Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-337-2
Σελίδες: 1470
Επιμέλεια: Χ. Παμπούκης
Συνεργασία: Αλ.-Π. Σιβιτανίδης

Η  Ε΄ έκδοσητου Κώδικας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου  αποτελεί μια συστηματική συλλογή των διατάξεων σχετικά με το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο. Η διεθνοποίηση των Ιδιωτικών Σχέσεων και η ρύθμισή τους μέσα από τον ιδιαίτερο κλάδο του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου κατέστησε αναγκαία την ύπαρξη ενός Κώδικα που θα τις παραθέτει και θα τις ταξινομεί.

Ο Κώδικας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου έχει επιπλέον το χαρακτηριστικό ότι περιλαμβάνει τόσο τις ισχύουσες στην Ελλάδα διατάξεις σχετικά με το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, όσο και ρυθμίσεις Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου, κανόνες συνδέσεως (δηλαδή κανόνες συγκρούσεως αλλά και κανόνες αμέσου εφαρμογής), ρυθμίσεις που αφορούν στη συνεχώς αναπτυσσόμενη δικαστική συνεργασία και στις συγκρούσεις δημοσίων αρχών, καθώς και σημαντικά κείμενα Διεθνούς Ομοιόμορφου Δικαίου.

Ο παρών Κώδικας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου διατρέχει νομική ύλη που αφορά την ικανότητα φυσικού προσώπου, τα νομικά πρόσωπα, το οικογενειακό διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς συμβατικές και αδικοπρακτικές ενοχές, το εμπράγματο διεθνές δίκαιο, το κληρονομικό διεθνές δίκαιο, την εφαρμογή κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, τους ειδικούς κανόνες συγκρούσεως, το δικονομικό διεθνές δίκαιο, τη διεθνή διαιτησία και τη δικαστική συνδρομή.

Ο παρών Κώδικας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου έτυχε ευμενούς υποδοχής από την πρώτη κιόλας έκδοση, το 2009, και αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο τόσο για τη διδασκαλία του μαθήματος όσο και για την πράξη (δικαστές και δικηγόροι), σήμερα κυρίως που ο ίδιος ο κλάδος έχει γίνει πιο σύνθετος, αλλά με μεγάλη πρακτική εφαρμογή.

 • 0
 • I. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ5
 • α) Διεθνείς ρυθμίσεις —5
 • β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις —5
 • γ) Εθνικές ρυθμίσεις5
 • [1] Αστικός Κώδικας5
 • [Άρθρα 5-9]5
 • [2] Ν 344/19766
 • Περί ληξιαρχικών πράξεων [Άρθρα 40 παρ. 1-2, 42 παρ. 1-2, 6]6
 • Ισχύουσες ρυθμίσεις διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου8
 • II. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ13
 • α) Διεθνείς ρυθμίσεις —13
 • β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις13
 • [3] Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Άρθρο 49]13
 • [3α] Οδηγία 2007/36/ΕΚ15
 • του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών [Άρθρο 1 παρ. 1-2]15
 • [4] Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2137/8517
 • Tου Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1985 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ)17
 • [5] ΠΔ 38/199235
 • Για τα μέτρα εφαρμογής στην Ελλάδα του Κανονισμού του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. 2137/1985 σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού35
 • [6] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2157/200139
 • Tου Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρίας (SE)39
 • [7] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1435/200372
 • του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας [Άρθρα 1 παρ. 1, 2 παρ. 1, 3 παρ. 1,2, 4 παρ. 6, 5 παρ. 2,3, 6, 7 παρ. 1,7-16, 8, 11 παρ. 1,5, 12, 17, 18 παρ. 1, 28, 29, 30, 51, 73 παρ. 1]72
 • [8] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/200680
 • Tου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) [Άρθρα 1-6, 8, 12-15]80
 • [9] Οδηγία 2005/56/ΕΚ91
 • Tου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών91
 • [9α] Ν 3777/2009108
 • Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-17]108
 • [10] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/848121
 • Tου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (αναδιατύπωση)121
 • [10α] Οδηγία 98/26/ΕΚ209
 • Tου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων [Άρθρο 8]209
 • [10β] Οδηγία 2001/24/ΕΚ210
 • Tου Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου της 4ης Απριλίου 2001 για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων [Άρθρα 10, 20-32]210
 • [10γ] Οδηγία 2014/59/ΕΕ216
 • Tου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 [Άρθρο 55]216
 • [10δ] Οδηγία 2009/138/ΕΚ218
 • Tου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) [Άρθρα 269, 273-274, 285-294, 296]218
 • [10ε] Οδηγία 2004/25/ΕΚ225
 • Tου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς [Άρθρο 4]225
 • γ) Εθνικές ρυθμίσεις227
 • [11] Αστικός Κώδικας227
 • [Άρθρο 10]227
 • [11α] Kώδικας Πολιτικής Δικονομίας228
 • [Άρθρο 27]228
 • [11β] Ν 4072/2012229
 • Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - |Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις [Άρθρον 45]229
 • [12] ΑΝ 89/1967230
 • Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών [Άρθρα 1, 2]230
 • [13] Ν 791/1978233
 • Περί διατάξεων αφορωσών το εν Ελλάδι καθεστώς των κατά το δίκαιον αλλοδαπής Πολιτείας συσταθεισών ναυτιλιακών εταιρειών [Άρθρον 1]233
 • [14] Ν 27/1975234
 • Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων [Άρθρο 25]234
 • [15] Ν 3588/2007240
 • Πτωχευτικός Κώδικας [Άρθρα 4, 89, 91]240
 • Ισχύουσες ρυθμίσεις διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου242
 • III. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ247
 • α) Διεθνείς ρυθμίσεις247
 • 1. Γάμος247
 • [16] Ν 1656/1986247
 • Κύρωση διεθνούς σύμβασης «για τη διευκόλυνση της τέλεσης γάμων στο εξωτερικό»247
 • 2. Τέκνα252
 • [17] Ν 872/1979252
 • Περί κυρώσεως της από 12 Σεπτεμβρίου 1962 υπογραφείσης υπό της Ελλάδος εν Βρυξέλλαις Διεθνούς Συμβάσεως «περί της αποδείξεως της γνησιότητος των φυσικών τέκνων έναντι της μητρός» [Άρθρα 1-5]252
 • [18] Ν 873/1979254
 • Περί Κυρώσεως της από 14 Σεπτεμβρίου 1961 υπογραφείσης υπό της Ελλάδος εν Ρώμη Διεθνούς Συμβάσεως «περί επεκτάσεως της αρμοδιότητος των εντεταλμένων να δέχωνται αναγνωρίσεις εξωγάμων τέκνων Αρχών» [Άρθρα 1-5]254
 • [19] Ν 1657/1986256
 • Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης «για τη νομιμοποίηση των τέκνων με γάμο»256
 • [20] Ν 1702/1987263
 • Κύρωση Ευρωπαϊκής Σύμβασης «για το νομικό καθεστώς των τέκνων που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους» [Άρθρα 1-10]263
 • [21] Ν 2102/1992265
 • Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης «για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών»265
 • [22] Ν 3765/2009280
 • Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία280
 • [23] Ν 4020/2011297
 • Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών297
 • 3. Διατροφές319
 • [24] Ν 2750/1999319
 • Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ των Κρατών - Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «περί απλοποίησης των διαδικασιών διεκδίκησης της διατροφής»319
 • [25] Ν 3137/2003325
 • Κύρωση της Σύμβασης «για το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής»325
 • [25α] 2009/941/ΕΚ332
 • Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου της Χάγης της 23ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής332
 • β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις349
 • [26] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1259/2010349
 • Tου Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό349
 • [27] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4/2009363
 • Tου Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής [Άρθρο 15]363
 • [27α] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1103364
 • Tου Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2016 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων364
 • [27β] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1104408
 • Tου Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2016 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων408
 • γ) Εθνικές ρυθμίσεις451
 • [28] Αστικός Κώδικας451
 • [Άρθρα 13-24]451
 • [29] Ν 4356/2015454
 • Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις [Άρθρο 13]454
 • IV. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ461
 • α) Διεθνείς ρυθμίσεις461
 • [30] Ν 1792/1988461
 • Κύρωση σύμβασης για την προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στη σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές461
 • [31] Ν 2532/1997477
 • Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων (CISG)477
 • β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις510
 • [32] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008510
 • Tου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές «Ρώμη Ι»510
 • Ισχύουσες ρυθμίσεις διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου454
 • [33] Οδηγία 93/13/ΕΟΚ535
 • Tου Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές [Άρθρο 6]535
 • [33α] Οδηγία 2004/39/ΕΚ536
 • Tου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου (MiFID I) [Άρθρο 36 παρ. 4]536
 • [33β] Οδηγία 2014/65/ΕΕ537
 • Tου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (MiFID II) [Άρθρο 44 παρ. 4]537
 • γ) Εθνικές ρυθμίσεις538
 • [34] Αστικός Κώδικας538
 • [Άρθρο 25]538
 • [35] Ν 1429/1984539
 • Προστασία των Ελλήνων που εργάζονται σε χώρες της Ασίας ή της Αφρικής και άλλες διατάξεις539
 • [36] Ν 2251/1994543
 • Προστασία των καταναλωτών [Άρθρα 5 παρ. 6 εδάφ. β΄, 9β΄]543
 • Ισχύουσες ρυθμίσεις διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου544
 • V. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ553
 • [37] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 662/2009553
 • Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση διαδικασίας για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών για ιδιαίτερα θέματα που αφορούν το εφαρμοστέο δίκαιο σε συμβατικές και εξωσυμβατικές ενοχές553
 • [38] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2007565
 • Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη II»)565
 • [39] Οδηγία 95/46/ΕΚ584
 • Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών [Άρθρο 4]584
 • [40] Αστικός Κώδικας586
 • [Άρθρο 26]586
 • [41] Ν 146/1914587
 • Περί αθεμίτου ανταγωνισμού [Άρθρο 23]587
 • [42] N 3959/2011588
 • Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού [Άρθρο 46]588
 • [43] Ν 1892/1990589
 • Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις [Άρθρο 77 παρ. 6]589
 • [44] Ν 2472/1997590
 • Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα [Άρθρο 3]590
 • Ισχύουσες ρυθμίσεις διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου592
 • VI. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ599
 • α) Διεθνείς ρυθμίσεις —599
 • β) Eυρωπαϊκές ρυθμίσεις599
 • [44α] Οδηγία 98/26/ΕΚ599
 • Του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου της 19ης Μαΐου 1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων [Άρθρο 9]599
 • [44β] Οδηγία 2001/24/ΕΚ600
 • Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 2001 για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων [Άρθρο 24]600
 • [44γ] Οδηγία 2002/47/ΕΚ601
 • Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουνίου 2002 για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας [Άρθρο 9]601
 • γ) Εθνικές ρυθμίσεις603
 • [45] Αστικός Κώδικας603
 • [Άρθρα 12, 27]603
 • Ισχύουσες ρυθμίσεις διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου604
 • α) Διεθνείς ρυθμίσεις609
 • [46] Ν 1325/1983609
 • Κύρωση της Σύμβασης για τις συγκρούσεις νόμων που αφορούν τον τύπο διατάξεων διαθήκης που συνομολογήθηκε στη Χάγη στις 5 Οκτωβρίου 1961609
 • β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις615
 • [47] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 650/2012615
 • Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου615
 • γ) Εθνικές ρυθμίσεις673
 • [48] Αστικός Κώδικας673
 • [Άρθρο 28]673
 • [49] ΝΔ 472/1974674
 • Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών κληρονομίας των ελληνικής ιθαγενείας κατοίκων αλλοδαπής [Άρθρον 1]674
 • [50] Ν 1738/1987675
 • Σύσταση Συμβουλίου Πρόληψης της Εγκληματικότητας, τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, των Κωδίκων Ποινικής και Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις [Άρθρο 21]675
 • [51] N 139/1975676
 • Περί κυρώσεως της εν Νέα Υόρκη την 28 Σεπτ. 1954 υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως και του συνοδεύοντος ταύτην παραρτήματος περί του καθεστώτος των ανιθαγενών [Άρθρο 12 παρ. 1]676
 • VIII. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ681
 • α) Διεθνείς ρυθμίσεις681
 • [52] ΝΔ 3989/1959681
 • Περί κυρώσεως της πολυμερούς Συμβάσεως «περί της Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων» [Άρθρο 12 παρ. 1]681
 • [53] Ν 593/1977682
 • Περί κυρώσεως της εν Λονδίνω την 7ην Ιουνίου 1968 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως «περί της πληροφορήσεως επί του αλλοδαπού δικαίου»682
 • [54] Ν 1709/1987689
 • Κύρωση του πρόσθετου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την πληροφόρηση για το Αλλοδαπό Δίκαιο689
 • β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις —696
 • γ) Εθνικές ρυθμίσεις696
 • [55] Αστικός Κώδικας696
 • [Άρθρα 29-33]696
 • Ισχύουσες ρυθμίσεις διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου697
 • [56] Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας [Άρθρο 337]697
 • IX. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ703
 • Α. ΤΥΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ703
 • α) Διεθνείς ρυθμίσεις —703
 • [57] Αστικός Κώδικας703
 • [Άρθρο 11]703
 • Β. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ704
 • [58] Ν 3348/2005704
 • Κύρωση της Σύμβασης Unidroit για τα κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά704
 • β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις —718
 • [59] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 116/2009718
 • του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών [Άρθρα 1-2]718
 • [60] Ν 4355/2015720
 • Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους − μέλους και άλλες διατάξεις720
 • γ) Εθνικές ρυθμίσεις720
 • Γ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ729
 • α) Διεθνείς ρυθμίσεις729
 • β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις729
 • γ) Εθνικές ρυθμίσεις —234
 • [61] Ν 2121/1993729
 • Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα [Άρθρα 67, 68Α]729
 • [62] Ν 2239/1994732
 • Βλ. άρθρο 183 ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις»732
 • Δ. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ734
 • α) Διεθνείς ρυθμίσεις —734
 • β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις —734
 • γ) Εθνικές ρυθμίσεις734
 • [63] Ν 5325/1932734
 • Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν [Άρθρα 90-96]734
 • [64] Ν 5960/1933736
 • Περί Επιταγής [Άρθρα 70-76]736
 • Ε. ΕΞΩΕΔΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ739
 • α) Διεθνείς ρυθμίσεις —739
 • β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις739
 • γ) Εθνικές ρυθμίσεις739
 • [65] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2271/96739
 • του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 1996 για την προστασία από τις συνέπειες της εξωεδαφικής εφαρμογής ορισμένων νόμων που θεσπίστηκαν από μία τρίτη χώρα και των μέτρων που βασίζονται σε αυτούς ή απορρέουν από αυτούς [Άρθρα 1, 4-6, 11]739
 • ΣΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ744
 • α) Διεθνείς ρυθμίσεις —744
 • β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις —744
 • [66] ΠΔ 150/2001744
 • Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές [Άρθρα 1, 2, 4, 5]744
 • γ) Εθνικές ρυθμίσεις —744
 • Ζ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ751
 • α) Διεθνείς ρυθμίσεις —751
 • β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις751
 • [66α] Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679751
 • Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) [Άρθρα 3, 4, 6, 48]751
 • γ) Εθνικές ρυθμίσεις —755
 • Ισχύουσες ρυθμίσεις διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου755
 • VII. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ609
 • X. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ762
 • α) Διεθνείς ρυθμίσεις762
 • 1. Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις762
 • [67] Ν 2460/1997762
 • Κύρωση Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις762
 • [68] Σύμβαση της 30ης Οκτωβρίου2007793
 • Για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις [νέα Σύμβαση Λουγκάνο]793
 • 2. Διατροφές843
 • [69] ΝΔ 4421/1964843
 • Περί κυρώσεως της υπογραφείσης υπό της Ελλάδος εν Νέα Υόρκη την 20ήν Ιουνίου 1956 Πολυμερούς Συμβάσεως «περί διεκδικήσεως Διατροφής εις την Αλλοδαπήν»843
 • [70] Ν 3171/2003853
 • Κύρωση της Σύμβασης για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σχετικών με υποχρεώσεις διατροφής853
 • 3. Ετεροδικία864
 • [71] ΝΔ 503/1970864
 • Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Βιέννη την 18ην Απριλίου 1961 υπό την αιγίδα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών Συμβάσεως «περί των διπλωματικών σχέσεων» [Άρθρα 31, 32, 37, 38]864
 • [72] Ν 90/1975867
 • Περί κυρώσεως της εν Βιέννη την 24ην Απριλίου 1963 υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως «επί των Προξενικών Σχέσεων» [Άρθρα 43, 45]867
 • β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις869
 • 1. Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις869
 • [73] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012869
 • Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (αναδιατύπωση)869
 • [74] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001930
 • Του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις930
 • [75] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 6/2002975
 • Του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2001 για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα [Άρθρο 82]975
 • [76] Απόφαση 2009/430/ΕΚ977
 • Του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις977
 • [77] Απόφαση 2009/397/ΕΚ982
 • Του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουάριου 2009 σχετικά με την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της σύμβασης για τις συμφωνίες παρέκτασης της δικαιοδοσίας982
 • [78] Οδηγία 2003/8/ΕΚ1002
 • Του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές [Άρθρα 1-3, 8-10, 12, 13, 19, 20]1002
 • 2. Γαμικές Διαφορές - Γονική Μέριμνα - Διατροφές - Κληρονομική Διαδοχή1008
 • [79] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/20031008
 • του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/20001008
 • [80] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4/20091044
 • του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής1044
 • [81] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 664/20091089
 • Του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση διαδικασίας για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνιών ανάμεσα σε κράτη μέλη και τρίτες χώρες σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση δικαστικών και άλλων αποφάσεων σε υποθέσεις γαμικών διαφορών, ζητήματα γονικής μέριμνας και ζητήματα που συνδέονται προς υποχρεώσεις διατροφής, καθώς και το εφαρμοστέο δίκαιο σε υποθέσεις υποχρεώσεων διατροφής1089
 • 3. Τίτλοι Εκτέλεσης1101
 • [82] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/20041101
 • Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις1101
 • [83] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1896/20061119
 • του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής1119
 • [83α] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 655/20141139
 • του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις1139
 • 4. Μικροδιαφορές1188
 • [84] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/20071188
 • του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών1188
 • [85] Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας1211
 • [Άρθρα 3, 4, 22, 23 παρ. 1, 29 παρ. 1, 30 παρ. 1, 33, 35, 39, 39Α, 40 παρ. 1, 134, 136, 137, 323, 503 παρ. 3, 518, 545 παρ. 2, 564 παρ. 2, 568 παρ. 4, 592 παρ. 1, 601, 605, 683 παρ. 4, 689, 740 παρ. 2, 780, 783, 786-790, 792-798, 800, 801, 807, 810, 826, 843, 861, 903, 905, 906, 923, ΕισΝΚΠολΔ 2]1211
 • XI. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ1231
 • α) Εθνικές ρυθμίσεις1231
 • [86] Ν 2735/19991231
 • Διεθνής εμπορική διαιτησία1231
 • [87] Ν 3898/20101246
 • Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις1246
 • Ισχύουσες ρυθμίσεις διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου1253
 • β) Διεθνείς ρυθμίσεις1254
 • [88] ΝΔ 4220/19611254
 • Περί κυρώσεως της εν Ν. Υόρκη την 10ην Ιουνίου 1958 υπογραφείσης συμβάσεως «περί αναγνωρίσεως και εκτελέσεως αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων»1254
 • [89] ΑΝ 608/19681261
 • Περί κυρώσεως της συμβάσεως «διά την ρύθμισιν των σχετιζομένων προς τάς επενδύσεις διαφορών μεταξύ Κρατών και υπηκόων άλλων Κρατών»1261
 • γ) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις —1287
 • [90] Οδηγία 2008/52/ΕΚ1287
 • του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις1287
 • XII. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ1303
 • α) Διεθνείς ρυθμίσεις1303
 • [91] Ν 1334/19831303
 • Κύρωση Σύμβασης σχετικής με την επίδοση και κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις1303
 • [92] Ν 1497/19841314
 • Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων1314
 • [93] Ν 3287/20041321
 • Κύρωση της Σύμβασης «για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων στην αλλοδαπή σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις»1321
 • β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις1335
 • [94] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/20011335
 • του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις1335
 • [95] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/20071351
 • Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων») και κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1348/2000 του Συμβουλίου1351
 • [96] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/11911367
 • του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών μέσω της απλούστευσης των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημόσιων εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012ς1367
 • γ) Εθνικές ρυθμίσεις —1399
 • Πίνακας Διμερών Διεθνών Συμβάσεων1399
 • Για το θέμα της αναγνωρίσεως και κηρύξεως της εκτελεστότητας των αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων ή τίτλων που έχει συνάψει η Ελλάδα1399
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1401
 • 0
 • 0