Συμβούλιο της Επικρατείας, Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, Ν 1406/1983, Ν 702/1977, ΚΕΔΕ, Πιλοτική Δίκη, Αίτηση Δίκαιης Ικανοποίησης

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €15.00
ΝΠ €18.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-329-7
Σελίδες: 400
Επιμέλεια: Χαράλαμπος. Χρυσανθάκης

Η παρούσα 11η έκδοση του έργου «Διοικητική Δικονομία», κατέστη αναγκαία λόγω της θέσπισης του Ν 4491/2017(ΦΕΚ Α΄ 152/13.10.2017) και του Ν 4482/2017(ΦΕΚ Α’102/25.7.2017) που επέφεραν τροποποιήσεις στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και στον ΚΕΔΕ αντίστοιχα.

Ειδικότερα, η έκδοση είναι ενημερωμένη με το Ν 4465/2017(ΦΕΚ Α’ 47/4.4.2017), ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και στο ΠΔ 18/1989, καθώς επίσης και με το Ν 4446/2016, ο οποίος τροποποίησε πολλές διατάξεις του ΠΔ 18/1989, του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και του Ν 3900/2010. Επιπλέον η παρούσα έκδοση είναι ενημερωμένη με το Ν 4472/2017, που επέφερε αλλαγές στις διατάξεις του ΚΕΔΕ και το Ν 4369/2016, ο οποίος μετέβαλε τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Στη «Διοικητική Δικονομία» εμπεριέχονται τα βασικά νομοθετήματα που διέπουν τη διοικητική δίκη: δηλαδή το ΠΔ 18/1989 (Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας που αφορά στις ακυρωτικές διαφορές που υπάγονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας), ο Ν 2717/1999(Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας), που αφορά στις διοικητικές διαφορές ουσίας, οι οποίες υπάγονται στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και ο Ν 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) που αφορά εν γένει στη διοικητική διαδικασία. Επιπλέον στο παρόν έργο περιλαμβάνονται ενημερωμένες οι διατάξεις του Ν 1406/1983(Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων), με τις οποίες ολοκληρώθηκε η δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρυθμίστηκε η αρμοδιότητά τους, του Ν 702/1977 (Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα  διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του ΝΔ 170/1973 περί του Συμβουλίου της Επικρατείας) που αφορά τόσο στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου, όσο και στις διοικητικές διαφορές ουσίας που υπάγονται στην αρμοδιότητά των διοικητικών δικαστηρίων καθώς και του ΝΔ 356/1974«Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων».

Ήδη από την 3η έκδοση συμπεριλήφθηκαν στη συλλογή οι διατάξεις του Ν 3900/2010και του Ν 4055/2012που αφορούν στους θεσμούς της πιλοτικής δίκης και της δίκαιης ικανοποίησης των διαδίκων για υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης. Τέλος, και αυτή η έκδοση περιέχει αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

Ελπίζουμε το όλο εγχείρημα να συνεχίσει να συνιστά για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πλήρως ενημερωμένη και χρηστική έκδοση.

 • 0
 • [1] ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΔ 18/198917
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ17
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 1-14]17
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ26
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ [Άρθρα 15-16]26
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ28
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ 28
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ28
 • Γενικοί δικονομικοί κανόνες [Άρθρα 17-40]28
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ53
 • Προσφυγές [Άρθρα 41-44]53
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ54
 • Αίτηση ακυρώσεως [Άρθρα 45-52Α]54
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΤEΤΑΡΤΟ64
 • Αίτηση αναιρέσεως [Άρθρα 53-57]64
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ68
 • Έφεση [Άρθρα 58-67]68
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΕKΤΟ71
 • Διόρθωση και ερμηνεία αποφάσεων [Άρθρα 68-69]71
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ71
 • Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας [Άρθρο 69Α]71
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ72
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ72
 • Γενικές ρυθμίσεις [Άρθρα 70-71]72
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ73
 • Ειδικά θέματα [Άρθρα 72-76]73
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ75
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 77-82]75
 • Ν 2717/199979
 • [2] ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ν 2717/199979
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ79
 • ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ80
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ80
 • Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του κώδικα [Άρθρο 1]80
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ80
 • Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα [Άρθρα 2-13]80
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ88
 • Αποκλεισμός - Αποχή - Εξαίρεση [Άρθρα 14-22]88
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ93
 • Διάδικοι [Άρθρα 23-32]93
 • ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ99
 • Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές [Άρθρα 33-43]99
 • ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ102
 • Γενικά θέματα της διαδικασίας [Άρθρα 44-62]102
 • ΕΒΔΟΜΟ ΤΜΗΜΑ114
 • Ένδικα βοηθήματα [Άρθρα 63-80]114
 • ΟΓΔΟΟ ΤΜΗΜΑ126
 • Ένδικα μέσα [Άρθρα 81-111]126
 • ΕΝΑΤΟ ΤΜΗΜΑ137
 • Παρέμβαση [Άρθρα 112-114]137
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ139
 • Ομοδικία - Συνάφεια [Άρθρα 115-123]139
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ143
 • Αντικειμενική σώρευση - Συνεκδίκαση [Άρθρα 124-125]143
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ144
 • Προδικασία [Άρθρα 126-131]144
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ156
 • Κύρια διαδικασία [Άρθρα 132-143]156
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ165
 • Απόδειξη [Άρθρα 144-186]165
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ184
 • Απόφαση και πρακτικά [Άρθρα 187-199]184
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ193
 • Προσωρινή δικαστική προστασία [Άρθρα 200-215]193
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ206
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 206
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ206
 • Διαδικασία διαφορών διοικητικής εκτέλεσης [Άρθρα 216-243]206
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ213
 • Διαδικασία εκλογικών διαφορών [Άρθρα 244-272]213
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ226
 • Διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής [Άρθρα 272Α-272Ι]226
 • ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ232
 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ [Άρθρα 273-277]232
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ241
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 278-282] 241
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜA242
 • Τελικές διατάξεις [Άρθρα 283-285]242
 • Δίκαιη ικανοποίηση των διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης και αίτηση επιτάχυνσης [Άρθρα 53-58]375
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ381
 • [Άρθρα 1-11, 31-32, 38, 40]245
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ241
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 241
 • [3] Ν 1406/1983245
 • Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων245
 • [4] Ν 702/1977255
 • Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του ΝΔ 170/1973 περί του Συμβουλίου της Επικρατείας255
 • [Άρθρα 1-5Α, 7, 33, 36-37]255
 • [5] ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ν 2690/1999269
 • Άρθρο πρώτο269
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ269
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-12]269
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ283
 • Συλλογικά όργανα της Διοίκησης [Άρθρα 13-15]283
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ287
 • Διοικητική πράξη [Άρθρα 16-21]287
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ290
 • Διοικητική σύμβαση [Άρθρα 22-23]290
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ290
 • Διοικητικές προσφυγές - Αναφορές [Άρθρα 24-27]290
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ292
 • Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 28-33]292
 • Άρθρο δεύτερο293
 • Άρθρο τρίτο294
 • [6] ΝΔ 356/1974295
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ295
 • Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)295
 • Εισαγωγικαί Διατάξεις [Άρθρα 1-8]295
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ307
 • Διοικητική Εκτέλεσις [Άρθρα 9-72]307
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ351
 • Ανακοπαί [Άρθρα 73-75A]351
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ354
 • Έξοδα Εκτελέσεως [Άρθρα 76-79]354
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ357
 • Πειθαρχικαί Διατάξεις [Άρθρα 80-81]357
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ358
 • Διαγραφή χρεών [Άρθρα 82-82A]358
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ363
 • Συμψηφισμός [Άρθρo 83]363
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ365
 • Κοινοποιήσεις και εκπροσώπησις Δημοσίου [Άρθρα 84-85]365
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ367
 • Εγγυηταί - Μισθωταί - Υπομισθωταί [Άρθρα 86-88]367
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ368
 • Γενικαί Διατάξεις [Άρθρα 89-93]368
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ370
 • Τελικαί Διατάξεις [Άρθρα 94-95]370
 • [7] Ν 3900/2010351
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ371
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1, 2, 70]371
 • Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις371
 • [8] Ν 4055/2012375
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’375
 • Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής375
 • 0
 • 0