική εταιρία του άρθρου 784 ΑΚ με νομική προσωπικότητα και η φορολογική αντιμετώπιση των προσωπικών εταιριών.

Η ανά χείρας κατ’ άρθρο ερμηνεία επιβεβαιώνει ότι το δίκαιο των προσωπικών εταιριών, ακριβώς επειδή κυριαρχεί η συμβατική ελευθερία, είναι και το δυσκολότερο κομμάτι του δικαίου των εταιριών.

Στο έργο συνέπραξαν πολλοί αξιόλογοι  επιστήμονες, με εμπειρία και θεωρητική κατάρτιση στο δίκαιο των εταιριών.

Αποτελεί χρήσιμο οδηγό για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του εταιρικού δικαίου. 

 • 0
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις στις προσωπικές εταιρίες1
 • Ι. Βασικές αρχές σε όλες τις προσωπικές εταιρίες3
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις3
 • Β. Βασικές αρχές προσωπικών εταιριών8
 • Γ. Ο ατελής χαρακτήρας της εταιρικής σύμβασης12
 • Δ. Ειδικά η έννοια της εταιρικής συμμετοχής13
 • Ε. Η διάκριση μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής εταιρίας16
 • ΣΤ. H διάκριση μεταξύ προσωπικών εταιριών χωρίς και με νομική προσωπικότητα16
 • Ζ. Εμπορικότητα των προσωπικών εταιριών16
 • Η. Eνδοτικό και αναγκαστικό δίκαιο17
 • 1. Ενδοτικό δίκαιο17
 • 2. Αναγκαστικό δίκαιο18
 • ΙΙ. Βασικές αρχές του νέου δικαίου των προσωπικών εταιριών19
 • Α. Ο Ν 4072/201219
 • Β. Βασική προσέγγιση19
 • Γ. Στόχοι της νέας ρύθμισης (Ν 4072/2012)20
 • 1. Προστασία και διατήρηση της εταιρικής επιχείρησης20
 • 2. Βελτιωμένη δυνατότητα σύμπλευσης ενοχικού με το οργανωτικό στοιχείο21
 • 3. Μεγαλύτερη ασφάλεια των συναλλαγών22
 • 4. Διευκόλυνση μεταβίβασης της εταιρικής συμμετοχής22
 • 5. Η ΟΕ ως νομικό πρόσωπο - νομική προσωπικότητα άλλων προσωπικών εταιριών22
 • 6. Η συμβατική ελευθερία των εταίρων στις εσωτερικές σχέσεις τους23
 • Δ. Οι καινοτομίες του Ν 4072/2012 ως προς την ομόρρυθμη εταιρία23
 • 1. Απαρίθμηση23
 • 2. Σημεία κριτικής25
 • 3. Η ομόρρυθμη εταιρία ως βασικός εταιρικός τύπος26
 • Ε. Οι καινοτομίες στην ετερόρρυθμη εταιρία27
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις27
 • 2. Καινοτομίες και κριτική του νόμου27
 • ΣΤ. Οι καινοτομίες στην αφανή εταιρία28
 • ΙΙΙ. Όρια της συμβατικής (καταστατικής) ελευθερίας στις προσωπικές εταιρίες29
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις29
 • Β. Γενικά όρια από τον ΑΚ29
 • Γ. Ο πυρήνας της εταιρικής συμμετοχής30
 • Δ. Όρια από το εταιρικό δίκαιο30
 • Ε. Mηχανισμοί προστασίας της μειοψηφίας/μεμονωμένου εταίρου33
 • IV. Ερμηνεία σύμβασης και εταιρικών αποφάσεων των εταίρων33
 • A. Βασική προσέγγιση33
 • B. Προβάδισμα της αληθούς βούλησης των συμβαλλομένων34
 • Γ. Επικουρική εφαρμογή της συμπληρωτικής ερμηνείας36
 • Δ. Εναλλαγή εταιρικών μελών και ερμηνεία της εταιρικής σύμβασης36
 • Ε. Η υποχρέωση πίστης και ισότιμης μεταχείρισης των εταίρων ως ερμηνευτικά μέσα37
 • V. Eξωεταιρικές συμφωνίες, ιδιαίτερα δεσμεύσεις ψήφου38
 • VI. Εφαρμοζόμενες διατάξεις ΑΚ στις προσωπικές εταιρίες39
 • A. Εφαρμογή των άρθρων 741 επ. ΑΚ στις προσωπικές εταιρίες του Ν 4072/201239
 • B. Οι επιδράσεις του Ν 4072/2012 στην αστική εταιρία του ΑΚ και στη θεωρία του νομικού προσώπου41
 • VII. Προσωπικές εταιρίες και δίκαιο κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού41
 • A. Γενικές παρατηρήσεις41
 • B. Σημεία δυνητικής σύγκρουσης43
 • VIII. Προσωπικές εταιρίες ως όχημα σύνδεσης επιχειρήσεων44
 • Ι. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Άρθρα 249-270 Ν 4072/2012)49
 • Άρθρο 249: Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις51
 • Ι. Έννοια της ΟΕ (παρ. 1)57
 • A. Έννοια και τυπολογικά χαρακτηριστικά57
 • Β. Νομοθετική ιστορία64
 • Γ. Οικονομική σημασία και ένταξη στο σύστημα του δικαίου65
 • ΙΙ. Σύσταση67
 • Α. Προϋποθέσεις συστάσεως67
 • Β. Σύσταση μέσω Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Ν 4441/2016)90
 • Γ. Προέλευση από μετατροπή94
 • Δ. Ελαττωματική ίδρυση95
 • ΙΙΙ. Εταιρική συμμετοχή - Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων108
 • Α. Γενικά108
 • Β. Δομή και λειτουργία111
 • Γ. Tα κατ’ ιδίαν δικαιώματα και οι κατ’ ιδίαν υποχρεώσεις των εταίρων121
 • ΙV. Εφαρμοζόμενες διατάξεις (παρ. 2)123
 • Α. Πηγές του δικαίου της ΟΕ123
 • Β. Εφαρμογή του δικαίου της ΟΕ σε άλλους εταιρικούς τύπους126
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (στο άρθρο 249)127
 • Η actio pro socio127
 • Ι. Εισαγωγή128
 • ΙΙ. Η έννοια της actio pro socio και η σχέση της με τις εταιρικές αξιώσεις γενικά129
 • Άρθρο 250: Εταιρική επωνυμία134
 • Ι. Γενικό μέρος του δικαίου της επωνυμίας των εμπορικών προσωπικών εταιριών, ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης135
 • Α. Έννοια, σημασία και νομική φύση της εταιρικής επωνυμίας135
 • Β. Το νομοθετικό πλαίσιο του γενικού δικαίου της εμπορικής επωνυμίας136
 • Γ. Η γέννηση και η εξάλειψη της εταιρικής επωνυμίας137
 • Δ. Οι γενικές αρχές (σχηματισμού και χρήσης) της εταιρικής επωνυμίας138
 • 1. Η αρχή της αλήθειας138
 • 2. Η αρχή της διάρκειας139
 • 3. Η αρχή της ενότητας139
 • 4. Η αρχή της δημοσιότητας139
 • 5. Η αρχή της αποκλειστικότητας (της ευκρίνειας ή του ευδιακρίτου)139
 • II. Η επωνυμία της ομόρρυθμης εταιρίας140
 • Α. Ο σχηματισμός της επωνυμίας140
 • 1. Ο πυρήνας της ένδειξης141
 • i. Η υποκειμενική επωνυμία141
 • ii. Η αντικειμενική επωνυμία141
 • iii. Η μικτή επωνυμία142
 • iv. Η φανταστική επωνυμία142
 • 2. Οι προσθήκες στην ένδειξη142
 • i. Η υποχρεωτική προσθήκη του εταιρικού τύπου142
 • ii. Η προσθήκη άλλων ενδείξεων143
 • Β. Η διατήρηση της επωνυμίας143
 • Άρθρο 251: Δημοσιότητα145
 • Άρθρο 270: Αστική εταιρεία με νομική προσωπικότητα660
 • Ι. Γενικές παρατηρήσεις661
 • ΙΙ. Εφαρμοστέες διατάξεις662
 • ΙΙΙ. Αξιολόγηση663
 • ΙV. Πεδίο εφαρμογής665
 • V. Επαγγελματικές εταιρίες665
 • Ι. Αντικείμενο της ρύθμισης και σχέση με τη νομοθεσία περί ΓΕΜΗ149
 • ΙΙ. Δημοσιότητα της σύστασης και των τροποποιήσεων της ΟΕ (παρ. 1)150
 • A. Νομική φύση της υποχρέωσης150
 • B. Θεμελίωση της υποχρέωσης151
 • Γ. Τρόπος ασκήσεως152
 • Δ. Υπόχρεοι - Λοιποί νομιμοποιούμενοι153
 • Ε. Καταχωριστέα στοιχεία - Μεταβολές154
 • ΣΤ. Προληπτικός έλεγχος των καταχωριστέων στοιχείων157
 • ΙΙΙ. Διενέργεια των διατυπώσεων δημοσιότητας - Απόκτηση νομικής προσωπικότητας (παρ. 2) - Λοιπές συνέπειες160
 • Α. Γενικά160
 • Β. Η ιδρυτική καταχώριση στο ΓΕΜΗ161
 • Γ. Η δημοσιότητα των μεταβολών της ΟΕ163
 • ΙV. H αδημοσίευτη ομόρρυθμη εταιρία (παρ. 3)166
 • Α. Εισαγωγικά166
 • Β. Δίκαιο του ΕμπΝ167
 • Γ. Ισχύον δίκαιο170
 • Άρθρο 252: Η εταιρική σύμβαση181
 • Ι. Η αρχή της συμβατικής ελευθερίας στις σχέσεις προς τα έσω (εδ. α’)183
 • Α. Σκοπός και αντικείμενο της ρύθμισης183
 • Β. Η έννομη σχέση των εταίρων μεταξύ τους184
 • Γ. Περιορισμοί της συμβατικής ελευθερίας των εταίρων185
 • ΙΙ. Μέτρο ευθύνης των εταίρων στις μεταξύ τους σχέσεις (εδ. β’)187
 • Α. Ισχύσαν δίκαιο187
 • Β. Ισχύον δίκαιο188
 • Άρθρο 253: Λήψη αποφάσεων190
 • Ι. Λήψη αποφάσεων192
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις192
 • 1. Αρχή της ομόφωνης και της πλειοψηφικής λήψης αποφάσεων192
 • 2. Η πλειοψηφική λήψη αποφάσεων193
 • Β. Η συνέλευση των εταίρων ως το κυρίαρχο, ανώτατο όργανο της εταιρίας194
 • Γ. Δικαίωμα συμμετοχής και δικαίωμα ψήφου195
 • Δ. Απόφαση196
 • Ε. Διαδικασία197
 • ΣΤ. Τύπος197
 • Ζ. Το δικαίωμα ψήφου198
 • 1. Γενικά198
 • 2. Αποκλεισμός δικαιώματος ψήφου198
 • 3. Υποχρέωση ψηφοδοσίας199
 • 4. Δέσμευση ψήφου με εξωεταιρική συμφωνία200
 • α. Διακρίσεις200
 • β. Μεταξύ εταίρων200
 • γ. Μεταξύ εταίρων και τρίτου εκτός εταιρίας200
 • Η. Ελαττωματικές αποφάσεις201
 • 1. Εισαγωγικά201
 • 2. Ακυρότητα λόγω περιεχομένου202
 • 3. Ακυρότητα λόγω παράβασης διαδικαστικών διατάξεων202
 • 4. Ελαττωματική απόφαση και ελαττωματική ψήφος203
 • Θ. Έννομες συνέπειες203
 • 1. Έννομες συνέπειες από την ακυρότητα203
 • 2. Προσπάθεια ενίσχυσης της ασφάλειας των συναλλαγών204
 • Ι. Ερμηνεία αποφάσεων205
 • ΙΙ. Όρια πλειοψηφικών αποφάσεων205
 • Α. Όρια στην εξουσία της πλειοψηφίας - Υποχρέωση πίστης και ισότιμης μεταχείρισης205
 • Β. Η αρχή της εξειδίκευσης205
 • Γ. Ο κανόνας του πυρήνα της εταιρικής συμμετοχής206
 • 1. Βασική διάκριση206
 • 2. Περιεχόμενο σχετικώς αναφαίρετων δικαιωμάτων207
 • 3. Απολύτως αναφαίρετα δικαιώματα208
 • Άρθρο 254: Διαχείριση209
 • Ι. Έννοια, περιεχόμενο και λειτουργία της διαχείρισης214
 • Α. Γενικά214
 • Β. Εννοιολογικές διακρίσεις216
 • Γ. Η νομική θέση των διαχειριστών220
 • Δ. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των διαχειριστών226
 • Ε. H ευθύνη των διαχειριστών έναντι της εταιρίας244
 • ΙΙ. Η άσκηση της διαχείρισης248
 • Α. Νόμιμη διαχείριση248
 • Β. Kαταστατική διαχείριση249
 • Γ. Η εναντίωση των διαχειριστών252
 • Δ. Επείγοντα διαχειριστικά μέτρα257
 • Ε. Δικαστικός διορισμός διαχειριστή (AK 69)261
 • ΣΤ. Λήξη της διαχειριστικής εξουσίας263
 • ΙΙΙ. Έκταση της διαχειριστικής εξουσίας273
 • Α. Γενικά273
 • Β. Όρια από τον νόμο274
 • Γ. Περιορισμοί από την εταιρική σύμβαση και από τις αποφάσεις των εταίρων275
 • Δ. Οι πράξεις εκτός της συνήθους διοίκησης277
 • Άρθρο 255: Κέρδη και ζημίες283
 • Ι. Εισαγωγή287
 • Α. Δομή της νέας διάταξης287
 • Β. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)287
 • ΙΙ.Τήρηση βιβλίων289
 • A.Λογιστικά αρχεία289
 • B. Απλογραφικά βιβλία290
 • Γ. Διπλογραφικά βιβλία290
 • Δ. Λοιπά λογιστικά αρχεία291
 • Ε. Φορολογικό έτος292
 • ΣΤ. Παρακολούθηση της φορολογικής βάσης292
 • ΙΙΙ. Σύνταξη και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων293
 • Α. Περιεχόμενο293
 • Β. Γενικές αρχές σύνταξης293
 • Γ. Διακρίσεις294
 • Δ. Αρμοδιότητα για τη σύνταξη295
 • Ε. Αρμοδιότητα για την έγκριση296
 • ΣΤ. Τακτικός έλεγχος - Δημοσιότητα299
 • IV. Διανομή κερδών300
 • Α.Υπολογισμός κερδών ή ζημιών εταιρικής χρήσης300
 • Β. Υποχρέωση φυσικής απογραφής302
 • 1. Προϊσχύσαν δίκαιο302
 • 2. Απλοποιήσεις και απαλλαγές στο ισχύον δίκαιο302
 • Γ. Ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικών αυτοκινήτων303
 • Δ. Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη303
 • 1. Περιεχόμενο303
 • 2. Η υποχρέωση πίστης στη διανομή κερδών304
 • 3. Ποσοστό συμμετοχής305
 • 4. Αποκλίνουσες συμφωνίες305
 • 5. Αποκλεισμός από τα κέρδη και απαλλαγή από τις ζημίες306
 • 6. Αξίωση για λήψη των κερδών307
 • Ε. Δικαίωμα απολήψεων309
 • V. Φορολόγηση κερδών των προσωπικών εταιριών311
 • Α. Φορολογητέο εισόδημα311
 • Β. Φορολόγηση κερδών311
 • Γ. Παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα κέρδη312
 • Άρθρο 256: Μεταβίβαση εταιρικής συμμετοχής314
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις316
 • ΙΙ. Το αδιάσπαστο της εταιρικής συμμετοχής - είσοδος/έξοδος εταίρου316
 • ΙΙΙ. Εμβέλεια της διάταξης317
 • IV. Έλλειψη επίδρασης στο νομικό πρόσωπο της ΟΕ318
 • V. Συμβατική ελευθερία318
 • VΙ. Η έννοια της μεταβίβασης319
 • VII. Η συναίνεση των εταίρων ως βασική προϋπόθεση320
 • VIII. Τύπος322
 • IX. Έννομες συνέπειες322
 • Α. Ο κανόνας της ειδικής διαδοχής322
 • Β. Προσωποπαγή δικαιώματα323
 • Γ. Υποχρεώσεις-ευθύνη324
 • 1. Έναντι τρίτων324
 • 2. Έναντι των άλλων εταίρων και της εταιρίας324
 • X. Tροποποίηση του καταστατικού325
 • ΧI. Μερική μεταβίβαση326
 • ΧΙΙ. Μεταβίβαση μεριδίου ετερόρρυθμης εταιρίας326
 • XIΙΙ. Επικαρπία, ενέχυρο και κατάσχεση εταιρικής συμμετοχής327
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις327
 • Β. Επικαρπία327
 • Γ. Ενέχυρο328
 • Δ. Κατάσχεση εταιρικής συμμετοχής328
 • Άρθρο 257: Εξουσία εκπροσώπησης330
 • Ι. Έννοια, περιεχόμενο και λειτουργία της εκπροσώπησης332
 • Α. Η νομική ρύθμιση της εκπροσώπησης332
 • Β. Οργανική εκπροσώπηση και συναφείς λειτουργίες334
 • Γ. Εμφανίσεις της εκπροσώπησης336
 • Δ. Δημοσίευση στο ΓΕΜΗ340
 • ΙΙ. Έκταση και όρια της εκπροσωπευτικής εξουσίας341
 • Α. Έκταση της εκπροσωπευτικής εξουσίας341
 • Β. Όρια και περιορισμοί της εκπροσωπευτικής εξουσίας345
 • Άρθρο 258: Ευθύνη εταίρων350
 • Ι. Ευθύνη ομόρρυθμων εταίρων354
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις354
 • 1. Γενικά354
 • 2. Σκοπός355
 • 3. Φορέας ευθύνης ο ομόρρυθμος εταίρος355
 • 4. Χρονικό πλαίσιο ευθύνης356
 • Β. Οριοθέτηση ευθύνης ομορρύθμου εταίρου κατά το άρθρο 249 παρ.1 από άλλες νομικές βάσεις357
 • Γ. Σημασία των άρθρων 249 παρ. 1 και 258 στην κοινοπραξία (άρθρο 293)357
 • Δ. Προϋποθέσεις εφαρμογής της ευθύνης ομόρρυθμου εταίρου357
 • 1. Γενικά357
 • 2. Ύπαρξη εταιρίας358
 • 3. Ύπαρξη εταιρικής ιδιότητας358
 • 4. Εταιρικό χρέος359
 • α. Έννοια359
 • β. Εταίρος ως δανειστής της εταιρίας360
 • Ε. Χαρακτηριστικά της ευθύνης του ομόρρυθμου εταίρου362
 • 1. Ευθύνη εκ του νόμου362
 • 2. Ευθύνη για αλλότριο χρέος362
 • 3. Ευθύνη προσωπική, απεριόριστη και μη περιορίσιμη363
 • 4. Άμεση εξωτερική ευθύνη364
 • 5. Πρωτογενής ευθύνη364
 • 6. Παρακολουθηματική ευθύνη364
 • α. Έννοια364
 • β. Συνέπειες366
 • ΣΤ. Η σχέση των εταίρων μεταξύ τους είναι παθητική εις ολόκληρον ενοχή366
 • Ζ. Παθητική εις ολόκληρον ενοχή μεταξύ εταιρίας και εταίρων;367
 • Η. Περιεχόμενο της ευθύνης369
 • 1. Χρηματική οφειλή369
 • 2. Μη χρηματική οφειλή369
 • Θ. Αναγωγή εταίρου που ικανοποίησε τον εταιρικό δανειστή371
 • 1. Εισαγωγικά371
 • 2. Αναγωγή κατά της εταιρίας371
 • 3. Αναγωγή μεταξύ των εταίρων371
 • 4. Αναγωγή από τον αποχωρήσαντα εταίρο373
 • Ι. Eυθύνη αποχωρήσαντος εταίρου373
 • 1. Ο κανόνας373
 • 2. Αλληλόχρεος λογαριασμός374
 • 3. Η προβληματική των διαρκών ενοχικών συμβάσεων374
 • 4. Δυσμενείς για τον αποχωρήσαντα εταίρο εξελίξεις του εταιρικού χρέους με συμφωνία δανειστή και εταιρίας ή με δικαιοπρακτική ενέργεια της εταιρίας375
 • ΙΙ. Συμφωνία περί αποκλεισμού ή περιορισμού της ευθύνης των εταίρων (άρθρο 258 παρ. 1)376
 • ΙΙΙ. Ενστάσεις εναγόμενου εταίρου προς εκπλήρωση εταιρικής υποχρέωσης (άρθρο 258 παρ. 2)377
 • Α. Εισαγωγικά377
 • Β. Προσωπικές ενστάσεις εναγόμενου εταίρου378
 • Γ. Προβολή ενστάσεων εταιρίας από τον ομόρρυθμο εταίρο378
 • IV. Ευθύνη εισερχόμενου εταίρου (άρθρο 258 παρ. 3)380
 • A. Εισαγωγικά380
 • B. Η είσοδος στην εταιρία380
 • Γ. Τρόπος εισόδου381
 • Δ. Αντίθετη συμφωνία382
 • V. Αναγκαστική εκτέλεση κατά των ομορρύθμων εταίρων (άρθρο 920 ΚΠολΔ)382
 • A. Αντικείμενο ρύθμισης του άρθρου 920 ΚΠολΔ382
 • B. Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 920 ΚΠολΔ383
 • Γ. Ζητήματα διαδικασίας384
 • VI. Πτώχευση της ομόρρυθμης εταιρίας385
 • A. Η πτωχευτική ικανότητα της ομόρρυθμης εταιρίας385
 • B. Διαδικασία της κήρυξης της ομόρρυθμης εταιρίας σε πτώχευση386
 • VII. Η πτώχευση των ομορρύθμων εταίρων388
 • A. Η πτωχευτική ικανότητα των ομορρύθμων εταίρων388
 • Β. Η «συμπτώχευση» των ομορρύθμων εταίρων με το νομικό πρόσωπο της εταιρίας388
 • Γ. Ατομική πτώχευση του ομορρύθμου εταίρου391
 • Δ. Συντονισμός της πτώχευσης της εταιρίας και των ομορρύθμων εταίρων της391
 • Άρθρο 259: Λύση της εταιρείας393
 • Ι. Εισαγωγικώς396
 • Α. Γενικότητες396
 • Β. Οικονομία - σκοπός - δικαιοπολιτική αποτίμηση της διάταξης397
 • Γ. Πεδίο εφαρμογής398
 • ΙΙ. Το σύστημα των λόγων λύσης398
 • Α. Αποκλειστική ή ενδεικτική απαρίθμηση398
 • Β. Η 259 παρ. 1 εδ. α΄ ως διάταξη ειδική - Αρχή της διατήρησης της επιχείρησης399
 • Γ. Ερμηνευτική διεύρυνση των νόμιμων λόγων λύσης400
 • Δ. Καταστατικοί λόγοι λύσης402
 • Ε. Ανταγωνισμός λόγων λύσης406
 • ΙΙΙ. Οι νόμιμοι λόγοι λύσης407
 • Α. Πάροδος χρόνου - διάρκεια407
 • Β. Απόφαση των εταίρων410
 • Γ. Πτώχευση418
 • Δ. H δικαστική λύση για σπουδαίο λόγο422
 • 1. Ένταξη στο σύστημα του Ν 4072/2012422
 • α. Σκοπός της διάταξης422
 • β. Τυπολογία και ταξινόμηση424
 • γ. Πεδίο εφαρμογής425
 • δ. Σχέση με άλλες διατάξεις - αξιώσεις427
 • δα. Έκτακτη καταγγελία της εταιρίας427
 • δβ. Έξοδος εταίρου (261)428
 • δγ. Αποκλεισμός εταίρου (263)429
 • δδ. Σχέση με αξίωση τροποποίησης του καταστατικού432
 • 2. Ο σπουδαίος λόγος434
 • α. Ο κανόνας434
 • αα. Έννοια434
 • αβ. Πρόγνωση435
 • αγ. Η λύση ως ultima ratio436
 • αδ. Τυπολογία σπουδαίων λόγων λύσης438
 • β. Λόγοι που αφορούν στην εταιρία439
 • βα. Ελαττωματική εταιρία439
 • ββ. Πραγματοποίηση/αδυναμία πραγματοποίησης σκοπού εταιρίας440
 • βγ. Διαρκής έλλειψη κερδοφορίας440
 • γ. Λόγοι που αφορούν στους εταίρους442
 • γα. Συμπεριφορικοί λόγοι442
 • γβ. Μη συμπεριφορικοί λόγοι449
 • δ. Παραίτηση - αποδυνάμωση - συγγνώμη του λόγου450
 • 3. Η διαδικασία λύσης452
 • α. Γενικότητες452
 • β. Αρμοδιότητα454
 • γ. Ενάγων454
 • δ. Εναγόμενος456
 • ε. Βάρος απόδειξης457
 • στ. Χρόνος λύσης της εταιρίας457
 • ζ. Ένδικα μέσα458
 • η. Προσωρινή δικαστική προστασία459
 • 4. Καταστατικές διαμορφώσεις του δικαιώματος δικαστικής λύσης459
 • Άρθρο 260: Γεγονότα που επιφέρουν την έξοδο του εταίρου465
 • Ι. Εισαγωγικώς466
 • ΙΙ. Νόμιμοι λόγοι εξόδου467
 • Α. Θάνατος εταίρου467
 • Β. Πτώχευση εταίρου469
 • Γ. Δικαστική συμπαράσταση εταίρου471
 • ΙΙΙ. Καταστατικοί λόγοι εξόδου472
 • Άρθρο 261: Εκούσια έξοδος εταίρου474
 • Ι. Τα γενικά χαρακτηριστικά του δικαιώματος εξόδου477
 • Α. Η αρχή της ελεύθερης άσκησης του δικαιώματος εξόδου477
 • Β. Ο ενδοτικός χαρακτήρας της διάταξης - Καταστατικές διαμορφώσεις478
 • 1. Στην εταιρία αορίστου χρόνου478
 • 2. Στην εταιρία ορισμένου χρόνου479
 • Γ. Η φύση του δικαιώματος480
 • 1. Ο διαπλαστικός χαρακτήρας 480
 • 2. Το δικαίωμα εξόδου είναι ατομικό δικαίωμα480
 • ΙΙ. Η δήλωση εξόδου481
 • Α. Ο λήπτης της δήλωσης481
 • Β. Το περιεχόμενο481
 • 1. Γενικά481
 • 2. Το αναιτιολόγητο της εξόδου482
 • 3. Ο τύπος482
 • 4. Ο χρόνος επέλευσης των εννόμων συνεπειών της δήλωσης482
 • 5. Η δημοσιότητα της δήλωσης483
 • IΙΙ. Τα όρια άσκησης του δικαιώματος484
 • Α. Από την ΑΚ 288484
 • Β. Από την ΑΚ 281484
 • Γ. Η αναλογική εφαρμογή της ΑΚ 767 παρ. 2486
 • ΙV. Οι συνέπειες της εξόδου486
 • Α. Η απώλεια της εταιρικής ιδιότητας486
 • Β. Η τύχη της εταιρικής συμμετοχής του εξελθόντος486
 • 1. Η μεταβολή των συμμετοχών των λοιπών εταίρων486
 • 2. Η έξοδος εταίρου διμελούς εταιρίας487
 • 3. Διατήρηση του δικαιώματος ελέγχου και ενημέρωσης487
 • Γ. Η καταβολή της αξίας της εταιρικής συμμετοχής488
 • 1. Ο χρόνος καταβολής της αξίας της εταιρικής συμμετοχής488
 • i. Στην εταιρία αορίστου χρόνου488
 • ii. Στην εταιρία ορισμένου χρόνου488
 • iii. Όταν η εταιρία με την έξοδο καθίσταται μονοπρόσωπη489
 • 2. Η αξίωση στην αξία της εταιρικής συμμετοχής στην εταιρία αορίστου χρόνου489
 • 3. Η αξίωση στην αξία της εταιρικής συμμετοχής στην εταιρία ορισμένου χρόνου489
 • i. H προϋπόθεση του «σπουδαίου λόγου»489
 • ii. Η συνέπεια της έλλειψης «σπουδαίου λόγου»491
 • iii. Δικονομικά493
 • Δ. Η ευθύνη του εξερχόμενου εταίρου για τα εταιρικά χρέη493
 • Ε. Η υποχρέωση παράλειψης ανταγωνισμού495
 • Άρθρο 262: Έξοδος εταίρου προκαλούμενη από ατομικό του δανειστή496
 • Ι. Ο σκοπός της διάταξης497
 • ΙΙ. Οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος497
 • Α. Ο δικαιούχος του δικαιώματος497
 • Β. Η απαίτηση498
 • 1. Ο εκτελεστός τίτλος498
 • 2. Ισχύς έναντι των εταιρικών δανειστών των καταστατικών ρητρών/ο όρος για το ύψος της αξίας της εταιρικής συμμετοχής499
 • Γ. Η προϋπόθεση της άκαρπης αναγκαστικής εκτέλεσης499
 • 1. Η έννοια της άκαρπης αναγκαστικής εκτέλεσης499
 • 2. Η απόδειξη της άκαρπης αναγκαστικής εκτέλεσης500
 • ΙΙΙ. Η αίτηση εξόδου501
 • Α. Το αίτημα - Η διαδικασία501
 • Β. Οι καλούμενοι στη δίκη501
 • Γ. Η ισχύς της απόφασης501
 • ΙV. Οι συνέπειες της δικαστικής απόφασης502
 • Α. Η αποβολή της εταιρικής ιδιότητας502
 • Β. Η ικανοποίηση της απαίτησης503
 • Άρθρο 263: Αποκλεισμός εταίρου504
 • Ι. Η διάταξη - Ο ενδοτικός χαρακτήρας506
 • ΙΙ. Οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος508
 • Α. Η ύπαρξη εταιρίας508
 • 1. Η αδημοσίευτη εταιρία508
 • 2. Η διμελής εταιρία508
 • Β. Η ύπαρξη σπουδαίου λόγου510
 • 1. Τα στοιχεία του δικανικού συλλογισμού για τον αποκλεισμό510
 • 2. Η έννοια του σπουδαίου λόγου512
 • 3. Περιπτωσιολογία - Το στοιχείο της υπαιτιότητας515
 • 4. Η μη εκπλήρωση της εισφοράς ως λόγος αποκλεισμού517
 • 5. Η σχέση του σπουδαίου λόγου αποκλεισμού με τον σπουδαίο λόγο λύσης της εταιρίας520
 • Γ. Η δικαστική απόφαση521
 • 1. Η ενέργεια της διάπλασης521
 • 2. Τα ένδικα μέσα522
 • 3. Η διαιτητική επίλυση- η διαμεσολάβηση (δικαστική και εξώδικη)523
 • ΙΙΙ. Η διαδικασία523
 • Α. Ο χρόνος άσκησης523
 • Β. Η ενεργητική νομιμοποίηση (Η μη σύμπραξη στην υποβολή της αίτησης)525
 • 1. Η από κοινού άσκηση του δικαιώματος αποκλεισμού προϋπόθεση του ουσιαστικού δικαίου525
 • 2. Η θέση της δικονομικής υποχρεωτικής κοινής νομιμοποίησης των λοιπών εταίρων527
 • 3. Η καταδίκη σε δήλωση βούλησης του μη συμπράττοντος εταίρου528
 • 4. Ο αποκλεισμός από την εταιρία του μη συμπράττοντος εταίρου529
 • Γ. Η παθητική νομιμοποίηση531
 • Δ. Η διαδικασία533
 • IV. Οι συνέπειες533
 • Α. Της υποβολής της αίτησης αποκλεισμού533
 • Β. Της απόφασης534
 • 1. Η απώλεια της εταιρικής ιδιότητας534
 • 2. Η καταβολή της αξίας της εταιρικής συμμετοχής534
 • Γ. To δικαίωμα ενημέρωσης535
 • V. Συρροή αιτήσεων λύσης της εταιρίας και αποκλεισμού535
 • Άρθρο 264: Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξερχόμενου και αποκλειόμενου εταίρου537
 • Ι. Η απόδοση των πραγμάτων που εισφέρθηκε η χρήση τους (άρθρο 264 παρ. 1)538
 • ΙΙ. Η αξίωση για καταβολή της αξίας της εταιρικής συμμετοχής539
 • Α. Ο υπόχρεος539
 • Β. Το ύψος του καταβαλλόμενου ποσού542
 • 1. Η έννοια της «πλήρους αξίας» της συμμετοχής542
 • 2. Ο χρόνος της αποτίμησης543
 • i. Στην περίπτωση της εκούσιας εξόδου543
 • ii. Στην περίπτωση του αποκλεισμού543
 • iii. Στην περίπτωση της αναγκαστικής εξόδου544
 • 3. Μέθοδοι αποτίμησης544
 • 4. Καταστατικές διαμορφώσεις545
 • i. Ως προς το ύψος του καταβαλλόμενου ποσού 545
 • ii. Ως προς τον τρόπο καταβολής546
 • iii. Ισχύς των καταστατικών ρητρών έναντι των εταιρικών δανειστών546
 • 5. Ο καθορισμός της αξίας από το δικαστήριο ή διαιτητή546
 • Γ. Ο χρόνος καταβολής της αξίας συμμετοχής547
 • ΙΙΙ. Η κάλυψη των αναλογούντων στον απερχόμενο εταιρικών χρεών547
 • Άρθρο 265: Κληρονόμοι θανόντος εταίρου549
 • Ι. Εισαγωγή554
 • Α. Συνέπειες του θανάτου εταίρου554
 • Β. Αφάνεια εταίρου557
 • Γ. Λύση νομικού προσώπου που είναι μέλος εταιρίας557
 • ΙΙ. Συνέχιση της εταιρίας με τους επιζώντες εταίρους558
 • Α. Γενικά558
 • Β. Ρήτρα που παρέχει δικαίωμα εισόδου στην εταιρία μετά το θάνατο του εταίρου560
 • ΙΙΙ. Συνέχιση της εταιρίας με τους κληρονόμους του αποθανόντος εταίρου562
 • Α. Γενικά562
 • Β. Διαχειριστική εξουσία του κληρονόμου564
 • Γ. Συνέχιση της εταιρίας με όλους τους κληρονόμους565
 • Δ. Συνέχιση της εταιρίας με ορισμένους μόνον κληρονόμους567
 • Ε. Ρήτρα μετατροπής του κληρονόμου σε ετερόρρυθμο εταίρο571
 • IV. Ρήτρα μεταβίβασης της εταιρικής συμμετοχής εν ζωή με την αναβλητική αίρεση της προαποβίωσης του εταίρου572
 • V. Tο δικαίωμα επιλογής του κληρονόμου ομόρρυθμου εταίρου573
 • A. Γενικά573
 • B. Σκοπός της ρύθμισης573
 • Γ. Η πρόταση του κληρονόμου να λάβει τη θέση ετερόρρυθμου εταίρου574
 • Δ. Το δικαίωμα εξόδου από την εταιρία576
 • Ε. Ο αναγκαστικού δικαίου χαρακτήρας του άρθρου 265577
 • ΣΤ. Σε ποιες εταιρίες εφαρμόζεται το άρθρο 265579
 • VI. Ευθύνη του κληρονόμου της εταιρικής συμμετοχής580
 • A. Ευθύνη για τα εταιρικά χρέη580
 • 1. Ο κληρονόμος του ομόρρυθμου εταίρου580
 • i. Γενικά580
 • α) Ευθύνη κατά το κληρονομικό δίκαιο581
 • β) Ευθύνη κατά το εταιρικό δίκαιο582
 • ii. Μετατροπή του κληρονόμου σε ετερόρρυθμο εταίρο583
 • α) Ευθύνη κατά το εταιρικό δίκαιο583
 • β) Ευθύνη κατά το κληρονομικό δίκαιο583
 • iii. Έξοδος του κληρονόμου από την εταιρία584
 • α) Ευθύνη κατά το εταιρικό δίκαιο584
 • β) Ευθύνη κατά το κληρονομικό δίκαιο585
 • iv) Λύση της εταιρίας μετά το θάνατο του κληρονομούμενου585
 • 2. Ευθύνη κληρονόμου του ετερόρρυθμου εταίρου585
 • i. Γενικά585
 • α) Ευθύνη κατά το κληρονομικό δίκαιο585
 • β) Ευθύνη κατά το εταιρικό δίκαιο586
 • ii. Ευθύνη κληρονόμου του ετερόρρυθμου εταίρου σε περίπτωση μη καταχώρισης στο ΓΕΜΗ586
 • 3. Ευθύνη του εταίρου που κληρονόμησε την εταιρική συμμετοχή συνεταίρου του587
 • Β. Ευθύνη του κληρονόμου έναντι της εταιρίας587
 • 1. Ευθύνη κατά το εταιρικό δίκαιο587
 • 2. Ευθύνη κατά το κληρονομικό δίκαιο588
 • VII. Ανίκανος και περιορισμένα ικανός κληρονόμος588
 • A. Ανήλικος κληρονόμος588
 • B. Κληρονόμος υπό δικαστική συμπαράσταση591
 • VIII. Λύση της εταιρίας λόγω θανάτου εταίρου592
 • A. Γενικά592
 • B. Αναβίωση της εταιρίας594
 • Γ. Θάνατος του μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου ετερόρρυθμης εταιρίας595
 • Δ. Θάνατος εταίρου διμελούς εταιρίας595
 • ΙΧ. Λοιπά θέματα596
 • Α. Κληρονομικό καταπίστευμα596
 • Β. Κληροδοσία597
 • Γ. Φαινόμενος κληρονόμος597
 • Δ. Εκτελεστής διαθήκης598
 • Ε. Δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς599
 • ΣΤ. Κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς599
 • Ζ. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο600
 • Άρθρο 266: Συνέχιση της εταιρείας601
 • Ι. Γενικές παρατηρήσεις602
 • ΙΙ. Αναβίωση μετά την επικύρωση του σχεδίου αναδιοργάνωσης603
 • Α. Το σχέδιο αναδιοργάνωσης603
 • Β. Προϋποθέσεις αναβίωσης604
 • ΙΙΙ. Αναβίωση μετά την πτωχευτική αποκατάσταση605
 • ΙV. Αναβίωση της λυθείσας (και μη πτωχεύσασας) εταιρίας606
 • Άρθρο 267: (Μονοπρόσωπη εταιρία)609
 • Ι. Εισαγωγικώς610
 • ΙΙ. Ένταξη της διάταξης στο σύστημα των προσωπικών εταιριών611
 • ΙΙΙ. Πεδίο και έκταση εφαρμογής της διάταξης612
 • IV. Κίνηση και συμπλήρωση της τετράμηνης προθεσμίας614
 • V. Η μονοπρόσωπη προσωπική εταιρία619
 • Άρθρο 268: Στάδιο εκκαθάρισης622
 • Ι. Γενικές παρατηρήσεις626
 • Α. Έννοια και σκοπός της εταιρικής εκκαθάρισης626
 • Β. Εφαρμοστέο δίκαιο627
 • Γ. Ο υποχρεωτικός ή μη χαρακτήρας του εκκαθαριστικού σταδίου627
 • Δ. Συνέπειες από την έναρξη του εκκαθαριστικού σταδίου632
 • 1. Έννομες συνέπειες για την εταιρία632
 • 2. Οι σχέσεις της εταιρίας με τους τρίτους634
 • 3. Η θέση των εταίρων634
 • ΙΙ. Η εκκαθαριστική διαδικασία637
 • Α. Περιγραφή των εργασιών της εκκαθάρισης637
 • 1. Έναρξη εργασιών εκκαθάρισης637
 • 2. Απόσβεση παθητικού638
 • 3. Σχηματισμός ενεργητικού641
 • 4. Διανομή προϊόντος εκκαθάρισης643
 • Β. Η περάτωση της εκκαθάρισης και οι συνέπειές της645
 • Γ. Η αναβίωση των εργασιών της εκκαθάρισης647
 • ΙΙΙ. Οι εκκαθαριστές648
 • Α. Τα πρόσωπα και η νομική θέση των εκκαθαριστών648
 • 1. Ορισμός εκκαθαριστών648
 • 2. Απόκτηση της ιδιότητας του εκκαθαριστή651
 • 3. Σχέση των εκκαθαριστών με την εταιρία652
 • Β. Εξουσία και αρμοδιότητες εκκαθαριστών653
 • 1. Καθήκοντα εκκαθαριστών653
 • 2. Έναρξη και παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών654
 • 3. Ευθύνη εκκαθαριστών654
 • Άρθρο 269: Παραγραφή655
 • Ι. Γενικές παρατηρήσεις656
 • ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής657
 • ΙΙΙ. Έναρξη και διακοπή παραγραφής659
 • ΙΙ. ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Άρθρα 271-284 Ν 4072/2012)667
 • Άρθρο 271: Έννοια. Εφαρμοζόμενες διατάξεις669
 • Ι. Έννοια και τυπολογικά χαρακτηριστικά670
 • ΙΙ. Οικονομική σημασία - Ιστορική εμφάνιση672
 • ΙΙΙ. Η περιορισμένη ευθύνη του ετερορρύθμου εταίρου674
 • Άρθρο 272: Εταιρική επωνυμία679
 • Η επωνυμία της ετερόρρυθμης εταιρίας680
 • Α. Ο σχηματισμός της επωνυμίας680
 • 1. Γενικά680
 • 2. Οι τροποποιήσεις που επέφερε το νέο δίκαιο680
 • i. Ο κανόνας του ελεύθερου σχηματισμού της εταιρικής επωνυμίας680
 • ii. Επιτρεπτή η αναφορά του ονόματος ετερόρρυθμου στην εταιρική επωνυμία681
 • iii. Η υποχρεωτική προσθήκη του εταιρικού τύπου681
 • 3. Ετερόρρυθμη εταιρία με, ομόρρυθμους εταίρους της, κεφαλαιουχικές εταιρίες681
 • Β. Η έννομη θέση του ετερόρρυθμου, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στην εταιρική επωνυμία682
 • 1. Η νομοθετική μεταβολή682
 • 2. Η ευθύνη του ετερόρρυθμου, ως εκδήλωση της αρχής του φαινομένου δικαίου (Rechtsschein)683
 • Γ. Η διατήρηση της επωνυμίας684
 • 1. Μετά την αποχώρηση ετερόρρυθμου, του οποίου το όνομα περιέχεται στην εταιρική επωνυμία684
 • 2. Μετά τη μετατροπή ομόρρυθμου σε ετερόρρυθμο εταίρο684
 • Άρθρο 273: Δημοσιότητα686
 • I. Σύσταση - Προϋποθέσεις687
 • Α. Σύμπραξη προσώπων687
 • Β. Εταιρική σύμβαση - Καταστατικό688
 • II. Δημοσιότητα691
 • III. Ελαττωματική σύσταση692
 • Άρθρο 274: Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων695
 • I. Η θέση του ετερορρύθμου εταίρου στον ΕμπΝ696
 • Α. Στον ΕμπΝ696
 • Β. Στο Ν 4072/2012697
 • II. Διαχειριστική εξουσία698
 • ΙΙΙ. Λήψη αποφάσεων699
 • IV. Δικαίωμα εναντίωσης700
 • Άρθρο 275: Δικαίωμα ελέγχου702
 • I. Δικαίωμα πληροφόρησης703
 • ΙΙ. Το δικαίωμα ελέγχου704
 • Α. Περιεχόμενο704
 • Β. Φορείς του δικαιώματος705
 • Γ. Μη αναγκαστικός χαρακτήρας705
 • Δ. Προϋποθέσεις άσκησης706
 • Άρθρο 276: Πράξεις ανταγωνισμού707
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις708
 • ΙΙ. Περιεχόμενο708
 • ΙΙΙ. Κυρώσεις - Παραγραφή710
 • ΙV. Απαλλαγή712
 • V. Μετασυμβατική απαγόρευση ανταγωνισμού712
 • Άρθρο 277: Κέρδη και ζημίες713
 • I. Εισαγωγή715
 • Α. Η προϊσχύσασα διάταξη του άρθρου 26 ΕμπΝ715
 • Β. Η νέα διάταξη του άρθρου 277715
 • ΙΙ. Η συμμετοχή του ετερόρρυθμου εταίρου στα κέρδη της εταιρίας716
 • Α. Δικαίωμα σύμπραξης στη σύνταξη και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων716
 • Β. Η σημασία της υποχρέωσης πίστης στη διανομή κερδών718
 • Γ. Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη719
 • 1. Περιεχόμενο719
 • 2. Ποσοστό συμμετοχής719
 • 3. Αποκλίνουσες συμφωνίες720
 • 4. Αποκλεισμός από τα κέρδη721
 • 5. Αξίωση για λήψη των κερδών721
 • ΙΙΙ. Η υποχρέωση συμμετοχής του ετερόρρυθμου εταίρου στις ζημίες722
 • Α. Περιεχόμενο722
 • Β. Απαλλαγή από τις ζημίες723
 • Γ. Συνέπειες του περιορισμού της συμμετοχής στις ζημίες723
 • 1. Έλλειψη υποχρέωσης καταβολής συμπληρωματικών εισφορών723
 • 2. Αποκλειόμενες αξιώσεις725
 • 3. Δικαστικά επιδιώξιμες αξιώσεις726
 • Δ. Αποκλίνουσες συμφωνίες726
 • Άρθρο 278: Εξουσία εκπροσώπησης728
 • Ι. Εισαγωγή730
 • ΙΙ. Η εκπροσώπηση στο προϊσχύσαν δίκαιο730
 • Α. Έλλειψη εκπροσωπευτικής εξουσίας730
 • Β. Κυρώσεις731
 • ΙΙΙ. Η εκπροσώπηση στο νέο δίκαιο731
 • Α. Ο κατ’αρχήν αποκλεισμός του ετερόρρυθμου εταίρου από την εκπροσώπηση 731
 • Β. Η ανάθεση εκπροσώπησης σε ετερόρρυθμο εταίρο732
 • Γ. Η στάση της θεωρίας733
 • Δ. Το απεριόριστο και περιορίσιμο της εξουσίας εκπροσώπησης733
 • Ε. Η εκπροσώπηση από μη εταίρο734
 • ΣΤ. Η παροχή πληρεξουσιότητας στον ετερόρρυθμο εταίρο ή τρίτο735
 • IV. Ευθύνη του διαχειριστή ετερόρρυθμου εταίρου736
 • Α. Νομοθετική ρύθμιση736
 • Β. Η στάση της θεωρίας736
 • Γ. Ευθύνη λόγω έλλειψης καταστατικής διάταξης737
 • Δ. Έναρξη της ευθύνης738
 • Ε. Έκταση της ευθύνης738
 • 1. Ως προς τους εταιρικούς δανειστές738
 • 2. Ως προς τους εταίρους739
 • ΣΤ. Είδος ευθύνης739
 • Ζ. Δικονομικά ζητήματα740
 • Άρθρο 279: Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου742
 • Ι. Εισαγωγή746
 • ΙΙ. Η περιορισμένη εξωτερική ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου στο προϊσχύσαν δίκαιο746
 • Α. Η διάταξη του άρθρου 26 ΕμπΝ746
 • Β. Η στάση της θεωρίας και της νομολογίας747
 • ΙΙΙ. Η περιορισμένη εξωτερική ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου στο νέο δίκαιο747
 • Α. Δομή του άρθρου 279747
 • Β. Έννοια και περιεχόμενο της περιορισμένης ευθύνης748
 • 1. Ευθύνη μέχρι του ποσού της εισφοράς748
 • 2. Είδος εισφορών750
 • 3. Σύνδεση της ευθύνης του εταίρου με την αξία της εισφοράς του751
 • 4. Περιεχόμενο της ευθύνης751
 • Γ. Λοιπά χαρακτηριστικά της ευθύνης753
 • 1. Ευθύνη άμεση753
 • 2. Ευθύνη εις ολόκληρον754
 • 3. Ευθύνη προσωπική754
 • Δ. Χρόνος έναρξης και λήξης της ευθύνης755
 • Ε. Λόγοι ελευθέρωσης από την ευθύνη756
 • 1. Καταβολή της εισφοράς στην εταιρία756
 • 2. Ικανοποίηση εταιρικών δανειστών757
 • 3. Συμψηφισμός758
 • 4. Καταβολή της εισφοράς από τρίτο759
 • IV. Η ευθύνη νεοεισερχόμενου ετερόρρυθμου εταίρου759
 • Α. Έκταση της ευθύνης759
 • Β. Ύπαρξη εταιρίας760
 • Γ. Είσοδος νέου εταίρου761
 • V. Η ευθύνη του αποχωρούντος εταίρου761
 • VΙ. Αναβίωση της εξωτερικής ευθύνης762
 • Α. Η απαγόρευση επιστροφής της εισφοράς762
 • Β. Μορφές απαγορευμένης επιστροφής εισφοράς763
 • 1. Περιουσιακές επιδόσεις763
 • 2. Εξωεταιρικές συμβάσεις763
 • 3. Ασυνήθιστα υψηλές αμοιβές764
 • 4. Παροχές σε τρίτους764
 • Γ. Κατανομή βάρους απόδειξης764
 • VIΙ. Απαγόρευση απαλλακτικών συμφωνιών για την εξωτερική ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου765
 • Άρθρο 280: Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου πριν την καταχώριση της εταιρείας766
 • Ι. Εισαγωγή769
 • ΙΙ. Η ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου αδημοσίευτης ετερόρρυθμης εταιρίας στο προϊσχύσαν δίκαιο769
 • ΙΙΙ. Η ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου αδημοσίευτης ετερόρρυθμης εταιρίας στο νέο δίκαιο770
 • Α. Περιεχόμενο ευθύνης770
 • Β. Η ευθύνη του ιδρυτή ετερόρρυθμου εταίρου μη καταχωρισθείσας στο ΓΕΜΗ εταιρίας770
 • 1. Προϋποθέσεις770
 • i. Ύπαρξη αδημοσίευτης ετερόρρυθμης εταιρίας770
 • ii. Έναρξη λειτουργίας της εταιρίας770
 • iii. Παράλειψη εγγραφής στο ΓΕΜΗ773
 • iv. Έλλειψη γνώσης του τρίτου774
 • 2. Έννομες συνέπειες776
 • Γ. Η ευθύνη νεοεισερχόμενου ετερόρρυθμου εταίρου σε λειτουργούσα αδημοσίευτη ετερόρρυθμη εταιρία777
 • 1. Προϋποθέσεις777
 • i. Λειτουργούσα αδημοσίευτη προσωπική εταιρία777
 • ii. Είσοδος στην εταιρία778
 • iii. Η έλλειψη γνώσης των τρίτων780
 • 2. Έννομες συνέπειες781
 • Άρθρο 281: Λύση της εταιρείας782
 • Ι. Λύση - Εκκαθάριση783
 • Α. Λύση783
 • Β. Εκκαθάριση786
 • Άρθρo 282: Μετατροπή ετερόρρυθμης σε ομόρρυθμη εταιρεία789
 • Άρθρo 282A: Μετατροπή ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη789
 • Άρθρo 283: Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία789
 • Ι. Ορισμός - Έννοια μετατροπής792
 • ΙΙ. Γνήσια και μη γνήσια μετατροπή793
 • ΙΙΙ. Μετατροπή ΕΕ σε ΟΕ794
 • Α. Ρυθμιστικό πεδίο794
 • Β. Λόγοι μετατροπής μιας ΕΕ σε ΟΕ και διαδικασία795
 • Γ. Συνέπειες μετατροπής798
 • IV. Μετατροπή ΟΕ σε ΕΕ800
 • Α. Ρυθμιστικό πεδίο800
 • Β. Λόγοι μετατροπής μιας ΟΕ σε ΕΕ και διαδικασία801
 • Γ. Συνέπειες μετατροπής803
 • 1. Γενικώς ισχύοντα803
 • 2. Ειδικώς ισχύοντα για την μετατροπή με μεταβολή ιδιότητας ομορρύθμου εταίρου805
 • V. Μετατροπή ΕΠΕ σε ΕΕ ή ΟΕ809
 • Α. Ρυθμιστικό πεδίο809
 • Β. Λόγος μετατροπής και διαδικασία810
 • Γ. Συνέπειες μετατροπής811
 • Άρθρο 284: Ετερόρρυθμη εταιρεία κατά μετοχές812
 • ΙΙI. ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Άρθρα 285-292 Ν 4072/2012)819
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 285 επ. Ν 4072/2012821
 • Ι. Βασικές παρατηρήσεις823
 • ΙΙ. Στοιχεία αφανούς εταιρίας824
 • Α. Έννοια824
 • Β. Η αφανής εταιρία ως εσωτερική εταιρία824
 • Γ. Έλλειψη νομικής προσωπικότητας και εταιρικής περιουσίας825
 • Δ. Η αφανής εταιρία ως προσωπική εταιρία825
 • Ε. Τυπολογικά στοιχεία της αφανούς εταιρίας826
 • ΣΤ. Ενδοτικό δίκαιο - Ευθεία εφαρμογή των άρθρων 741 επ. ΑΚ827
 • ΙΙΙ. Διαπλαστική ελευθερία των συμβαλλομένων829
 • IV. Φορέας της επιχείρησης - μη εμπορικότητα της εταιρίας830
 • V. Η αφανής εταιρία ως εναλλακτική λύση στην άμεση συμμετοχή σε μια εμπορική εταιρία ως εταιρικό μέλος831
 • VI. Άλλα ζητήματα832
 • A. Πτώχευση832
 • B. Μετατροπή σε άλλον εταιρικό τύπο832
 • Γ. Οριοθετήσεις αφανούς εταιρίας από συγγενείς συμβατικές μορφές832
 • 1. Γενικά832
 • 2. Σύμβαση παρακοινωνίας833
 • 3. Σύμβαση συμμετοχικού δανείου833
 • Άρθρο 285: Έννοια αφανούς εταιρείας835
 • Ι. Σύσταση εταιρίας836
 • ΙΙ. Συμβαλλόμενοι837
 • ΙΙΙ. Υποχρεώσεις εμφανούς και αφανούς εταίρου837
 • Α. Κοινές υποχρεώσεις837
 • Β. Υποχρεώσεις και δικαιώματα αφανούς εταίρου838
 • Γ. Υποχρεώσεις και δικαιώματα εμφανούς εταίρου839
 • ΙV. Τύπος839
 • V. Μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής - αλλαγή εμφανούς, αφανούς εταίρου840
 • VI. Εταιρική σύμβαση και εταιρικές αποφάσεις840
 • ως προς τη διαχείριση840
 • VIII. Παραγραφή των αξιώσεων μεταξύ των εταίρων841
 • IX. Δομικές αλλαγές στην επιχείρηση του εμφανούς εταίρου841
 • Άρθρο 286: Εισφορά αφανούς εταίρου842
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις842
 • ΙΙ. Η έννοια της εισφοράς843
 • ΙΙΙ. Μεταβίβαση ή παραχώρηση κατά χρήση844
 • IV. Ανώμαλη εξέλιξη της υποχρέωσης προς εισφορά845
 • V. Εισφορά του εμφανούς εταίρου845
 • Άρθρο 287: Σχέσεις με τρίτους846
 • Ι. Σχέσεις και ευθύνη του εμφανούς εταίρου προς τρίτους846
 • ΙΙ. Έλλειψη ευθύνης του αφανούς εταίρου έναντι των τρίτων847
 • ΙΙΙ. Ευθύνη αφανούς εταίρου848
 • IV. Πληρεξουσιότητα προς τον αφανή εταίρο848
 • V. Διάσπαση της αρχής του άρθρου 287848
 • Άρθρο 288: Διαχείριση της αφανούς εταιρείας850
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις850
 • ΙΙ. Η διαχείριση του εμφανούς εταίρου851
 • ΙΙΙ. Αποκτώμενα από τη διαχείριση852
 • ΙV. Aπαγόρευση ανταγωνισμού853
 • V.Υποχρέωση λογοδοσίας853
 • VI. Συμμετοχή του αφανούς εταίρου στη διαχείριση853
 • Άρθρο 289: Κέρδη και ζημίες855
 • Ι. Η συμμετοχή των εταίρων στο οικονομικό αποτέλεσμα της αφανούς εταιρίας856
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 856
 • Β. Συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη857
 • 1. Γενικά857
 • 2. Προσδιορισμός του διανεμητέου κέρδους858
 • 3. Χρόνος απόδοσης των κερδών859
 • 4. Αξίωση απόδοσης διανεμόμενων κερδών860
 • Γ. Συμμετοχή των εταίρων στις ζημίες861
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις861
 • 2. Κάλυψη των ζημιών από τον αφανή εταίρο861
 • 3. Περιορισμός της συμμετοχής του αφανούς στις ζημίες861
 • 4. Κάλυψη ζημιών από υφιστάμενα - μελλοντικά κέρδη862
 • ΙΙ. Υποχρέωση λογοδοσίας863
 • Α. Έννοια863
 • Β. Άσκηση αξίωσης λογοδοσίας863
 • Άρθρο 290: Δικαιώματα του αφανούς εταίρου για έλεγχο864
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις864
 • ΙΙ. Αντικείμενο και όρια865
 • ΙΙΙ. Ενδοτικό δίκαιο867
 • ΙV. Δικονομική επιβολή867
 • Άρθρο 291: Λύση και εκκαθάριση της αφανούς εταιρείας868
 • Ι. Λόγοι λύσης της αφανούς εταιρίας869
 • Α. Εισαγωγικά869
 • Β. Περιπτωσιολογία869
 • Γ. Ειδικά: Η καταγγελία της αφανούς εταιρίας870
 • ΙΙ. Η εκκαθάριση της αφανούς εταιρίας872
 • Α. Εισαγωγικά872
 • Β. Προϊσχύσαν δίκαιο872
 • Γ. Η εκκαθάριση ως διακανονισμός εταιρικών σχέσεων873
 • 1. Ισχύουσα ρύθμιση873
 • 2. Περιεχόμενο του διακανονισμού των εταιρικών σχέσεων874
 • 3. Απόδοση της αξίας συμμετοχής του αφανούς εταίρου875
 • ΙΙΙ. Εφαρμοστέοι κανόνες στο στάδιο της εκκαθάρισης876
 • Α. Εισαγωγικά876
 • Β. Ενδοτικός χαρακτήρας της εκκαθάρισης876
 • Γ. Εσωτερική - εξωτερική εκκαθάριση878
 • IV. Υποχρεώσεις εκκαθαριστή878
 • Άρθρο 292: Πτώχευση του εμφανούς εταίρου879
 • Ι. Κήρυξη σε πτώχευση του εμφανούς εταίρου880
 • Α. Γενικές παρατηρήσεις880
 • Β. Η πτώχευση ως λόγος λύσης της αφανούς εταιρίας880
 • Γ. Εκκαθάριση των εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας881
 • ΙΙ. Ο αφανής εταίρος ως πτωχευτικός πιστωτής881
 • ΙΙΙ. Η οφειλόμενη εισφορά του αφανούς εταίρου ως πτωχευτική απαίτηση882
 • IV. Η κήρυξη σε πτώχευση του αφανούς εταίρου883
 • ΙV. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ (Άρθρο 293 Ν 4072/2012)885
 • Άρθρο 293: Εφαρμοζόμενες διατάξεις887
 • Εισαγωγικώς: Οι βασικές αρχές - Περίγραμμα Definitio per genus proximum et differentium specificum890
 • I. Η κοινοπραξία ως ερμηνευτικό blackbox891
 • Α. Έννοια - χαρακτηριστικά891
 • Β. Διάκριση από συγγενείς θεσμούς892
 • Γ. Η δικαστική υπαγωγή στον κατάλληλο εταιρικό τύπο893
 • Δ. Λόγοι εμφάνισης - πλεονεκτήματα893
 • Ε. Μορφές εμφάνισης  894
 • 1. Νομοθετικά ρυθμιζόμενες κοινοπραξίες894
 • 2. «Γνήσια» και μη κοινοπραξία894
 • ΣT. Κίνδυνοι από τη λειτουργία της895
 • ΙΙ. H πορεία προς τη νομική κατοχύρωση895
 • A. Η θέση της επιστήμης895
 • B. Οι νομολογιακές εξελίξεις897
 • 1. Η αντιμετώπιση της στερούμενης νομικής προσωπικότητας οντότητας897
 • 2. Η ανίχνευση της νομικής ταυτότητας899
 • III. H τομή: Αναγνώριση στην κοινοπραξία ικανότητας δικαίου και πτωχευτικής ικανότητας901
 • Α. Η ανταπόκριση του νομοθέτη στα πορίσματα της επιστήμης και στις νομολογιακές εξελίξεις901
 • Β. Η «οιονεί» νομική προσωπικότητα της κοινοπραξίας902
 • IV. Ειδικότερη νομική φύση της κοινοπραξίας μετά το Ν 4072/2012904
 • Α. Η καταχωρισμένη κοινοπραξία: Εταιρία ή ανώνυμη σύμβαση;904
 • Β. Η αδημοσίευτη κοινοπραξία905
 • Γ. Συμπέρασμα ως προς τη νομική φύση906
 • V. Συνέπειες από τη μη καταχώριση907
 • Α. Γενικά - Ικανότητα δικαιοπρακτικής βούλησης907
 • Β. Ύπαρξη αυτοτελών οργάνων908
 • Γ. Συνέπειες ως προς τη διαχείριση, την εκπροσώπηση και την ευθύνη των μελών και των διαχειριστών της909
 • 1. Άσκηση διαχείρισης με όργανα909
 • 2. Η εις ολόκληρον ευθύνη ως κανόνας ενδοτικού δικαίου στην αδημοσίευτη εμπορική κοινοπραξία910
 • 3. Η pro rata ευθύνη στη «γνήσια» κοινοπραξία910
 • 4. Συμπέρασμα: Διαφοροποίηση της ευθύνης στη γνήσια και μη κοινοπραξία911
 • VI. Ερμηνεία της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 294 Ν 4072/2012911
 • και ιδιωτικών έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών913
 • V. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Άρθρο 294 N 4072/2012)915
 • Άρθρο 294: Μεταβατικές διατάξεις917
 • Ι. Εισαγωγικώς918
 • ΙΙ. Η εφαρμογή του Ν 4072/2012 στις προϋφιστάμενες αυτού εταιρίες918
 • ΙΙΙ. Η καταχώριση των προϋφιστάμενων εταιριών στο ΓΕΜΗ922
 • VΙ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ925
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Ο εταίρος ως εργαζόμενος925
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις926
 • ΙΙ. Η εργασία ως εταιρική εισφορά927
 • ΙΙΙ. Η διάκριση της εταιρικής εργασίας από την εξαρτημένη931
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI: Η Αστική Εταιρία με νομική προσωπικότητα938
 • Άρθρο 784 ΑΚ: Προσωπικότητα της Αστικής Εταιρίας938
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις939
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις κτήσης νομικής προσωπικότητας940
 • A. Συμφωνία των συμβαλλομένων μερών940
 • Β. Η επιδίωξη οικονομικού σκοπού941
 • Γ. Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας942
 • ΙΙΙ. Συνέπειες κτήσης νομικής προσωπικότητας943
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII: Αστική Επαγγελματική Δικηγορική Εταιρία (Δικηγορική Εταιρία)945
 • Ι. Εισαγωγικά946
 • ΙΙ. Σύσταση948
 • ΙΙΙ. Οργάνωση και Λειτουργία949
 • Α. Επωνυμία949
 • Β. Εισφορές - Εταιρική περιουσία - Εταιρική συμμετοχή/Εταιρικές μερίδες949
 • 1. Εισφορές949
 • 2. Εταιρική περιουσία950
 • 3. Εταιρική συμμετοχή950
 • Γ. Μεταβολές στην εταιρική σύνθεση950
 • 1. Είσοδος (νέου) εταίρου950
 • 2. Έξοδος εταίρου951
 • i. Αυτοδίκαιη έξοδος951
 • ii. Οικειοθελής αποχώρηση951
 • iii. Αποκλεισμός951
 • iv. Αξίωση του αποχωρούντος ή αποβληθέντος για απόδοση της αξίας της εταιρικής συμμετοχής952
 • Δ. Τα όργανα952
 • 1. Η ΓΣ των εταίρων952
 • 2. Διαχειριστές953
 • i. Τρόπος δράσης και εξουσίες διαχειριστή953
 • ii. Υποχρέωση λογοδοσίας954
 • iii. Ευθύνη954
 • Ε. Εσωτερικές σχέσεις954
 • 1. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων954
 • i. Δικαίωμα γνώσης και ελέγχου των εταιρικών υποθέσεων (§1)954
 • ii. Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη (§3)954
 • iii. Απαγόρευση ανταγωνισμού955
 • ΣΤ. Σχέσεις της Δικηγορικής Εταιρίας με τους εντολείς της955
 • ΙΙΙ. Ευθύνη της εταιρίας και των εταίρων956
 • Α. Ευθύνη των εταίρων στις εσωτερικές σχέσεις956
 • Β. Ευθύνη της εταιρίας και των εταίρων στις εξωτερικές σχέσεις956
 • IV. Λύση της Δικηγορικής Εταιρίας957
 • Α. Παρέλευση της ορισμένης διάρκειάς της957
 • Β. Λήψη απόφασης της ΓΣ957
 • Γ. Η πλήρωση καταστατικού λόγου λύσης958
 • Δ. Η με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση, έκπτωση ή απώλεια της ικανότητας εταίρου σε δικηγορική εταιρία (λ.χ. απώλεια της δικηγορικής ιδιότητας) του συνόλου των εταίρων958
 • Ε. Κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση958
 • V. Εκκαθάριση958
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ)959
 • Ι. Εισαγωγικά960
 • Α. Σκοπός και κύρια χαρακτηριστικά του Ομίλου961
 • Β. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Όμιλος με έδρα στην Ελλάδα962
 • Γ. Νομική φύση963
 • ΙΙ. Σύσταση του ΕΟΟΣ963
 • Α. Σύμβαση ίδρυσης963
 • Β. Διατυπώσεις δημοσιότητας965
 • Γ. ΕΟΟΣ ευρισκόμενος στο στάδιο της ίδρυσης (αδημοσίευτος ΕΟΟΣ)965
 • ΙΙΙ. Η ιδιότητα μέλους του ΕΟΟΣ966
 • Α. Απόκτηση της ιδιότητας μέλους967
 • 1. Κατά πρωτότυπο τρόπο967
 • 2. Κατά παράγωγο τρόπο967
 • Β. Απώλεια της ιδιότητας μέλους968
 • 1. Παραίτηση (αποχώρηση) μέλους969
 • 2. Αποκλεισμός μέλους969
 • 3. Θάνατος μέλους969
 • 4. Απώλεια των προϋποθέσεων απόκτησης της ιδιότητας μέλους970
 • ΙV. Οργάνωση και λειτουργία του Ομίλου970
 • Α. Τα όργανα του Ομίλου970
 • 1. Τα μέλη του Ομίλου: Οργάνωση και συγκρότηση - Λήψη αποφάσεων970
 • 2. Οι διαχειριστές972
 • Β. Εσωτερικές σχέσεις972
 • 1. Δικαιώματα των μελών972
 • 2. Υποχρεώσεις των μελών973
 • Γ. Εκπροσώπηση του Ομίλου974
 • Δ. Ευθύνη των μελών975
 • 1. Αποκλεισμός - Περιορισμός ευθύνης975
 • 2. Ευθύνη μετά την περάτωση του Ομίλου976
 • 3. Ευθύνη επί μεταβολής των μελών του Ομίλου976
 • V. Περάτωση του Ομίλου: Λύση και εκκαθάριση977
 • Α. Λύση του Ομίλου με απόφαση των μελών977
 • 1. Υποχρεωτική λύση977
 • 2. Δυνητική λύση978
 • Β. Λύση με δικαστική απόφαση978
 • 1. Για μη τήρηση διατάξεων του Κανονισμού978
 • 2. Για σπουδαίο λόγο979
 • 3. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος979
 • Γ. Διατυπώσεις δημοσιότητας979
 • Δ. Εκκαθάριση του Ομίλου979
 • VI. Πτώχευση του Ομίλου980
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Η Μονοπρόσωπη Εταιρία (Societas Unius Personae - “SUP”)981
 • Ι. Εισαγωγή984
 • II. Λόγοι αποτυχίας θεσμοθέτησης της SPE985
 • Α. Ουσιαστικοί λόγοι985
 • 1. Κατάργηση του ελάχιστου εταιρικού κεφαλαίου985
 • 2. Διαχωρισμός της πραγματικής από την καταστατική έδρα986
 • 3. Συμμετοχή των εργαζόμενων987
 • Β. Νομοτεχνικοί λόγοι987
 • 1. Διάρθρωση της Πρότασης Κανονισμού987
 • 2. Επιλεγείσα νομική βάση988
 • ΙΙI. Η Societas Unius Personae (SUP) ως νέα εναλλακτική λύση989
 • Α. Η Πρόταση Οδηγίας για τις μονοπρόσωπες εταιρίες989
 • Β. Βασικά χαρακτηριστικά της SUP990
 • Γ. Νομοτεχνική προσέγγιση της Πρότασης Οδηγίας991
 • 1. Επιλεγείσα νομική βάση991
 • 2. Νομοτεχνική διάρθρωση992
 • 3. Επιλογή της SUP ως μονοπρόσωπης εταιρίας993
 • Δ. Νομική φύση της SUP994
 • Ε. Δυνατές επιλογές μεταφοράς της Οδηγίας στα εθνικά δίκαια995
 • ΣΤ. Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο996
 • ΙV. Οι εναρμονισμένες ρυθμίσεις της Πρότασης Οδηγίας997
 • Α. Ίδρυση997
 • 1. Ηλεκτρονική ίδρυση997
 • 2. Αμφισβήτηση του θεσμού της ηλεκτρονικής ίδρυσης998
 • 3. Χρήση ηλεκτρονικών υποδειγμάτων ιδρυτικών πράξεων999
 • 4. Ταυτοποίηση του ιδρυτή1000
 • 5. Υποχρέωση χορήγησης πληροφοριών στον ιδρυτή1001
 • 6. Τρόποι ίδρυσης1001
 • i. Ίδρυση εκ του μηδενός1001
 • ii. Ίδρυση από μετατροπή1002
 • 7. Χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας ίδρυσης1003
 • Β. Επωνυμία1004
 • Γ. Έδρα 1005
 • Δ. Κεφαλαιακή οργάνωση1006
 • 1. Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο1006
 • 2. Καταβολή και κάλυψη εταιρικού κεφαλαίου1007
 • 3. Μοναδικό εταιρικό μερίδιο1008
 • 4. Διατήρηση της εταιρικής περιουσίας1008
 • i. Ομοιότητα με το ρυθμιστικό πλαίσιο της SPE1008
 • ii. Έλεγχος ισολογισμού1009
 • iii. Έλεγχος φερεγγυότητας1010
 • iv. Αποθεματικά1011
 • v. Πρόσθετοι περιορισμοί1011
 • vi. Ευθύνη για απαγορευμένες διανομές1012
 • E. Διοικητική Οργάνωση1013
 • 1. Ατελής εναρμόνιση1013
 • 2. Όργανα της SUP1014
 • 3. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου1014
 • 4. Διευθυντικό όργανο1015
 • 5. Απαγόρευση διορισμού μελών διευθυντικού οργάνου1016
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: Στοιχεία Λογιστικής και Φορολογίας προσωπικών εταιριών1017
 • Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ1019
 • Α. Εισαγωγή1019
 • 1. Καθορισμός των οντοτήτων1019
 • i. Πολύ μικρές οντότητες1020
 • ii. Μικρές οντότητες1020
 • iii. Μεσαίες οντότητες1020
 • iv. Μεγάλες οντότητες1021
 • 2. Προσωπικές εταιρίες1021
 • 3. Ορισμοί1021
 • Β. Προσωπική εταιρία και λογιστικό σύστημα1022
 • 1. Διπλογραφικό σύστημα - Περιουσία της οντότητας1022
 • 2. Ισολογισμός1024
 • 3. Λογιστικό σύστημα και Λογιστικά αρχεία (βιβλία)1025
 • 4. Τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά, δικαιολογητικά)1026
 • 5. Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων (βιβλίων)1027
 • 6. Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων1027
 • 7. Τα υπόλοιπα λογιστικά αρχεία (βιβλία)1028
 • 8. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις1028
 • 9. Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων1029
 • Γ. Κανόνες επιμέτρησης1031
 • 1. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων1031
 • i. Πάγια περιουσιακά στοιχεία1031
 • ii. Αποσβέσεις και απομείωση παγίων1032
 • iii. Χρηματοδοτική μίσθωση1035
 • iv. Λειτουργική μίσθωση1036
 • v. Επιμέτρηση (αποτίμηση) αποθεμάτων και υπηρεσιών1036
 • Δ. Αποτελέσματα - Καθαρή θέση - Προσάρτημα1038
 • 1. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων1038
 • 2. Στοιχεία της καθαρής θέσης1039
 • 3. Το προσάρτημα1039
 • ΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ1040
 • Α. Προσωπικές εταιρίες1040
 • Β. Νομικά πρόσωπα και οντότητες1040
 • Γ. Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων1041
 • Δ. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτά η προσωπική εταιρία1042
 • 1. Κέρδος και επιχειρηματική συναλλαγή1042
 • 2. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες1042
 • 3. Η έννοια του εξόδου, εσόδου, κέρδους και ζημιάς1043
 • 4. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (άρθρο 23)1044
 • 5. Φορολογικές αποσβέσεις1046
 • 6. Επισημάνσεις επί των αποσβέσεων1046
 • 7. Επισφαλείς απαιτήσεις1047
 • Ε. Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος1048
 • ΣΤ. Φορολογικός συντελεστής1049
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1057
 • 0
 • 0