Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-319-8
Σελίδες: 336
Επιμέλεια: Λ. Κοτσαλής

Η παρούσα 11η έκδοση του έργου «Ποινικός Κώδικας» κατέστη αναγκαία λόγω της ψήφισης του Ν 4478/2017 «I) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Α-Π 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε με την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ, και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 91/23.6.2017), ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στα άρθρα 76 και 187Α ΠΚ.

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα είναι επίσης ενημερωμένες με τους νόμους 4249/2014, 4254/2014, 4258/2014, 4262/2014, 4267/2014, 4268/2014, 4274/2014, 4285/2014, 4312/2014, 4315/2014, 4322/2015, 4337/2015, 4356/2015, 4411/2016 και 4443/2016 με τους οποίους επήλθαν εκτεταμένες και ουσιαστικές αλλαγές σε πολλά άρθρα του Κώδικα.

Το έργο συμπληρώνεται με την Εισηγητική Έκθεση του ΠΚ, αναλυτικά περιεχόμενα, καθώς και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

Η έκδοση εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων της Νομικής Βιβλιοθήκης σε μικρό σχήμα τσέπης, οι οποίοι είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

 • 0
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ9
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 11
 • ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΔ 283/198521
 • ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ21
 • ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ21
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ21
 • Ο ποινικός νόμος21
 • Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων [Άρθρα 1-4]21
 • II. Τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων [Άρθρα 5-11]22
 • ΙΙΙ. Σχέση του Κώδικα με ειδικούς νόμους και επεξήγηση όρων του [Άρθρα 12-13]25
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ27
 • Η αξιόποινη πράξη27
 • Ι. Γενικές διατάξεις [Άρθρα 14-19]27
 • ΙΙ. Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης [Άρθρα 20-25]28
 • ΙΙΙ. Ο καταλογισμός της πράξης [Άρθρα 26-35]29
 • IV. Εγκληματίες ελαττωμένης ικανότητας προς καταλογισμό [Άρθρα 36-41]31
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ33
 • Απόπειρα και συμμετοχή33
 • Ι. Απόπειρα [Άρθρα 42-44]33
 • ΙΙ. Συμμετοχή [Άρθρα 45-49]34
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ35
 • Ποινές, μέτρα ασφάλειας, αποζημίωση35
 • Ι. Κύριες ποινές [Άρθρα 50-58]35
 • ΙΙ. Παρεπόμενες ποινές [Άρθρα 59-68]38
 • ΙΙΙ. Μέτρα ασφάλειας [Άρθρα 69-76]41
 • IV. Αποζημίωση [Άρθρα 77-78]49
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ49
 • Επιμέτρηση της ποινής49
 • Ι. Γενικοί κανόνες [Άρθρα 79-87]49
 • ΙΙ. Εγκληματίες υπότροποι και καθ’ έξη [Άρθρα 88-93]56
 • III. Συρροή εγκλημάτων [Άρθρα 94-98]59
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ61
 • Αναστολή της ποινής υπό όρο και απόλυση υπό όρο61
 • Ι. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο [Άρθρα 99-104]61
 • ΙΙ. Απόλυση του καταδίκου υπό όρο [Άρθρα 105-110Γ]66
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ78
 • Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο78
 • Ι. Παραγραφή [Άρθρα 111-116]78
 • II. Παραίτηση από την έγκληση [Άρθρα 117-120]80
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ81
 • Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους [Άρθρα 121-133]81
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ91
 • ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ91
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ91
 • Προσβολές του πολιτεύματος [Άρθρα 134-137Δ]91
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ95
 • Προδοσία της χώρας [Άρθρα 138-152]95
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ98
 • Εγκλήματα κατά ξένων κρατών [Άρθρα 153-156]98
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ100
 • Εγκλήματα κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων100
 • Ι. Εγκλήματα κατά πολιτικών σωμάτων και της Κυβέρνησης [Άρθρα 157-160]100
 • ΙΙ. Εγκλήματα κατά τις εκλογές [Άρθρα 161-166]103
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ104
 • Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας [Άρθρα 167-182Α]104
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ109
 • Επιβουλή της Δημόσιας Τάξης [Άρθρα 183-197]109
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ121
 • Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης [Άρθρα 198-201]121
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ122
 • Εγκλήματα που ανάγονται στη στρατιωτική υπηρεσία και στην υποχρέωση για στράτευση [Άρθρα 202-206]122
 • ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ124
 • Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα [Άρθρα 207-215Α]124
 • ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ128
 • Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα [Άρθρα 216-223]128
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ131
 • Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης [Άρθρα 224-234]131
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ135
 • Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία [Άρθρα 235-263Β]135
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ150
 • Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα [Άρθρα 264-289]150
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ156
 • Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων [Άρθρα 290-298]156
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ161
 • Εγκλήματα κατά της ζωής [Άρθρα 299-307]161
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ163
 • Σωματικές βλάβες [Άρθρα 308-315Α]163
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ167
 • Μονομαχία [Άρθρα 316-321]167
 • ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ168
 • Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας [Άρθρα 322-335]168
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ175
 • Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής [Άρθρα 336-353]175
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ188
 • Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια [Άρθρα 354-360]188
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ189
 • Εγκλήματα κατά της τιμής [Άρθρα 361-369]189
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ193
 • Παραβίαση απορρήτων [Άρθρα 370-371]193
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ197
 • Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας [Άρθρα 372-384Α]197
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ204
 • Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων [Άρθρα 385-406Α]204
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ212
 • Επαιτεία και αλητεία [Άρθρα 407-410]212
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ212
 • Πταίσματα 212
 • Ι. Γενικές διατάξεις [Άρθρα 411-412]212
 • ΙΙ. Τα ειδικότερα πταίσματα [Άρθρα 413-457]213
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ221
 • Τελικές διατάξεις [Άρθρα 458-459]221
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 460-473]223
 • ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ230
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ230
 • ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 230
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 261
 • 0
 • 0