Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-312-9
Σελίδες: 664
Επιμέλεια: Λ. Καρατζά

Η παρούσα 10η έκδοση είναι ενημερωμένη με τους πρόσφατα ψηφισθέντες Ν 4488/2017, ΦΕΚ Α΄137/13.9.2017 (ο οποίος τροποποίησε τα άρθρα 621, 636 Α ΚΠολΔ και 71 ΕισΝΚΠολΔ), το Ν 4475/2017, ΦΕΚ Α΄ 83/12.6.2017 (ο οποίος τροποποίησε τα άρθρα 959Α, 965, 1005 ΚΠολΔ), το Ν 4472/2017,  ΦΕΚ Α΄ 74/19.5.2017 (ο οποίος τροποποίησε τα άρθρα 927, 943, 954, 955, 959, 959Α, 964, 966, 995, 998Α, 1021 ΚΠολΔ) και το Ν 4465/2017,  ΦΕΚ Α΄ 47/4.4.2017 (ο οποίος τροποποίησε τα άρθρα 241, 575 ΚΠολΔ). Επίσης είναι ενημερωμένη με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Ν 4335/2015, ΦΕΚ Α΄ 87/23.7.2015), με έναρξη ισχύος από 1.1.2016 (εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του). Προς διευκόλυνση των αναγνωστών μας και για την καλύτερη διαχείριση των εκκρεμών υποθέσεων παρατίθεται το ισχύον άρθρο και αμέσως παρακάτω το προϊσχύον. Ειδικά στο Τέταρτο Βιβλίο των Ειδικών Διαδικασιών, το οποίο αντικαταστάθηκε εν συνόλω, παρατίθενται αρχικά τα άρθρα 591-645, όπως ισχύουν σήμερα, και στο τέλος αυτών παρατίθεται συνολικά το προϊσχύον τέταρτο βιβλίο, ήτοι τα άρθρα 591-681Δ, λόγω μη αντιστοίχισης των ισχυόντων με τα προϊσχύοντα άρθρα.

Με το άρθρο 1 του Ν 4335/2015 τροποποιούνται 317 άρθρα του ΚΠολΔ και 2 άρθρα του ΕισΝΚΠολΔ. Οι τροποποιήσεις είναι αθρόες και πολύ σημαντικές. Αλλάζουν διατάξεις στη διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων, στα ένδικα μέσα, στα ασφαλιστικά, στην εκουσία, στην διαιτησία. Στις ειδικές διαδικασίες και στην αναγκαστική εκτέλεση οι αλλαγές είναι σαρωτικές. Συμπληρώνεται με τις διατάξεις του Εισαγωγικού Νόμου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

Το έργο, ευέλικτο και πρακτικό, σε μικρό σχήμα τσέπης, με εύκαμπτο εξώφυλλο και λεπτό αδιαφανές χαρτί, είναι εύκολα μεταφερόμενο για καθημερινή χρήση. Πρόκειται για μία πλήρως ενημερωμένη και χρηστική έκδοση για κάθε εφαρμοστή του δικαίου, δικαστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές και φοιτητές.

 

 • 0
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΔ 503/19851
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ1
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ1
 • Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων [Άρθρα 1-6]1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ3
 • Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης [Άρθρα 7-11]3
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ5
 • Καθ’ ύλην αρμοδιότητα [Άρθρα 12-21]5
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ13
 • Κατά τόπον αρμοδιότητα [Άρθρα 22-41]13
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ18
 • Παρέκταση της αρμοδιότητας [Άρθρα 42-44]18
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ18
 • Έρευνα της αρμοδιότητας [Άρθρα 45-47]18
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ19
 • Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο [Άρθρα 48-51]19
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ20
 • Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας [Άρθρα 52-61]20
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ25
 • Διάδικοι [Άρθρα 62-73]25
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ28
 • Ομοδικία [Άρθρα 74-78]28
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ29
 • Συμμετοχή τρίτων στη δίκη [Άρθρα 79-93]29
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ33
 • Πληρεξουσιότητα [Άρθρα 94-105]33
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ37
 • Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές [Άρθρα 106-116Α]37
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ41
 • Εκθέσεις [Άρθρο 117]41
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ42
 • Δικόγραφα [Άρθρα 118-121]42
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ46
 • Επιδόσεις [Άρθρα 122-143]46
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ60
 • Προθεσμίες [Άρθρα 144-151]60
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ63
 • Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση [Άρθρα 152-158]63
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ65
 • Ακυρότητες [Άρθρα 159-161]65
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ66
 • Εγγυοδοσία [Άρθρα 162-172]66
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ68
 • Δικαστικά έξοδα [Άρθρα 173-193]68
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ75
 • Ευεργέτημα πενίας [Άρθρα 194-204]75
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ79
 • Ποινές [Άρθρα 205-207]79
 • ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ82
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ82
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ82
 • Απόπειρα συμβιβασμού [Άρθρα 208-214Γ]82
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ89
 • Άσκηση της αγωγής [Άρθρα 215-220]89
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ93
 • Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής [Άρθρα 221-225]93
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ95
 • Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση [Άρθρα 226-232]95
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ101
 • Συζήτηση στο ακροατήριο [Άρθρα 233-281]101
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ132
 • Παρεμπίπτοντα [Άρθρα 282-285]132
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ133
 • Διακοπή και επανάληψη της δίκης [Άρθρα 286-292]133
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ136
 • Κατάργηση και περάτωση της δίκης [Άρθρα 293-299]136
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ139
 • Απόφαση [Άρθρα 300-314]139
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ144
 • Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων [Άρθρα 315-320]144
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ147
 • Δεδικασμένο [Άρθρα 321-334]147
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ150
 • Απόδειξη [Άρθρα 335-465]150
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 335-351]150
 • Ομολογία [Άρθρα 352-354]154
 • Aυτοψία [Άρθρα 355-367]154
 • Πραγματογνωμοσύνη [Άρθρα 368-392]157
 • Μάρτυρες [Άρθρα 393-414]164
 • Eξέταση των διαδίκων [Άρθρα 415-420]172
 • [Όρκος] [Άρθρα 421-424] [Έχουν καταργηθεί τα άρθρα 425-431]174
 • Έγγραφα [Άρθρα 432-465]175
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ184
 • Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές [Άρθρα 466-472]184
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ188
 • Ειδικές διατάξεις για τη λογοδοσία [Άρθρα 473-477]188
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ190
 • Ειδικές διατάξεις για τη διανομή [Άρθρα 478-494]190
 • ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ197
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ197
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ197
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 495-500]197
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ202
 • Ανακοπή ερημοδικίας [Άρθρα 501-510]202
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ205
 • Έφεση [Άρθρα 511-537]205
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ214
 • Αναψηλάφηση [Άρθρα 538-551]214
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ223
 • Αναίρεση [Άρθρα 552-582]223
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ244
 • Ανακοπή και τριτανακοπή [Άρθρα 583-590]244
 • ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ247
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ247
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ247
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρο 591]247
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ249
 • Διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση [Άρθρα 592-613]249
 • Υπαγόμενες διαφορές [Άρθρο 592]249
 • Κοινές διατάξεις [Άρθρα 593-602]251
 • Διατάξεις για τις γαμικές διαφορές [Άρθρα 603-605]255
 • Διατάξεις για τις διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων [Άρθρα 606-609]256
 • Διατάξεις για τις λοιπές οικογενειακές διαφορές [Άρθρα 610-613]259
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ261
 • Περιουσιακές διαφορές [Άρθρα 614-622Β]261
 • Υπαγόμενες διαφορές [Άρθρο 614]261
 • Διατάξεις για τις μισθωτικές διαφορές [Άρθρα 615-620]264
 • Διατάξεις για τις εργατικές διαφορές [Άρθρα 621-622]266
 • Διατάξεις για τις διαφορές απο αμοιβές [Άρθρο 622Α]267
 • Διατάξεις για τις διαφορές από πιστωτικούς τίτλους [Άρθρο 622B]268
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ269
 • Διαταγές [Άρθρα 623-645]269
 • Διαταγή πληρωμής [Άρθρα 623-636]269
 • Διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου [Άρθρα 637-645]278
 • [ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ] ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ283
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ283
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ283
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρο 591]283
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ284
 • Γαμικές διαφορές [Άρθρα 592-613]284
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ288
 • Διαφορές που αναφέρονταισε σχέσεις γονέων και τέκνων [Άρθρα 614-622]288
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ293
 • Έκδοση διαταγής πληρωμής [Άρθρα 623-634]293
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ297
 • Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους [Άρθρα 635-646]297
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ299
 • Μισθωτικές διαφορές και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους [Άρθρα 647-662Θ]299
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ306
 • Εργατικές διαφορές [Άρθρα 663-676]306
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ312
 • Διαφορές από αμοιβές για την παροχή εργασίας [Άρθρα 677-681]312
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ314
 • Διαφορές για ζημίες από αυτοκίνητο, καθώς και από τη σύμβαση της ασφάλισής του [Άρθρα 681Α]314
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ315
 • Διαφορές που αφορούν διατροφή και επιμέλεια τέκνων [Άρθρα 681Β-681Δ]315
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ319
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ319
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ319
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 682-703]319
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ333
 • Εγγυοδοσία [Άρθρα 704-705]333
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ333
 • Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης [Άρθρο 706]333
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ334
 • Συντηρητική κατάσχεση [Άρθρα 707-724]334
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ340
 • Δικαστική μεσεγγύηση [Άρθρα 725-727]340
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ341
 • Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων [Άρθρα 728-730]341
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ345
 • Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης [Άρθρα 731-736]345
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ348
 • Σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση [Άρθρα 737-738]348
 • ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ349
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ349
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ349
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 739-781]349
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ363
 • Ειδικές διατάξεις [Άρθρα 782-866]363
 • Διαιτησία [Άρθρα 867-903]399
 • ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ399
 • ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ399
 • ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ420
 • ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ420
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ420
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 904-940Α]420
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ442
 • Μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης [Άρθρα 941-952]442
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ450
 • Κατάσχεση της κινητής περιουσίας του οφειλέτη [Άρθρα 953-981]450
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ495
 • Κατάσχεση στα χέρια τρίτου [Άρθρα 982-991Β]495
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ503
 • Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη [Άρθρα 992-1016]503
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ529
 • Διατάξεις κοινές για τον πλειστηριασμό κινητών και ακινήτων [Άρθρα 1017-1021]529
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ532
 • Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων [Άρθρα 1022-1033]532
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ536
 • Αναγκαστική διαχείριση [Άρθρα 1034-1046]536
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ542
 • Προσωπική κράτηση [Άρθρα 1047-1054]542
 • Μεταβατικές διατάξεις Ν 4335/2015548
 • Μεταβατικές διατάξεις Ν 3994/2011552
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ555
 • Εισαγωγικός Νόμος ΚΠολΔ [Άρθρα 1-76]555
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 581
 • 0
 • 0