Ουσιαστικές προϋποθέσεις της διοικητικής εκτελέσεωςΔιαδικασία εκτελέσεως και ανακοπέςΝΔ 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» 

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €30.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-321-1
Σελίδες: 404
Συγγραφέας: Δ. Τομαράς

Η παρούσα τρίτη έκδοση «Η Αναγκαστική Είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων κατά τον ΚΕΔΕ» κατέστη αναγκαία λόγω των πρόσφατων νομοθετικών αλλαγών που επήλθαν στο ΝΔ 356/1974. Η τρίτη έκδοση έχει επικαιροποιηθεί με όλες τις νέες διατάξεις των νόμων (Ν 4321/2015, Ν 4336/2015, 4337/2015, 4370/2016, 4472/2017, 4484/2017 ) που έχουν κωδικοποιήσει το ΝΔ 356/1974 και έχει εμπλουτισθεί με πρόσφατη σημαντική νομολογία, η οποία παρατίθεται στο Παράρτημα Νομολογίας. Ειδικότερα, ο συγγραφέας παρουσιάζει στην ερμηνεία του παρόντος έργου αναλυτικά όλες τις αλλαγές που επέφεραν οι παραπάνω πρόσφατοι νόμοι στο πεδίο εφαρμογής της αναγκαστικής είσπραξης των δημοσίων εσόδων, οι οποίες αφορούν στις κατηγορίες των νόμιμων τίτλων, στους τόκους και στα πρόστιμα εκπροθέσμου καταβολής, στην ατομική ειδοποίηση και στην κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Επιπλέον, στο Παράρτημα Νομοθεσίας παρουσιάζονται το ΝΔ 356/1974, όπως ισχύει μετά τις αλλαγές των Ν 4472/2017 και Ν 4484/2017.

Ενώ για την αναγκαστική εκτέλεση επί ιδιωτικών διαφορών υπάρχουν πολλά και αξιόλογα συγγράμματα, για την αναγκαστική εκτέλεση με σκοπό την είσπραξη δημοσίων εσόδων υπάρχει κενό, το οποίο φιλοδοξεί να καλύψει η παρούσα μελέτη.

Ο Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) ρυθμίζει τη διοικητική εκτέλεση, δηλαδή το σύνολο των κανόνων δικαίου που διέπουν τη διαδικασία αναγκαστικής εισπράξεως των δημοσίων εσόδων. Η διαδικασία αυτή στηρίζεται σε ένα νόμιμο τίτλο ο οποίος προσδιορίζεται από την προηγούμενη διοικητική διαδικασία βεβαιώσεως των δημοσίων εσόδων. Με την παρούσα μελέτη εξετάζονται τα ανακύπτοντα κατά τη διαδικασία βεβαιώσεως προβλήματα, τα οποία δύνανται να επηρεάζουν τη διαδικασία εκτελέσεως. Η περιεκτική και εμπεριστατωμένη ανάλυση του συγγραφέα δεν περιορίζεται μόνο σε ζητήματα δικονομικού δικαίου, παράλληλα εξετάζονται σε όλες τις ενότητες του έργου και θέματα ουσιαστικού δικαίου, όπως η γένεση της δημόσιας απαιτήσεως και ο χρόνος παραγραφής. Η διοικητική εκτέλεση αποτελεί κλάδο του δικονομικού δικαίου. Σε αυτή εφαρμόζονται θεσμοί γνωστοί από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως η κατάσχεση και ο πλειστηριασμός. Τα κενά του ΚΕΔΕ καλύπτονται με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της Πολιτικής Δικονομίας. Βασική έννοια του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και του δικαίου της διοικητικής εκτελέσεως, είναι αυτή του δημοσίου εσόδου.

Ο συγγραφέας οριοθετεί την έννοια του δημοσίου εσόδου. Τα δημόσια έσοδα διακρίνονται σε εν στενή εννοία έσοδα και εν ευρεία εννοία έσοδα. Μεγάλο μέρος των δημοσίων εσόδων προέρχεται από τη φορολογία. Λόγω του ότι οι απαιτήσεις του Δημοσίου, μπορούν να προκύψουν από την εφαρμογή κανόνων είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού δικαίου, τούτο έχει ως συνέπεια οι διατάξεις του ΚΕΔΕ να ερμηνεύονται τόσο από τα διοικητικά δικαστήρια όσο και από τα πολιτικά δικαστήρια. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει κίνδυνος εκδόσεως αποφάσεων με αντιφατικό περιεχόμενο οπότε καθίσταται αναγκαία η επέμβαση του ΑΕΔ. Κατά το ΑΕΔ, οι διαφορές που γεννώνται κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης είναι διοικητικές, εφόσον η υποκείμενη σχέση επί της οποίας ερείδεται ο νόμιμος τίτλος εισπράξεως είναι σχέση δημοσίου δικαίου, ιδιωτικές δε όταν η υποκείμενη σχέση είναι σχέση ιδιωτικού δικαίου.

Η μελέτη διακρίνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο εξετάζονται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της διοικητικής εκτελέσεως, θέματα δηλαδή που αφορούν στη βεβαίωση των δημοσίων εσόδων. Ειδικότερα σε αυτό το κεφάλαιο ερμηνεύονται θέματα σχετικά με τη συγκρότηση του νομίμου τίτλου, τη διαδικασία βεβαιώσεως, τις παραγραφές των απαιτήσεων του Δημοσίου και τον συμψηφισμό των απαιτήσεων. Το δεύτερο μέρος πραγματεύεται τη διαδικασία εκτελέσεως και αναλύεται η κατάσχεση και ο πλειστηριασμός. Στο τρίτο μέρος ερμηνεύεται το ένδικο βοήθημα της ανακοπής.

Περιγράφεται η ανακοπή κατά του νομίμου τίτλου εκτελέσεως, η ανακοπή κατά πράξεων κατασχέσεως και η ανακοπή κατά πλειστηριασμού. Ακολουθεί το Παράρτημα Νομολογίας όπου περιλαμβάνονται σημαντικές δικαστικές αποφάσεις επί των θεμάτων του ΚΕΔΕ και το Παράρτημα Νομοθεσίας όπου και παρουσιάζεται το ΝΔ 356/1974, κωδικοποιημένο όπως ισχύει σήμερα και οι βασικές διατάξεις του Ν 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας» που αφορούν στις παραγραφές του Δημοσίου

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ17
 • Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ17
 • ΙΙ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ21
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ25
 • Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της διοικητικής εκτελέσεως25
 • Α. Τα σχετικά με την συγκρότηση του νομίμου τίτλου25
 • α) Η διαδικασία βεβαιώσεως25
 • 1. Η διαδικασία συγκροτήσεως νομίμου τίτλου της α΄ περιπτώσεως του άρθρου 2 παρ. 2 του ΚΕΔΕ25
 • 2. Ατομική ειδοποίηση του οφειλέτου30
 • 3. Αμφισβητούμενοι νόμιμοι τίτλοι35
 • β) Οι συνέπειες συγκροτήσεως του νομίμου τίτλου40
 • 1. Χρέος ληξιπρόθεσμον40
 • 2. Προσαυξήσεις, λόγω μη εμπροθέσμου καταβολής41
 • γ) Ειδικά θέματα42
 • 1. Η εκτέλεση αλλοδαπών (ενωσιακών) τίτλων42
 • 2. Η λήψη προσωρινών μέτρων εις βάρος του οφειλέτου44
 • Β. Πότε καθίσταται ανενεργός ο νόμιμος τίτλος47
 • α) Οι παραγραφές των απαιτήσεων του Δημοσίου47
 • 1. Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να βεβαιώσει εν ευρεία εννοία δημόσιο έσοδο και της αξιώσεώς του να εισπράξει εν στενή εννοία βεβαιωθέν έσοδο48
 • ι) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου ή άλλου ΝΠΔΔ προς κοινοποίηση της πράξεως επιβολής του εσόδου (φόρου, τέλους, προστίμου κ.λπ.).49
 • ii) Παραγραφή της αξιώσεως του Δημοσίου ή άλλου ΝΠΔΔ προς είσπραξη του εν στενή εννοία βεβαιωθέντος εσόδου52
 • 2. Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου ή άλλου ΝΠΔΔ να βεβαιώσει εν στενή εννοία δημόσιο έσοδο53
 • i) Η νομολογία του Αρείου Πάγου53
 • ii) Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας55
 • β) Συμψηφισμός ή διαγραφή με άλλο νόμιμο τρόπο της δημοσίας απαιτήσεως56
 • 1. Ο συμψηφισμός57
 • 2. Διαγραφή των προς το Δημόσιο χρεών62
 • γ) Βεβαίωση χρέους γενομένη διαρκούσης αναστολής65
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ71
 • Η διαδικασία εκτελέσεως71
 • Α. Η κατάσχεση71
 • α) Η κατάσχεση των κινητών71
 • 1. Τα ακατάσχετα71
 • i) Ακατάσχετα κατά την διαδικασία κατασχέσεως εις χείρας του οφειλέτου71
 • ii) Ακατάσχετα εις χείρας τρίτων (άρθρο 31 ΚΕΔΕ)75
 • 2. Κατάσχεση κινητών εις χείρας του οφειλέτου (άρθρα 10-18 ΚΕΔΕ)77
 • 3. Κατάσχεση κινητών εις χείρας τρίτου80
 • β) Η κατάσχεση ακινήτων (άρθρα 35-38 ΚΕΔΕ)86
 • 1. Έκταση εφαρμογής της διαδικασίας κατασχέσεως επί ακινήτων86
 • 2. Η επιβολή της κατασχέσεως89
 • 3. Οι συνέπειες της κατασχέσεως (άρθρα 38-39 ΚΕΔΕ)91
 • Β. Πλειστηριασμός94
 • α) Ο πλειστηριασμός των κινητών (άρθρα 19-27 ΚΕΔΕ)95
 • 1. Η προδικασία επί πλειστηριασμού κινητών95
 • 2. Η διεξαγωγή του πλειστηριασμού επί κινητών96
 • 3. Επανάληψη πλειστηριασμού και αναπλειστηριασμός κινητών101
 • i) Η επανάληψη του πλειστηριασμού101
 • ii) Αναπλειστηριασμός103
 • β) Πλειστηριασμός ακινήτων (άρθρα 41-47 ΚΕΔΕ)105
 • 1. Προδικασία επί πλειστηριασμού ακινήτων105
 • 2. Η διεξαγωγή του πλειστηριασμού108
 • 3. Αναπλειστηριασμός (άρθρο 46 ΚΕΔΕ)113
 • γ) Η διανομή του πλειστηριάσματος115
 • 1. Διανομή όταν οφειλέτης δεν έχει πτωχεύσει116
 • 2. Διανομή επί πτωχεύσεως του οφειλέτου120
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ124
 • Οι ανακοπές124
 • Α. Εξουσίες του δικαστού της ανακοπής124
 • α) Η προϊσχύουσα νομολογία124
 • β) Η νέα ρύθμιση και οι κατ’ αυτής αντιδράσεις127
 • γ) Ο κανόνας της κατά στάδια προσβολής των πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας και η εξαίρεση αυτού132
 • Β. Ανακοπή κατά πράξεων κατασχέσεως (217 παρ. 1 περ. β΄ ΚΔΔ)133
 • α) Ανακοπή κατά της ταμειακής βεβαιώσεως133
 • β) Ανακοπή κατά της κατασχετηρίου εκθέσεως136
 • γ) Λοιπές αιτήσεις σχετικές με την διαδικασία της κατασχέσεως140
 • 1. Η αίτηση αλλαγής μεσεγγυούχου140
 • 2. Ισχυρισμοί περί ακατασχέτου141
 • 3. Αίτηση εκκαθαρίσεως ή προσδιορισμού των εξόδων και των δικαιωμάτων της εκτελέσεως142
 • Γ. Ανακοπή κατά πλειστηριασμού143
 • α) Ανακοπή κατά του προγράμματος του πλειστηριασμού.143
 • β) Ανακοπή κατά του πίνακος κατατάξεως147
 • γ) Ανακοπή ακυρώσεως του πλειστηριασμού151
 • ΝΔ 356/1974 Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Α΄ 90/5.4.1974)157
 • Α. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της διοικητικής εκτελέσεως157
 • Β. Τα σχετικά με την συγκρότηση του νομίμου τίτλου 157
 • α) Εγκυρότητα νομίμου τίτλου157
 • β) Ολοκλήρωση διοικητικής διαδικασίας164
 • γ) Περιπτώσεις νομίμου τίτλου: Η έκθεση αυτοψίας168
 • Γ. Ατομική ειδοποίηση του οφειλέτου 170
 • Δ. Προσαυξήσεις, λόγω μη εμπροθέσμου καταβολής 177
 • Ε. Η διαδικασία εκτελέσεως183
 • ΣΤ. Η κατάσχεση185
 • α) Ανακοπή τρίτου από εις χείρας του κατάσχεση 185
 • β) Συνταγματικότητα παράλειψης κοινοποίησης κατασχετηρίου στην κατάσχεση εις χείρας τρίτου195
 • Ζ. Η κατάσχεση ακινήτων199
 • Η. Οι ανακοπές205
 • Θ. Προσωποκράτηση226
 • Ι. Παραγραφή228
 • [1] ΝΔ 356/1974 Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων235
 • [2] N 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις [Άρθρα 136-145, 183]287
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ295
 • Α. Ελληνική295
 • Β. Αλλοδαπή299
 • AΛΦABHTIKO EYPETHPIO301
 • 0
 • 0