Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-324-2
Σελίδες: 368
Συγγραφέας: Γ. Μέντης

To βιβλίο Φορολογικά Συστήματα (ΚΒΣ - ΚΦΑΣ - ΕΛΠ) φιλοδοξεί να είναι το πρώτο μίας σειράς, με συγγραφέα τον δικηγόρο κ. Γρηγόρη Μέντη, νομικών συμβολών στο πεδίο όλων των αντικειμένων του φορολογικού δικαίου, με έμφαση στη διαχρονική, συγκριτική και συστηματική διάστασή του. Προκρίθηκε λοιπόν να παρουσιαστούν στο πρώτο βιβλίο της σειράς οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΠΔ 186/1992), του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν 4308/2014) και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν 4308/2014), ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ερμηνευτή του φορολογικού δικαίου για συνολική εποπτεία του διαχρονικού δικαίου με την παράθεση έγκριτης ερμηνείας και πλούσιας νομολογίας.

Στα Φορολογικά Συστήματα ο συγγραφέας επιχειρεί να εξετάσει συστηματικά και συγκριτικά τις διατάξεις που υποχρεώνουν τα πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε τήρηση φορολογικών βιβλίων (αρχείων) και έκδοση ή λήψη σχετικών στοιχείων (παραστατικών). Ως βάση της παρουσίασης ελήφθη ο Κώδικας Βιβλίων και στοιχείων (ΠΔ 186/1992), με παράλληλη συγκριτική εξέταση των αντιστοίχων προς εκάστη των διατάξεών του, διατάξεων του ακολουθήσαντος Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν 4093/2012) και των ισχυόντων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν 4308/2014). Ιδιαίτερα επιβοηθητικό στοιχείο αποτελεί η χρήση πινάκων συγκριτικής παράθεσης της νομοθεσίας.

Η νέα αυτή έκδοση απευθύνεται κατεξοχήν στους υποψηφίους για τις εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (Διοικητική Κατεύθυνση) προκειμένου να αντιληφθούν τη σύνδεση μεταξύ των τριών νομοθετημάτων, δηλαδή του ΚΒΣ, του ΚΦΑΣ και των ΕΛΠ, που πολλές φορές αυτά μνημονεύονται στα πρακτικά θέματα φορολογικού δικαίου των οικείων εξετάσεων, αλλά μπορεί να χρησιμεύσει σε κάθε νομικό - εφαρμοστή του φορολογικού δικαίου για μια βασική προσέγγιση στη διαχρονική νομολογία και ερμηνεία των ως άνω νόμων.

 • 0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ A17
 • Έννοια και διακρίσεις επιτηδευματία17
 • 1. Επιτηδευματίας - Υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών - Οντότητα17
 • 1.1 Έννοια17
 • 2. Εξαιρέσεις - Απαλλαγές24
 • 2.1 Εξαιρέσεις24
 • 2.2 Απαλλαγές25
 • 3. Η κοινοπραξία ως επιτηδευματίας ή υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ή οντότητα28
 • 4. Υποχρεώσεις του Δημοσίου και των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προσώπων ή ενώσεων30
 • 5. Γλώσσα και νόμισμα τήρησης των βιβλίων και στοιχείων33
 • 6. Διακρίσεις επιτηδευματία36
 • 6.1 Έννοια χονδρικής και λιανικής πώλησης - Έννοια είδους36
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β45
 • Βιβλία επιτηδευματιών45
 • 1. Ένταξη επιτηδευματιών σε κατηγορίες τήρησης βιβλίων45
 • 2. Βιβλία πρώτης κατηγορίας58
 • 3. Bιβλία δεύτερης κατηγορίας - Απλογραφικά βιβλία - Απλογραφικό Λογιστικό Σύστημα62
 • 4. Βιβλία τρίτης κατηγορίας - Διπλογραφικά Βιβλία - Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα 68
 • 5. Βιβλίο αποθήκης74
 • 6. Έννοια υποκαταστήματος - Βιβλία υποκαταστήματος83
 • 7. Πρόσθετα βιβλία90
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ99
 • Στοιχεία επιτηδευματιών99
 • 1. Δελτίο αποστολής99
 • 2. Τιμολόγιο124
 • 3. Αποδείξεις λιανικής πωλήσεως αγαθών - αποδείξεις παροχής υπηρεσιών156
 • 4. Αποδείξεις αυτοπαράδοσης169
 • 5. Αποδείξεις δαπανών170
 • 6. Έγγραφα μεταφοράς177
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ189
 • Νομότυπον βιβλίων και στοιχείων189
 • 1. Τρόπος ενημέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων189
 • 2. θεώρηση βιβλίων και στοιχείων210
 • 3. Yποβολή φορολογικών στοιχείων προς διασταύρωση214
 • 4. Tόπος τήρησης, χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων218
 • 5. Mηχανογραφική τήρηση βιβλίων και στοιχείων223
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ E229
 • Διαδικασίες προσδιορισμού οικονομικών αποτελεσμάτων229
 • 1. Διαχειριστική περίοδος229
 • 2. Aπογραφή234
 • 3. Aποτίμηση στοιχείων απογραφής240
 • 4. Iσολογισμός - Αποτελέσματα χρήσεως252
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ259
 • Κύρος βιβλίων και στοιχείων259
 • 1. Κύρος και αποδεικτική δύναμη βιβλίων και στοιχείων259
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z293
 • Ειδικές αρμοδιότητες293
 • 1. Δικαιώματα Προϊσταμένου της ΔΟΥ293
 • 2. Επιτροπή λογιστικών βιβλίων346
 • 3. Δικαιώματα Υπουργού Οικονομικών349
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ363
 • 0
 • 0